Nghiên cứu tác động của chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

107 3 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N I ĐẶ T VẤ N ĐỀ Tính cấ p thiế t củ a đề tài nghiên u Vớ i ba phầ n tư lãnh thổ củ a nư c, miề n núi, vùng sâu, vùng xa vùng đồ ng bào Dân tộ c thiể u số (DTTS) ln có vị trí chiế n lư ợ c ý nghĩa vô quan trọ ng suố t chiề u dài lị ch sử dự ng nư c giữ nư c Vớ i tiề m to lớ n tài nguyên rừ ng tài nguyên khoáng sả n, nơ i có vị trí quan trọ ng phát triể n kinh tế - xã hộ i (KT-XH) bả o vệ an ninh, quố c phòng công cuộ c đổ i mớ i xây dự ng đấ t nư c Tuy nhiên, nhữ ng điề u kiệ n khác xuấ t phát điể m, tự nhiên kinh tế xã hộ i, cuộ c số ng ngư i dân củ a nhữ ng vùng vẫ n thấ p hơ n rấ t nhiề u so vớ i nhiề u vùng miề n khác nư c Mộ t nhữ ng lý quan trọ ng hạ n chế điề u kiệ n sở hạ tầ ng, điề u kiệ n lạ i hệ thố ng giao thông liên lạ c Nhậ n thứ c đư ợ c thự c trạ ng trên, nhữ ng năm qua, Đả ng Nhà nư c ta có nhiề u chủ trư ng, sách phát triể n KT-XH cho vùng Miề n núi, vùng sâu, vùng xã, vùng đồ ng bào DTTS, Nghị Quyế t 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 mộ t số chủ trư ng, sách lớ n phát triể n KT-XH miề n núi; Quyế t đị nh số 72/HĐBT, ngày 13/3/1990 mộ t số chủ trư ng, sách cụ thể phát triể n KT-XH miề n núi vùng DTTS; Chính sách di dân thự c hiệ n đị nh canh, đị nh cư cho hộ nghèo đồ ng bào DTTS theo Quyế t đị nh số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007; Quyế t đị nh số 32/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 củ a Thủ tư ng phủ vay vố n hỗ trợ sả n xuấ t cho hộ nghèo; Chư ng trình 134/QĐ-TTg hỗ trợ đấ t , đấ t sả n xuấ t, nhà nư c sinh hoạ t cho hộ nghèo; Chư ng trình phát triể n KT-XH xã đặ c biệ t khó khăn (ĐBKK) vùng miề n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồ ng bào DTTS theo Quyế t đị nh số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 củ a Thủ tư ng phủ gọ i tắ t Chư ng trình 135 nhiề u chư ng trình khác Nhìn chung, nhữ ng chư ng trình mụ c tiêu trên, đặ c biệ t chư ng trình 135 giai đoạ n I giai đoạ n II có nhữ ng đóng góp quan trọ ng trình i thiệ n
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Nghiên cứu tác động của chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay