Phát triển cao su nông trường trên địa bàn vùng phủ qùy, tỉnh nghệ an

111 5 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luậ n văn cơng trình nghiên u thự c củ a cá nhân, đư ợ c thự c hiệ n sở nghiên u lý thuyế t, nghiên u khả o sát tình hình thự c tiễ n Các số liệ u, mơ hình tốn nhữ ng kế t luậ n văn trung thự c, giả i pháp đư a xuấ t phát từ thự c tiễ n kinh nghiệ m, chư a từ ng đư ợ c cơng bố dư i bấ t kỳ hình thứ c chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị Nhữ ng thơng tin trích dẫ n luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng TÁC GIẢ LUẬ N VĂN Trầ n Văn Khánh i
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cao su nông trường trên địa bàn vùng phủ qùy, tỉnh nghệ an , Phát triển cao su nông trường trên địa bàn vùng phủ qùy, tỉnh nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay