Việc làm và thu nhập của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

119 3 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:13

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luậ n văn thạ c sĩ Kinh tế Chính trị “ Việ c làm thu nhậ p củ a ngư i nông dân sau thu hồ i đấ t nông nghiệ p q trình thị hóa thị Hư ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” kế t củ a trình họ c tậ p, nghiên u khoa họ c độ c lậ p, nghiêm túc Các số liệ u sử dụ ng luậ n văn trung thự c, có nguồ n gố c rõ ràng, đư c trích dẫ n có tính kế thừ a, phát triể n từ tài liệ u, tạ p chí, cơng trình nghiên u đư c công bố mộ t số website… Kế t nghiên u đư c rút từ việ c phân tích, đánh giá thự c trạ ng việ c làm thu nhậ p củ a ngư i nông dân sau thu hồ i đấ t nông nghiệ p thị Hư ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế giai đoạ n 2006 – 2010 Các giả i pháp nêu luậ n văn đư c đúc kế t từ sở lý luậ n trình nghiên u thự c tiễ n Huế , ngày 18 tháng 04 năm 2011 Tác giả PHẠ M THÁI ANH THƯ i
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm và thu nhập của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế , Việc làm và thu nhập của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay