Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:13

LỜ I CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên u củ a bả n thân dư i hư ng dẫ n khoa họ c củ a giáo viên hư ng dẫ n Toàn số liệ u luậ n văn kế t củ a trình điề u tra thự c tế , trung thự c, xác chư a đư c sử dụ ng trong bấ t kỳ luậ n văn Mọ i giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đư c cám n mọ i thơng tin trích dẫ n luậ n văn đư c rõ nguồ n gố c Huế , ngày 30 tháng năm 2014 Ngư i cam đoan Trầ n Duy Đứ c i
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế , Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay