Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam

355 5 0
  • Loading ...
1/355 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:00

B ộ lơ P H Á P ymì ĨÌỂ T aVT ITỉ Oà học e ữ Bỏ WBầ ị iìủ nhiệm Phó Chủ nhiêm Thư ký : Tm Đinti Thị Mai Phương : Chu Thị E3ữ : Phạm Văn Bầog HÀ N Ộ I m B ộ T PH Á P ò ò ò Ảb c IOl ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐẺ HỒN THIỆN THẺ CHẾ THÚC ĐẢY s ự• PHÁT TRIỂN CỦA THỊ• TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNVIỆT NAM Chủ nhiệm : TS Đinh Thị Mai Phưong Phó chủ nhiêm : Chu Thi• Hoa • Thư ký : Phạm Văn Bằng TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯVIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUÂT HÀ NỘ phòng dọc _ J$jịk M 151 B ô TI r p H Á p MỤC LỤC BÁO C Á O PH Ú C TR ÌN H NỘI DƯNG Số trang i-vi Mục lục iv D a n h sá c h cá n b ộ th ự c h iệ n Đ ề tài Hệ thống chuyên đề Đe tài V vi Danh mục chữ viết tắt Đe tài 1-7 PHẰNM ỞĐẦU CHƯƠNG I CO SỞ LÝ LUẬN VÈ THỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢNTHẺ CHÉ 8-44 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN I Môt số khái niêm bất đông sản thi trưòng bất đơng sản • • • o • o • o 8-18 Khái niệm bất động sản Thị trường bất động sản 11 18-33 II Thể chế thị trưòng bất động sản Khái niệm thể chế thị trường bất động sản 18 Các yếu tố ảnh hưởng đến thể chế thị trường bất động sản 21 Một số loại thể chế thị trường bất động sản 22 Vai trò quan quản lý nhà nước thị triỊỜng bất động sản 28 Một số tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện thể chế thị trường bất 32 động sản III Thể chế thi trường bất đông sản mơt số nước hoc cho • O i o • • 33-44 V iệt N am Thể chế sở hữu bất động sản 33 Thể chế tài bất động sản 36 Thể chế quy hoạch bất động sản 38' Thể chế đăng ký bất động sản 40 Thể chế việc phát triển nhà xã hội 42 CHƯƠNG II THẺ CHÉ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNVIỆT NAM HIỆN NAY [ Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam ti Thưc trang nayt/ • • thể chế bất đơng • o sản ViêtNam hiên • Thể chế chủ thể tham gia thị trường bất động sản Thể chế hàng hóa thị trường bất động sản thể chế liên quan đến 45-Ì-108 4Ỉ5-51 521-108 52 64 làng hóa thị trường bất động sản Thể chế giao dịch bất động sản 79 Thể chế quản lý nhà nước thị trường bất động sản 99 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THẺ CHÉ THÚC ĐẨY s ự PHÁT TRIỂN 0ỌJ- 135 THỊ• TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM • • I Quan điểm, định hướng hoàn thiện II Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát 109J-112 112—135 triển thị trường bất động sản giai đoạn 2010-2020 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 112 Xây dựng hoàn thiện quy định nghĩa vụ, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cung ứng ỉ 28 dịch vụ trung gian cho thị trường Hoàn thiện quan quản lý nhà nước thị trường bất động sản Một số điều kiện đảm bảo thực đề xuất sách phát triển 129 133 thị trường bất động sản KÉT LUẬN Hệ thống chuyên đề Đe tài Danh mục tài liệu tham khảo Mẩu phiếu khảo sát 136-138 BẢNG KÉT QUẢ x LÝ PHIẾU KHẢO SÁT “CO SỎ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỄN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN THỂÊ ỷ CHÉ THÚC ĐẨỶ S ự PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNCG SẢN t r o n g g i a i đ o n 2010-2020” ’ Ỷ CHÙ NHIỆM: PHÓ CHỦ NHIỆM THƯ KÝ CÁN B ộ THAM GIA: TS Đinh Thị Mai Phương Trưởng ban, Ban nghiên cứu pháp luật D â m - Kinh tế, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ T r pháp NCS Chu Thị Hoa Phó trưởng ban, Ban nghiên cứu Chiến lư ợ c: xây dựng, thi hành pháp luật Quản lý/ ngành, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp CN Phạm Văn Băng Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu pháp lu ậ tt Dân - Kinh tế, Viện Khoa học Pháp lý, B ộ ) Tư pháp PGS.TS Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng,, Vụ pháp luật Dân - Kinh tế, Bộ T : pháp TS Trần Kim Chung, Trưởng ban, B an nghiên cứu sách đầu tư, Viện Q uản lý Kinh tế trung ương TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng b ộ ' môn luật đất đai, Trường Đại học luật Hà Nội ThS Trần Thị Quang Hồng - Phó ban, Ban nghiên cứu pháp luật Dân - K inh tế, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp ThS Dương Minh Thúy, Vụ pháp chế, Bộ Tài nguyên Môi trường ThS Nguyễn Anh Tú, Chánh văn phòng Hiệp hội bất động sản Việt Nam ThS Hồ Quang Huy, Trưởng phòng, Phòng quản lý đăng ký giao dịch, tài sản, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp CN.Nguyễn Mai Trang, Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu pháp luật, quốc tế, luật so sánh quyền người, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp Chuyên đề: Cơ sở lý luận thị trường bất động sản sách phát triển thị trường bất động sản Chuyên đề: Pháp luật thị trường bất động sản Việt Nam kinh tế thị trường1 Chuyên đề: Qúa trình phát triển thị trường bất động sản từ năm 2004 đến lay, pháp luật vai trò quan quản lý nhà nước Chuyên đề: Những bất cập, hạn chế sách phát triển thị trườig bất động sản nước ta sổ định hướng giải pháp Chuyên đề: Thực trạng sách tài chính: giá, thuế, vốn việc hình thành phát triển thị trường bất động sản giải pháp Chuyên đề: Kinh nghiệm Trung Quốc học Việt Nam ciính sách xây dựng phát triển thị trường bất động sản Chuyên đề: Kinh nghiệm Cộng hòa liên bang Đức, Hoa Kỳ việc phát triển thị trường bất động sản Chuyên đề: Hoàn thiện thể chế thị trường phát triển thị trường bất động sản J Việt Nam Chuyên đề: Đăng ký bất động sản vấn đề minh bạch hóa thơng tin tình trạng phápBất động sản 10 Chuyên đề: Pháp luật chấp quyền sử dụng đất thị trường bất lộng sản, thực trạng giải pháp 11 Chuyên đề\ Thực trạng chế quản lý nhà nước thị trường bất độrg sản phương hướng hoàn thiện 1Trêi sở ý kiến cùa thành viên phản biện Hội đồng nghiệm thu sờ cho ràng có chép chuyên đề cluyên đề phần Đề tài TS Doãn Thị Hồng Nhung - Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, đỏ B;n chủ nhiệm xây dựng lại chuyên đề Bất động sản: BĐS PH ẦN M Ở ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Bất động sản thị trường bất động sản phận quan trọng cấu thành kinh tế vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Lượng tài sản thị trường chiếm từ 50% đến 70% tổng tài sản quốc gia1 Thị trường bất động sản có quan hệ mật thiết với thị trường sức lao động, thị trường hàng hóa, thương mại, dịch vụ đặc biệt thị trường tài Thị trường bất động sản phát triển kéo theo phát triển kinh tế quốc gia Được đánh giá giàu tiềm có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội 10 năm hình thành phát triển, nhiên, thị trường bất động sản nhiều bất ổn, tượng “nóng - lạnh” diễn biến phức tạp khiến cho thị trường gặp khơng khó khăn, giá bất động sản không phản ánh giả trị thật Đặc điểm thị trường bất động sản nước ta thị trường nhạy cảm, dễ biến động, chịu ảnh hưởng khóng nhỏ tin đồn không thông tin công khai, kịp thời Trong thời gian qua, Nhà nước có nhiều biện pháp nhằm tạo phát triển lành mạnh cho thị trường bất động sản, đưa thị trường hướng Tuy nhiên, biện pháp nhiều hạn chế, quy định chồng chéo, thiếu tính đồng Hành lang phápthúc đẩy thị trường có nhiều chuyển biến cố gắng hoàn thiện, song chưa đáp ứng nhu cầu phát triển với tốc độ nhanh biến động thị trường Hiện nay, thị trường bất ổn định phần lớn thị trường thiếu tính minh bạch, thiếu thơng tin, quan trọng cung cầu chưa gặp nhau, nguồn cung ít, tình trạng đầu cơ, làm giá diễn phổ biến Thuế phí áp dụng TS Đinh Văn Ân (Chủ biên), Chính sách phát triển thị trường bất động sàn Việt Nam (Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia, 2011) tr với bất động sản nhiều bất cập cần phải xem xét hoàn thiện, mặt máy tổ chức quản lý hoạt động, thị trường bất động sản, đóng vai trò vơ lớn kinh tế xã hội, nhiên mặt tổ chức quản lý hoạt động thị trường nước ta nhiều yếu Điều ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường Chẳng hạn, quản lý, đạo quan Nhà nước việc lập quy hoạch sử dụng bất động sản chậm trễ, quy hoạch đơi khơng phù họp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội Các tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản làm việc chưa hiệu quả, phần lớn hoạt động kinh doanh hoạt động ngầm Hoạt động kinh doanh bất động sản hoạt động lớn, nhiên diễn sàn giao dịch bất động sản nhỏ, lẻ nguồn nhân lực cung cấp thông tin, tư vấn cho nhà đầu tư hạn chế số lượng chất lượng, dẫn đến việc quản lý thị trường khó khăn Trước tình hình đó, việc nghiên cứu thực tiễn lý luận để hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy thị trường quan trọng cần thiết Mặt khác, quy định pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản Việt Nam nằm nhiều văn pháp luật khác nhau: Bộ luật Dân 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Nhà 2005, Luật Kinh doanh bất động sản 2006, nhiều hạn chế, chồng chéo thiếu Yêu cầu xây dựng hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản đặt trước yêu cầu tình hình mới: đồng thống - minh bạch - tạo điều kiện phát triển bền vững Bên cạnh hệ thống quan quản lỷ nhà nước quản lý thị trường nhiều điểm hạn chế, mâu thuẫn thẩm quyền Bộ/Ngành cần có hồn thiện kịp thời Đề tài “Các giải pháp để hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam” thực với mong muốn từ lý luận có, với việc tìm hiểu tình hình thực tế, giúp hoàn thiện khung pháp lý, bên cạnh việc khắc phục yếu thị trường, thúc đẩy thị trường phát triển _ "7 r ? r Câu hòi 5: Theo ơng bà đê tiêp cận vói bât động sản đê xác lập giao dịch Tu tim hieu thone tin Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total Khong 18 22 15.7% 4.7% 11.0% 64 75 139 55.7% 88.2% 69.5% 33 39 28.7% 7.1% 19.5% 115 85 200 100.0% 100.0% 100.0% Qua trung gian Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Total 18 22 21.2% 3.6% 0% 11.0% 49 86 139 57.6% 77.5% 100.0% 69.5% 18 21 39 21.2% 18.9% 0% 19.5% 85 111 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Can bo san giao dich, va phong dat dai Khong Can bo quan ly nha nuoc Total Qua san Co Chu thc tra loi phieu Nha dau tu Can bo san eiao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Totail •' Khong Total 12 22 0 22 17.1% 0% 0% 11.0% 89 47 139 69.0% 69.1% 100.0% 69.5% 18 21 39 14.0% 30.9% 0% 19.5% 129 68 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ^âu hỏi 6: Đánh giá mức độ tin cậy đối vói thơng tin, giá cả, tình trạng 3háp lý qua hoạt động trung gian, mỏi giỏi? _ _ Co nha dat Dang tin cay Tin cay phan Khong tin cay T.tal KTL 15 22 100.0% 18.8% 5.0% 0% 1.0% 41 67 31 139 0% 51.2% 83.8% 83.8% Total Khong 12 18 4.9% 28.6% 10.9% 81 27 108 65.9% 64.3% 65.5% 36 39 29.3% 7.1% 23.6% 123 42 165 100.0% 100.0% 100.0% > r Câu hỏi 10: Đánh giá ông bà vê quan hệ cung câu thị trưòng bât động sản thòi gian tỏi? _ Cung cau can doi 2010-2015 Chu the tra loi phieu 2015-2020 15 22 11.7% 23.1% 0% 11.0% 50 41 48 139 83.3% 63.1% 64.0% 69.5% 27 39 5.0% 13.8% 36.0% 19.5% 60 65 75 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total! Total Khong tra loi Cung khong dap ung cau 2015-2020 2010-2015 Chu !the tra loi pheu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Totail Total Khong tra loi 16 22 0% 28.1% 5.7% 11.2% 17 41 78 136 48.6% 71.9% 74.3% 69.0% 18 21 39 51.4% 0% 20.0% 19.-8% 35 57 105 197 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Cuna vuot qua cau 2010-2015 Chu the tra loi phieu 22 13.6% 13.6% 5.9% 11.0% 80 55 139 72.7% 18.2% 80.9% 69.5% 15 15 39 13.6% 68.2% 13.2% 19.5% 110 22 68 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Can bo san giao dich, va phong dat Can bo quan ly nha nuoc Total Total Khong tra loi 15 Nha dau tu dai 2015-2020 Câu hỏi 11: Đánh giá ơng bà sách tác động ảnh hưởng lớn đến thị trưòng bất động sản nưóc ta? Chinh sach thu tien thue dat, thue chuyen quyen Khong hieu qua Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao it hieu qua hieu qua rat hieu qua Total KTL 12 0 22 19.4% 11.2% 11.1% 0% 0% 11.0% 23 74 21 10 11 139 63.9% 69.2% 77.8% 100.0% 55.0% 69.5% 21 39 16.7% 19.6% 11.1% 0% 45.0% 19.5% 36 107 27 10 20 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% rat hieu qua KTL Total dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Chinh sach Thue Khong hieu qua Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san eiao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total it hieu qua hieu qua 3 12 22 12.1% 5.0% 8.3% 0% 19.4% 11.0% 26 39 24 41 139 78.8% 65.0% 66.7% 100.0% 66.1% 69.5% 18 9 39 9.1% 30.0% 25.0% 0% 14.5% 19.5% 33 60 36 62 200 Chinh sach Thue it hieu qua K hong hieu qua Total KTL 3 12 22 12.1% 5.0% 8.3% 0% 19.4% 11.0% 26 39 24 41 139 78.8% 65.0% 66.7% 100.0% 66.1% 69.5% 18 9 39 9.1% 30.0% 25.0% 0% 14.5% 19.5% 33 60 36 62 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Can bo san giao dich, Can bo quan ly nha nuoc rat hieu qua Chu the tra loi phieu Nha dau tu va phong dal dai hieu qua Chinh sach tang lai suat Khong hieu qua Chu the tra loi Nha dau tu phieu Can bo san giao it hieu qua hieu qua rat hieu qua Total KTL 12 22 0% 6.7% 9.7% 0% 33.3% 11.0% 15 36 50 20 18 139 55.6% 80.0% 69.4% 100.0% 50.0% 69.5% 12 15 39 44.4% 13.3% 20.8% 0% 16.7% 19.5% 27 45 72 20 36 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% dich, va phong dal dai Can bo quan ly nha nuoc Total Khung gia dat Khong hieu qua Chu the tra loi Nha dau tu phieu Can bo san giao dich, va phong dat dai Gan bo quan ly nha nuoc r Total it hieu qua hieu qua rat hieu qua Total KTL 12 22 0% 8.8% 15.0% 0% 33.3% 11.0% 35 52 11 17 24 139 74.5% 65.0% 55.0% 100.0% 66.7% 69.5% 12 21 0 39 25.5% 26.2% 30.0% 0% 0% 19.5% 47 80 20 17 36 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Quy hoach Kliong hieu qua Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao it hieu qua hieu qua rat hieu qua Total KTL 12 22 0% 14.9% 5.1% 0% 19.4% 11.0% 22 50 20 41 139 50.0% 46.8% 84.7% 100.0% 66.1% 69.5% 18 39 50.0% 38.3% 10.2% 0% 14.5% 19.5% 12 47 59 20 62 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total ban dau gia, dau thau it hieu qua Khong hieu qua Chu the tra loi Nha dau tu phieu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total hicu qua rat hieu qua Total KTL 12 22 0% 1] 9% 7.9% 0% 24.0% 11.0% 19 37 35 19 29 139 55.9% 62.7% 92.1% 100.0% 58.0% 69.5% 15 15 0 39 44.1% 25.4% 0% 0% 18.0% 19.5% 34 59 38 19 50 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Câu hỏi 12: Đánh giá ông bà cách thức quản lý, giám sát nhà nước thị trường bất động sản nưóc ta (Bộ Tài ngun mơi trưòug, Bộ xây dựng)? _ Cach quan ly, giam sat thi truong hien chua hop ly Hop ly Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai * Can bo quan ly nha nuoc Total Total y kien khac Khong tra loi 18 0 22 8.5% 14.1% 0% 0% 11.0% 34 83 22 139 72.3% 64.8% 100.0% 0% 69.5% 27 39 19.1% 21.1% 0% 100.0% 19.5% 47 128 22 200 Cach quan ly, giam sat thi tru o n e hien chua hop ly 1lop ly Chu the tra loi phieu Total y kien khac 18 0 22 8.5% 14.1% 0% 0% 11.0% 34 83 22 139 72.3% 64.8% 100.0% 0% 69.5% 27 39 19.1% 21.1% 0% 100.0% 19.5% 47 128 22 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phone dat dai Khong tra loi Can bo quan ly nha nuoc Cach quan ly, giam sat thi truong Chat che Buong lone Khong tra loi Total y kien khac 12 10 22 0% 32.4% 15.2% 0% 11.0% 88 10 41 139 93.6% 27.0% 62.1% 0% 69.5% 15 15 39 6.4% 40.5% 22.7% 100.0% 19.5% 94 37 66 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao đich, va phong dat đai Can bo quan ly nha nuoc Total Câu hỏi 13: Theo ông bà chế tài xử lý vi phạm thị trường bất động sản Bien phap xu ly vi pham Chua du suc ran de Du suc ran de Chu the tra loi phieu Nha dau tu 18 22 0% 11.6% 36.4% 11.0% 31 101 139 91.2% 65.2% 63.6% 69.5% 36 39 8.8% 23.2% 0% 19.5% 34 155 11 200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Can bo san giao dich, va phong dat dai Total KTL * Can bo quan ly nha nuoc Total Câu 14: Theo ơng bà nhà nc có cần “thu khoản tiền” ngiròi đươc huỏng loi từ việc nhà nước mở đưòng, quy hoạch bệnh viện, truòng học để trả cho nguòi bị thu hồi, cho xã hội hng tói cơng bằng, phân phối lọi ích? ap dung quy đinh ve dia to chenh lech chua can thuc hien Can thuc hien khong nen thuc hien vao luc Total 15 22 13.6% 5.3% 0% 50.0% 11.0% 80 36 19 139 72.7% 63.2% 76.0% 50.0% 69.5% 15 18 39 13.6% 31.6% 24.0% 0% 19.5% 110 57 25 200 100.0% 100.0% Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total 100.0% 100.0% 100.0% *» *» Câu 15: Theo ơng bà đê tăng cưòng quản lý, kiêm soát phát triên thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch bền vừng cần: Nang cao trinh đo can bo quan ly thi truone Co Chu the tra loi phieu 18 22 11.8% 8.3% ĩ.0% 113 26 139 74.3% 54.2% 69.5% 21 18 39 13.8% 37.5% 19.5% 152 48 200 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khong Thuc hien qua co che dau thau Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khone 16 22 12.2% 10.8% 11.2% 28 108 136 57.1% 73.0% 69.0% 15 24 39 30.6% 16.2% 19.8% 49 148 197 Thuc hien qua co che dau thau Co Chu the tra loi phieu 16 22 12.2% 10.8% 11.2% 28 108 136 57.1% 73.0% 69.0% 15 24 39 30.6% 16.2% 19.8% 49 148 197 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Total khona Can bo quan ly nha nuoc Hoan thien cac luat Co Chu the Ira loi phieu 19 22 2.2% 29.7% 11.0% 103 36 139 75.7% 56.2% 69.5% 30 39 22.1% 14.1% 19.5% 136 64 200 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Total khong Can bo quan ly nha nuoc Total Ban hanh luat DKBDS Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khong 16 22 8.8% 12.4% 11.2% 53 83 136 77.9% 64.3% 69.0% 30 39 13.2% 23.3% 19.8% 68 129 197 100.0% 100.0% 100.0% He thong thue, tai chinh tin dung Co Chu Ihe tra loi phieu 16 22 6.0% 16.0% 11.0% 61 78 139 61.0% 78.0% 69.5% 33 39 33.0% 6.0% 19.5% 100 100 200 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Total khong Can bo quan ly nha nuoc Total He thong thong tin cung cap cho thi truong Chu the tra loi phieu 16 22 5.3% 19.3% 11.2% 78 58 136 68.4% 69.9% 69.0% 30 39 26.3% 10.8% 19.8% 114 83 197 100.0% 100.0% 100.0% Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Total khong Co Can bo quan ly nha nuoc Total Phat trien nha xa hoi Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khong Co 19 22 3.1% 18.8% 11.2% 72 64 136 75.0% 63.4% 69.0% 21 18 39 21.9% 17.8% 19.8% 96 101 197 100.0% 100.0% 100.0% Phat trien san giao dich Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khong 16 22 5.5% 17.6% 11.0% 82 57 139 75.2% 62.6% 69.5% 21 18 39 19.3% 19.8% 19.5% 109 91 200 100.0% 100.0% 100.0% dau moi chung quan ly thi truong Co Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phone dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total khong 16 22 7.1% 13.9% 11.0% 64 75 139 75.3% 65.2% 69.5% 15 24 39 17.6% 20.9% 19.5% 85 115 200 100.0% 100.0% 100.0% Thoi gian tham gia thi truong Tu den nam Duoi nam Chu the tra loi phieu Nha dau tu Can bo san giao dich, va phong dat dai Can bo quan ly nha nuoc Total Total Tren nam 11 18 7.1% 18.3% 0% 9.5% 83 40 12 135 83.8% 66.7% 40.0% 71.4% 9 18 36 9.1% 15.0% 60.0% 19.0% 99 60 30 189 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ... trưòìig bất động sản thể chế thị trường bất động sản Chương II: Thể chế thị trường bất động sản Việt Nam Chương III: Giải pháp hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam. .. 18-33 II Thể chế thị trưòng bất động sản Khái niệm thể chế thị trường bất động sản 18 Các yếu tố ảnh hưởng đến thể chế thị trường bất động sản 21 Một số loại thể chế thị trường bất động sản 22... am Thể chế sở hữu bất động sản 33 Thể chế tài bất động sản 36 Thể chế quy hoạch bất động sản 38' Thể chế đăng ký bất động sản 40 Thể chế việc phát triển nhà xã hội 42 CHƯƠNG II THẺ CHÉ THỊ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam , Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay