Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức

249 5 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:03

30 T P H Á P Y i m KHOA HỌC PHÁPLÝ ^ S-, p I jỊ|Ì|ji ^ wemsãmm I Ị H ^ P I I l Ị t e É ií [ Isc ^v IỊI m I ■ ;"-V ị r I MMmmmầ Xấ Hi HIM M BI ->- £ 'ẨỢ' 'ẴẵẼS *$Ể**^-•■ - 1111111 ->r > w ' "V"■■*■■’5âẩggSg|§â ^ - 'í"£á*,r >^»§3 ữ~i., pp^ , * -ì-r, '- /"**- '^'A (S ?-V *,,"' '/>Đ Êw.x ^-'-'.^ ^ sp s Ệ ip -^ , -Vật *t vx «11 '' I ' r T ầ Ệ rJ _ , V ' >v>ô*' ó^sS -/ ớ.* 'ớ ;;ỳ TụìNlĩ NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP BỘ ỷĩi '-'*"■•■ỳ**1-'-"' ■■'■' Ị-'■'■-■•■-■■■■:■'■:.i''iĩ '- ■■'■'•■■■ ■• {'-■• * & ĩệ 'fr v C I v; ịỉg~ e ^ íỉ) ~ % ềjlÉ • • '-• ' - •-••*'i^vi|§^^,e^/Í!**í''r'^‘r‘•Ir.^ế \i'*■^Ắi.ÌHí s' V ' '* Ế f'ỉ^ r ^ [ỉ jầjẨ « « ^ ^ ■ Ệ : '" : ; !ÉBìlff ề s ẳfl $ẤR sổ sề tí LUẬNvft ĨKỌS TIỄU SỒ I f ! Ệ S p s p t ĨĨSầCH NHIỆM t i m S ự e É vớì Tổ m tồ? :‘TS C m Thí Oanh Khoa pháp luật hình /ivường Đại học Luật Hà Nội Tliư ký cíc ịằá : CN Đầm Quang Ngọc Ể m m ẫ i m MÊŨ Hể Nội - Ihúỉtg 5/2011 -*.«! ' -' m BỘ T PH Á P V IỆN K H O A H Ọ C PHÁP V& ?À Ti' Ĩi Êỉ y T LS CÔNG T R ÌN H N G H IÊ N cứu K H O A H Ọ C CAP BỘ ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU SO S Á N H c SỞ LUẬN V À T H ự C TIỄN CỦA VIỆC ÁP D Ụ N G TRÁCH NHIỆM H ÌN H s ự Đ ố i VỚI T ổ CHỨC Chu nhiệm đề tài : TS Cao Thị Oanh Khoa pháp luật hình - Trường Đại học Luật Hà Nội Thư ký để tài : CN Đàm Q uang Ngọc TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG OẠI HỌC LLỊÂT HÀ l\n PHÒNG DỌC /y 4 Hà N ội - tháng /2011 B Ả N G TỪ V IÉ T T Ắ T CTTP Nxb : Cấu thành tội phạm : Nhà xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNHS : Trách nhiệm hình MỤC LỤC Phần I: BÁO CÁO TỒNG THUẬT Phần mỏ’ đầu Tính cấp thiết Đe tài Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Những vấn đề đặt nghiên cửu luận thực tiễn Phương pháp nghiên cứu cấu Báo cáo tổng thuật Chưong 1: Những vấn đề luận trách nhiệm hình tổ chức 1.1 Các quan điểm trách nhiệm hình tổ chức 1.2 Các học thuyết trách nhiệm hình tổ chức 1.3 Các điều kiện trách nhiệm hình tổ chức 1.4 Phạm vi trách nhiệm hình tổ chức 1.5 Các hình thức trách nhiệm hình tổ chức Chưongo 2: Trách nhiệm hình sụhình sự• • • tổ chức o luật • • số nước 2.1 Trách nhiệm hình tổ chức luật hình nước theo hệ thống common law 2.2 Trách nhiệm hình tổ chức luật hình nước theo hệ thống luật châu Ầu lục địa 2.3 Trách nhiệm hình tổ chức luật hình nước châu Á 2.4 Tính phổ biến tính đặc thù quy định trách nhiệm hình tổ chức nước giới Chưong 3: Kiến nghị quy định trách nhiệm hình tổ chức trongơ luật • hình • Việt • Nam 3.1 Sự cần thiết việc quy định trách nhiệm hình tổ chức luật hình Việt Nam 3.2 Những vấn đề pháp đặt quy định trách nhiệm hình tổ chức luật hình Việt Nam 3.3 Mơ hình luận trách nhiệm hình tổ chức Kết luân Phần II: CÁC CHUYÊN ĐÊ Chuyên đề 1: sở luận thực tiễn quy định trách nhiệm hình 108 đổi với tổ chức, pháp nhân luật hình Việt Nam PGS.TS Trần Văn Độ Phó chánh án Tòa án nhân dân tơi cao, chánh án Tòa án qn Trung ương Chuyên đề 2: Trách nhiệm hình pháp nhân luật hình 139 số nước theo truyền thống luật châu Âu lục địa TS Trịnh Quốc Toản Phó chủ nhiệm khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên đề 3: Một số vấn đề trách nhiệm hình pháp 155 nhân luật hình số nước theo truyền thống common law TS Trịnh Quốc Toản Phó chủ nhiệm khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên đề 4: Trách nhiệm hình pháp nhân Mỹ 179 TS Nguyễn Khắc Hải Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên đề 5: Trách nhiệm hình tổ chức theo quy định pháp 198 luật số nước Asean TS Cao Thi Oanh Trường Đại học Luật Hà Nội Chuyên đề 6: Quy định trách nhiệm hình tổ chức Trung Quốc TS Đổng Hiểu Tùng TS Đỗ Đức Hồng Hà Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 216 PHẦN I BÁO CÁO TỎNG THUẬT KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u PHẦN MỞ ĐẦU , , Tính cấp thiết Đe tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức , Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay