Nâng cao chất lượng lao động trong các làng nghề truyền thống ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình

123 3 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

Phầ n I MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Việ t Nam mộ t đấ t nư c có nhiề u làng nghề truyề n thố ng vớ i bề dày lị ch sử hàng trăm năm, lư u giữ nhữ ng nét đặ c sắ c văn hóa, nhữ ng giá trị tinh thầ n củ a dân tộ cvà góp phầ n khơng nhỏ vào tăng trư ng kinh tế -xã hộ i củ a đấ t nư c Trong q trình CNH, HĐH nơng thơn, làng nghề có vai trò rấ t quan trọ ng, bở i nhờ có làng nghề , hàng triệ u ngư i lao độ ng đư c tạ o việ c làm, góp phầ n xóa đói giả m nghèo, tăng thu nhậ p.Theo thố ng kê củ a Hiệ p hộ i làng nghề Việ t Nam đế n năm 2012, nư c có khoả ng 3000 làng nghề , tạ o việ c làm cho hơ n 30% lao độ ng nông thôn Tuy nhiên phát triể n củ a làng nghề truyề n thố ng nhữ ng năm qua gặ p phả i nhữ ng thách thứ c lớ n : đầ u củ a sả n phẩ m, chấ t lư ng sả n phẩ m, thị trư ng tiêu thụ , nhiễ m mơi trư ng… Trong khơng thể khơng kể đế n thách thứ c chấ t lư ng củ a lao độ ng làng nghề Số lao độ ng qua đào tạ o bình quân tạ i làng nghề chiế m 12,3%, nhiề u làng nghề truyề n thố ng hiệ n thiế u độ i ngũ thợ lành nghề , thợ tạ o mẫ u, lự c lư ng lao độ ng có trình độ văn hóa trình độ thẩ m mỹ chư a cao, thiế u kiế n thứ c kinh tế thị trư ng Thự c trạ ng thậ t mộ t trở ngạ i lớ n đố i vớ i việ c phát triể n làng nghề truyề n thố ng, nhấ t giai đoạ n tái cấ u trúc nề n kinh tế hiệ n Trong bả n đồ phân bố làng nghề củ a Việ t Nam, Ninh Bình đư c xem “miề n Bắ c Việ t Nam thu nhỏ ” vớ i phong phú, đa ng đị a hình: đồ i núi, bán sơ n đị a, đồ ng bằ ng, duyên i biể n, tạ o sở để hình thành, phát triể n mộ t hệ thố ng “Đị a kinh tế ” “Đị a văn hóa” từ lâu đờ i Bở i vậ y, nghề truyề n thố ng Ninh Bình đờ i sớ m, hình thành lư u tồ n qua nhiề u kỷ , đóng góp đáng kể vào GDP củ a tỉ nh Qua khả o sát sơ , năm 2012, Ninh Bình có 245 làngnghề , có 69 làng nghề đư c cơng nhậ n danh hiệ u làng nghề truyề n thố ng cấ p tỉ nhvớ i nhữ ng sả n phẩ m truyề n thố ng nổ i tiế ng : chạ m khắ c đá Ninh Vân, thêu ren Ninh Hả i, cói mỹ nghệ Kim Sơ n… đáp ứ ng nhu cầ u tiêu dùng nư c vư n tớ i thị trư ng nư c vớ i số lư ng ngày lớ n Huyệ n Kim Sơ n vùng duyên i nhấ t củ a tỉ nh Ninh Bình vớ i 25 làng nghề truyề n thố ng, đư c xem vùng đấ t có nhiề u làng nghề truyề n thố ng nhấ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng lao động trong các làng nghề truyền thống ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình , Nâng cao chất lượng lao động trong các làng nghề truyền thống ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay