GIAO AN PP MOI 5 BUOC HH 10 c3 ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG TRÒN ELIP

47 1 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:32

Bài học: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGA KẾ HOẠCH CHUNG:Phân phốithời gianTiến trình dạy họcTiết 1HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGHOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨCKT1: Phương trình tham sốTiết 2,3KT2: Phương trình tổng quátKT3: Vị trí tương đối, góc, khoảng cách.Tiết 4,5HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬPHOẠT ĐỘNG VẬN DỤNGHOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNGTiết 6KIỂM TRA MỘT TIẾTBKẾ HOẠCH DẠY HỌC:IMục tiêu bài học:1. Về kiến thức: Học sinh biết: Khái niệm vectô chæ phöông phöông trình tham soá cuûa ñöøông thaúng Khái niệm vectô phaùp tuyeán phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng Vò trí töông ñoái giöõa 2 ñöôøng thaúng, goùc giöõa 2 ñöôøng thaúng Khoaûng caùch töø 1 ñieåm ñeán 1 ñöôøng thaúng. Đánh giá được kết quả học tập của học sinh.2. Về kỹ năng:+ Laäp đöôïc phöông trình tham soá, phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng khi bieát caùc yeáu toá ñuû ñeå xaùc ñònh ñöôøng thaúng ñoù. + Naém vöõng caùch veõ ñöôøng thaúng trong mp toïa ñoä khi bieát p.trình cuûa noù.+ Xác định ñöôïc vò trí töông ñoái, goùc giuõa 2 ñöôøng thaúng khi bieát p.trình 2 ñöôøng thaúng ñoù+ Tính ñöôïc khoaûng caùch töø 1 ñieåm ñeán 1 ñöôøng thaúng+Tính được độ dài của các cạnh, các góc trong một tam giác bất kì khi biết các yếu tố cho trước.+ Hình thành kỹ năng giải quyết các bài toán liên quan đến đo đạc khoảng cách.+ Hình thành cho học sinh các kĩ năng khác: Thu thập và xử lý thông tin. Tìm kiếm thông tin và kiến thức thực tế, thông tin trên mạng Internet. Làm việc nhóm trong việc thực hiện dự án dạy học của giáo viên. Viết và trình bày trước đám đông. Học tập và làm việc tích cực chủ động và sáng tạo. HS tự đánh giá được kết quả học tập của mình, của bạn. Trình bày bài giải bài Toán.3. Thái độ:+ Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm.+ Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn + Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước. Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.4. Các năng lực chính hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh: Năng lực hợp tác: Tổ chức nhóm học sinh hợp tác thực hiện các hoạt động. Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và phương pháp giải quyết bài tập và các tình huống. Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh biết cách huy động các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi. Biết cách giải quyết các tình huống trong giờ học. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Học sinh sử dụng máy tính, mang internet, các phần mềm hỗ trợ học tập để xử lý các yêu cầu bài học. Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả năng báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình. Năng lực tính toán. Năng lực tự đánh giá.II. Chuẩn bịGiáo viên: Kế hoạch dạy học, sgk, các phiếu học tập, đồ dùng phục vụ dạy và học...Học sinh: Sgk, các thông tin đã biết về đường thẳng, đồ dùng học tập, làm các câu hỏi GV giao về nhà,...III. Bảng mô tả và Thiết kế câu hỏibài tập theo các mức độ Bảng mô tả các mức độ nhận thức và Thiết kế câu hỏibài tập theo các mức độNội dungNhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao Véctơ chỉ phương và phương trình tham số.Mô tả.Học sinh nắm được: Định nghĩa VTCP cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tham số của đường thẳng.Học sinh tìm được VTCP khi biết VTPT hoặc PTTS của đường thẳng. Viết PTTS của đường thẳng khi biết một điểm và một VTCP của đường thẳng ấy.Viết PTTS của đường thẳng đi qua hai điểm, đi qua một điểm và biết hệ số gócCâu hỏi Bài tập1. Hãy phát biểu định nghĩa VTCP của đường thẳng?2. Viết PTTS của đường thẳng đi qua điểm M(x0;y0) và có vt chỉ phương ?a)Vieát ptts cuûa ñường thaúng d qua . Tính hsg cuûa d.b. Viết PTTS của đt đđi qua điểm A(2; 3) và có Hsg 2.Véctơ pháp tuyến và phương trình tổng quátMô tả.Học sinh nắm được: Định nghĩa VTPT cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tổng quát của đường thẳng.Học sinh tìm được VTPT khi biết VTCP hoặc PTTQ của đường thẳng. Viết PTTQ của đường thẳng khi biết một điểm và một VTPT của đường thẳng ấy.Viết PTTQ của đường thẳng đi qua hai điểm, đi qua một điểm và hệ số góc cho trước.Viết PTTQ của đường thẳng là các đường đặc biệt trong tam giác , tứ giác đặc biệt.Câu hỏi Bài tậpHãy phát biểu định nghĩa VTPT của đường thẳng?2. Trong mp Oxy, ñöôøng thaúng ñi qua M0(x0,y0) vaø coù VTPT . Haõy tìm ñk của x và y ñeå M(x; y) naèm treân ? Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP u ⃗ (2;1). Trong các véctơ sau, véctơ nào cũng là VTPT của d?Câu 2(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(1;3). Tìm một VTPT của đường thẳng AB.1. Lập PTTQ của đường thẳng d qua hai điểm A (; 2 ) và B ( 3; 1).Cho tam giác ABC có B(4; 3), hai đường cao có phương trình là 5x + 3y + 4 = 0 và 3x + 8y + 13 = 0. Lập phương trình các cạnh của tam giác.Vị trí tương đối, góc và khoảng cáchMô tảHọc sinh nắm được cách xét vị trí trương đối của hai đường thẳng, công thức tính góc giữa hai đt, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.Học sinh áp dụng được công thức xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, công thức tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng vào câu hỏibài tập cụ thể. Vận dụng viết PTĐT (tham số hoặc tổng quát) khi biết một số điều kiện cho trước (biết một điểm và song song hoặc vuông góc với một đường thẳng,...). Bài toán tìm giá trị tham số trong xét VTTĐ của 2 ĐT, Khoảng cách, góc.... Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.Vận dụng viết PTĐT (tham số hoặc tổng quát) khi biết một số điều kiện cho trước (đường thẳng đối xứng với đường thẳng qua một điểm, qua đường thẳng,... )Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.Câu hỏi Bài tập 1. (I)GV nêu câu hỏi với điều kiện nào của hệ phương trình thì hai đường thẳng cắt nhau ,song song , trùng nhau? Lấy VD ( không lấy Vd SGK) minh họa cho từng trường hợp?2. HS viết ra khái niệm về góc giữa 2 đường thẳng và công thức tính góc giữa 2 đường thẳng?1.Tính góc giữa 2 đường thẳng cho trong các TH sau:a b 2. Xác định m để 2 đường thẳng vuông góc với nhau.1. Cho đường thẳng d có phương trình tham số Tìm điểm M trên d và cách điểm A (0 ;1) một khoảng bằng 5.2. Tìm bán kính đường tròn tâm C(2 ;2) Và tiếp xúc với đường thẳng 1. Haõy laäp phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm I(2;3) vaø caùch ñeàu hai ñieåm A(5;1), B(3;7).2.Cho(d) : 2x + y – 4 = 0 và 2 điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19).b) Tìm điểm A trên (d) sao cho AM + AN có giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.b) Tìm điểm B trên (d) sao cho BM BN có giá trị lớn nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.V.Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức lớp và kiểm tra sĩ số.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGMục tiêu: Tạo sự hứng khởi cho học sinh để vào bài mới bằng cách tạo tình huống có vấn đề, giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã học có liên quan đến nội dung bài mới, từ đó các em có thể tự tìm ra kiến thức mới dựa trên các kiến thức đã biết và các hoạt động hình thành kiến thức.Nội dung: Đưa ra các câu hỏi bài tập và yêu cầu học sinh chuẩn bị trước ở nhà.Kỹ thuật tổ chức: Chia lớp thành hai nhóm, đưa các câu hỏi cho từng nhóm chuẩn bị trước ở nhà, dự kiến các tình huống đặt ra để gợi ý HS trả lời câu hỏi (nếu HS chưa giải quyết được câu hỏi).Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi đặt ra.Thực hiện hoạt động khởi động: (GV đưa phiếu bài tập cho HS chuẩn bị trước ở nhà)NHÓM 1: PHIẾU BÀI TẬP NHÓM 1Trả lời các câu hỏi sau:1 Định nghĩa hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất?2 Đường thẳng Δ đi qua A(x¬0¬; y¬0¬) có hệ số góc k có phương trình như thế nào?3 Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A(2; 3) và có hệ số góc k = 2?4 Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A(2; 3) và B(4; 2)? Biểu diễn hai đường thẳng Δ và d trên cùng một hệ trục tọa độ?NHÓM 2:PHIẾU BÀI TẬP NHÓM 2Trả lời các câu hỏi sau:1 Tìm các cách xác định một đường thẳng trong mặt phẳng? Và các kiến thức liên qua đến đường thẳng?2 Cách xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng?3 Theo sự hiểu biết của em trình bày cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng? Nêu ra một số cách tính góc giữa hai đường thẳng?Hoạt động trên lớp: HS đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả thu được; GV chính xác hóa những kiến thức các nhóm đã thu nhận và GV dùng hình ảnh HS biểu diễn hai đường thẳng Δ và d trên cùng một hệ trục tọa độ (Kết quả của nhóm 1) để nêu các câu hỏi: Em hãy trao đổi cặp đôi với nhau và trả lời câu hỏi Bài học: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG A/ KẾ HOẠCH CHUNG: Phân phối thời gian Tiết Tiết 2,3 Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG KT1: Phương trình tham số HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KT2: Phương trình tổng qt KT3: Vị trí tương đối, góc, khoảng cách HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Tiết 4,5 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Tiết KIỂM TRA MỘT TIẾT B/KẾ HOẠCH DẠY HỌC: I/Mục tiêu học: Về kiến thức: Học sinh biết: - Khái niệm vectơ phương - phương trình tham số đừơng thẳng - Khái niệm vectơ pháp tuyến - phương trình tổng quát đường thẳng - Vò trí tương đối đường thẳng, góc đường thẳng - Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng - Đánh giá kết học tập học sinh Về kỹ năng: + Lập phương trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng biết yếu tố đủ để xác đònh đường thẳng + Nắm vững cách vẽ đường thẳng mp tọa độ biết p.trình + Xác định vò trí tương đối, góc giũa đường thẳng biết p.trình đường thẳng + Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng +Tính độ dài cạnh, góc tam giác biết yếu tớ cho trước + Hình thành kỹ giải tốn liên quan đến đo đạc khoảng cách + Hình thành cho học sinh kĩ khác: - Thu thập xử lý thơng tin - Tìm kiếm thơng tin kiến thức thực tế, thông tin mạng Internet - Làm việc nhóm việc thực dự án dạy học giáo viên - Viết trình bày trước đám đơng - Học tập làm việc tích cực chủ động sáng tạo - HS tự đánh giá kết học tập mình, bạn - Trình bày giải Tốn Thái độ: + Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập hợp tác hoạt động nhóm + Say sưa, hứng thú học tập tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn + Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương người, yêu quê hương, đất nước Trang | - Nghiêm túc, trung thực kiểm tra Các lực chính hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh: - Năng lực hợp tác: Tở chức nhóm học sinh hợp tác thực hoạt động - Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức phương pháp giải tập tình h́ng - Năng lực giải vấn đề: Học sinh biết cách huy động kiến thức học để giải câu hỏi Biết cách giải tình h́ng học - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Học sinh sử dụng máy tính, mang internet, phần mềm hơ trợ học tập để xử lý yêu cầu học - Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực tính tốn - Năng lực tự đánh giá II Chuẩn bị Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sgk, phiếu học tập, đồ dùng phục vụ dạy học Học sinh: Sgk, thông tin biết đường thẳng, đồ dùng học tập, làm câu hỏi GV giao nhà, III Bảng mô tả Thiết kế câu hỏi/bài tập theo mức độ - Bảng mô tả mức độ nhận thức Thiết kế câu hỏi/bài tập theo mức độ Vận dụng Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao Mơ tả Véctơ phương phương trình tham số Học sinh nắm được: Định nghĩa VTCP cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tham sớ đường thẳng Học sinh tìm VTCP biết VTPT PTTS đường thẳng Viết PTTS đường thẳng biết điểm VTCP đường thẳng Viết PTTS đường thẳng qua hai điểm, qua điểm biết hệ sớ góc Câu hỏi / Bài tập Hãy phát biểu định nghĩa VTCP đường thẳng? Viết PTTS đường thẳng  qua điểm M(x0;y0) có vt phương r u (u1 ; u2 ) ? Véctơ pháp tuyến phương trình tởng qt Học sinh nắm được: Định nghĩa VTPT cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tởng qt đường thẳng a)Viết ptts đường thẳng d qua A(2;3) ; B (3;1) Tính hsg d b Viết PTTS đt  đđi qua điểm A(2; 3) có Hsg Mơ tả Học sinh tìm Viết PTTQ VTPT biết VTCP Viết PTTQ của đường PTTQ đường đường thẳng qua thẳng thẳng Viết PTTQ hai điểm, qua đường đặc đường thẳng biết điểm hệ số góc biệt điểm VTPT cho trước tam giác , tứ đường thẳng giác đặc biệt Câu hỏi / Bài tập Trang | Hãy phát biểu định nghĩa VTPT đường thẳng? Trong mp Oxy, đường thẳng  qua M0(x0,y0) có VTPT r n  ( a; b) Hãy tìm đk x y để M(x; y) nằm  ? Vị trí tương đới, góc khoảng cách Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP (2;-1) Trong véctơ sau, véctơ Lập PTTQ VTPT đường thẳng d qua d? hai điểm A (-; ) Câu 2(NB): Trong mặt B ( 3; 1) phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;4), B(1;3) Tìm VTPT đường thẳng AB Cho tam giác ABC có B(4; -3), hai đường cao có phương trình 5x + 3y + = 3x + 8y + 13 = Lập phương trình cạnh tam giác Mô tả Học sinh nắm cách xét vị trí trương đới hai đường thẳng, cơng thức tính góc hai đt, cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Vận dụng viết PTĐT (tham số Vận dụng viết PTĐT tổng (tham số tổng quát) biết quát) biết số số điều Học sinh áp dụng điều kiện cho trước kiện cho công thức xét vị trí (biết điểm trước (đường tương đới hai song song thẳng đối đường thẳng, công thức vng góc với xứng với tính góc hai đường đường thẳng, ) đường thẳng thẳng, khoảng cách từ Bài tốn tìm giá trị qua một điểm đến tham số xét điểm, qua đường thẳng vào câu VTTĐ ĐT, đường hỏi/bài tập cụ thể Khoảng cách, góc thẳng, ) Tìm điểm thỏa mãn Tìm điểm điều kiện cho trước thỏa mãn điều kiện cho trước Câu hỏi / Bài tập Trang |  a1x  b1y  c1 0   a x  b y  c 0 (I) GV nêu câu hỏi với điều kiện hệ phương trình hai đường thẳng cắt ,song song , trùng nhau? Lấy VD ( không lấy Vd SGK) minh họa cho trường hợp? 1.Tính góc d ,d đường thẳng cho TH sau: d1 : x  y  15  a/ d : x  y  11  d : 3x  y   b/ �x   t d2 : � �y   t Xác định m để đường thẳng Cho đường thẳng d có phương trình �x   2t � tham số �y   t Tìm điểm M d cách điểm A (0 ;1) khoảng Tìm bán kính đường tròn tâm C(-2 ;-2) Và tiếp xúc với đường thẳng  : x  12 y  10  d1 : mx  y   d : ( m  4) x  y   vng góc với HS viết khái niệm góc đường thẳng cơng thức tính góc đường thẳng? Hãy lập phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I(-2;3) cách hai điểm A(5;1), B(3;7) 2.Cho(d) : 2x + y – = điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19) b) Tìm điểm A (d) cho AM + AN có giá trị nhỏ tính giá trị nhỏ b) Tìm điểm B (d) cho BM - BN có giá trị lớn tính giá trị nhỏ V.Tiến trình dạy học: * Ổn định tổ chức lớp kiểm tra sĩ số HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho học sinh để vào mới cách tạo tình h́ng có vấn đề, giúp học sinh nhớ lại kiến thức học có liên quan đến nội dung mới, từ em tự tìm kiến thức mới dựa kiến thức biết hoạt động hình thành kiến thức  Nội dung: Đưa câu hỏi tập yêu cầu học sinh chuẩn bị trước nhà  Kỹ thuật tổ chức: Chia lớp thành hai nhóm, đưa câu hỏi cho nhóm chuẩn bị trước nhà, dự kiến tình h́ng đặt để gợi ý HS trả lời câu hỏi (nếu HS chưa giải câu hỏi)  Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi đặt  Thực hoạt động khởi động: (GV đưa phiếu tập cho HS chuẩn bị trước nhà) NHÓM 1: PHIẾU BÀI TẬP NHÓM Trả lời câu hỏi sau: 1/ Định nghĩa hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất? 2/ Đường thẳng Δ qua A(x0; y0) có hệ sớ góc k có phương trình nào? 3/ Viết phương trình đường thẳng Δ qua A(2; 3) có hệ sớ góc k = 2? Trang | 4/ Viết phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(2; 3) B(4; 2)? Biểu diễn hai đường thẳng Δ d hệ trục tọa độ? NHÓM 2: PHIẾU BÀI TẬP NHÓM Trả lời câu hỏi sau: 1/ Tìm cách xác định đường thẳng mặt phẳng? Và kiến thức liên qua đến đường thẳng? 2/ Cách xét vị trí tương đới hai đường thẳng mặt phẳng? 3/ Theo hiểu biết em trình bày cách tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng? Nêu số cách tính góc hai đường thẳng?  Hoạt động lớp: - HS đại diện nhóm báo cáo kết thu được; GV xác hóa kiến thức nhóm thu nhận GV dùng hình ảnh HS biểu diễn hai đường thẳng Δ d hệ trục tọa độ (Kết nhóm 1) để nêu câu hỏi: Em trao đổi cặp đôi với trả lời câu hỏi y • ∆ 3 3• 2• • • • • • • x OH1: Có nhận2 xét 4vị trí hai đường thẳng Δ d? Từ có kết luận góc −1 3 chúng? d H2: Phương trình Δ d biểu diễn dạng hàm số nào? H3: Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng Δ tính nào? - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi - GV nhận xét, chỉnh sửa kiến thức HS trả lời? - GV nêu vấn đề: Đường thẳng biết dạng phương trình y = ax + b, có dạng khác tên gọi phương trình nào? Tại lại phải nghiên cứu PTĐT mà đường thẳng vấn đề liên quan nghiên cứu nhiều rồi? Để trả lời những thắc mắc nghiên cứu học “Phương trình đường thẳng” HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC *Mục tiêu: Học sinh nắm đơn vị kiến thức bài:  VTCP PTTS đường thẳng  VTPT PTTQ đường thẳng  VTTĐ hai đường thẳng, góc hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng *Nội dung: Đưa phần lý thuyết có ví dụ mức độ NB, TH *Kỹ thuật, phương pháp tổ chức: Thuyết trình, nêu giải vấn đề, vấn đáp gợi mở, tở chức hoạt động nhóm *Sản phẩm: HS nắm định nghĩa, công thức giải tập mức độ NB, TH, VD I HTKT1: VTCP PTTS đường thẳng Mục tiêu :Học sinh nắm định nghĩa VTCP PTTS Trang | Nội dung: Đưa nội dung ĐN nhận xét có liên quan, Dạng PTTS, quan hệ VTCP hệ sớ góc đường thẳng tập mức độ nhận biết thông hiểu Kỹ thuật tổ chức :Thuyết trình, hoạt động nhóm, vấn đáp Sản phẩm: Học sinh nắm ĐN VTCP PTTS vận dụng vào trả lời câu hỏi, tập mức độ NB TH VTCP đường thẳng Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành khái niệm VTCP đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhóm GV nêu tốn: Cho đường thẳng có pt : y = 2x - a) Tìm hai điểm có hồnh độ b) Cho Hãy chứng tỏ phương với véc tơ GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi a) b) + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện hai nhóm báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bở sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV gợi mở hình thành định nghĩa VTCP đường thẳng +) HÐ1.1: Khởi động (Tiếp cận) GỢI Ý Cho đường thẳng có pt : y = 2x - + Cách xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng biết hồnh độ? + Tìm hai điểm có hồnh độ + Tính toạ độ véc tơ + Chứng tỏ hướng với véc tơ + có nhận xét véc tơ đường thẳng hình vẽ y + Ta nói véc tơ phương đường thẳng véc tơ phương đường thẳng u M O + Điều kiện để hai véctơ phương gì? M x + Véc tơ có phái véc tơ phương đường thẳng không +) HĐ1.2: Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS nắm định nghĩa VTCP đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Hãy phát biểu định nghĩa VTCP đường thẳng? + Thực nhiệm vụ: HS từ phần gợi mở hoạt động khởi động nghiên cứu SGK + Báo cáo kết quả: HS nêu đinh nghĩa VTCP đường thẳng Trang | + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm: HS nắm định nghĩa VTCP đường thẳng 1) Véc tơ phương đường thẳng -Đònh nghóa:(SGK- Trang 70) - Nhận xét: r r u vectơ phương  ku ( k �0 ) vectơ phương  → Một đường thẳng có vơ sớ VTCP, vectơ phương với - Một đường thẳng hoàn toàn đuọc xác định biết điểm VTCP đường thẳng HĐ 1.3 Củng cố Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP (2;-1) Trong véctơ sau, véctơ VTCP d? A (4;2) B (2; 1) C (-4; 2) D.(-1; 2) Câu 2(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;4), B(1;3) Tìm VTCP đường thẳng AB A (0;-1) B (-2; 1) C (-1; -1) D.(2; -1) Phương trình tham số đường thẳng 2.1: Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành dạng PTTS đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu toán ( SGK trang 71): Trong mp Oxy, cho đường thẳng  qua điểm r u  (u1 , u2 ) M0(x0,y0) nhận làm VTCP Hãy tìm đk để M(x,y) nằm  GV yêu cầu HS làm việc độc lập suy nghĩ nghiên cứu SGK sau HS đóng vai GV hướng dẫn lớp tìm đk để điểm M(x,y) thuộc đường thẳng  + Thực nhiệm vụ: HS nghiên cứu SGK suy nghĩ câu hỏi để hỏi bạn lớp + Báo cáo thảo luận: HS đóng vai GV đặt câu hỏi cho HS dưới lớp trả lời tìm đk x y để M(x,y) nằm  + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV chốt hình thành định nghĩa PTTS đường thẳng - Sản phẩm: HS viết dạng PTTS ĐT 2.2: Hoạt động HTKT: Phương trình tham số đường thẳng Trang | a) Định nghĩa Trong mp Oxy, đường thẳng  qua điểm M(x0;y0) có vt phương viết sau: �x  x0  tu1 � �y  y0  tu2 - r u (u1 ; u2 ) có PTTS ( với t tham số) Để xác định điểm nằm  cho t giá trị cụ thể b) Liên hệ vectơ phương với hệ số góc đt: Đường thẳng  có vtcp r u  (u1 ; u2 ) với u1 �0 hsg  là: k u2 u1 HĐ 2.3 Củng cố: - Mục tiêu: Hs biết viết PTTS đường thẳng qua điểm , tìm Hsg ĐT biết VTCP ngược lại Biết đánh giá nhận xét cho điểm bạn - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tốn VD: a)Viết ptts đường thẳng d qua A(2;3) ; B(3;1) Tính hsg d b) Viết PTTS đt  đđi qua điểm A(2; 3) có Hsg GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm suy nghĩ viết lời giải tốn phiếu học tập Sau nhóm đại diện báo cáo nhóm lại nhận xét cho điểm + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện hai nhóm báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh - Sản phẩm: Hs biết giải tốn trình bày lời giải Hoạt động củng cố và hướng dẫn nhà hết tiết 1: + Chuyển giao nhiệm vụ: Em nhắc lại kiến thức tiết học ngày hôm nay? + HS báo cáo:(cá nhân) + GV chốt lại: + HD học chuẩn bị phần II HTKT2: VTPT PTTQ đường thẳng Mục tiêu : Học sinh nắm định nghĩa VTPT PTTQ Nội dung: Đưa nội dung ĐN nhận xét có liên quan, Dạng PTTQ, trường hợp đặc biệt , PT theo đoạn chắn tập mức độ nhận biết thông hiểu Kỹ thuật tổ chức :Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, hoạt động nhóm Sản phẩm: Học sinh nắm ĐN VTPT PTTQ vận dụng vào trả lời câu hỏi, tập mức độ NB, TH Trang | VTPT đường thẳng Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành khái niệm VTPT đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tốn (HĐ SGK) yêu cầu HS làm việc theo nhóm người suy nghĩ trả lời câu hỏi toán: x  5  2t Cho  : y   3t r r n vectơ  (3; 2) Hãy chứng tỏ n vuông góc với vtcp  + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện HS báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV gợi mở hình thành định nghĩa VTPT đường thẳng +) HÐ3.1: Khởi động (Tiếp cận) x  5  2t Nêu HĐ SGK: Cho  : y   3t r r vectơ n  (3; 2) Hãy chứng tỏ n vuông góc với vtcp  GỢI Ý GV nêu câur hỏi Tìm vtcp u cuûa  ? Cách chứng minh giá hai véctơ vng góc gì? r n  (3; 2) gọi GV kết luận véc tơ VTPT  +) HĐ3.2: Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS nắm định nghĩa VTPT đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Hãy phát biểu định nghĩa VTPT đường thẳng? + Thực nhiệm vụ: HS từ phần gợi mở hoạt động khởi động nghiên cứu SGK + Báo cáo kết quả: HS nêu đinh nghĩa VTPT đường thẳng + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm: HS nắm định nghĩa VTPT đường thẳng 3) Véc tơ pháp tuyến đường thẳng -Đònh nghóa:(SGK- Trang 73) - Nhận xét: * vectơ pháp tuyến đường thẳng vectơ vuông góc với vtcp đường thẳng r r n n  * vtpt đường thẳng k ( k �0 ) vtpt đường thẳng  → Một đường thẳng có vơ sớ VTPT, vectơ phương với *Một đường thẳng hoàn toàn xác đònh biết điểm thuộc đt vtpt no.ù Trang | * Nếu đường thẳng có vectơ phương u (a ; b ) có vectơ pháp tuyến n (-b ; a ) ( b ; -a ) HĐ 3.3 Củng cố Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP (2;-1) Trong véctơ sau, véctơ VTPT d? A.(2;4) B (2; 1) C (-4; 2) D.(-1; 2) Câu 2(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;4), B(1;3) Tìm VTPT đường thẳng AB A(2;-1) B (-2; 1) C (-1; -1) D.(1; 2) 4.Phương trình tổng quát đường thẳng 4.1: Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành dạng PTTQ đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu toán ( SGK): Trong mp Oxy, đường thẳng  qua M0(x0,y0) có VTPT r n  ( a; b) Hãy tìm đk x y để M(x; y) nằm  ? GV u cầu HS làm việc độc lập suy nghĩ nghiên cứu SGK sau HS đóng vai GV hướng dẫn lớp tìm đk để điểm M(x,y) thuộc đường thẳng  + Thực nhiệm vụ: HS nghiên cứu SGK suy nghĩ câu hỏi để hỏi bạn lớp + Báo cáo thảo luận: HS đóng vai GV đặt câu hỏi cho HS dưới lớp trả lời tìm đk x y để M(x,y) nằm  + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV chốt hình thành định nghĩa PTTQ đường thẳng - Sản phẩm: HS viết dạng PTTQ đường thẳng 4.2: Hoạt động HTKT: Phương trình Tổng quát đường thẳng a) Định nghĩa (trang 73 SGK) r M ( x ; y ) n 0  Ghi nhớ: * Đường thẳng đđi qua có vtpt  ( a; b) pt tổng quát là: a ( x  x0 )  b( y  y0 )  � ax  by  c  với c  (ax0  by0 ) * Nếu đường thẳng  có PTTQ: ax+by+c =  có VTPT có VTCP b) Ví dụ áp dụng Lập PTTQ đường thẳng d qua hai điểm A (-1; ) B ( 3; ) - Mục tiêu: Hs biết viết PTTQ đường thẳng qua điểm Biết đánh giá nhận xét cho điểm bạn Trang | 10 Phươn g trình tiếp tuyến đường tròn Câu hỏi: Ví dụ 4: Trong mp toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình (x - a)2 + (y - b)2 = r Phương trình sau phương trình tiếp tuyến đường tròn H (x0;y0)? (C) điểm a (x0-a)( x-x0) +(y0-b)( y-y0) =0 Câu hỏi: Câu hỏi: Bài 3: Trong mặt toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 2 x + y � 4x + 8y � = Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) A(-1; 0) b (x0 -a)( x-x0) +(y0-b)( y-y0) =r2 c (x0 -a)( x-a) +(y0 -b)( y-b) =0 d (x-a)( x-x0 ) +(y-b)( y-y0 ) =0 Câu hỏi: Bài 7: Cho đường tròn (C) có phương trình là: x2 + y2 + 4x + 4y - 17 = Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến qua A(3; 6) Bài : Cho hệ phương trình : �x  ay  a  � � 2 � x  1   y    (I) a Tìm a để hệ (I) có nghiệm b Tìm a để hệ (I) có nghiệm phân biệt IV CHUẨN BỊ:  Học sinh: xem trước , bảng phụ cho nhóm  Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu V PHƯƠNG PHÁP- KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Hỏi đáp, nêu vấn đề giải vấn đề đan xen với hoạt động nhóm Kĩ thuật dạy học: Chủ đề dạy học thực hai tiết với hoạt động: Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức; Hoạt động luyện tập; Hoạt động vận dụng; Hoạt động tìm tòi, mở rộng Tiết 1: Dạy Hoạt động 1- Hoạt động 2: Đơn vị kiến thức - Hoạt động 3: Luyện tập Bài 1, Bài Tiết 2: Hoạt động 2: Đơn vị kiến thức 3-hoạt động 3: Luyện tập Bài 3, Bài Hoạt động 4Hoạt động 5: GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho HS thực nhà báo cáo sẩn phầm cho GV VI TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Kĩ năng/năng lực cần đạt HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức đường tròn Phương thức: - Từ hình ảnh trực quan giúp học sinh ghi nhớ lại định nghĩa đường tròn mặt phẳng, học sinh rút điều kiện cần đủ để điểm M thuộc đường tròn (C) có tâm bán kính cho trước Cách tiến hành: a GV giao nhiệm vụ: Trang | 33 Giáo viên chiếu hình ảnh đường tròn mặt phẳng, yêu cầu học sinh quan sát nhớ lại định nghĩa đường tròn + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực huy động kiến thức Yêu cầu HS phát biểu khái niệm đường tròn điều kiện để điểm M thuộc đường tròn C(I;r) b Học sinh thực nhiệm vụ( theo nhóm) Điều kiện cần đủ để điểm M(x; y) nằm đường tròn C(I; r) IM = r c Học sinh báo cáo sản phẩm: + Phát huy lực hợp tác thành viên nhóm Nhắc lại định nghĩa đường tròn Trong mặt phẳng: Nêu được: M nằm đường tròn C(I; r) � IM = r M �C ( I ;r ) � I M = r d GV đánh giá sản phẩm học sinh: Khen HS tham gia tích cực nhóm hoạt động sôi C (I ;r ) = { M / MI = r } nổi hiệu Động viên HS thụ động, nhóm hoạt động chưa hiệu HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu: Trên sở kiến thức toạ độ biết, học sinh tiếp cận khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến đường tròn Đồng thời vận dụng kiến thức vào việc giải toán Phương thức: Trên sở kiến thức biết, cách GV đặt vấn đề, HS giải vấn đề thông qua hoạt động cá nhân hoạt động nhóm dẫn đến khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến đường tròn mặt phẳng toạ độ Cách tiến hành: a Đơn vị kiến thức 1: Tiếp cận: * Bài toán: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm I(a; b) sớ thực dương r Hãy tìm điều kiện x, y để điểm M(x; y) nằm đường tròn C(I; r)? - GV đưa nhiệm vụ cụ thể để giải toán: + NV1: Điều kiện để điểm M(x; y) nằm đường tròn C(I; r) gì? + NV2: Tính IM theo a, b, x, y? + NV3: Kết luận x y thoả mãn đk để điểm M(x; y) nằm đường tròn C(I; r)? * Học sinh thực nhiệm vụ( theo nhóm) + NV1: Điều kiện để điểm M(x; y) nằm đường tròn C(I; r) IM = r 2 I M = (x - a) + (y - b) + NV2: + NV3: Vậy điều x, y để điểm M(x; y) nằm (x - a)2 + (y - b)2 = r đường tròn C(I; r) là: Hay 2 (x - a) + (y - b) = r + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực huy động kiến thức + Phát huy lực hợp tác thành viên nhóm Trong mặt phẳng toạ độ Trang | 34 Hình thành kiến thức: Phương trình đường tròn tâm I(a; b) bán kính r là: (x - a)2 + (y - b)2 = r GV nhấn mạnh u cầu: nhận dạng phương trình đường tròn, tìm tâm bán kính biết phương trình đường tròn, cách viết phương trình đường tròn Đồng thời u cầu học sinh làm ví dụ sau: Củng cố: Ví dụ 1: Tìm tâm bán kính đường tròn cho phương trình sau: 2 d (x - 1) + (y - 2) = Oxy, Phương trình đường tròn tâm I(a; b) bán kính r là: 2 (x - a) + (y - b) = r 2 e (x + 1) + (y + 2) = 2 f x + y = Yêu cầu học sinh xác định tâm tính bán kính đường tròn nói Ví dụ 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A ( 1;3) , B ( 3;2) đường tròn (C) có phương trình (x - 1) + (y - 2)2 = c Hỏi hai điểm A B điểm thuộc đường tròn (C)? d Viết phương trình đường tròn tâm A có bán kính GV u cầu HS: a Hs kiểm tra toạ độ điểm A B có thoả mãn phương trình đường tròn (C) khơng? b HS nhớ dạng phương trình đường tròn, từ viết phương trình đường tròn tâm A có bán kính b Đơn vị kiến thức 2: Tiếp cận: GV: đặt vấn đề câu hỏi: Hỏi phương trình x2 + y2 - 2y + = có phải phương trình đường tròn khơng? HS: viết phương trình cho dưới dạng: x2 + (y - 1)2 = GV: phương trình có dạng 2 x + y - 2ax - 2by + c = phương trình đường tròn Có phải phương trình x2 + y2 - 2ax - 2by + c = phương trình đường tròn khơng? Chúng ta nghiên cứu nội dung thứ hai học Hình thành kiến thức: GV: Cho phương trình đường tròn có dạng (x - a)2 + (y - b)2 = r , viết phương trình dưới dạng khai triển? 2 2 HS: x + y - 2ax - 2by + a + b - r = GV: Kết luận: Mơi phương trình có dạng + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực huy động kiến thức Mơi phương trình có + Phát huy dạng lực hợp tác x2 + y2 - 2ax - 2by + c = thành viên với đkiện nhóm a2 + b2 - c > phương trình đường tròn có tâm I(a; b) bán kính Trang | 35 x2 + y2 - 2ax - 2by + c = với đkiện a2 + b2 - c > phương trình đường tròn có tâm I(a; b) bán r = a2 + b2 - c 2 kính r = a + b - c Củng cố: Ví dụ 3: Hỏi phương trình sau phương trình đường tròn? Nếu phương trình đường tròn, tìm toạ độ tâm tính bán kính? 2 a x + y - 4x + 2y + = 2 b x + y - 4x - 2y + 19 = Yêu cầu học sinh: - Nhận biết phương trình cho có dạng x2 + y2 - 2ax - 2by + c = - Xác định hệ số a, b, c Kiểm tra điều kiện Kết luận toạ độ tâm tính bán kính c Đơn vị kiến thức 3: Tiếp cận: GV: Dựa vào hình vẽ, Đường thẳng d gọi đường tròn (C)? HS: d tiếp tuyến đường tròn (C) điểm H GV đặt vấn đề: Trong mp toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) H (x0;y0) có tâm I(a; b) bán kính r điểm nằm đường tròn (C) Chúng ta tìm phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) điểm H khơng? Hình thành kiến thức: GV: Một đường thẳng d qua H gọi tiếp tuyến với đường tròn C(I; r) nào? HS: d  IH GV: Yêu cầu viết phương trình d Trong mp toạ độ Oxy, H (x0;y0) HS: Đường thẳng d qua nhận cho đường tròn (C) có uur phương trình IH   x0  a; y0  b  làm vectơ pháp tuyến nên có (x - a)2 + (y - b)2 = r (x - a)( x - x0 ) + (y0 - b) ( y - y0) = H (x0;y0) phương trình: điểm nằm GV: Kết luận: đường tròn (C) Trong mp toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình Phương trình tiếp tuyến (x - a)2 + (y - b)2 = r điểm H (x0;y0) nằm đường tròn (C) đường tròn (C) Phương trình tiếp tuyến đường tròn điểm H là: (x0 - a)( x - x0) + (y0 - b) ( y - y0) = (C) điểm H là: (x0 - a) ( x - x0 ) + (y0 - b) ( y - y0) = + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực huy động kiến thức + Phát huy lực hợp tác thành viên nhóm Củng cố: Ví dụ 4: Trong mp toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có Trang | 36 2 phương trình (x - a) + (y - b) = r Phương trình sau phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) H (x0;y0)? điểm (x - a) ( x - x0 ) + (y0 - b) ( y - y0 ) = d (x - a)( x - x0 ) + (y0 - b)( y - y0 ) = r e (x - a) ( x - a) + (y0 - b)( y - b) = f (x - a)( x - x0 ) + (y - b) ( y - y0 ) = g HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục tiêu: Giúp học sinh nắm kiến thức phải vận dụng kiến thức vừa học để giải tập cụ thể Phương thức: Thông qua hoạt động cá nhân hoạt động nhóm giúp học sinh nắm kiến thức phải vận dụng kiến thức vừa học để giải tập cụ thể Cách tiến hành: Bài 1: Trong phương trình sau, phương trình phương trình đường tròn? Nếu phương trình đường tròn tìm tâm bán kính đường tròn 2 a ( x + 2) + ( y - 1) = b x2 +� y2 + 2x - 4y + = c x2 + y2 - 6x + 4y + 13 = d 2x2 + 2y2 - 8x - 4y - = + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực huy động kiến thức + Phát huy lực hợp tác thành viên nhóm GV yêu cầu cá nhân HS thực câu a b GV yêu cầu nhóm thảo luận thực câu c d GV giám sát, gọi HS trình bày kết quả, nhận xét đánh giá kết Bài 2: Trong mặt toạ độ Oxy, cho hai điểm A(3;-4) B(3;4) a Viết phương trình đường tròn có tâm A qua điểm B b Viết phương trình đường tròn đường kính AB GV u cầu cá nhân HS thực câu a GV yêu cầu nhóm thảo luận thực câu b GV giám sát, gọi HS trình bày kết quả, nhận xét đánh giá kết Bài 3: Trong mặt toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có 2 phương trình: x + y � 4x + 8y � = Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) A(-1;0) GV: u cầu nhóm thảo luận thực tập GV: Giám sát, gọi HS trình bày kết quả, nhận xét đánh giá kết Bài 4: Lập phương trình đường tròn qua điểm: A( -2;4); B( 5;5); C(6; -2) GV yêu cầu cá nhân HS thực tập GV giám sát, gọi HS trình bày kết quả, nhận xét đánh giá Trang | 37 kết HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Mục tiêu: Khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo, tìm mới theo hiểu biết mình; tìm phương pháp giải vấn đề đưa cách giải vấn đề khác nhau; góp phần hình thành lực học tập với gia đình cộng đồng Phương thức: Thông qua hoạt động cá nhân hoạt động nhóm giúp học sinh vận dụng kiến thức vừa học để giải tập cụ thể Cách tiến hành: a GV giao nhiệm vụ: HS nhà thực tập 5, 6, b Học sinh thực nhiệm vụ: nhà theo cá nhân theo nhóm thực tập 5, 6, c Học sinh báo cáo sản phẩm d.GV đánh giá sản phẩm học sinh Bài 5: Lập phương trình đường tròn (C) có tâm I(-1;2) tiếp xúc với đường thẳng  : x – 2y + = Bài 6: Cho hai đường thẳng d1 : 3x + 4y + = d2: 4x – 3y – = Viết phương trình đường tròn có tâm nằm đường thẳng d: x – 6y – 10 = tiếp xúc với hai đường thẳng d1 d2 Bài 7: Cho đường tròn (C) có phương trình là: x2 + y2 + 4x + 4y - 17 = Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến qua A(3;6) HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp tục mở rộng kiên thức, kĩ để giải toán liên quan Phương thức: Thông qua hoạt động cá nhân hoạt động nhóm giúp học sinh vận dụng kiến thức vừa học để giải tập cụ thể Cách tiến hành: a GV giao nhiệm vụ: HS nhà thực tập b Học sinh thực nhiệm vụ: nhà theo cá nhân theo nhóm thực tập c Học sinh báo cáo sản phẩm d GV đánh giá sản phẩm học sinh � �x  ay  a  � 2 x  1   y     � Bài : Cho hệ phương trình: (I) a Tìm a để hệ (I) có nghiệm b Tìm a để hệ (I) có nghiệm phân biệt - + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực tự học + Phát huy lực huy động kiến thức + Phát huy lực giải vấn đề + Phát huy lực tự học + Phát huy lực huy động kiến thức VII HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Nắm kiến thức học tiết Lưu ý tập giải BTVN: Bài tập 1a, 2a, 2b, 3a, SGK Trang | 38 - HD số tập vận dụng cao: Bài 5,6,7,8 CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP (Lý Thuyết: 01 tiết ; Bài tập: 01 tiết) I Mục tiêu (chủ đề) Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa đường elip - Nắm vững phương trình tắc elip - Từ mơi phương trình tắc elip, xác định tọa độ tiêu điểm, đỉnh, độ dài trục lớn, trục bé elip Kỹ năng: - Vẽ hình chuẩn, đẹp - Nhận dạng elip lập phương trình elip - Viết phương trình elip biết yếu tớ a, b, c - Xác định yếu tố elip biết phương trình tắc elip Thái độ: - Có thái độ tích cực, tự giác, chủ động tham gia lĩnh hội kiến thức - Cẩn thận xác làm Đinh hướng phát triển lực: - Phát triển tư lôgic, lực tự học, phát giải vấn đề, lực tính tốn - Năng lực hợp tác giao tiếp: kỹ làm việc nhóm đánh giá lẫn II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu(hoặc tivi) số phương tiện dạy học khác Học sinh: SGK, dụng cụ học tập thước vẽ Elip, đọc trước nội dung học III Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU (HOẠT ĐỘNG TIẾP CẬN BÀI HỌC) (5 phút) - Cho học sinh quan sát cốc thủy tinh đựng nước để thẳng đứng nghiêng cốc Nhận xét đường giao mặt nước thành cớc hai trường hợp - Quỹ đạo chuyển động hành tinh hệ mặt trời Trang | 39 - Ngoài học môn địa lý em giới thiệu quỹ đạo hành tinh hệ mặt trời đường elip nhận Mặt Trời tiêu điểm Bài toán thưc tế: Ta biết Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo Elip mà Trái Đất tiêu điểm.Elip có chiều dài trục lớn trục nhỏ 769266km 768106km Tính khoảng cách ngắn khoảng cách dài từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết khoảng cách đạt Trái Đất Mặt Trăng nằm trục lớn Elip NỘI DUNG BÀI HỌC (HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC) 2.1 Định nghĩa đường Elip: (3 phút) a) Tiếp cận: - Giới thiệu cách vẽ thực vẽ đường Elip bảng đóng sẵn hai đinh cớ định hai điểm F1 F2 M F1 F2 http://3.bp.blogspot.com/-0O9oDoGFHs/VNuOnCfWEKI/AAAAAAAAK98/zCWipe7izMc/s1600/elipse.gif Trang | 40 (?1) Nêu nhận xét độ lớn tởng MF1+MF2 ? b) Hình thành: Định nghĩa: Cho điểm cố định F1 F2 với F1F2 = 2c (c >0) Đường elip tập hợp điểm M mặt phẳng cho MF1+MF2 = 2a, a số a > c > Hai điểm F1 ,F2 tiêu điểm elip Độ dài tiêu cự elip c) Củng cố: Câu hỏi trắc nghiệm: Cho elip có hai tiêu điểm F1, F2 F1F2 = 2c, điểm M thuộc elip Mệnh đề dưới đúng? A Tiêu cự elip c B MF1+MF2 = 2c C Tổng MF1+MF2 phụ thuộc vị trí điểm M elip D Tiêu cự elip 2c - Chuyển giao: GV trình chiếu nội dung câu hỏi - Thực hiện: Gọi học sinh trình bày đáp án - Báo cáo thảo luận: Gọi Hs nhận xét câu trả lời nhóm - Kết luận: GV xác hóa đáp án 2.2 Phương trình tắc Elip ( 20 phút ) a) Tiếp cận phương trình tắc Elip: - Cho (E) định nghĩa, chọn hệ trục toạ độ Oxy với O trung điểm đoạn thẳng F1F2 Trục Oy đường trung trực F1F2và F2 nằm tia Ox , hình vẽ Trang | 41 *) Yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi: (?1) Với cách chọn hệ trục cho biết toạ độ của hai tiêu điểm F1 F2? (?2) Điểm M(x;y) nằm elip(E), tính MF1 theo hai cách suy mối liên hệ x y?  y2 MF1= ( x  c ) , MF1  a  cx a Ta có: cx  y2 ( x  c ) MF1= =a+ a b) Hình thành phương trình tắc Elip: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip(E) có tiêu điểm F1(-c; 0), F2(c; 0), điểm M  x; y  thuộc (E) x2 y2    a  b  0; b  a  c  a b (a > 0) phương trình tắc (E) là: c) Củng cố: Ví dụ 1: Trong phương trình sau phương trình phương trình tắc Elip: A B x2 + y2 =1 C D - Chuyển giao: GV trình chiếu nội dung câu hỏi, chia lớp thành nhóm yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm, có giải thích phương án chọn - Thực hiện: Đại diện nhóm trình bày sản phẩm - Báo cáo thảo luận: GV gọi học sinh nhận xét sản phẩm - Kết luận: GV xác hóa đáp án Ví dụ 2: Xác định tọa độ tiêu điểm, tính tiêu cự elip có phương trình sau: a) b) - Chuyển giao: Gv trình chiếu nội dung câu hỏi yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trình bày đáp án bảng phụ - Thực hiện: Gọi đại diện nhóm trình bày lời giải - Báo cáo thảo luận: Gọi Hs nhận xét câu trả lời nhóm sau - Kết luận: GV xác hóa đáp án Trang | 42 2.3 Hình dạng elip (20 phút) a) Tiếp cận hình dạng Elip: (?1) Cho học sinh quan sát hình vẽ nêu nhận xét mới quan hệ cặp điểm: M M1 , M M2, M M3? - Gọi A1, A2, B1, B2 lần lượt giao điểm (E) với trục Ox, Oy hình vẽ: (?2) Tính tọa độ điểm A1, A2, B1, B2 ? (?3) Yêu cầu học sinh vẽ hình chữ nhật ngoại tiếp elip b) Hình thành : Cho Elip có phương trình tắc: ( b2= a2-c2) a Tính đối xứng elip Kết luận: Elip có phương trình (1) nhận trục tọa độ làm trục đối xứng gốc tọa độ làm tâm đối xứng b Hình chữ nhật sở - Các điểm A1, A2,B1,B2 đỉnh elip với A1(-a;0); A2(a;0); B1(-b;0); B2(b;0) - Đoạn A1A2 trục lớn với độ dài 2a Đoạn B1B2 trục bé với độ dài 2b Trang | 43 - Hình chữ nhật PQRS hình chữ nhật sở elip *) Nhận xét: Mọi điểm elip không đỉnh nằm bên hình chữ nhật sở Bớn đỉnh elip trung điểm cạnh hình chữ nhật sở c) Cũng cố : Ví dụ 1: Cho (E) có phương trình tắc : Hãy xác định tọa độ tiêu điểm, đỉnh, độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ tiêu cự (E) - Chuyển giao: GV yêu cầu học sinh làm việc độc lập - Thực hiện: Gọi học sinh lên bảng trình bày - Báo cáo thảo luận: Gọi học sinh khác nhận xét - Kết luận : giáo viên nhận xét đánh giá Ví dụ 2: Lập phương trình tắc Elip biết: a) Độ dài trục lớn 16, tiêu cự 10 b) Đi qua điểm M(0;1); N(1; ) - Chuyển giao: Phân cơng nhiệm vụ cho nhóm : nhóm 1, làm câu a ; nhóm 2, làm câu b - Thực hiện: Gọi đại diện nhóm 1, trình bày kết ; - Báo cáo thảo luận: nhóm 3,4 nhận xét chỉnh sửa( có) - Kết luận: GV nhận xét, đánh giá LUYỆN TẬP (30 phút) - Chuyển giao: GV yêu cầu học sinh làm việc độc lập - Thực hiện: Gọi học sinh trình bày đáp án chọn có giải thích - Báo cáo thảo luận: Gọi học sinh khác nhận xét - Kết luận : Giáo viên nhận xét đánh giá x2 y  1 Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), Cho Elip (E): 25 16 Tính độ dài trục lớn (E) A 10 B C D Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho elip (E) có tiêu điểm F(-4;0) độ dài trục bé Viết phương tắc (E) x2 y  1 25 16 A x2 y  1 B 16 x2 y  1 C 25 x2 y2  1 D 10 x2  y2  Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho Elip (E): Tìm tiêu cự (E) A Tiêu cự là: C Tiêu cự là: F( 2 ;0) B Tiêu cự là: 2 D Tiêu cự là: Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho Các cạnh hình chữ nhật sở elip có phương trình x  �3 y  �2 Viết phương tắc elip Trang | 44 x2 y  1 A x2 y  1 B 36 16 x2 y  1 C x2 y2  1 D Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho hai điểm F (- 4;0), F (4; 0) điểm M(x;y) thỏa mãn MF + M F = 10 Tìm biểu thức liên hệ x y x2 y x2 y  1  1 x  y  34 25 25 16 B C A 2 D x  y  25 Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho elip (E) có tiêu điểm A(2;0) đỉnh B(-3;0) Viết phương tắc (E) x2 y2  1 A x2 y  1 B 13 x2 y2  1 C x2 y2  1 D Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho elip (E) có tiêu điểm F (  3;0) qua điểm M (1; ) Viết phương tắc (E) x2 y2  1 A x2 y  1 B x2 y2  1 C x2 y2  1 D x2 y  1 Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho elip (E) có phương trình: Các đường thẳng y  �x cắt (E) điểm Tính diện tích tứ giác có đỉnh giao điểm 144 13 A 36 B 13 72 C 13 18 D 13 x2 y2  1 Câu Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho Elip (E): 18 14 có tiêu điểm F1 F2 Hỏi (E) có điểm nhìn đoạn F1F2 dưới góc vuông ? A B C D x2 y2  1 Câu 10 Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho Elip (E): Điểm M(a;b) thuộc (E) cho a + b đạt giá trị nhỏ Tính S = a – b A S 10 B S 3 10 C S  2 D S  Trang | 45 VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG 4.1 Vận dụng vào thực tế (5 phút) Bài toán thưc tế: Ta biết Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo Elip mà Trái Đất tiêu điểm.Elip có chiều dài trục lớn trục nhỏ 769266km 768106km Tính khoảng cách ngắn khoảng cách dài từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết khoảng cách đạt Trái Đất Mặt Trăng nằm trục lớn Elip HD: - Tính a, b từ tính c - dmax = a +c - dmin = a - c 4.2 Mở rộng, tìm tòi (mở rộng, đào sâu, nâng cao,…) (10 phút) - Hướng dẫn học sinh sớ tốn quỹ tích liên quan đến đường elip  Ví dụ: Cho điểm H di động đường tròn (C ) tâm O, bán kính R = 1, AB đường kính (C ) Gọi K hình chiếu H xuống AB gọi M trung điểm đoạn HK Chứng tỏ M di động elip - Trang | 46 • • • • • • • • CẤU TRÚC CỦA MỖI HOẠT ĐỘNG HỌC Chuyển giao nhiệm vụ học tập NV rõ ràng, phù hợp với khả học sinh Hình thức gia nhiệm vụ phải sinh động hấp dẫn Thực nhiệm vụ học tập Khuyến khich học sinh hợp tác với thực thực nhiệm vụ học tập Giáo viên theo dõi kịp thới có biện pháp hơ trợ thích hợp khơng làm thay cho HS Báo cáo kết hoạt động thảo luận Khuyến khích học sinh trình bày kết hoạt động học Xử lý tình h́ng sư phạm nảy sinh cách hợp lý Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Phân tích nhận xét, đánh giá, kết thực nhiệm vụ học tập học sinh Chính xác hóa kiến thức hình thành cho học sinh Trang | 47 ... nghĩa VTCP cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tham sớ đường thẳng Học sinh tìm VTCP biết VTPT PTTS đường thẳng Viết PTTS đường thẳng biết điểm VTCP đường thẳng Viết PTTS đường thẳng qua hai... pháp tuyến đường thẳng vectơ vuông góc với vtcp đường thẳng r r n n  * laø vtpt đường thẳng k ( k �0 ) vtpt đường thẳng  → Một đường thẳng có vơ sớ VTPT, vectơ phương với *Một đường thẳng hoàn... Tìm toạ độ giao điểm A đường thẳng  với đường thẳng d: x + y + = H2: Góc hai đường thẳng d Δ 450 ta suy điều gì? c Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M tạo với Δ góc có sớ đo 450 HS thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN PP MOI 5 BUOC HH 10 c3 ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG TRÒN ELIP, GIAO AN PP MOI 5 BUOC HH 10 c3 ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG TRÒN ELIP, Cho(d) : 2x + y – 4 = 0 và 2 điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19)., Câu 3. Cho đường thẳng (d) : 2x + y – 4 = 0 và 2 điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19) trên mặt phẳng tọa độ. Hạ MK  (d) và gọi P là điểm đối xứng của M qua (d).

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay