Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

PHẦ N MỞ ĐẦ U Tính cấ p thiế t củ a đề tài Kinh tế nhân lự c lư ng nòng cố t, có vai trò chiế n lư c phát triể n kinh tế củ a nư c ta hiệ n Nhữ ng năm qua, kinh tế nhân có nhữ ng đóng góp tích cự c vào phát triể n kinh tế i thiệ n đờ i số ng nhân dân, góp phầ n giữ vữ ng n đị nh trị - xã hộ i đấ t nư c, tạ o thêm nhiề u việ c làm nhiề u củ a i cho xã hộ i Nhìn chung, khu vự c kinh tế nhân có nhiề u u nổ i trộ i, khu vự c có tố c độ tăng trư ng n đị nh, nhiề u năm tố c độ tăng trư ng cao hơ n tố c độ tăng trư ng chung củ a nề n kinh tế , huy độ ng đư c nhiề u nguồ n nộ i lự c ng tiề m năng, đặ c biệ t sử dụ ng nhiề u lao độ ng KTTN đị a bàn thành phố Tuy Hoà, tỉ nh Phú Yên, nhữ ng năm qua có bư c phát triể n vư t bậ c, hiệ n có hơ n 10000 n vị KTTN, vớ i loạ i hình chủ yế u DNTN, CTTNHH, CTCP hộ kinh tế cá thể tiể u chủ Trong đó, có khoả ng 9500 hộ kinh tế cá thể tiể u chủ 600 loạ i hình DN Sự đờ i củ a DNTN thành phố Tuy Hoà tiêu biể u : doanh nghiệ p Thuậ n Thả o, doanh nghiệ p vậ n tả i Cúc , doanh nghiệ p Phư ng Tuấ n, xây dự ng Hiệ p Hồ … góp phầ n giả i quyế t việ c làm, thúc đẩ y chuyể n dị ch cấ u kinh tế theo hư ng hiệ n đạ i, nâng cao đờ i số ng vậ t chấ t tinh thầ n cho ngư i lao độ ng Cụ thể CTCP Thuậ n Thả o giả i quyế t cho 2000 lao độ ng có việ c làm vớ i mứ c thu nhậ p trung bình triệ u đồ ng/ngư i/tháng, doanh nghiệ p xây dự ng Hiệ p Hoà giả i quyế t cho hơ n 100 lao độ ng có việ c làm, vớ i mứ c thu nhậ p 2,5 triệ u đồ ng/ngư i/tháng Tuy nhiên, kinh tế nhân thành phố Tuy Hồ hiệ n nhiề u yế u kém: quy mơ nhỏ , vố n bình qn 10,61 tỷ /DN, cơng nghệ lạ c hậ u, trình độ n lý yế u, tính cạ nh tranh chư a cao Nhiề u n vị kinh tế nhân trố n thuế , gian lậ n thư ng mạ i, buôn lậ u hoặ c không thự c hiệ n quy đị nh củ a pháp luậ t bả o hộ lao độ ng, khơng đóng bả o hiể m xã hộ i…Vớ i nhữ ng hạ n chế vậ y, kinh tế nhân thành phố Tuy Hòa nói riêng tỉ nh Phú n nói chung cầ n đư c nghiên u, tìm kiế m giả i pháp khắ c phụ c nhữ ng hạ n chế phát triể n mạ nh hơ n nữ a
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên , Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay