Nâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng sản xuất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

134 3 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Cùng vớ i xu phát triể n kinh tế xã hộ i, nhu cầ u lâm sả n gỗ cho sả n xuấ t tiêu dùng ngày mộ t tăng lên Tình trạ ng khai thác gỗ rừ ng tự nhiên (RTN) mứ c nguyên nhân chủ yế u làm giả m độ che phủ củ a rừ ng gây xói mòn rữ a trôi đấ t Trong nhữ ng năm gầ n đây, diễ n biế n khí hậ u tồn cầ u thay đổ i theo chiề u hư ng bấ t lợ i, tình trạ ng hạ n hán, bão lụ t sạ t lở đấ t xả y thư ng xuyên hầ u khắ p quố c gia giớ i Điề u ả nh hư ng trự c tiế p đế n sả n xuấ t, đờ i số ng củ a nhân dân, có nguy đe dọ a số ng củ a trái đấ t Đứ ng trư c nguy suy thoái tài nguyên rừ ng đấ t lâm nghiệ p hiệ n nay, việ c khuyế n khích trồ ng rừ ng, chế biế n sử dụ ng gỗ rừ ng trồ ng đư ợ c xem mộ t giả i pháp hữ u hiệ u làm giả m áp lự c lâm sả n gỗ lên RTN phụ c vụ nhu cầ u phát triể n Vì vậ y, việ c phát triể n trồ ng rừ ng sả n xuấ t (TRSX) mộ t yêu cầ u tấ t yế u khách quan củ a vậ n độ ng phát triể n kinh tế mang tính xã hộ i hóa cao Xác đị nh tầ m quan trọ ng củ a việ c TRSX, nhữ ng năm qua Đả ng Chính phủ Việ t Nam rấ t quan tâm có nhiề u chủ trư ng, sách khuyế n khích phát triể n Sả n lư ợ ng chấ t lư ợ ng gỗ rừ ng trồ ng phụ c vụ công nghiệ p dăm giấ y, chế biế n mộ c, mỹ nghệ phụ c vụ tiêu dùng xuấ t khẩ u ngày tăng đư a lạ i nguồ n thu ngoạ i tệ lớ n, góp phầ n thúc đẩ y phát triể n Lệ Thủ y huyệ n phía Tây-Nam củ a Quả ng Bình, nơ i có diệ n tích quy hoạ ch RSX lớ n nhấ t tỉ nh Diệ n tích đấ t lâm nghiệ p củ a huyệ n 109.453 chiế m 77,4% diệ n tích đấ t tự nhiên; có 74.316 RSX (trong TRSX 20.679 chiế m 27,8%) [25] Trong nhữ ng năm qua, vớ i sách khuyế n khích phát triể n TRSX, hỗ trợ củ a Chính phủ tổ c quố c tế , Lệ Thủ y triể n khai thự c hiệ n nhiề u dự án trồ ng rừ ng đư a độ che phủ rừ ng củ a huyệ n năm 2008 đạ t 68,2% [20] Sả n lư ợ ng khai thác rừ ng trồ ng bình quân hàng năm khoả ng 3.000 -5.000 m3 gỗ loạ i gấ p lầ n sả n lư ợ ng khai thác từ RTN [24]
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng sản xuất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Nâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng sản xuất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay