Việc làm cho lao động nữ tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:13

` BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ LÂM THÁI BẢ O NGÂN VIỆ C LÀM CHO LAO ĐỘ NG NỮ TẠ I THỊ HƯ Ơ NG TRÀ, TỈ NH THỪ A THIÊN - HUẾ Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số : 60310102 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS TRẦ N XUÂN CHÂU Huế , 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho lao động nữ tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế , Việc làm cho lao động nữ tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay