Phân tích quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:52

Bài tập kỹ Môn: EG003 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI BÀI TẬP KỸ NĂNG MƠN: tưởng Hồ Chí Minh ĐỀ TÀI: : Phân tích quan hệ biện chứng vấn đề dân tộc giai cấp tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa Việt Nam Tên : Đỗ Hoàng Nhật Lớp : QD9 MSSV : 16C1040003162 Liên hệ : 0914.842727 Lớp QD9 Trang 1/4 Bài tập kỹ I- Môn: EG003 Vấn đề dân tộc giai cấp tưởng Hồ Chí Minh Trong trình hoạt động thực tiễn cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đấu tranh đạo giải mối quan hệ giải phóng dân tộc giai cấp, bền bỉ chống quan điểm không vấn đề dân tộc thuộc địa, phát triển lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Ngay từ hoạt động phong trào công nhân Pháp, Người nhận thấy hố sâu ngăn cách giai cấp cơng nhân nhân dân lao động ''chính quốc'' với giai cấp công nhân nhân dân lao động thuộc địa Đó chủ nghĩa sơ-vanh nước lớn dân tộc thống trị chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi dân tộc bị thống trị Trong Đại hội Tua, thành lập Đảng Cộng sản đáp (1920), Nguyễn Ái Quốc kêu gọi người xã hội ủng hộ phong trào giải phóng thuộc địa lên án phái nghị viện theo đường lối hội Đệ nhị quốc tế, theo đuổi bọn thực dân phản động, từ chối yêu cầu giải phóng dân tộc thuộc địa Trong nhiều tham luận Đại hội quốc tế viết, Nguyễn Ái Quốc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, phê bình cách kiên chân thành sai lầm, khuyết điểm Đảng Cộng sản quốc Các Đảng Cộng sản này, thừa nhận 21 điều kiện Quốc tế cộng sản, Điều quy định Đảng Cộng sản quốc phải ủng hộ hoạt động cách thiết thực giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc; thực tế hoạt động ít, khơng nhận thức tầm quan trọng vấn đề thuộc địa “Tư tưởng Hồ Chí Minh” gắn bó hữu hai trình đấu tranh cách mạng: Giải phóng dân tộc cách mạng vơ sản, khơng phải chứng minh cho tính đắn chủ nghĩa Mác-Lênin , mà phát triển sáng tạo Hố Chí Minh mang giá trị định hướng sâu sắc Qua thực tiễn đấu tranh lãnh đạo cách mạng Việt Nam tham khảo cách mạng nước khác, Hồ Chí Minh có giải pháp đắn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu lịch sử, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin Phân tích kết hợp hữu giái phóng dân tộc giải phóng giai cấp, ta thấy Hồ Chí Minh vạch hướng vơ đắn cho dân tộc Việt Nam, chìa khóa đến thành công cách mạng Việt Lớp QD9 Trang 2/4 Bài tập kỹ Mơn: EG003 Nam, lí sau: Trước hết, muốn giành thắng lợi triệt để cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải vào quỹ đạo phải phận khăng khít cách mạng vơ sản.Cuộc cách mạng phải lãnh đạo Đảng giai cấp cơng nhân, phải có tồn dân tham gia, lực lượng nòng cốt liên minh công - nông Từ quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Người khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng lãnh đạo Theo Hồ Chí Minh: “Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam” Phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin Đảng cộng sản, Người cho rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp vô sản đồng thời Đảng dân tộc Việt Nam” Đảng có gắn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân, với nhân dân lao động dân tộc thời kỳ cách mạng Việt Nam Ngay từ đầu đời, Đảng Hồ Chí Ming sáng lập quy tụ lực lượng tồn giai cấp cơng nhân dân tộc Việt Nam Nhờ đó, Đảng nắm cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi Điều thể kết hợp hài hòa dân tộc giai cấp tưởng Bác Trung thành với quan điểm V.I.Lênin, Bác khẳng định chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam Hơn nữa, Bác giữ tinh thần dân tộc quan điểm Trong báo cáo trị đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (tháng 2/1951), Hồ Chí Minh nêu rõ: “trong giai đoạn này, quyền lợi giai cấp công nhân nhân dân lao động dân tộc Chính Đảng Lao động Việt Nam Đảng giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, phải Đảng dân tộc Việt Nam” Hồ Chí Minh thể rõ nét thống biện chứng chất giai cấp cơng nhân tính dân tộc, tính nhân dân Đảng cộng sản Việt Nam Mọi hoạt động Đảng đồng thời giải vấn đề dân tộc giai cấp Mọi biểu tuyệt đối hóa vấn đề giai cấp, coi nhẹ vấn đề dân tộc xem trọng vấn đề dân tộc, coi nhẹ vến đề giai cấp Thế nên, bốn nội dung công tác xây dựng Đảng tưởng, lí luận có nội dung: Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin , ý chống giáo điều, hội, chống Lớp QD9 Trang 3/4 Bài tập kỹ Môn: EG003 chủ nghĩa cá nhân… Nói chung, tưởng lớn hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, mang tính sáng tạo cao, cho phép khơi dậy tinh thần đồn kết dân tộc, lợi ích chung dân tộc Tuy nhiên, năm gần nước ta, có số ý kiến cho rằng: Mối quan hệ vấn đê giai cấp dân tộc chủ nghĩa MácLênin tưởng Hồ Chí Minh áp dụng phù hợp với số nước khác, không phù hợp với Việt Nam II- Ý nghĩa Việt Nam Việt Nam vốn nước thuộc địa nửa phong kiến, vấn đề dân tộc chi phối Thực tiễn rằng, giai đoạn lịch sử nào, nghiệp cách mạng Việt Nam phải kết hợp nhuần nhuyễn lợi ích giai cấp lợi ích dân tộc Trên thực tế,từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, Đảng ta ngày cụ thể hóa hồn thiện đường lối đổi toàn diện, thực chất nhận thức đắn sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp đắn linh hoạt vấn đề dân tộc giai cấp công xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta Giờ đứng thời bình nhìn lại khứ gian nan oanh liệt đất nước, ta nhận thấy nhân tố quan trọng đưa Việt Nam lên thắng lợi vẻ vang nhờ lãnh đạo tài tình Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ mở đường sáng suốt Hồ Chí Minh việc giải mối quan hệ đắn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp điều kiện lịch sử cụ thể đất nước Lớp QD9 Trang 4/4 ... có số ý kiến cho rằng: Mối quan hệ vấn đê giai cấp dân tộc chủ nghĩa MácLênin tư tưởng Hồ Chí Minh áp dụng phù hợp với số nước khác, không phù hợp với Việt Nam II- Ý nghĩa Việt Nam Việt Nam vốn... dân tộc, tính nhân dân Đảng cộng sản Việt Nam Mọi hoạt động Đảng đồng thời giải vấn đề dân tộc giai cấp Mọi biểu tuyệt đối hóa vấn đề giai cấp, coi nhẹ vấn đề dân tộc xem trọng vấn đề dân tộc, ... dân lao động dân tộc Chính Đảng Lao động Việt Nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động, phải Đảng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh thể rõ nét thống biện chứng chất giai cấp công nhân tính dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay., Phân tích quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay