912 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm sinh học 11 (NXB đại học quốc gia 2007) phan thị ngọc diệp, 175 trang

180 11 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:33

ThS PHAN THỊ NGỌC DIẸP ;S NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HỌC QUỐC GIA ThS PHAN THỊ NGỌC DIỆP 912 CÂU HỎI TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM SINH HOC 11 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến, Từ năm học 2007-2008, Bộ GD ĐT tiếp tục thực đổi chương trìrnh lớp 11 theo hướng phân ban cho tất mơn học Riêng chương trình mơm Sinh học lớp 11 ban nâng cao có nội dung khó Nhíằm giúp em nắm vũng kiến thức tập dượt kĩ làm thi tự lluận trắc nghiệm, biên soạn sách “ câu hỏi tự luận trắíc nghiệm mơn Sinh học lớp 11” Sách gồm có hai phần: Phàn một: Các câu hỏi tự luận trắc nghiệm, có nhiều kiến thức vận dụing nâng cao Phần hai: Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận đáp án trắc nghiệm Sách tác dụng giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức bảnt mà gợi ý bồi dưỡng học sinh giỏi cho lớp chuyên Sinh Ngoài ra, tài liệu tham khảo thiết thực giáo viên Sinh học trưởng phổ thơng trung học Trong q trình biên soạn, chắn chúng tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý từ phía q thầy giáo em học sinh Tác giả CHƯƠNG I CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG A CHƯYẺN HỐ VẶT CHÁT NĂNG LƯỢNG Ở THỤ C VẬT TRAO ĐỔI NƯỚC MUỐI KHOÁNG I TTỤ LUẬN Câiu l.Trao đổi nước thực vật gồm trình nào? Động lực chủ yếu mỗii trinh đó? Có hút nước nhiều hom nước khơng? Vì sao? Câm 2.Thốt nước có ý nghĩa cây? Cơ chế đóng- mở khí khổng diễrn nào? Nếu thoát nước nhiều hút nước dẫn đến hậu gì? Cãiu Mạch gỗ mạch rây có cấu tạo khác nào? Sự khác ĐĨ (CĨ Ý nghĩa ĐỐI VỚI chức chúng? Động lực vận chuyển chất Ờ mỗii loại mạch đó? Câiu Nước cần cho để làm gỉ? Vì nơi khơ hạn quanh năm nluư sa mạc có loài thực vật sống phát triển được? Căui 5.Thế nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu? Vai trò chúng '? Thực vật hấp thụ chúng nào? Câiu6 Nước muối khoáng vận chuyển trong trưtờng hợp bón phân vào gốc phun lên lá? Vi phun lên phải dùng nồmg độ thấp hc/n? CÔM7 So sánh chế hấp thụ nước hấp thụ muối khoáng? Trao đổi nước trao đổi muối khống liên quan với nào? CƠM Vì qúa trình phát triển, thực vật lại đòi hỏi lượng nitơ nhiều nhẫt? Q trình đồng hóa nitơ diễn nào? Câai Thực vật không sử dụng nitơ hữu nơng nghiệp người ta trọng bón phân hữu vào đất? Ngồi phương pháp SCỊN có cách hiệu đế cung cấp nguồnmitơ cho cây? Câu 10 Xác định câu sau hay sai giải thích: a Cây hút nước nước cùa dung dịch đất cao dịch bào cùa rễ b Cây thoát nước kứi độ ẩm khơng khí chưa bão hòa c Các nguyên tố khoáng thiết yếu cốc nguyên tố cây cần với lượng lớn d Quá trình phóng điện giơng cung cấp lượng NH3 đáng kể cho Câu 11.Để tìm hiểu qúa trình nước cùa cách nhanh nhất, , dùng phương pháp cân nhanh dùng giấy tẩm coban clorua Trình bbày nguyên tắc xác định ưu điểm phương pháp? Câu 12 Hãy bố trí thí nghiệm cho phép xác định câỵ thoát nước quaa cách đơn giản nhất? Muốn nhanh có kểt quả, nên tiến hành thí nghiệm vvào ban đêm hay ban ngày? Vì sao? * Câu 13 Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh mặt có nhiều lỗ khí hhơn mặt Để có kết rõ rệt nhất, nên chọn chịu hạn hay trung sinnh? Vì sao? II TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án Câu N c khơng có vai trò A dung mơi hòa tan chất để thực vật hấp thụ B vận chuyển chất c cung cấp lượng cho hoạt động sống D nguyên liệu cho nhiều phản ứng sinh hoá tế bào Câu Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước nhờ A rễ B bề mặt thể c.lá D.thân Câu Cơ quan chuyên hoá để hấp thụ nước thực vật cạn A lông hút B c toàn bề mặt thể D rễ, thân Câu Đặc tính nước làm cho trở thành dung mơi tốt A tính phân cực B nhiệt dung đặc trưng cao c sức căng bề mặt lớn D dẫn nhiệt, dẫn điện tét Câu Thực vật lẩy nước chủ yếu chế A hoạt tải ' B thẩm thấu, c ảm bào D khuếch tán Câu Điều kiện quan trọng nhẩt để thực vật cạn hút nước A đất tơi xốp thống khí B đất phải cỏ độ ẩm cao c dung dịch đất ưu trương so với dịch bào rễ D dung dịch đất nhược trương so với dịch bào rễ Câu Số lượng lông hút rễ lớn, đạt tới hàng tỉ Chúng liên tục sính A chóp rễ B miền sinh trưởng, c miền hấp thụ D miền trường thành Cảu Nhóm thực vật sau thường có rễ cọc? A nhãn, đậu tương, ớt B bưởi, cà chua, ngơ (bắp), c đu đù, cam, mít D chuối, mãng cầu, lúa Câu Nhỏm thực vật thường có rễ chùm A hành, tỏi, bí đỏ B dừa, tre, bèo tây (cây lục bình), c trầu, cau, khoai tây D chuối, ngô, cam Câu 10 Thực vật cạn chết cậy bị ngập úng Điều sau gìúỉ thích khơng cho tượng đỏ? A ngập ủng làm cho rễ bị thiếu oxi nên không hô hấp B thiếu oxi, q trình phân giải yếm khí tạo nhiều sản phẩm độc cho c lơng hút khơng hình thành mà bị chết nhiêu D hút nước nhiều thoát, làm cân nước Câu 11.Cấu tạo đặc trưng tế bào lông hút A có khơng bào lớn nằm sát màng sinh chất B tế bào ln có sợi dài c màng tế bào có lớp cutin cứng giúp đâm sâu vào trohg đất D khơng có lục lạp, Câu 12.Thực vật cạn hấp thụ nước nhờ loạt biến đổi thích nghi hệ rễ, ngoại trừ điều A hệ rễ phát triển đâm sâu lan rộng B rễ sinh trường liên tục hình thành số lượng lơng hút khổng lồ c rễ có tính hướng đến nguồn nước D lơng hút hình thành miền rễ Câu lĩ.Thực vật năm thường cỏ hệ rễ A cọc, đâm sâu để lấy nước ngầm B cọc, giữ cho đứng vững mơi trường nhiều nước c chùm, thời gian sinh trường phát triển ngắn khơng kịp hình thành rễ thứ cấp D chùm, lấy nhiều nước lớp đất mặt Cầu 14 Cây xương rồng sổng sa mạc hệ rễ phát triển theo hướng lan rộng khơng đâm sâu A sa mạc tầng đất cứng B chúng chủ yếu lấy nước từ sương đêm c đặc tính di truyền lồi D xương rồng thường sống thành bụi nên rễ nối với Ctu 15.Lơng hút rễ A hấp thụ nước muối khoáng cách chọn lọc B hấp thụ nước c hấp thụ nước muối khoáng cách thụ động D HấP thụ chất hữu hoà tan Câu 16 Một số lồi gỗ lớn (thơng, sồi) khơng có lơng hút chúng lẩy nước muối khoáng nhờ A hấp thụ trực tiếp qua biểu bì rễ B hình thành rễ phụ để thực chức c chúng chủ yếu hấp thự nước qua D chúng cộng sinh với loại nấm hình thành nấm rễ Câu 7.Lơng hút nhiều lồi thực vật không phát triển đất A cứng B q nhiều mùn c q mặn D khơng có kết cấu Câu 18 Đa số thực vật không sống nơi đất chua A đất chua thường nghèo dinh dưỡng B lông hút không hỉnh thành nên khơng thể hấp thụ nước muối khốngg c đất chua cản trở hút nước cùa thực vật D axit dịch đất huỷ hoại tế bào rễ Câu 19 Bào quan phát triển nhẩt tế bào lông hút A không bào c lục lạp B lưới nội sinh chất D máy Golgi Câu 20 Đối với thực vật cạn, đất ngập nước lâu ngày làm bị chết A nước vào tế bào nhiều làm vỡ tế bào B hút nước nhiều hom thoát làm cân nước c rễ không hô hấp nên tạo lượng cần thiết D chất dinh dưỡng bị khuếch tán môi trường Câu 21.Trao đỗi nước thực vật bao gồm trình A hấp thụ sử dụng nước B vận chuyển dự trữ nước c thoát nước thoát nước thành giọt D hút, vận chuyển thoát nước Câu 22 Khác với hút khoảng, nước từ đất vào tế bào lông hút A theo chế thụ động B theo chế chủ động c thụ động hay chủ động, tuỳ theo môi trường D song song diễn theo chế Câu 23 Để quan sát tượng ứ giọt cách bọc phần tromg túi trọng A chọn non B chọn có nhiều • c tưới đẫm nước vào gốc trước làm thí nghiệm D chọn thân thảo nilonkín, điều quan CCâu 24.Thốt nước q trình tất yếu khơng phải A nhờ hút nước B nhờ thải số chất độc c làm giảm đáng kể nhiệt độ bề mặt D lỗ khí mờ để nước qua lấy CƠ2 quang hợp Cíảu 2).Nhận xét q trình điều khơng tà A nước qua khí khổng qua bề mặt B lợn trinh thoát nước mạnh, c thoát nước trinh thụ động, phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi D lượng nước qua bề mặt nhiều so với qua bề mặt khí khổng Cíâu 25 Đặc điểm cấu tạo tế bào khổng làm cho dàng đóing nở? A màng phía phía ngồi có độ dày khơng B tế bào có nhiều lục lạp c tế bào bao quanh khí khổng dự trữ nước D chúng có màng mỏng Cíầu 2" Thoát nước qua tầng cutin với khổng A.I.ước thường dạng giọt khơng phải dạng f: vận tốc bé không điều chỉnh được, c.khơng phụ thuộc vào điều kiện bên ngồi D thường xảy mọng nước Cấiu 2i Sự nước
- Xem thêm -

Xem thêm: 912 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm sinh học 11 (NXB đại học quốc gia 2007) phan thị ngọc diệp, 175 trang, 912 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm sinh học 11 (NXB đại học quốc gia 2007) phan thị ngọc diệp, 175 trang, A. CHƯYẺN HOÁ VẶT CHÁT VÀ NĂNG LƯỢNG, B. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG, A. TÍNH CẢM Ủ NG Ở THỤC VẬT, B. CẢM Ủ NG Ở ĐỘNG VẶT, A. SÍNH SẢN Ở THỰC VẶT, B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT, A. CHUYỀN HOÁ VẠT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỤC VẬT TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ MUỐỉ KHOÁNG, I.Tự LUẬN Câu 1:, A. SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN Ở THựC VẬT, B. SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẶT, A.SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay