English for lawyers

345 7 0
  • Loading ...
1/345 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:01

LỜI NÓI ĐẦU ỈVền kinh tế thị trường nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện chế thực pháp luật có hiệu lực thơng qua đội ngũ cán pháp luật có trình độ chun mơn cao đạo đức nghề nghiệp tốt Trong bối cảnh đất nước chuyển từ chế quản lý k ế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có điều tiết theo định hướng xã hội chủ nghĩa, điều nói phải coi yếu tố cấu thành chiến lược phát triển Xây dựng hệ thống pháp luật thích ứng với kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo đội ngũ cán có lực thực thi bảo vệ pháp luật nhiệm vụ không đơn giản Sự thành công việc tạo dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan khác Bên cạnh yếu tố nội mang tính định việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh nghiệm nước có kinh tế thị trường phát triển cần lưu ý Việc nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm tiến phù hợp với hoàn cảnh đất nước giúp rút ngắn đường tiến tới hệ tliốrg pháp luât hoàn thiên Bên canh đó, việc thực hiên sách m cửa hướng vào phát triển kinh tế đối ngoại, hòa nhập hợp tác quốc tế dẫn đến nhu cầu tự nhiên pháp luật quốc tế hệ thống pháp lý nước có đẩu tư, bn bán với nước ta * Điều kiện quan trọng cho việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp lu^i quốc tế thống pháp lý nước khác tiếng Anh - ngơn ngữ phổ biến ẹió'i nước ta, tiếng Anh trở thành ngoại ngữ thông dụng chủ yếu hoạt động đối ngoại, thương mại trao đổi thông tin quốc tế Đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh cán bộ, sinh viên nhân dân nước, nhiều giáo trình sách hướng dẫn học tiếng Anh xuất Đáng tiếc nhiều lý khác nhau, giáo trình tiếng Anh chuyên Iigành luật chưa biên soạn, phổ biến để trợ giúp trình tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật nước pháp luật quốc tế Để tạo sở ban đầu cho việc dạy tiếng Anh chuyên ngành pháp lý, Đại học luật Hà Nội cho xuất ban sách “T iến g A n h d n h cho luật g i ả ’ PGS.PTS.Lê Hồng Hạnh Cuốn sách có mục đích giúp sinh viên luật tiếp cận, phát triển vốn thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu Mặt khác, I1Ĩ tìm cách đáp ứng u cầu cán công tác quan nghiên cứu, xây dựng bảo vệ pháp luật có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật quốc tế pháp luật nước khác Vì nhằm m ục đích chủ yếu hướng dẫn học tiếng Anh pháp lý nên sách không trọng vào cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông thường Chúng giả định người học chương trình tiếng Anh chuyên ngành luật có kiến thức ngữ pháp văn phạm tiếng Anh Phần lớn tạp chủ yếu nhằm vào việc phát triển vốn thuật ngữ chuyên ngành trình bày nhiều hình thức tập khác Các tập ngư pháp chi đưa vào điều thưc sư cần cho người hoc hiểu tốt cấu trúc đặc trưng tiếng Anh chuyên ngành luật Các tài liêu sử dung sách pháp luât nước Việt Nam Anh, Mỹ, Thụy Điển, Philipin, Singapo nên người học luật thuận lợi việc tiếp thu tiếng Anh chuyên ngành luật Cuốn sách chứa dựng kiến thức tiếng Anh nhiều lĩnh vực pháp luật khác từ luật IIhà nước, luật hành luật hình sự, luật cơng ty Các thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Việt dùng sách dùng văn cảnh lĩnh vực luật học Tiếng A nh chuyên ngành luật loại ngơn ngữ khó phức tạp Khi biên soạn sách này, tác giả cô gắng để tránh sai sót Sau lần xuất thứ nhất, tác giá nhận nhiều góp ý người tham khảo sử dụng sách Nhiều sinh viên luật viết thư yêu cầu cần có đáp án cho tập để họ tự nghiên cứu có hiệu Đáp ứng yêu cầu sinh viên tiếp thu đóng góp q báu nhiều nhà khoa học, nghiên cứu, Đại học luật Hà Nội tái sách chỉnh lý sửa chữa vói đáp án tập Hà Nội, tháng năm 1999 PREFACE A m a r k e t e c o n o m y and a State based OI1 Rule of Law always require the presence of a perfect legal system and sufficient num ber of qualified and impartial lawyers In context of Vietnam, which is transforming from a centrally planned econom y to a market economy \vith socialist orientation, the mentioned factors should be considered constituents of the country’s development strategy Building up a legal system that satisfies the requirements of a market economy with socialist orientation, training highly qualified lawyers, is not an easy task for the country Successful carrying out of this task depends on different factors, both subjective and objective In building up the needed legal system, besides the internal factors, which play determinative role, the experiences o f other countries should be considered To study and apply those foreign experiences that are advanced and relevant to the current situation of the country will shorten the way to an improved legal S y ste m That is v/hy we should sĩudy foreign law In addition íc this, the open-door policy, which aims at developing internationul cooperation and integration calls for the very Iiatural need in knowledge of international law and the legal systems of the countries Vietnam has investment and trade relations with The most important prerequisite for studying international law and the legal systems of other countries is knowledge o f English, the most popular language in the world at the present time In Vietnam, English has become the most popular and important language in the country’s foreign trade and international communication To meet the needs of the people in studying English, many English textbooks, guidebooks have been published in different areas such as economics, politics, informatics and etc Unfortunately, due to different reasons, legal English is not paid much attention The lack of textbooks and guidebooks o f Iegal English limits the ability of our lavvyers, researchers in studying international law and the legal systems of other countries To create the first basis for teaching and learning legal English, the Hanoi Law University published the textbook “English fo r la w yers” written by Dr., Prof Le Hong Hanh This book was prepaređ to assist students, and any possible learners, to develop their legal vocabulary to the extent that they can understand law materials published ĨI1 English, and research OI1 foreign and international law Since the book aims at legal English, attention is not paid to ordinary vocabulary and grammatical structures W e s” ppose that the users of this book have already learned basic knowledge of English M ost o f exercises in this book are aiming at developing Iegal vocabulary and are given in various forms Grammatical exercises are given only if they are Iiecessary for better understanding specific features of legal English by the Iearners Materials used in this book cover the Iaw of Vietnam, the United States, Great Britain, Sweden, Philippine and som e other countries The materials used in this book are adapted from law textbook and journals 011 different Iaw areas such as criminal law, civil law, commercial law, constitutional law etc The vocabulary useti in this book is restricted in law context Legal English is difficult and very complicated In preparing this book the author did all his bests to avoiíl mistakes After the publication of the book, the author has received a lot of comments and remarks from the users Many students asked for the key answers of the exercises to facilitate their self-study To satisfy the students’ request and to respond to the remarks and com m ents of the users, with the permission of the Hanoi Law University the author publishes the book in the revised version with key answers for the given exercises H an o i April 1999 CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW Text I D E F IN IT IO N O F C O N ST IT U T IO N A constitution is a system of fandamental la\vs or principles for the government of a nation or State In the United States, a constitution is a vvritten charter adopted by the people, creating a govemment and outlining the íonns and powers thereof, and defining the basic rights of the people The Constitution of England is of different nature, consisting of an indefínite body of rules and principles in the fonn of customs, judicial decisions, and basic statutes and not fonnalized in any written charter In America a constitution is the supreme law, binding upon all branches of governmcnt, including the legislative department, whereas in England the supreme power is vested1 in Parliament Under the American is vcstcd in Parliamcnt: Được giao cho nghị viôn svstem the ultimate and supreme povver resides in the people, including the power to make and change constituíions “ Constitutional law” consists of the principles and decisions governing the interpretation and operation of constitutions The constitution of the United States, together with laws made in accordance therewith and treaties made under the authority of the United States, is, by the express declaration of Article 6, item 2, the supreme law of the land As a general rule, the adoption of a constitution does not affect the operation of law not in conílict therewith, and some constitutions contain express provision to that effect No emergency justifíes the violation or disregard of any provisions of a constitution However, wlìile an emergency cannot create a govemmental power where none existed beíbre, it may furnish2 a proper occasion for the exercise of an existing power A d a p te d fr o m Sum m ary o f American Law ; tíackroft-W hitney Cọ., CaịiỊorniạ Ị 974 may íuraish: Có thể tạo 10 Người chết Quyết định Decedent (n) Decree (n) of dissolution Quyết định tiêu hôn of divorce Quyết định cho ly hôn of nullity Quyết định vô hiêu De-facto Corporation Công ty de-facto Damation (n) Sự phì báng Bảo vệ, người bào chữa Defend (v,n) Deíendant (n) Deíense (n) Bị đơn Degree of affinity Degree of consanguinity De-jure Corporation Delegate (v) Delegation (n) Derivative action Descendant (n) Direct tax Discharge (v) Disclosure (n) Discretion (n) At the ~ Dismiss (n) Disorderly conduct Dissolve a marriage District counciỉ District court Divisible contract Sự bảo vệ Mức độ quan hệ Mức độ bà Công ty theo luật u ỷ quyền đại diện Phái đoàn, uỷ quyềh đại diện Vụ kiện phái sinh Con cháu Thuế trực thu Miễn, giải phóng (trách nhiệm, nghĩa vụ) Sự công khai Sự suy xét riêng Theo suy xét riêng Từ chối thụ lý vụ án, từ chối xem xét Hành vi gây rối Tiêu hôn Hội quận Tồ án quặn Hợp phân chia Divorce (v) Dom icile (n) Ly hôn Nơi cư trú Donative intent Ý muốn hiến tặng Thành viên thụ động D orm ant partner Duress (n) Sự cường 331 Educational Corporation Elem ents o f a crime Em bezzlem ent Em brace (n) Enact Enactm ent (n) Eníorce (v) Eníorcem ent of law Enĩorcem ent of laws Entitle (v) Equity (n) ~ íinancing Escape justice Establish a íamiỉy Estate (n) Evidentiary íactor Excuse (v) Execute (v) Executed contract Execution (n) ~ of a will Executive (adj) ~ officials Executory contract Exem pting circum stances Express (v,n) Công ty giáo dục Các yếu tố tội phạm Tội biển thủ Bao gồm, gồm Ban hành (luật, văn bản) Việc ban hành Cưỡng chế Cưỡng chế thực pháp luật Cưỡng chế thực pháp luật Trao quyền Cổ phần, công bằng, luật công Đầu tư phát hành cổ phiếu Trốn tránh cơng lý Lập gia đình Tài sản Yếu tố chứng Tha thứ, miễn Thực hiện, ký kết, lập Hợp thực Sự thực hiện, chấp hành Việc lặp di chúc Thuộc hành pháp Viên chức máy hành oháp Hợp dài hạn Các tình tiết loại trừ Cơng khai ~ authorization Sự cho phép, uỷ :ơng kíhai - contract Hợp công khai Extortion (n) Fairness (n) Feỉon (n) Felony (n) Fictitious contract Forfeiture(n) Forgery (n) 332 Tội cưỡng đoạt Sự mực Kẻ phạm tội nghiêm trọng Tội phạm nghiêm trọng Hợp đồng giả tạo Sự tịch thu Việc làm giả (giấy tỉ), tài liệu) Pornication (n) Franchise (n) Fraud (n) Fructus industriales Fructus naturales General denial General goods General partner Việc thực tinh dục trái phép người khơng có quan hệ nhân Đ ặc quyền kinh doanh, Quyền kinh doanh Sự lừa dối Sản phẩm công nghiệp Hoa lợi tự nhiên Sự bác bỏ hồn tồn Dịch vụ cơng ích Thành viên hợp danh phổ thông, thành viên thông thường hợp danh Good íaith Sự tình Goodwill (n) Govern (v) Government (n) Governmental (adj) Thiện chí Quản lý, điều chỉnh Chính phủ Thuộc phủ ~ - otíicers policies Viên chức phủ Chính sách phủ Governor (n) Gratuitous contract Thống đốc, viên toàn quyền Hợp tặng biếu Guardian (n) Guardianship(n) Người giảm hộ Quan hệ giám hộ Tội lỗi ^ Có tính chất tội lỗi Guilt (n) Guilty (adj) ~ ~ act intention State of mind Hành vi tội lỗi Ý đổ tội lối Trạng thái tâm lý tội lỗi Head o f a family Gia trưởng Heriditament (n) Homicide (n) Household (n) Tài sản thừa kế Iiie g ỉtỉm itễ ehỉld Con giá thú Im becility (n) = Insanity (n) Tình trạng khơng có khả nhận thức Việc giết người Hộ gia đình 333 Im m ovable (n) Im m ovable property Implied (adj) ~ Bất động sản Bất động sản Tính ngầm định acceptance Sự chấp nhận ngầm định contract Hợp ngầm định Incest (n) Tội loạn luân Indict (v) Indictable offense (Đoàn bổi thẩm ) kết tội Vi phạm mà việc xét xử phải có tham gia bổi thẩm Việc kết tội đoàn bổi thẩm Thuế gián thu Vi phạm mà việc xét xử phải có tham gia bổi thẩm Indictm ent (n) Indirect tax Inditable otíense lnfant (n) Đứa trẻ Hợp đồng đơn giản Sự vi phạm Sự thừa kế Quyền sáng kiến pháp uặt, sáng kiến lập pháp Vô tội, người vơ tội Sự hoang tưởng Tình trạng khơng nhận ihức Tài sản vơ hình ỉníorm al contract Iníraction = Violation Inheritance (n) Initiative (n) Innocent (v,n) Insane delusion Insanity (n) Intangible property ỉntent (n) Interpretation o f contract Ý đổ, ý định, ý muốn Giải thích hợp Intestate succession = Thừa kế theo luật Intestacy Intoxication (n) Investigate (v) ỉnviỉation to trade ỉrrevocab!e(adj) ~ offer Joint stock com pany Judge (n) Judgem ent (n) Judicial (v) 334 Tình trạng say Điều tra Lời chào hàng Không thể huỷ ngang Để nghị không huỷ nganc Công ty cổ phần Quan toà, thâm phán, piáin xét Phán án, )ảin án Thuộc tư pháp Jurisdic'tion (n) Thẩm quyền xét xử, tài phán Juristic possession Jury (nì Justice(n) Justify v) Chiếm hữu pháp lý Justifýhg circumstances KidnapDing (n) Các tinh tiết Larceny (n) Law eríorcem ent agency Tội trộm cắp Cơ quan bảo vệ pháp luật Xây dựng luật Legisla:e (v) Legislation (n) Legislative (adj) body Legislature (n) Legitimate self-defense Lessee (n) Levy (v,n) Libel (v,n) Lite sentence Limited partner Limited partnership Local council Maintain (v) Majority shareholder Malice (n) Đồn bồi thẩm Cơng lý, tư pháp Biện minh Bắt cóc, tội bắt cóc Lập pháp Thuộc lập pháp Cơ quan lặp pháp Khoá nhiệm kỳ nghị viện Phòng vệ đáng Người thuê Thu (thuế, lệ phí), việc thu thuế Vu khống, tội vu khống Án tù chung thân Thành viên hữu hạn hợp danh Hợp danh hữu hạn Hội địa phương M anslaughter (n) Ni dưỡng, gìn giữ Cổ đông đa số Hành vi cố ý xâm hại, hành vi có ý đổ xấu Việc hành nghề thiếu chuyên môn, việc hành nghề sai Tội giết người Marriago(n) Hôn nhân M atrim onial(a) Thuộc hôn nhân M ayor (n) Medical Service Thị trưởng Dịch vụ y tế Malpractice (n) 335 M em ber of a household Mens rea Mental deíiciency = Mental vveakness M erchandise (n) Merchant (n) Merger (n) Metropolitan borough Minor otíense M isdem eanor Mistake (v,n) Mitigating circum stances Mob (n) Moral turpitude Motive (n) Municipaỉ (adj) borough Thành viên hộ gia đình Yếu tố lý trí Nhược điểm tinh thần Hàng hố Thương nhân Sự sát nhập Khu phố (ở London) Vi phạm nhỏ Tội nghiêm trọng Nhầm lẫn, nhầm lẫn Các tình tiết giảm nhẹ Kẻ phiến loạn Sự suy đổi đạo đức Động Thuộc thành phố Thị trấn tự quản Corporation Công ty-đô thị council Hội thành phố M unicipality (n) Murder (n) Narcosis (n) Natural possession Negligence (n) Nominaỉ capitalization Nominal partner Thành phố tự quản Kẻ giết người Tình trạng thiếu nhận thức sử dụng chất kích thích Chiếm hữu tự nhiên Sự cẩu thả, tắc trách Sự đầu tư tối thiểu Thành viên danh nghé hợp danh Non-cancelable (adj) Nuỉsance (n) Không thề huỷ bỏ Sự gây huyên náo, quấy nhiễu Null and void Nullity (V) Nuncupative will Bị bác bỏ vô hiệu tuyệt đối Huỷ bỏ, vô hiệu hố, vơ hiệu Obey (v) Occupant (n) 336 Di chúc miệng Tuân thủ Người chiếm giũ o tíerid (V) otíense (n) Omit (v) Onerous contract Option contract Oral contract Ordinance (n) Vi phạm Sự vj phạm pháp luật Bỏ qua Hợp có ưu bên Hợp lựa chọn Hợp miệng Orphan (n) Pháp lệnh, sắc lệnh Trẻ mổ côi Par value Pardon(v,n) Parental duties Parish (n) Mệnh giả cổ phiếu Tha thứ Nghĩa vụ bố mẹ Giáo khu Parole (n) Tại ngoại có điều kiện Cơng ty hợp danh Bằng sáng chế Partnership (n) Patent (n) Pecuniary penalty Penal code Penalty (n) Períection of contract Perjury (n) Perpetual succession Personal property Physical (adj) Hình phạt tiền Bộ luật hình Hình phạt Sự hoàn tất hợp Sự man khai trước Sự kế thừa liên tục Động sản, động sản riêng Mang tính học, tính vật lí ~ detention Chiếm giữ học ~ weakness Nhược điểm thể chất Plan (n) Plea (n) Qui hoạch, kế hoạch P hần tranh tụng bị đơn, bị cáo Pledgee (n) Police (v,n) ~ Cảnh sát, trì trật tự beat Đội cảnh sát tuần tra dỉviẽion Sở cảnh sát law Luật vi cảnh Quyền hạn cảnh sát power - Người nhận cầm cố station subdivision Đồn cành sát Phòng cảnh sát 337 Poỉitical subdivisions Possessor (n) Povver (n) Pre-emptive right Preíerred share Preíerred shares Preliminary investigation President (n) Principal (n) Probate (n) Proceedings (n) Prohibit (v) Các đơn vị hành Người chiếm hữu Quyền hạn, quyền lực Quyền ưu tiên Cổ phiếu ưu tiên Cổ phiếu ưu tiên Điều tra sơ Tổng thống, chủ tịch Kẻ thực hành, nợ gốc Xác thực di chúc Quá trình tranh tụng Cấm Sự cấm đoản Giấy hẹn trả nợ Prohibition (n) Promissory note Prosecute (v) Tr U '; Prove (v) Provocation (n) Proxy (n) Public (adj) Chứng minh Sự kích động Bỏ phiếu uỷ nhiệm Có tính cơng cộng ~ Corporation Cơng ty cổ phần mở, cơng ty mở otíer Đề nghị gửi cho cơng chúng, đề nơìị hợp đồng gửi cho cơng chúng trial Phiên tồ cơng khai Publication of a will Purchase (v,n) Quasi-contract Công bố di chúc Việc thủ đắc, mua Hợn quasi (coi hợp đổng) Rape (n) Tội hiếp dâm Ratitication of contraci Real properiy Record (v) Phê chuẩn hợp Bâì động sản Biên ghi chép, thụ lý, đii chép, đăng ký Recorder (n) Sổ lưu biên Mua lại cổ phiếu phát hành Sự từ chối, phản đối Redemption of shares Rejection (n) 338 Relative (adj,n) Relieve (v) Remedỵ (n) Remissible (adj) Repel (v) Reputation (n) Có quan hệ họ hàng Làm giảm nhẹ Sự bổi hoàn, bổi thường Có thể tha thứ Đẩy lùi, ngăn chặn Restrict(n) Phẩm chất, danh tiếng Hạn chế Revocation (n) Sự từ bỏ, rút lại Righttul possession Chiếm hữu hợp pháp Sự loạn Riot (n) Robbery (n) Ruling (n) Rural district Sanction (n) Secular education Securities (n) Seduction (n) Self-defense Sentence (v,n) Serve o n e ’s sentence Share certiĩicate Shareholder (n) Slander (v,n) Tội cướp Việc phán định Huyện Chế tài Giảo dục cơng dân Chứng khốn Tội cưỡng dâm Phòng vệ đáng Tun án, lời kết án Spouse (n) Thụ án Chứng cổ phần Cổ đông Tung tin xấu người khác Vợ (hoặc) chổng Status (n) sta tu to ry (adj) Địa vị Theo luật otíense Vi phạm dự liệu luật prohibition Sự cấm đoán theo luật Subordinate (adj,v,n) Sue and be sued Đặt Sự trực thuộc, chịu trực thuộc Kiện bị kiện Sum m ary offense Vi phạm pháp iuật xem xét (xử) theo thủ tục rút ngắn Sum m ary trial Phiên rút ngắn Giấy triệu tập đến tòa Sum m on (n) 339 Surplus proĩits Tax (n) Testam ent = will Testam entary (adj) Lợi nhuận siêu ngạch Thuế, thu thuế Di chúc Thuộc di chúc ~ capacity Năng lực lập di chúc ~ disposition Việc định đoạt theo di chúc ~ guardian Người giám hộ theo di chúc A ccused(n) Executive (n) Tort (n) Tortíeasor (n) Trade mark Treason (n) Treasury share Treasury trove Trespass (v,n) Trustee (n) Uỉterior intent Bị cáo Chính quyền hành phép Hành vi vi phạm pháp luật chưa tới mức tội phạm Người thực hành /i vi phạm pháp luật chưa đến mi/c bị cọi phạm tội Nhãn hiệu hàng hoả Tội phản quốc Cổ phiếu dự trữ Kho báu Hành vi đột nhập trái )hép, đột nhập Người uỷ thác Ý định che dấu u tility services Thoả thuận đơn phươig Hành vi khơng chủ địrh Tình trạng thiếu khả rêng nhận thức Giáo dục Quận Dịch vụ cõng cộng (đận, nước) Valid (adj) Có hiệu lực Unilateral agreem ent Unintended act U nsoundness (n) Upbringing (n) Urban district - contract Validity (n) Veil piercing Vest (v) Vindicate (v) 340 Hợp có hiệu lực Hiệu lực Vén Trao quyền hạn Minh oan, minh chứni vô tội Violate (v) Vi phạm Void (adj) Vô hiệu tuyệt đối ~ agreement Voidable (adj) contract Thồ thuận vơ hiệu CĨ thể vơ hiệu Hơp bị vơ hiệu Volition (n) Sự tự nguyện Voting trust Nhóm cử tri uỷ thác công ty Want o f consent VVanton act W arrant (v) W elfare (n) Thiếu Ưng thuận Hành vi bất chấp tất Phê chuẩn Trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội W idow (n) W idow er (n) Người đàn bà goá Người đàn ồng goá Di chúc W ill(n) W itness (v,n) W rong = W rongdoer(n) Làm chứng, người làm chứng Sai phạm, kẻ sai phạm 341 CONTENTS LỜI NÓI ĐẦU C hapter I CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW Text I - D e íin itio n o f c o n s titu tio n T exí II - F u n d a m e n ta l rig h ts a n d im m u n itie s o f citizen s 18 T e x t III - T h e d iff e r e n c e s b e tw e e n w r itte n a n u n w ritte n c o n s titu tio n s 31 T e x t IV - T h e ru le o f la w 39 T e x t V - R e tr o s p e c tiv e le g is la tio n e x p o s t fa c to law s 45 T ext VI - G o v ern m en t 50 T e x t V II - D e le g a tio n o f p o w e r in T h e U n ite d States 57 T e x t V III - L o c a l g o v e m m e n t 61 K e y a n s w e r fo r C h a p te r I 68 343 Chapter II CIVIL AND FAMILY LAW Text I - Personal property 82 Text II - Deíinition and nature of real property 93 Text III - Deíinition and nature of a will 100 Text r v - Testamentary capacity 108 Text V - Formal requisites: Execution, attestation, and publication of wills 116 Text VI - Descent and distribution of decedents’ estates Text VII - Deíinition of íamily law and marriage 125 T e x t V III - T h e b asic p rin c ip les o f th e S w e d ish 135 133 constitution (for self reading) T e x t IX - T h e sco p e o f p aren ta l rig h ts a n d d u tie s 146 Key answer for Chapter II 156 Chapter III TORT LAW AND CRIMINAL LAW Text I - Definition and kinds of torts 175 Text II - Deí inition and kinds of torts (continued) 184 Texí n i - Deíinition of a crime 194 Text IV - Capacity for crime and punishment 203 Text V - The criminal State of mind: Intent; malice; volition 211 344 T ext VI - P a rtic ip a tio n in c rim e; a id in g a n d 220 abetting; accessories T ex t V II - D e íe n c e s 227 Text VIII - Some principles of Swedish criminal 231 law (for self reading) Key answer for Chapter III 234 Chapter IV BUSINESS LAW (CONTRACT) T ex t I - N a tu re a n d k in d s o f co n tra c ts 48 T ext II - O ffe r a n d a c c e p ta n c e 261 T ext III - C o n s id e tio n 269 K e y a n s w e r fo r C h a p te r IV 276 Chapter V BUSINESS LAW (CORPORATION LAW) T e x t I - N a tu re o f a C orporation 280 T e x t II - B y -law s a n d re co rd s 294 T e x t III - C ap ital s tru c tu re o f a c o m p a n y 303 T e x t IV - D ire c to rs , o ffic ers, a n d e m p lo y e e s o f a C orporation Text V - The protection of the company Capital 309 319 (for s e l f re a d in g ) V o c a b u la r y in c o n te x t GLOSSARY 322 327 345 ... studying English, many English textbooks, guidebooks have been published in different areas such as economics, politics, informatics and etc Unfortunately, due to different reasons, legal English. .. the country If for justifiable reasons, the person vho pcrforms thc task is unable to continue the performance the task, he/she must notify the person for whom the task is performed thereoỊ... Iegal English limits the ability of our lavvyers, researchers in studying international law and the legal systems of other countries To create the first basis for teaching and learning legal English,
- Xem thêm -

Xem thêm: English for lawyers , English for lawyers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay