Phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế

106 3 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ CÁI THỊ THANH LÂM PHÂN TÍCH HIỆ U QUẢ KINH TẾ SẢ N XUẤ T THANH TRÀ Ở PHƯ Ờ NG THỦ Y BIỀ U, THÀNH PHỐ HUẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆ P MÃ SỐ : 60 62 01 15 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS TRẦ N HỮ U TUẤ N HUẾ , 5/2016 i
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế , Phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay