Phát triển cây sắn theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh quảng bình

138 0 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bả n luậ n văn tố t nghiệ p công trình nghiên u thự c củ a cá nhân, đư c thự c hiệ n sở nghiên u lý thuyế t, nghiên u khả o sát tình hình thự c tiễ n, dư i hư ng dẫ n khoa họ c củ a Tiế n sĩ Trư ng Tấ n Qn Các số liệ u, mơ hình tốn nhữ ng kế t luậ n văn trung thự c, giả i pháp đư a xuấ t phát từ thự c tiễ n kinh nghiệ m, chư a từ ng đư c công bố dư i bấ t kỳ hình thứ c trư c trình, bả o vệ công nhậ n bở i “Hộ i Đồ ng đánh giá luậ n văn tố t nghiệ p Thạ c sĩ kinh tế ” Mộ t lầ n nữ a, xin khẳ ng đị nh trung thự c củ a lờ i cam kế t Tác giả luậ n văn Hoàng Thị Ngọ c Hà i
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây sắn theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh quảng bình , Phát triển cây sắn theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay