Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp ở huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

114 3 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N I MỞ ĐẦ U TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨ U Sau thự c hiệ n Chỉ thị 68-CT/TW ngày 24/5/1996 củ a Ban Bí thư Trung ng Đả ng khóa VII phát triể n kinh tế hợ p tác ngành, lĩnh vự c kinh tế ; Nghị quyế t số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 củ a Ban Chấ p hành Trung ng Đả ng khóa IX lầ n thứ tiế p tụ c đổ i mớ i, phát triể n nâng cao hiệ u kinh tế tậ p thể , HTX nơng nghiệ p huyệ n Bình Sơ n, tỉ nh Quả ng Ngãi có chuyể n biế n quan trọ ng nhậ n thứ c chấ t lư ng hoạ t độ ng, đáp ứ ng mộ t phầ n nhu cầ u củ a nhữ ng ngư i lao độ ng, hộ viên Các HTX hoạ t độ ng theo mơ hình HTX kiể u mớ i thay đổ i cung cách n lý, điề u hành, tổ c hoạ t độ ng Nhờ đó, số HTX hoạ t độ ng ngày tăng, mộ t số HTX thậ t độ ng, nhạ y bén chế thị trư ng, xây dự ng đư c phư ng án sả n xuấ t kinh doanh hợ p lý, từ ng bư c hoạ t độ ng có hiệ u Tuy nhiên, HTX nông nghiệ p hiệ n vẫ n nhiề u mặ t yế u kém; số HTX làm ăn có hiệ u ít, lợ i ích đem lạ i cho viên chư a nhiề u Nguyên nhân HTX không đủ lự c, khả cạ nh tranh nguồ n vố n hoạ t độ ng, trình độ n lý, điề u hành hạ n chế , khả tiế p cậ n thị trư ng gặ p nhiề u khó khăn Các HTX chư a đóng góp nhiề u vào trình phát triể n kinh tế hộ i củ a đị a phư ng Trong đó, kinh tế hộ nơng dân có bư c phát triể n mớ i quy mơ, tính chấ t hiệ u , ngày xuấ t hiệ n nhiề u hộ sả n xuấ t kinh doanh giỏ i theo mơ hình trang trạ i, bắ t đầ u chuyể n sang xu hư ng sả n xuấ t hàng hóa có nhu cầ u liên kế t, hợ p tác vớ i để tự bả o vệ phát triể n kinh tế củ a mình, nâng cao lự c sả n xuấ t kinh doanh nơng nghiệ p hàng hóa chế thị trư ng Vì vậ y, để tháo gỡ khó khăn cho HTX nơng nghiệ p, đáp ứ ng nhu cầ u thúc đẩ y kinh tế hộ phát triể n, đồ ng thờ i góp phầ n thay đổ i quan hệ kinh tế giữ a hộ HTX bố i nh mớ i củ a kinh tế thị trư ng đị nh hư ng hộ i chủ nghĩa, cầ n phả i cấ p bách đổ i mớ i nâng cao hiệ u hoạ t độ ng kinh doanh dị ch vụ củ a HTX nông nghiệ p, nhấ t đị a bàn huyệ n
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp ở huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp ở huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay