Những giải pháp việc làm bền vững cho lao động ở vùng đầm phá huyện quảng điền – tỉnh thừa thiên huế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

129 3 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI Các báo cáo củ a Ban Liên phủ biế n đổ i khí hậ u (IPCC) [13] cho thấ y rằ ng biế n đổ i khí hậ u (BĐKH) mộ t vấ n đề toàn cầ u, làm gia tăng khủ ng hoả ng kinh tế , sứ c khoẻ , sả n xuấ t, an ninh lư ng thự c nhiề u lĩnh vự c khác Sự thay đổ i kiể u thờ i tiế t đe doạ đế n sả n xuấ t nông nghiệ p, nư c biể n dâng làm nhiễ m mặ n nguồ n nư c ngọ t vùng duyên i tăng nguy lụ t lớ n, bầ u khí quyể n ấ m lên tạ o môi trư ng thuậ n lợ i cho loài sâu bọ gây hạ i mùa màng bệ nh tậ t phát triể n Theo đánh giá củ a Ngân hàng Thế giớ i (2007), Việ t Nam mộ t năm nư c bị ả nh hư ng nghiêm trọ ng củ a BĐKH nư c biể n dâng, vùng đồ ng bằ ng sơng Hồ ng sơng Mê Kơng bị ngậ p chìm nặ ng nhấ t Nế u mự c nư c biể n dâng 1m có khoả ng 10% dân số bị ả nh hư ng trự c tiế p, tổ n thấ t đố i vớ i GDP khoả ng 10% Nế u nư c biể n dâng 3m có khoả ng 25% dân số bị ả nh hư ng trự c tiế p tổ n thấ t đố i vớ i GDP lên tớ i 25% [1] Nằ m vùng duyên i miề n Trung, tỉ nh TT-Huế phả i đố i mặ t vớ i tác độ ng tiề m tàng củ a biế n đổ i khí hậ u nư c biể n dâng, loạ i thiên tai khí hậ u khắ c nghiệ t Các lĩnh vự c, đố i tư ng đư c đánh giá dễ bị tổ n thư ng BĐKH bao gồ m: nông nghiệ p an ninh lư ng thự c, tài nguyên nư c, sứ c khỏ e, nơ i cư trú Khu vự c dễ bị tổ n thư ng nhữ ng vùng ven biể n, ven sông vùng núi Các cộ ng đồ ng dễ bị tổ n thư ng bao gồ m nông dân ngư dân, dân tộ c thiể u số , ngư i già, trẻ em, phụ nữ tầ ng lớ p nghèo nhấ t đô thị nhữ ng đố i tư ng có hộ i lự a chọ n Quả ng Điề n mộ t huyệ n vùng trũng, nghèo củ a tỉ nh TT-Huế , diệ n tích 163,29 km2 [36] Đờ i số ng củ a cư dân chủ yế u dự a vào hoạ t độ ng nông nghiệ p vớ i diệ n tích trồ ng lúa 8.684 Vùng cát nộ i đị a củ a huyệ n có diệ n tích 4.718 ha, đạ i phậ n đấ t chua phèn, úng ngậ p mùa mư a khô hạ n mùa nắ ng Vùng cát ven biể n, đầ m phá củ a huyệ n có diệ n tích 2.292 ha, chủ yế u đấ t cát trắ ng, nghèo dinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp việc làm bền vững cho lao động ở vùng đầm phá huyện quảng điền – tỉnh thừa thiên huế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu , Những giải pháp việc làm bền vững cho lao động ở vùng đầm phá huyện quảng điền – tỉnh thừa thiên huế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay