10 đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có giải

141 9 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:56

10 đề thi thử tốt nghiệp lý 12 có giải NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 25 Thầy Chu Văn Biên Câu 1: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa A Ln hướng vị trí mà đổi chiều B độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ C độ lớn khơng đổi hướng thay đổi D độ lớn hướng không đổi Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình = x A cos ( ωt + ϕ ) Vận tốc vật biểu thức A v = ωA cos ( ωt + ϕ ) B v = −ωA sin ( ωt + ϕ ) C v = −A sin ( ωt + ϕ ) D v = ωA sin ( ωt + ϕ ) Câu 3: vật dao động điều hòa A Tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D Bằng động vật vật tới vị trí gia tốc đổi chiều Câu 4: Khi vật dao động điều hòa A Lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân B Gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân C Lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D Vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí mà gia tốc vật Câu 5: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động diều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình = x cos π t (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 16,58 cm/s B Chu kì dao động 0,5 s C Gia tốc chất điểm độ lớn cực đại 59,22 cm / s2 D Tần số dao động Hz Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình = x 5cos π t (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 2,125s, vận tốc chất điểm giá trị A cm/s B 20π cm/s C −20π cm/s D cm/s Câu 8: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g, lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc chu kì A 0,8 s B 0,4 s C 0,2 s D 0,6 s Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 16 cm/s Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li= độ x cos ( πt + π / 3) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 0,25 s, chất điểm li độ A cm B − cm C -2 cm D cm = x 5cos ( πt + π / ) (x tính cm, t tính s) Lấy Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ π2 = 10 Gia tốc vật độ lớn cực đại A 50π cm / s2 B 100 cm / s2 C 50π cm / s2 D 50 cm / s2 Câu 12: Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 13: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2/3 Hz Chu kì dao động vật A 1,5 s B s C 0,5 s D 0,75 s Câu 14: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s Biết chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị dãn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = π2 (m / s2 ) Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc là: A 48 cm B 16 cm C 36 cm D 32 cm = x cos πt (x tính cm, t tính s) Khoảng Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình thời gian hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân 2 cm là: Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 A 0,5 s B s C 0,25 s D s Câu 16: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g lò xo nhẹ độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 60 cm/s Câu 17: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = cm, vật động gấp Biên độ dao động vật A 3,5 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 6,0 cm Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí li độ cm, sau 2,5 s vật vị trí li độ A 10 cm B – cm C cm D cm Câu 19: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π2 = 10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật độ lớn A 20 3π cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 10 3π cm/s Câu 20: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A Nhanh dần B Chậm dần C Nhanh dần D Chậm dần Câu 21: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vecto gia tốc vật đổi chiều vật li độ cực đại B Vecto vận tốc vecto gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C Vecto gia tốc vật ln hướng xa vị trí cân D Vecto vận tốc vecto gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vecto gia tốc chất điểm A Độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B Độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vecto vận tốc C Độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân D Độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 23: Một vật nhỏ khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo biểu thức F = −0,96 cos ( 4t + π / ) (N) (t đo s) Dao động vật biên độ A cm B cm C 12 cm D 10 cm Câu 24: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 120 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật li độ cm, thời điểm t + T/4 vật tốc độ 50 cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 0,8 kg D 1,0 kg Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm tốc độ 10 cm/s gia tốc độ lớn 50 cm / s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm = x cos ( πt / 3) (x tính cm; t tính Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí li độ x = -2 cm lần thứ 2017 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 3025 s Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí động lần đến vị trí động A 26,12 cm/s B 24,85 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Trong chu kì, tỉ số thời gian dãn nén lò xo Tình tần số dao động lắc Lấy g = π2 m / s2 A 2,5 Hz B Hz C Hz D 1,25 Hz Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s Thời gian dài để vật quãng đường 10 cm A 1/15 (s) B 1/40 (s) C 1/60 (s) D 1/30 (s) Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kỳ để vật tốc độ nhỏ 0,5 tốc độ cực đại A 2T/3 B T/3 C T/6 D T/12 Câu 31: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 (s), với biên độ A Sau dao động 3,5 (s) vật li độ cực đại Tại thời điểm ban đầu vật theo chiều A Dương qua cị trí cân B Âm qua vị trí cân C Dương qua vị trí li độ -A/2 D Âm qua vị trí li độ A/2 Câu 32: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ đầu cố định, đầu gắn vật nhỏ m1 Ban đầu vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m1 m2 gần giá trị sau đây? A 4,6 cm B 2,3 cm C 5,7 cm D 3,2 cm Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi vtb tốc độ trung bình chất điểm chu kỳ, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25 3πv tb là: A T/3 B 2T/3 C T/6 D T/2 Câu 34: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động 1,5625 J lực đàn hồi cực đại 12,5 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo độ lớn 25 / N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s gần giá trị sau đây? A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Câu 35: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10 cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong q trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo dãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy π2 = 10 Trong chu kì, khoảng thời gian lò xo bị dãn gần giá trị sau đây? A 2,9 s B 0,38 s C 3,5 s D 1,7 s Câu 36: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g lò xo độ cứng 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Vật nhỏ nằm yên vị trí cân bằng, t = 0, tác dụng lực F = 2N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho lắc dao động điều hòa đến thời điểm = t 25π / 80 s ngừng tác dụng lực F Dao động điều hòa lắc sau khơng lực F tác dụng gá trị biên độ gần giá trị sau đây: A cm B cm C cm D 11 cm Câu 37: Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOy, đường (1) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật (hình vẽ) Biết lực kéo cực đại tác dụng lên vật gấp lần lực kéo cực đại tác dụng lên vật Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A 1/9 B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 1/27 D 27 Câu 38: Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt= x1 5cos ω t (cm) = x cos ( ωt + π / 3) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật nhỏ lắc A 5,6 cm B cm C 6,3 cm D 8,5 cm Câu 39: Một lắc lò xo m = 400 g k = 12, N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,1 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy = g 10m / = s2 ; π2 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t2 = 0,3 s A 40π cm/s B 20π cm/s C 20 cm/s D 20π cm/s Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình lần lượt= x1 A1 cos ( ωt + ϕ1 ) = x A cos ( ωt + ϕ ) với ω > Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích y = x1x theo thời gian t Đặt α = ϕ2 + ϕ2 độ lớn cos α A 0,625 B 0,866 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 0,500 D 0,75 45 đề ơn lí mức điểm 2019: http://thuvienvatly.com/download/49693 GV: Trần Văn Hậu Alo + Zalo: 0942481600 NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 25 Thầy Chu Văn Biên ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-D 4-D 5-C 6-C 7-C 8-C 9-D 10-B 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A 16-B 17-D 18-D 19-D 20-C 21-B 22-D 23-C 24-B 25-B 26-D 27-B 28-A 29-D 30-A 31-C 32-A 33-A 34-C 35-B 36-C 37-B 38-C 39-A 40-D HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chọn A Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân (tại lực kéo đổi chiều) Câu 2: Chọn B v = x′ = −ωA sin ( ωt + ϕ ) Câu 3: Chọn D vật dao động điều hòa động vật tới vị trí gia tốc đổi chiều Câu 4: Chọn D Vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí mà gia tốc vật Câu 5: Chọn C Lực kéo dao động điều hòa độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn mω2 A Câu 6: Chọn C Gia tốc cực đại: a max = ω2 A = 59,22cm / s2 Câu 7: Chọn C Vận tốc: v = x′ = −20π sin πt ( cm / s ) Thay số: v = −20π sin π.2,125 = −20π (cm/s) Câu 8: Chọn C Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Chu kì: T = 2π m 0,1 = 2π = 0,2(s) k 100 Câu 9: Chọn D 2π Vận tốc cực đại: v max = ωA = A = 16 ( cm / s ) T Câu 10: Chọn B Li độ: x = cos ( π.0,25 + π / 3) = − cm Câu 11: Chọn D ( ) Gia tốc vật độ lớn cực đại: amax = ω2 A = 50 cm / s Câu 12: Chọn A mω2 A2 năng: = W = 0,036( J ) Câu 13: Chọn A Chu kì: T= = 1,5(s ) f Câu 14: Chọn C Từ k ∆l0 =mg ⇒ T =2 π ∆l0 ∆l0 m =2 π ⇒ 0,6 =2 π ⇒ ∆l0 =0,09(m) k g g Vì thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén nên A =2 ∆l0 =18(cm) ⇒ L =2 A =36 ( cm ) Câu 15: Chọn A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân A / T = 0,5(s ) Câu 16: Chọn B Vận tốc cực đại: vmax =ωA = k 80 A= =40 ( cm / s ) m 0,2 Câu 17: Chọn D A  Wt = W ⇒ x = ⇒ A = 6(cm) Từ W = d 3Wt ⇒  W = W  d Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 18: Chọn D Vì t2 − t1= 2,5s= 5T nên li độ x= x= cm Câu 19: Chọn D Độ lớn vận tốc: k 100 2 v = ω A2 − x = A2 − x = − =π 10 ( cm / s ) m 0,1 Câu 20: Chọn C Chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần Câu 21: Chọn B Vecto vận tốc vecto gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân Câu 22: Chọn D Vì a = −ω2 x nên gia tốc hướng VTCB độ lớn tỉ lệ với li độ x Câu 23: Chọn C Đối chiếu F = −0,96 cos t ( N ) với biểu thức tổng quát F = −mω2 A cos ( ωt + ϕ ) ω  = ( rad / s ) ⇒ A= 0,12(m)  0,96 ( N ) mω A = Câu 24: Chọn B Vì x ⊥ v hai thòi điểm vng pha (t2 – t1 = (2n-1)T/4) nên = ω v2 = x1 50 k 120 = 10 ( rad / s ) ⇒ = m = = 1,2(kg ) ω2 102 Câu 25: Chọn B v2 Phối hợp công thức x + = A2 ; a = −ω2 x; vmax = ωA ta suy ra: ω  aA   v   +  v   vmax  max  2  50   10 2  A  +   =1 ⇒ A =4(cm)  =1 ⇒     20   20  Câu 26: Chọn D Cách 1: Giải PTLG = T 2π = 3(s ) ω Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 35: Chọn B Thời gian ngắn từ x = đến x = - cm = -A/2 t = T/12 hay 0,5 = T/12 suy T = 6(s) Phân tích thời gian: t = 12,5 (s) = 2T + T/12 Quãng đường tương ứng: S = 2.4A + A/2 = 68 (cm) Câu 36: Chọn A Xét: MA − MB 41 − 16 = = 9,6 ⇒ cực tiểu gần M λ hiệu đường 9,5λ 20 +NB − NB= 9,5λ ⇒ NB= 16,3 0,3(cm) ⇒ MN = Câu 37: Chọn B Chọn điểm bụng M làm gốc chọn gốc thời gian lúc điểm M li độ cực đại: = uM cos 20π t π  vM = u ' M = 20π.6 cos(20πt + ) ( mm / s )   π MN uN cos cos 20πt ⇒  2 λ     aN = −ω uN = ( 20π ) cos(20πt + π) mm / s   −3 ( ) π 2 Khi vM =±60π ( mm / s ) ⇒ cos(20πt + ) =± → cos(20πt + π) =± 2 ( ) ⇒ aN = ±6000 mm / s Câu 38: Chọn D  ω1 A1 =4  m2  ω1 A1   ω2 A2 mω12 A1 =m2 ω22 A2 x  v  Từ   +   → =    = 1⇒  A m1  ω2 A2   A   ωA   =4  A1 2 A2 = 64 A1 Câu 39: Chọn C 30 π π  ω = = 10(rad / s ) ⇒ ∆ϕ = ω 30 =  A2 6(cm) = = 3 A2 cos ∆ϕ ⇒ Từ:  6 = ∆x max = A12 + A22 − A2 A1 cos ∆ϕ ⇒ A1 = 6(cm)  A A12 + A22 − A2 A1 cos= = ∆ϕ 3(cm)  ⇒ Fmax =mω2 A =0,1.102.0,06 =0,6 ( N ) =1,04(N ) Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 40: Chọn D Khi dây đứt: v0 =ωA = g lα max = gl α max l  x = v0t 2y  v0 0,85(m) ⇒ = α max yl = 2⇒x= g  y = gt Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHÓA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 35 Thầy Chu Văn Biên Câu 1:Một sóng âm truyền khơng khí, đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng, bước sóng; đại lượng khơng hệ thức liên hệ với đại lượng lại A Bước sóng C Vận tốc truyền sóng B biên độ sóng D tần số sóng Câu 2:Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A B C D Sóng ân truyền khơng khí sóng dọc Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất Sóng học phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang Sóng học truyền truyền bề mặt chất lỏng sóng dọc Câu 3:Khi khảo sát dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành hai thành phần: P1 theo phương sợi dây P2 vng góc với sợi dây A P1 ln cân với lực căng sợi dây vật không chuyển động theo phương sợi dây B Hai thành phần không đổi theo thời gian C P1 độ lớn tỉ lệ thuận với góc lệch sợi dây phương thẳng đứng D P1 nhỏ lực căng sợi dây Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật dao động từ vị trí cân biên A Động tăng C Li độ tăng B giảm D độ lớn gia tốc tăng Câu 5:Tại nơi định, lắc đơn kích thích dao động điều hòa với biên độ góc α chu kì dao động T Nếu kích thích lắc dao động điều hòa với biên độ góc 0,8α chu kì dao động A 0,6T B 1,2T C 0,8T D T = Câu 6:Hai dao động điều hòa: x1 = A1 cos ω t x2 A2 sin (ωt + π / ) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A A = A1 − A2 A B.= A12 + A22 A C A = A1 + A2 D.= A12 − A22 Câu 7: Vật dao động tắt dần ba thời điểm liên tiếp t1 , t2 t3 A1 , A2 A3 Chọn phương án A A1 > A2 > A3 B A3 > A2 > A1 C A2 > A1 > A3 D A= A= A3 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 8:Cho chất sau: khơng khí 00 C , khơng khí 250 C , nước sắt Sóng âm truyền nhanh A Khơng khí 250 C C khơng khí 00 C B nước D sắt Câu 9:Sóng ân khơng truyền A Chất khí B chất rắn C chất lỏng D chân khơng Câu 10:Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 11:Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A Một nửa bước sóng C Một phần tư bước sóng B hai bước sóng D bước sóng Câu 12:Sóng siêu âm khơng sử dụng việc sau đây? A Dùng để soi phân thể C Phát khuyết tật khối kim loại B dùng để nội soi dày D thăm dò: đàn cá; đáy biển = Câu 13: Một dòng điện xoay chiều chạy động điện biểu thức i cos (100π t + π / )( A ) (trong t tính giây) A B C D Giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện i 2A Cường độ dòng điện I ln sớm pha π / so với điện áp xoay chiều mà động sử dụng Chu kì dòng điện 0,02 s Tần số dòng điện 100π Hz Câu 14:Phát biểu sau đúng? Khi sóng dừng dây đàn hồi A B C D Nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động Trên dây điểm dao động mạng xen kẽ với điểm đứng yên Trên dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu Tất điểm dây dừng lại khơng dao động Câu 15:Một sóng truyền mặt nước Tại thời điểm phần tử mặt nước dạng hình vẽ Các điểm chuyển động lên A A E B D E C B D D B E Câu 16:Đặt điện áp u = U cos ω t ( U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C (với R, L, C không đổi) Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại hệ thức là: A ω LC − =0 B LCRω − =0 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C ω LC − =0 D ω LC + = Câu 17:Đặt điện áp u = 200 cos100π t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C = 200 / π µ F Cơng suất điện tiêu thụ mạch là: A 400 W B 50 W C 100 W D 200 W Câu 18:Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100π t vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm độ tự cảm L = 0,5 / π H tụ điện điện dung C = 10−4 / π F Để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại biến trở điều chỉnh đến giá trị B 150 Ω A 50 Ω C 75 Ω D 100 Ω Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos 2π ft vào hai đầu tụ điện Nếu đồng thời tằng U f lên 1,2 lần cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện A Tăng 1,44 lần B tăng 1,2 lần C giảm 1,2 lần D giảm 1,44 lần Câu 20: Con lắc lò xo dao động điều hào phương ngang: lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật N gia tốc cực đại vật 2m / s Khối lượng vật nặng A kg B kg C kg D 100 g Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch cuộn cảm độ tự cảm 0, / π ( H ) điện áp xoay chiều u = U cos100π t (V) Nếu thời điểm t1 điện áp -50 (V) cường độ dòng điện thời điểm t1 + 0,005 (s) là: A -0,5 A B -1,25 A C 0,5 A D 1,25 A Câu 22:Một vật dao động điều hòa chu kì s Tại thời điểm t = t1 vât li độ x1 = −6 cm , sau 2,75 s vật vận tốc A 12π cm/s B −6π cm/s C −12π cm/s D 12π cm/s = Câu 23:Một vật dao động theo phương trình x 20 cos ( 5π t / − π / ) cm Kể từ lúc t = đến lúc vật qua vị trí x = -10 cm lần thứ 2017 theo chiều âm lực hồi phục sinh cơng dương thời gian A 1209,9 s B 1208,7 s C 1207,5 s D 2415,8 s Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, gia tốc vật độ lớn cực đại thời điểm liên tiếp t1 = / 48 s t2 = 17 / 48 s, vận tốc trung bình (độ biến thiên li độ chia thời gian) khoảng thời gian -160 cm/s Phương trình li độ vật = A x 10 cos ( 8π t + π / ) cm = B x 20 cos ( 4π t + π / ) cm = D x 20 cos ( 4π t − 5π /12 ) cm C x = 10 cos8π t cm ( 20 / π ) cos (100π t + π / ) ( mWb ) Biểu thức suất điện = Câu 25:Từ thơng qua vòng dây dẫn φ động cảm ứng xuất vòng dây −2sin (100π t + π / ) (V) A e = C e = −2sin100π t (V) Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 = B e 2sin (100π t + π / ) (V) D e = 2sin100π t (V) Câu 26: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g hai lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m ghép song song Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f = 6, Hz biên độ dao động A2 So sánh A1 A2 ? A A1 = A2 B A1 > A2 , D A1 = A2 C A2 > A1 Câu 27: Một lò xo ống dài 1,2 m đầu gắn vào nháng âm thoa dao động với biên độ nhỏ, đầu treo cân Dao động âm thoa tần số 50 Hz, lò xo hệ thống sóng dừng lò xo nhóm vòng dao động biên độ cực đại Tốc độ truyền sóng dây A 40 m/s B 120 m/s C 100 m/s D 240 m/s Câu 28: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn A B cách 15 cm u= cos ( 20π t ) (cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s phương trình dao động: u= A B Số cực đại cực tiểu AB A B C D Câu 29: Trên sợi dây đàn hồi dài 0,96 m, hai đầu A B cố định, sóng dừng Biết điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm gần A cm Số điểm dao động với biên độ cực đại dây A 13 B 25 C 24 D 12 Câu 30:Dòng điện chạy qua đoạn mạch biểu thức i = cos (120π t ) , t đo giây Tại thời điểm t1 đó, dòng điện cường độ A Đến thời điểm t= t1 + 1/ 240 (s), cường độ dòng điện B − (A) (A) D (A) -2 (A) A (A) -2 (A) C − (A) (A) Câu 31: Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động đầu B tự Khi dây rung với tần số f dây xuất sóng dừng ổn định n điểm nút dây với A nút B bụng Nếu đầu B giữ cố định tốc độ truyền sóng dây khơng đổi tăng giảm tần số lượng nhỏ ∆f = f / , dây tiếp tục xảy tượng sóng dừng ổn định Tìm n A B C D Câu 32: Trên mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm dao động với phương trình u A = cos ( 20π = t ) cm; uB 5cos ( 20π t + π ) cm; tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 20 cm/s M điểm đường cực đại thứ kể từ đường trung trực AB cách AB đoạn cm Tìm khoảng cách từ M đến trung trực AB A cm B cm Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C cm D cm Câu 33:Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = U cos ω t ( U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mach X Y (mỗi mạch gồm R, L, C tiếp) đồ thị phụ thuộc thời gian dòng điện (1) (2) hình vẽ Nếu đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm X Y mắc nối tiếp cường độ hiệu dụng gần giá trị sau đây? A mA B mA C 1,5 mA D 2,5 mA Câu 34:Một vật thực đồng thời dao động điều hòa: x1 = A1 cos ω= t cm x2 2,5 cos(ω t + ϕ2 ) biên độ dao động tổng hợp 2,5 cm Nếu A1 đạt cực đại ϕ bao nhiêu? A π / B π / C 2π / D 5π / Câu 35:Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1 = U cos 2π ft , u = U cos 6π ft u3 = U cos π ft vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C hệ số cơng suất đoạn mạch AB k1 , k2 k3 Nếu k2 = 2k1 k3 gần giá trị sau đây? A 0,4035 B 0,4047 C 0,4675 D 0,5675 Câu 36:Tại O nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Khoảng cách AO bằng: A AC / B AC / C AC / D AC / • Câu 37: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, 20 nguồn âm điểm giống với cơng suất phát âm khơng đổi Tại điểm A mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A 40 B 30 C 50 D 20 Câu 38: Trên mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp phương, ngược pha A B cách 20 cm Biết bước sóng lan truyền 1,5 cm Điểm N mặt chất lỏng cạnh AN = 12 cm BN = 16 cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AN A 17 B 11 C 16 D Câu 39: Trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm phương trình = x1 3cos ( 40π t + π / ) = cm x2 cos ( 40π t + 2π / 3) cm Tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s Số điểm dao động với biên độ cm đường tròn tâm trung điểm AB bán kính cm bao nhiêu? A 32 B 36 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 38 D 40 Câu 40: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tirps với tụ điện điện dung C Dùng đồng hồ đa thị số đo để đo điện áp hiệu dụng đoạn AB, AM MB số sốnguyên Trong trình đo điện áp hiệu dụng đoạn AB AM, núm xoay đặt vị trí 200 V hình vẽ, đo điện áp hiệu dung MB phải chuyển núm xoay sang 20 V Khi dùng đồng hồ đa khác phân vùng 10 V, 15 V, 20 V, 25 V, … để đo điện áp hiệu dụng đoạn MB phải để núm xoay vùng 20 V Nếu L = CR1 R2 điện áp hiệu dụng hai đâu đoạn AB A 200 V B 85 V Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C.29 V D.65 V NHÓM KYSER ÔN THI THPT KHÓA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 35 Thầy Chu Văn Biên ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-D 4-D 5-D 6-C 7-A 8-D 9-D 10-D 11-C 12-B 13-C 14-B 15-A 16-A 17-D 18-A 19-A 20-A 21-B 22-C 23-A 24-D 25-B 26-C 27-B 28-B 29-C 30-A 31-B 32-D 33-D 34-D 35-A 36-B 37-B 38-B 39-A 40-D HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chọn B Vì = λ vT = v f Câu 2: Chọn D Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc ⇒ A Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất ⇒ B Sóng học phương trình dao động góc với phương truyền sóng sóng ngang ⇒ C Sóng học truyền truyền bề mạt chất kỏng sóng ngang ⇒ D sai Câu 3: Chọn D Lực hướng tâm: R − P= mv > ⇒ R > P1 l Câu 4: Chọn D Khi từ vị trí cân biên li độ tăng giảm độ lớn li độ tăng ( Wt a tăng), độ lớn vận tốc giảm nên Wd giảm Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Câu 5: Chọn D Từ T = 2π l không phụ thuộc biên độ góc g Câu 6: Chọn C x2 A2 sin (ωt + π / 2= Vì = ) A2 cos ωt nên hai dao động pha ⇒ A = A1 + A2 Câu 7: Chọn A Vật dao động tắt dần biên độ ln giảm theo thời gian Câu 8: Chọn D Vì 𝑣𝑣𝑟𝑟ắ𝑛𝑛 > 𝑣𝑣𝑙𝑙ỏ𝑛𝑛𝑛𝑛 > 𝑣𝑣𝑘𝑘ℎí Câu 9: Chọn D Sóng (sóng âm sóng cơ) khơng truyền chân khơng Câu 10: Chọn D Sóng âm truyền mặt thống chất lóng sóng ngang Sóng âm truyền chất rắn sóng ngang sóng dọc Sóng âm truyền chất lỏng, chất khí sóng dọc Câu 11: Chọn C Khoảng cách từ nút đến bụng kề λ / Câu 12: Chọn B Siêu âm dùng để soi phân thể ( trang 56 SGK VL 12 bản) ⇒ A Siêu âm dùng để phát khuyết taaj vật đúc (trang 56 GK VL 12 bản) ⇒ C Siêu âm dùng để thăm dò đàn cá, đáy biển (trang 56 SGK VL 12 bản) ⇒ D Nội soi dày xét nghiệm thực tế thực để quan sát trực tiếp hình ảnh bên dày – tá tràng thơng qua óng dài linh động, nguồn đèn sang camera đầu Ống nội soi bác sĩ đưa vào miệng họng bệnh nhân, sau qua thực quản xuống dày, tá tràng (phần đầu ruột non) Video camera ống nội soi truyền hình ảnh lên hình Ti Vi ⇒ Nội soi khơng dùng siêu âm Câu 13: Chọn C Chu kì = T 2π = 0, 02 ( s ) ω Câu 14: Chọn B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Khi sóng dừng dây đàn hồi dây điểm dao động mạnh (điểm bụng) xen kẽ với điểm đứng yên (điểm nút) Câu 15: Chọn A Quy tắc truyền sóng: Sườn trước lên sườn sau xuống ⇒ B, C, D (đi xuống) thuộc sườn sau A, E (đi lên) thuộc sườn trước Câu 16: Chọn A Vì L C f thay đổi để Pmax cộng hưởng nên Z L = Z C ⇔ ω LC = Câu 17:Chọn D Tính= P I= R U 2R = 200 (W ) R + Z C2 Câu 18: Chọn A Từ: Pmax ⇔ R = Z L − Z C = 50 ( Ω ) Câu 19: Chọn A Từ I = U I' U' f ' = ωCU = 2π fCU ⇒ = = 1, 44 ZC I U f Câu 20: Chọn A  F = kA = mω A Fmax Từ  max ⇒ m = = 1( kg ) amax amax = ω A Câu 21: Chọn B ω= L 40 ( Ω ) Tính Z= L t1 ( 2.0 + 1) T / nên theo BHD6: Vì t2 =+ ⇒ u1 n+2 = ( −1) ( Z L − ZC ) i2 −50 0+ = ( −1) ( 40 − ) ⇒ i2 =−1, 25 ( A) i2 Câu 22:Chọn C Vì ∆ϕ = ω ( t2 − t1 ) = 2π 2, 75 = ⇒ ( × + 1) π nên theo BHD7: v2 = v1 n +1 ( −1) ω v1 +1 = −12π ( cm / s ) ( −1) 2π ⇒ v2 = −6 Câu 23: Chọn A Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Lực hồi phục luôn hướng VTCB, lực hồi phục sinh công dương vật chuyển động VTCB sinh công âm vật chuyển động VT biên Trong chu kì, nửa thời gian (T/2) lực hồi phục sinh công âm nửa thời gian (T/2) sinh công dương Dừa vào VTLG ta xác định được: Lần 1, vật qua li độ x = -10 cm theo chiều âm ứng với góc quét từ −π / đến 2π / Trong gia đoạn khoảng thời gian sinh công dương T/4 (ứng với phần gạch chéo) Để đến thời điểm lần thứ 2017, vật qua li độ x = -10 cm theo chiều âm cần qt thêm 2016 vòng thời gian sinh cơng dương thêm 2016.T/2=1008T Tổng thời gian: T/4 + 1008T = 1209.9 s Câu 24: Chọn D Thời gian hai lần liên tiếp gia tốc vatah độ lớn cực đại (vật vị trí biên) T/2 nên: s, ω 2= π / T 4π ( rad / s ) = T / 17 / 48 − / 48 suy = ra: T 0,5= Vận tốc trung bình khoảng thời gian ( x1 = A x2 = − A ): x −x −2 A vtb =2 = 20 ( cm ) = −160 ⇒ A = t2 − t1 17 − 48 48 Từ t =0 đến t1 = / 48 s phải quét góc: ∆φ1 = ωt1 = 4π / 48 = 5π /12 Vì thời điểm t1 , vật biên dương nên từ vị trí quay ngược lại góc 5π /12 trạng đầu lúc này, pha ban đầu dao động ϕ =−5π /12 ⇒ φ =4π t − 5π /12 thái ban = ⇒ x 20 cos ( 4π t − 5π /12 ) Câu 25: Chọn B −φ ' = 2sin (100π t + π / )(V ) Suất điện động cảm ứng: e = Câu 26: Chọn C k = k1 + k2 = 200 ⇒ f cong _ huong = 2π k = 7,1( Hz ) m Câu 27: Chọn B Vì lò xo bụng nên: AB = λ = v ⇒ v = 120 ( m / s ) 2f Câu 28: Chọn B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 𝑆𝑆ố 𝑐𝑐ự𝑐𝑐 đạ𝑖𝑖: 2.3 + = 15 + 0, 75 ⇒ � == 𝑆𝑆ố 𝑐𝑐ự𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡ể𝑢𝑢: + = λ AB Câu 29: Chọn C Điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm gần A cách A λ / nên: λ AB 96 = ( cm ) ⇒ = = = = 24 λ ( cm ) ⇒ sb 0,5λ 0,5.8 Câu 30: Chọn A = i(t1 ) 4= cos120π t1  π   cos120π t  t1 + + n.2π ⇒ i  = −2 ( A ) = 120π t1 = t + 240 1     240  ⇒   π  cos120π  t1 + ( A) − + k 2π ⇒ i  = 120π t1 = = 240  t1 +     240   Câu 31: Chọn B f Áp dụng công thức ∆= f f ⇒ = ( 2n − 1) f = ⇒ n ( 2n − 1) Câu 32: Chọn D 𝐶𝐶ự𝑐𝑐 đạ𝑖𝑖⇒ d1 − d = ( k + 0,5 ) λ � 𝐶𝐶ự𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡ể𝑢𝑢 ⇒ d1 − d = mλ Cực tiểu thứ 2: MA − MB = ±1,5λ = ±3 cm Giả sử MA – MB = cm, hay 2  AB   AB  + MI  + MH −  − MI  + MH =      ⇒ ( + MI ) + 42 − ( − MI ) + 42 =3 ⇒ MI ≈ ( cm ) Câu 33: Chọn D Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 u π    = iX 8cos  2000π t −  ( mA )  Z X = i u = Z= Z X + ZY     X i Từ  ⇒  → u π    Z = i 3cos  2000π t +  ( mA ) =  Y  Y iY 3  −π   π   8∠    3∠  24 iX iY 24  3  i= = = ∠0, 67 ⇒ I = = 2, 42 ( mA ) −π π iX + iY 7 8∠ + 3∠ 3 Câu 34: Chọn D Vẽ giản đồ vectơ Theo định hàm số sin: A1 π A A sin = ⇒ A1= = max ⇔ α= sin α sin β sin β ⇒ A1= A2 + A22 = ⇒ tan β = 2,52 + 3.2,52 = ( cm ) A π π 5π = ⇒ β = ⇒ ϕ2 = π − = A2 6 Câu 35: Chọn A cosϕ = R  ZC = R + ZC2 Chọn Z C1 = ⇒  → R=  cos ϕ2 = cos ϕ1  Z C = ⇒ cos ϕ3 = = 0, 4035 +4 Câu 36: Chọn B Tại A C cường đô âm I H cường độ âm 4I Ta P   cường độ âm tỉ lệ nghịch với r  I =  nên 4π r   thấy OH = AC / ⇒ α = 300 ⇒ OA = AC / Câu 37: Chọn B nP0 P  = 10 L = 2  I I 0= n + ∆n  r '  4π r 4π r L '− L ⇒ =    10 n + ∆ n P n r ( ) P'   L  I ' I= = = 10 2  4π r ' 4π r ' 20 + ∆n   3− ⇒=   10= ⇒ ∆n 30 20 2 Câu 38: Chọn B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 d1 − d = mλ = 1,5m  M cực tiểu thuộc AN thì:  AA − AB < d1 − d ≤ NA − NB 0 − 20 < d − d ≤ 12 − 16  ⇒ −20 < 1,5m ≤ −4 ⇒ −13,3 < m ≤ −2, ⇒ m = − −3 13; ;   So cuc tieu la 11 Câu 39: Chọn A Độ lệch pha hai sóng kết hợp M khoảng AB: ∆ϕ =− ( α α1 ) + 2π λ π ( d1 − d ) =+ 2π ( d1 − d ) Biên độ dao động tổng hợp M: A2 = A12 + A22 + A1 A2 cos ∆ϕ ⇒ 52 = 32 + 42 + 2.3.4 cos ∆ϕ ⇒ ∆ϕ = π + π + kπ π 2π AE − BE ≤ d1 − d ≤ AF − BF + kπ ⇒ d1 − d 2= k ( cm ) → −8 ≤ k ≤ ( d1 − d =) 2 17 giá trị nguyên k ⇒ 15 đường cắt điểm đường tiếp xúc nên đường tròn 15.2 + = 32 điểm Câu 40: Chọn D Từ R1 R2 = L suy ra: C R1 R2 =Z L Z C ⇒   Z L −ZC =−1 ⇒ U AM ⊥ U MB R1 R2 2 Như vậy, U AB , U AM U MB số Pitago U AB = m + n ; U AM U= U AM + U MB = m − n AB U MB = 2mn , với m, n số nguyên cho m > n Các Pitago khả dĩ: ( 5, 4,3) ; (13,12,5) ; ( 25, 24, ) ; (17,15,8) ; ( 40, 41,9 ) ; ( 60, 61,11) ; ( 37,35,12 ) ; (85,84,13) ; (16, 63, 65) ; ( 29, 21, 20 ) ; ( 53, 45, 28) ; Từ thức đo, ta nhận thấy: 20 V < U AB , U AM < 200 V , 15 V < U MB < 20 V Do đó, (16, 63, 65 ) thỏa mãn Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 ... Khóa đề thi thử THPT 2019 NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 26 Thầy Chu Văn Biên Câu 1: Một lắc lò xo gồm lò xo có. .. ≈ 0,168 ( s ) ω A 10 0,15 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 27 Thầy Chu Văn... 15 (cm), lấy g = 10 m / s2 Trong chu kỳ, thời gian lò xo nén A 0,460 s B 0,084 s Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 0,168 s D 0,230 s NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHÓA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có giải, 10 đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay