Nghiên cứu nghèo đói ở vùng ven phá tam giang huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

117 3 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI Nhiề u thậ p kỷ trở lạ i đây, phát triể n lự c lư ng sả n xuấ t, củ a khoa họ c – kỹ thuậ t công nghệ mang lạ i đờ i số ng vậ t chấ t tinh thầ n ngày cao Như ng xuấ t hiệ n mộ t thự c tế khắ c nghiệ t là; số ngư i nghèo đói chiế m mộ t tỷ lệ q cao “khoả ng 1/5 dân số giớ i số ng nh nghèo nàn lạ c hậ u”[3] Nghèo đói ả nh hư ng tiêu cự c đế n phát triể n, từ ng lĩnh vự c khác củ a đờ i số ng xã hộ i, không nhữ ng quố c gia phát triể n mà có nhữ ng quố c gia phát triể n Vì vậ y, việ c xóa đói giả m nghèo ln mố i quan tâm củ a mọ i quố c gia Việ t Nam, xóa đói giả m nghèo đư c coi nhiệ m vụ trọ ng tâm, nghiệ p đổ i mớ i Đả ng nhà nư c ta khẳ ng đị nh cơng tác xóa đói giả m nghèo mộ t chư ng trình quố c gia, việ c thự c hiệ n chư ng trình phả i đư c tiế n hành quy mô rộ ng lớ n đư c thự c hiệ n lồ ng ghép vớ i chư ng trình quố c gia khác Trên thự c tế đạ t đư c nhiề u thành tự u đáng kể , đờ i số ng nhân dân đư c nâng lên mộ t cách rõ rệ t, mặ t nông thôn ngày khang trang hơ n, tỷ lệ hộ nghèo giả m dầ n, số hộ khá, hộ giàu ngày tăng lên Mặ c dù vậ y, nhậ n thứ c, cách tiế p cậ n, lự a chọ n mụ c tiêu giả i pháp khắ c phụ c đói nghèo nhiề u nơ i, nhiề u cấ p chư a đư c nhấ t qn Vì , cơng tác xóa đói giả m nghèo giữ a cấ p, ngành, đoàn thể mộ t số nơ i đặ c biệ t huyệ n miề n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộ c thiể u số chư a đư c đồ ng thố ng nhấ t Quả ng Điề n mộ t huyệ n nằ m khu vự c tỉ nh duyên i miề n trung, nơ i thư ng xuyên bị thiên tai đe dọ a Trong nhữ ng năm qua nhờ làm tố t công tác xóa đói giả m nghèo (XĐGN), tỷ lệ hộ nghèo huyệ n giả m Tuy nhiên hiệ n tỷ lệ hộ nghèo vẫ n cao (16,7% năm 2008 11,58% năm 2009) so vớ i nư c đị a phư ng tỉ nh Thự c trạ ng đờ i số ng củ a nhân dân thấ p Điề u kiệ n số ng đư ng xá, văn hóa, giáo dụ c, y tế khó khăn đặ c biệ t vùng ven phá Tam Giang, biể n Đơng Vì vậ y xóa đói giả m nghèo mố i quan tâm to lớ n củ a đị a phư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nghèo đói ở vùng ven phá tam giang huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế , Nghiên cứu nghèo đói ở vùng ven phá tam giang huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay