VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN dưới tác ĐỘNG của THU hồi đất TRONG QUÁ TRÌNH đô THỊ hóa ở HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

121 3 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:13

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luậ n văn kế t nghiên u củ a tác giả dư i hư ng dẫ n khoa họ c củ a giáo viên hư ng dẫ n Tôi xin cam đoan số liệ u kế t nghiên u luậ n văn hồn tồn trung thự c, xác chư a đư c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị Tôi xin cam đoan, mọ i giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đư c m n mọ i thơng tin trích dẫ n luậ n văn đư c rõ nguồ n gố c Huế , ngày 18 tháng năm 2011 Tác giả luậ n văn Phạ m Thị Minh Huệ i
- Xem thêm -

Xem thêm: VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN dưới tác ĐỘNG của THU hồi đất TRONG QUÁ TRÌNH đô THỊ hóa ở HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ , VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN dưới tác ĐỘNG của THU hồi đất TRONG QUÁ TRÌNH đô THỊ hóa ở HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay