Phát triển cao su tiểu điền ở huyện gio linh, tỉnh quảng trị

97 3 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luậ n văn tố t nghiệ p cơng trình nghiên u thậ t củ a cá nhân tôi, đư ợ c thự c hiệ n sở nghiên u lý thuyế t nghiên u khả o sát thự c tiễ n, dư i hư ng dẫ n khoa họ c củ a thầ y TS Trư ng Tấ n Quân Số liệ u kế t nghiên u luậ n văn chư a bả o vệ mộ t họ c vị Mộ t lầ n nữ a, xin khẳ ng đị nh trung thự c củ a lờ i cam kế t Quả ng Trị , ngày 20/10/2015 Tác giả luậ n văn Ngô Quang Huy i
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cao su tiểu điền ở huyện gio linh, tỉnh quảng trị , Phát triển cao su tiểu điền ở huyện gio linh, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay