Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở các phường vùng ven thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Huế mộ t thành phố củ a tỉ nh Thừ a Thiên Huế , nổ i tiế ng vớ i ngành nghề tiể u thủ công nghiệ p : nghề đúc, chằ m nón, dệ t may, kim hồn mộ t tiề m lớ n để phát triể n kinh tế nói chung phát triể n ngành nghề nói riêng Nhữ ng sả n phẩ m mang đậ m nét văn hóa Huế mà từ ng đế n Huế khơng thể khơng nhắ c đế n Căn quyế t đị nh số 1445/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2008 phê duyệ t Đề án quy hoạ ch phát triể n công nghiệ p tỉ nh Thừ a Thiên Huế đế n năm 2015 đị nh hư ng đế n năm 2020 “Phát triể n tiể u thủ công nghiệ p phả i gắ n liề n vớ i phát triể n kinh tế - xã hộ i củ a từ ng đị a bàn, sở thúc đẩ y nhanh q trình cơng nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa nơng nghiệ p, nơng thơn Phát triể n cơng nghiệ p, tiể u thủ công nghiệ p vớ i quan điể m xuyên suố t: bề n vữ ng, thân thiệ n vớ i môi trư ng; bả o tồ n tinh hoa phát huy giá trị bả n sắ c văn hóa củ a quê hư ng, dân tộ c, gắ n vớ i đả m bả o an ninh quố c phòng” Nhữ ng năm qua ngành nghề , làng nghề truyề n thố ng đị a bàn tỉ nh Thừ a Thiên Huế nói chung, thành phố Huế nói riêng đư c khôi phụ c phát triể n Từ thành thị đế n nông thôn xuấ t hiệ n nhiề u ngành nghề mớ i, có quy mơ hình thứ c tổ c khác nhau, góp phầ n chuyể n dị ch cấ u kinh tế nông nghiệ p, nông thôn theo hư ng tiế n hiệ u Các làng nghề truyề n thố ng, làng nghề mớ i từ ng bư c làm thay đổ i mặ t nông thôn, nhấ t đố i vớ i nhữ ng vùng ven thành phố , vùng thuầ n nông trư c Phát triể n ngành nghề tiể u thủ công nghiệ p mộ t vấ n đề quan trọ ng để giả m t sứ c ép lao độ ng nơng nhàn nơng thơn, đóng góp mộ t tỷ lệ lớ n tổ ng giá trị sả n xuấ t công nghiệ p củ a tỉ nh nhà Tuy nhiên, việ c phát triể n ngành nghề tiể u thủ cơng nghiệ p nhiề u bấ t cậ p, ngành nghề tiể u thủ cơng nghiệ p truyề n thố ng có nguy mai mộ t, hàng hoá chấ t lư ng kém, tiêu thụ khó khăn, giá thấ p Đặ c biệ t phát triể n củ a tiể u thủ cơng nghiệ p tính theo tiêu tư ng đố i tuyệ t đố i đề u chư a tư ng xứ ng vớ i tiề m kinh tế - xã hộ i hiệ n có
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở các phường vùng ven thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế , Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở các phường vùng ven thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay