Phương pháp chuyên gia trong đánh giá tác động môi trường

32 13 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:09

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Đề Tài PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA GVHD : Th.S Đinh Bách Khoa SVTH : Nhóm Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Đình Quang Lê Thị Quỳnh Đào Văn Sơn Đỗ Hằng Thanh L/O/G/O NỘI DUNG Phương pháp chuyên gia Tổng quan DTM • • • Khái niệm Cấu trúc Các phương pháp • • • • Định nghĩa Các bước thực Phạm vi áp dụng Phương pháp Delphi Ưu nhược điểm • • Ưu điểm Nhược điểm I.Tổng I.Tổng quan quan về đánh đánh giá giá tác tác động động môi môi trường trường I.1 Khái niệm  Tác động mơi trường(ĐTM) q trình phân tích, dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể để đưa biện pháp bảo vệ mơi trường triển khai dự án I.2 Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường • Mơ tả tóm tắt dự án • Hiện trạng mơi trường dự án • Đánh giá tác động gây cho mơi trường • Khắc phục • Kết luận-kiến nghị I.3 Các phương pháp đánh giá tác động mơi trường Hiện có nhiều phương pháp sử dụng đánh giá tác động môi trường : • Phương pháp danh mục • Phương pháp liệt kê • Phương pháp ma trận • Phương pháp sơ đồ mạng lưới • Phương pháp mơ hình hóa • Phương pháp chuyên giaPhương pháp đa tiêu chí • Phương pháp GIS II II Phương Phương pháp pháp chuyên chuyên gia gia II.1 Định nghĩa  Là phương pháp thu thập xử lý đánh giá, dự báo cách tập hợp hỏi ý kiến chuyên gia giỏi Thuộc lĩnh vực hẹp khoa học - kỹ thuật sản xuất  Quy trình áp dụng phương pháp chuyên gia chia thành giai đoạn lớn: • • • Lựa chọn chuyên gia Trưng cầu ý kiến chuyên gia Thu thập xử lý đánh giá, dự báo II.2 II.2 Lựa Lựa chọn chọn và thành thành lập lập nhóm nhóm chuyên chuyên gia gia kết kết hợp hợp Cơ cấu nhóm chuyên gia Thu thập, xây dựng tư liệu vấn đề có liên quan Xây dựng biểu câu hỏi lấy ý kiến chuyên gia Cung cấp thông tin cần thiết cho chuyên gia Đánh giá lực chuyên gia Thành lập nhóm chuyên gia II.3 Phương pháp chưng cầu lấy ý kiến chuyên gia II.3.1 Phương pháp chưng cầu Đây giai đoạn quan trọng phương pháp có cách tiếp cận để trưng cầu chuyên gia Sơ đồ trưng cầu phương pháp chuyên gia : Trưng Trưng cầu cầu theo theo nhóm nhóm Tập hợp ý kiến nhóm chuyên gia, chuyên gia phát biểu sở ý kiến chuyên gia khác  Ưu điểm : • Có thể hướng suy nghĩ chuyên gia vào giải vấn đề chiến lược • Tổng hợp giải nhóm thường đưa cách giải tốt giải người  Nhược điểm : • Thừa thơng tin khơng đồng khái niệm • Ảnh hưởng yếu tố tâm lý làm giảm tính khách quan • Khó tập hợp đầy đủ chun gia cần thiết Trưng Trưng cầu cầu theo theo cá cá nhân nhân Là trưng cầu mà ý kiến chuyên gia hỏi hoàn toàn độc lập với ý kiến chuyên gia khác họ không thơng báo ý kiến chun gia khác  Ưu điểm : • Sử dụng tối đa khả cá nhân • Ảnh hưởng yếu tố tâm lý người không đáng kể  Nhược điểm : • Trình độ sử dụng mối liên hệ khoa học thấp • Khơng sử dụng khả nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác Xử Xử lý lý ýý kiến kiến chuyên chuyên gia: gia:    Tính số trung vị để biết số chuyên gia đồng ý không đồng ý với năm xuất vấn đề mơi trường • Số trung vị : Cỡ mẫu chẵn n= 50 ==> n/2 = 25 224444202020202020…… Số trung vị số có thứ tụ 25, nghĩa số trung vị 20 + dMe Kết luận : Như nửa số chuyên gia hỏi ý kiến cho khoảng gần năm (5.9 năm) có vấn đề môi trường xảy từ dự án phê duyệt II.4.2 II.4.2 Đánh Đánh giá giá tầm tầm quan quan trọng trọng tương tương đối đối giữa các sự kiện kiện  Để thực mục tiêu tổng quát cần thực mục tiêu Trong trường hợp cần phải đánh giá mục tiêu quan trọng mục tiêu nào,cần phải tập trung vào mục tiêu ưu tiên, mũi nhọn  • • Khi sử dụng phương pháp chuyên gia để giải vấn đề này, người ta thường dùng chi tiêu: Giá trị trung bình mục tiêu (Cj); Hệ số trí chung (W) II.5 Phạm vi điều kiện áp dụng  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia áp dụng vào giai đoạn hoặc quy trình thực dự án : Nghiên cứu tiền Nghiên cứu khả thi khả thi Thiết kế kỹ thuật quy Yếu tố dự án trình cơng nghệ Quan sát đánh giá Thực Điều Điều kiện kiện áp áp dụng dụng phương phương pháp pháp Đối với dự án cần kết đánh giá DTM thời gian ngắn Có khả kinh tế Thiếu số liệu thống kê liệu Dự báo kết tác động thời gian dài Điều Điều kiện kiện áp áp dụng dụng phương phương pháp pháp  Đối với dự án cần có kết đánh giá ĐTM thời gian ngắn  Có khả kinh tế chi phí cho phương pháp cao  Thiếu số liệu thống kê, liệu  Dự báo kết tác động thời gian dài lâu II.6 II.6 Kỹ Kỹ thuật thuật Delphi Delphi  Định nghĩa : Delphi kỹ thuật phương pháp chuyên gia Delphi phương pháp dự báo định tính theo ý kiến chuyên gia kết hợp loạt số lần lặp lại Kết lần lặp lại sử dụng cho lần lặp để thu thập ý kiến chung chuyên gia  Cơ Cơ sở sở của phương phương pháp pháp ẨN DANH VÒNG LẶP PHẢN HỒI TẬP HỢP Ưu Ưu điểm điểm nổi trội trội của kỹ kỹ thuật thuật Delphi Delphi  Có cơng đánh giá  Các đánh giá đưa đa dạng đầu đủ thơng tin  Ít bị chi phối, ảnh hưởng tâm lý  Số lượng lớn, rẻ (có thể gửi nhận thơng tin qua hệ thống điện tử :mail… )  CÁC CÁC BƯỚC BƯỚC THỰC THỰC HIỆN HIỆN Fowles (1978) mô tả mười bước sau cho phương pháp Delphi: • • • • • Thứ nhất: xây dựng nhóm Delphi để thành lập giám sát kế hoạch Thứ hai: nhóm Delphi phải tìm đội ngũ chuyên gia tham gia vào q trình dự đốn Thứ ba: nhóm Delphi đưa bảng câu hỏi Thứ tư: nhóm Delphi phải kiểm tra từ ngữ bảng câu hỏi để đảm bảo khơng gây mơ hồ Thứ năm: phân phối bảng câu hỏi đến chuyên gia nhóm • • Thứ sáu: phân tích đưa phân phối bảng câu hỏi Thứ bảy: nhóm Delphi đưa bảng câu hỏi mới, mục đích bảng câu hỏi hướng đội ngũ chuyên gia tiến gần đến đồng thuận • • Thứ tám: đưa bảng câu hỏi cho chuyên gia Thứ chín: phân tích đáp án tiếp tục phát triển bảng câu hỏi đạt kết ổn định • Thứ mười: nhóm Delphi chuẩn bị báo cáo tóm tắt lại nội dung suốt trình III III Ưu Ưu điểm điểm và nhược nhược điểm điểm của phương phương pháp pháp  Ưu điểm :  Có thể coi phương pháp mang 1⁄2 khoa học 1⁄2 nghệ thuật phương pháp đời sớm lâu đời  Đánh giá chun gia xác, đưa dự đốn khách quan tác động dự án đến người xã hội mơi trường tự nhiên  Có thể kết hợp nhiều phương pháp phương pháp ma trận, phương pháp liệt kê trình chuyên gia đưa ý kiến Phương pháp chuyên gia đặc biệt thích hợp để dự báo trường hợp sau đây:  Phù hợp với đối tượng dự báo thiếu thông tin, thiếu số liệu thống kê, đối tượng dự báo thiếu khơng có sở thực tiễn chắn đảm bảo cho việc mô tả quy luật vận động đối tượng  Đối tượng dự báo có độ bất định lớn, độ tin cậy thấp hình thức thể hiện, chiều hướng biến thiên phạm vi bao hàm quy mô cấu  Đối tượng dự báo chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố bao gồm nhiều nhân tố khó định lượng hóa tâm lý xã hội, tiến kĩ thuật  Khi dự báo dài hạn siêu dài hạn phương pháp phát huy nhiều ưu điểm  Phương pháp chuyên gia áp dụng tốt xác định vấn đề xuất phát mục tiêu chương trình  Nhược Nhược điểm: điểm:  Phương pháp chuyên gia sử dụng cần phải kết hợp với phương pháp dự báo khác, để lựa chọn phương án tối ưu làm kết   Nhược điểm vốn có phương pháp chun gia tính khách quan bị hạn chế Phương pháp chuyên gia đòi hỏi phải xây dựng cho kỳ nhóm chuyên gia theo vấn đề đối tượng dự báo (thoả mãn yêu cầu số lượng, chất lượng, cấu)  Thực tế áp dụng phương pháp cho thấy chi phí cho trưng cầu lớn, thời gian kéo dài, làm thay đổi thành phẩn nhóm chuyên gia KẾT LUẬN    Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia có nhiều ưu điểm nhược điểm, nhiên phương pháp áp dụng phổ biến Nó khắc phục số nhược điểm tận dụng ưu điểm phương pháp khác Nó kết hợp phương pháp liệt kê, phương pháp ma trận, trình chuyên gia đưa ý kiến  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia đưa kết tác động thời gian dài mà khơng phương pháp làm Cảm ơn thầy cô bạn lắng nghe ^-^ ... Các phương pháp đánh giá tác động mơi trường Hiện có nhiều phương pháp sử dụng đánh giá tác động mơi trường : • Phương pháp danh mục • Phương pháp liệt kê • Phương pháp ma trận • Phương pháp. .. quan về đánh đánh giá giá tác tác động động môi môi trường trường I.1 Khái niệm  Tác động mơi trường( ĐTM) q trình phân tích, dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể để đưa biện pháp. .. mạng lưới • Phương pháp mơ hình hóa • Phương pháp chun gia • Phương pháp đa tiêu chí • Phương pháp GIS II II Phương Phương pháp pháp chuyên chuyên gia gia II.1 Định nghĩa  Là phương pháp thu thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp chuyên gia trong đánh giá tác động môi trường, Phương pháp chuyên gia trong đánh giá tác động môi trường, I.Tổng quan về đánh giá tác động môi trường, II.2 Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia kết hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay