Phân tích hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của các nông hộ ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N ĐẶ T VẤ N ĐỀ SỰ CẦ N THIẾ T CỦ A NGHIÊN CỨ U Việ t Nam mộ t quố c gia có tài nguyên rừ ng phong phú quy mô lớ n (13,119 triệ u ha, chiế m 38,7% diệ n tích tự nhiên)[30] Ngành Lâm nghiệ p sử dụ ng diệ n tích đấ t lớ n nhấ t ngành kinh tế quố c dân Tuy nhiên, việ c n lý sử dụ ng chư a bề n vữ ng nhu cầ u khai thác lâm sả n khai hoang đấ t rừ ng cho phát triể n kinh tế - xã hộ i lớ n nên diệ n tích chấ t lư ng rừ ng nhiề u năm trư c bị suy giả m liên tụ c Năm 1943, Việ t Nam có 14,3 triệ u rừ ng, độ che phủ 43%, đế n năm 1990 9,18 triệ u ha, độ che phủ rừ ng 27,2% Thờ i kỳ 1980 - 1990, bình quân mỗ i năm n 100 nghìn rừ ng bị tàn phá [22] Suy giả m tài nguyên rừ ng ả nh hư ng nghiêm trọ ng đế n chấ t lư ng môi trư ng sinh thái, đặ c biệ t ả nh hư ng không nhỏ đế n sinh kế củ a 25 triệ u ngư i sinh số ng vùng núi [22] Vì vậ y, việ c phát triể n rừ ng trồ ng mộ t vấ n đề cấ p thiế t mang tính giả i pháp mấ u chố t việ c bả o vệ , phát triể n loạ i tài nguyên quan trọ ng đặ c biệ t cho phát triể n kinh tế vùng cao Sự tiế n củ a kỹ thuậ t lâm sinh tạ o nhữ ng giố ng lâm nghiệ p có chu kỳ ngắ n, tố c độ tăng trư ng nhanh, có khả cho sả n lư ng cao, số đặ c biệ t có Keo, nổ i bậ t giố ng Keo tai tư ng Keo lai n nữ a, thị trư ng lâm sả n có nguồ n gố c rừ ng trồ ng ngày phát triể n quy mô đa ng chủ ng loạ i sả n phẩ m Nhữ ng yế u tố tạ o hộ i cho phát triể n trồ ng rừ ng sả n xuấ t Nam Đông huyệ n miề n núi, đa số dân cư số ng dự a vào nông lâm nghiệ p, đấ t lâm nghiệ p chiế m tỷ lệ rấ t lớ n (75,06%) tổ ng diệ n tích tự nhiên [16] Vì vậ y, hoạ t độ ng trồ ng rừ ng sả n xuấ t Nam Đông đà phát triể n mở hộ i i thiệ n thu nhậ p củ a nông hộ tăng trư ng kinh tế đị a phư ng Trong bố i nh đó, việ c xác đị nh hiệ u củ a trồ ng rừ ng sả n xuấ t mộ t cách cụ thể đồ ng thờ i nhân tố ả nh hư ng tớ i hiệ u vấ n đề quan trọ ng nhằ m cung cấ p thông tin cho nhà n lý đị nh hư ng điề u hành sả n xuấ t củ a đị a
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của các nông hộ ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế , Phân tích hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của các nông hộ ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay