Song ngữ - Người trẻ mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Người trẻ khơng giàu cha mẹ Young Americans Are Less Wealthy Than Their Parents Nhà báo Alissa Quart ghi lại, chi phí để chi trả cho sống ngày gia tăng.Như báo cáo tờ New York, Quart " chi phí cho tiền nhà, tiền học,tiền chăm sóc sức khỏe chăm sóc trẻ em nói chung" The cost of living in the United States is going up, notes writer Alissa Quart As reported in the New York Post, Quart points to “the costs of housing, education, health care and child care in particular.” Cùng lúc ấy, nghiên cứu cho thấy nửa số người dân sinh vào năm 1980 thua cha mẹ họ mặt tài At the same time, a new study found that half of Americans born in the 1980s are falling behind their parents economically Cuộc nghiên cứu dự án nhà nghiên cứu sinh đại học Stanford,Harvard đại học California.Những nghiên cứu gọi " Giấc mơ phai nhòa người Mĩ" The study is a project of researchers at Stanford University, Harvard University, and the University of California, Berkeley Their report is called “The Fading American Dream.” Cùng với đó, tìm hiểu nhiều người trưởng thành trẻ tuổi trải qua biến đổi xuống Together, these findings show that many younger adults are experiencing “downward mobility.” Nói cách khác,họ khơng thân thiện kinh tế tốt bố mẹ lúc tuổi họ In other words, they are not doing as well, either socially or economically, as their parents were at the same age Ý kiến biến đổi xuống đặc biệt nhức nhối cho người Mĩ, Robert Samuelson viết tờ bưu báo Washington The idea of downward mobility is especially troubling for Americans, writes Robert Samuelson in The Washington Post Ông cho hầu hết cư dân tin rằng,qua thời gian, số tiền họ kiếm tăng lên sống trở nên dễ dàng hơn.Và vài người,mơ ước trở thành thực He says most U.S citizens believe that, over time, the amount of money they earn will rise and life will get easier And for some, that belief has come true Nhưng số thành viên thuộc hệ này, khoảng 60 phần trăm họ kiếm nhiều tiền họ But among members of this generation, only about 60 percent of their children earned more money than they did Và 50 phần trăm trẻ em sinh 10 năm sau kiếm nhiều cha mẹ chúng độ tuổi And only 50 percent of children born in the following 10 years were earning more than their parents at the same age Nói cách khác, tính dễ sống người Mỹ giảm Về mặt kỹ thuật, nhà kinh tế viết, "Tính biến đổi tuyệt đối giảm mạnh" 50 năm qua In other words, Americans’ ease of living is going down In technical terms, the economists write, “Absolute mobility has fallen sharply” over the past 50 years ... hệ này, có khoảng 60 phần trăm họ kiếm nhiều tiền họ But among members of this generation, only about 60 percent of their children earned more money than they did Và có 50 phần trăm trẻ em sinh... sau kiếm nhiều cha mẹ chúng độ tuổi And only 50 percent of children born in the following 10 years were earning more than their parents at the same age Nói cách khác, tính dễ sống người Mỹ giảm... Samuelson in The Washington Post Ông cho hầu hết cư dân Mĩ tin rằng,qua thời gian, số tiền họ kiếm tăng lên sống trở nên dễ dàng hơn.Và vài người, mơ ước trở thành thực He says most U.S citizens
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Người trẻ mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình, Song ngữ - Người trẻ mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay