ĐỀ KIỂM TRA CUỐI học kỳ i lớp 5 toán

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:11

đê kt tv lop 5 mopi các bạn xem kjgytdulknjghtdrtfyguhịkngfdxrtfgỵuhikjhgfcrdtf567hyu8jikhgtfgy7hu8jnhbgfctyhụnhnbgcftrgyhụnhbgftvhỵuiomklnb vgfctryhu8jikmn bgvfctyhu8jiomkln bvc dftgyhụikolcfvgbhjnmcvbhnjjmkcfgvbhjnmkl,cfgvbhjnmkl,xdfcghụnmkldxfcgtyhụiokpfcghjklfghjklfghjkl;ghjnmkl;frtyuiopờgtyhuiopợghkl; TRƯỜNG PTTH VÀ THCS TRUNG TRỰC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Mơn : Tốn- lớp Năm học : 2017 – 2018 Thời gian : 40 Phút PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời xác Bài 1: Chữ số số thập phân 879,457 có giá trị hàng là: A Phần mười B Phần triệu C Phần trăm D Phần nghìn Bài 2: Số lớn số 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là: A 0,32 B 0,6 C 0,047 D 0,205 Bài 3: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là: A 3,247dm2 B 32,7dm2 C 3,27dm2 D 3,207dm2 B 291 C 2,91 D 29,1 Bài 4: 30% 97 là: A 0,291 Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm: 4dm2 15cm2 = cm2 A 415 B 4015 C 41015 D 40015 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Tính :(1 điểm) 9,32 X 10 = 11,96 : 10 = 3,6 X 100 = 21,3 : 100 = 20,09X 1000 = 999,9 : 1000 = Bài : Đặt tính tính (2 điểm) a, 32,2 + 42,6 c, 0,36 X ; b, d, 64,65 + 5,05 45,54 : 1,8 Bài : Tìm x : (2 điểm) x + 4,32 = 8,67 7,9 - x = 2,5 x × = 8,4 x : = 8,4 Bài : (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh, có 13 học sinh giỏi Hỏi số học sinh giỏi chiếm phần trăm số học sinh lớp học ? Trường TH& THCS Trung Trực Thứ ngày tháng năm 2018 Họ tên: …………………………… Lớp : …… BÀI KIỂM TRA CUỐII MƠN : TỐN – LỚP Năm học: 2017- 2018 ( 40 phút ) Điểm Lời nhận xét giáo viên ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời xác Bài 1: Chữ số số thập phân 879,457 có giá trị hàng là: A Phần mười B Phần triệu C Phần trăm D Phần nghìn Bài 2: Số lớn số 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là: A 0,32 B 0,6 C 0,047 D 0,205 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm: 4dm2 15cm2 = cm2 A 415 B 4015 C 41015 D 40015 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Tính : (1 điểm) 9,32 X 10 = 11,96 : 10 = 3,6 X 100 = 21,3 : 100 = 20,09X 1000 = 999,9 : 1000 = Bài : Đặt tính tính (2 điểm) a, 32,2 + 42,6 b, 64,65 + 5,05 c) 0,36 X d) 45,54 : 1,8 Bài : Tìm x : (2 điểm) a, x + 4,32 = 8,67 b, 7,9 - x = 2,5 a, x × = 8,4 b, x : = 8,4 Bài : (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh, có 13 học sinh giỏi Hỏi số học sinh giỏi chiếm phần trăm số học sinh lớp học ? Bài giải Trường TH & THCS Trung Trực Đáp án đề thi cuối họclớp Mơn : Tốn Năm 2016-2017 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời xác điểm; Bài Khoanh C B A PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Tính :(1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm 9,32 x 10 = 93,2 11,96 : 10 = 1,196 3,6 x 100 = 360 21,3 : 100 = 0,213 20,09 x 1000 = 20090 999,9 : 1000 = 0,9999 Bài : (2 điểm) a)+ 32,2 42,6 74,8 c) 0,36 × b) d) 3,24 + 64,65 5,05 69,70 45,5,4 95 1,8 25,3 54 00 Bài : Tìm x : (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm a x + 4,32 = 8,67 x = 8,67 - 4,32 b 7,9 - x = 2,5 x =7,9 - 2,5 x = 4,35 x c x × = 8,4 = 5,4 d x : = 8,4 x = 8,4 : x = 8,4 × x = 2,8 x = 25,2 Bài : (2 điểm) Bài giải: Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi số học sinh lớp là: 0,5 điểm 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Đáp số: 52% (0,5điểm ) ( 0,5 điểm) ( 0,5 điểm) ... i m) Một lớp học có 25 học sinh, có 13 học sinh gi i H i số học sinh gi i chiếm phần trăm số học sinh lớp học ? B i gi i Trường TH & THCS Trung Trực Đáp án đề thi cu i học kì lớp Mơn : Toán Năm 2016-2017... 2 ,5 x = 4, 35 x c x × = 8,4 = 5, 4 d x : = 8,4 x = 8,4 : x = 8,4 × x = 2,8 x = 25, 2 B i : (2 i m) B i gi i: Tỉ số phần trăm số học sinh gi i số học sinh lớp là: 0 ,5 i m 13 : 25 = 0 ,52 0 ,52 = 52 %... 0,9999 B i : (2 i m) a)+ 32,2 42,6 74,8 c) 0,36 × b) d) 3,24 + 64, 65 5, 05 69,70 45, 5,4 95 1,8 25, 3 54 00 B i : Tìm x : (2 i m) M i ý 0 ,5 i m a x + 4,32 = 8,67 x = 8,67 - 4,32 b 7,9 - x = 2 ,5 x
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI học kỳ i lớp 5 toán, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI học kỳ i lớp 5 toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay