TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG mại có đáp án

43 14 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:36

300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Trường Đại học Kinh tế Huế Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Thương mại Kinh doanh quốc tế Huế, tháng 05/2018 Câu Trợ cấp xã hội cách thức trao đổi sản phẩm sau đây: A Cung ứng cho lợi ích xã hội C Cả A B Đúng D Cả A B Sai B Cho không Câu Cách thức trao đổi hàng hóa sau tính chất thương mại: A Cung ứng lợi ích cho xã hội C Mua bán hàng hóa thị trường B Cho khơng D Cả A, B, C Đúng Câu Hành vi hành vi thương mại: A Môi giới thương mại C Hội chợ, triển lãm thương mại B Ủy thác mua bán hàng hóa D Cả A, B, C Đúng Câu Điều kiện để sản xuất hàng hoá tồn phát triển: A Sự phân công lao động xã hội phát triển dẫn đến chun mơn hóa ngày cao B Các hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất sản phẩm xã hội C Cả A B Đúng D Cả A B Sai Câu Kinh doanh thương mại tổng hợp thuộc hình thức phân loại nào: A Theo chủ thể kinh doanh thương mại B Theo quyền sở hữu đơn vị kinh doanh thương mại C Theo phạm vi kinh doanh D Theo loại hình kinh doanh thương mại Câu Kinh doanh thương mại bán bn thuộc hình thức phân loại nào: A Theo chủ thể kinh doanh thương mại B Theo quyền sở hữu đơn vị kinh doanh thương mại C Theo hình thức bán hàng D Theo loại hình kinh doanh thương mại Câu Sản phẩm trở lại trình tái sản xuất sản phẩm thuộc loại tiêu dùng nào: A Tiêu dùng sản xuất C Tiêu dùng cá nhân B Tiêu dùng trực tiếp D Tiêu dùng gián tiếp Câu Phát biểu Sai đ c trưng hoạt động thương mại Việt Nam nay: A Thương mại tự theo quy lu t thị trường B Thương mại hàng hóa dịch v phát triển sở kinh tế nhiều thành ph n C Thương mại phát triển theo nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngh a D Chịu điều ch nh pháp lu t 1/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu Trong kinh doanh thương mại, hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thương mại: A Mua, bán hàng hóa C Xúc tiến thương mại B Cung ứng dịch v D Các hoạt động trung gian thương mại Câu 10 Kinh doanh thương mại khâu trình sản xuất: A Đ u tiên C Kết thúc B Trung gian D Quyết định Câu 11 Kinh doanh thương mại khâu nối liền giữa: A Quá trình sản xuất với q trình lưu thơng C Cả A B Đúng B Quá trình sản xuất với trình tiêu dùng D Cả A B Sai Câu 12 Khi hoạt động môi trường kinh doanh đầy biến động, doanh nghiệp phải đảm bảo đạt mục tiêu sau đây: A Lợi nhu n C Vị B An toàn D Cả A, B, C Đúng Câu 13 Dịch vụ cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thuộc loại hình: A Mua, bán hàng hóa C Các hoạt động trung gian thương mại B Xúc tiến thương mại D Các hoạt động thương mại khác Câu 14 Dịch vụ logistics, dịch vụ giám định, cho th hàng hóa thuộc loại hình: A Mua, bán hàng hóa C Các hoạt động trung gian thương mại B Cung ứng dịch v D Cả A, B, C Sai Câu 15 Ủy thác mua bán hàng hóa thuộc loại hình: A Mua, bán hàng hóa C Các hoạt động trung gian thương mại B Cung cấp dịch v D Các hoạt động thương mại khác Câu 16 Hội chợ thuộc loại hình kinh doanh thương mại: A Mua, bán hàng hóa C Các hoạt động trung gian thương mại B Xúc tiến thương mại D Các hoạt động thương mại khác Câu 17 Mục tiêu lâu dài kinh doanh thương mại: A Lợi nhu n C Vị B An toàn D Cả A, B, C Đúng Câu 18 Chọn phát biểu Sai câu sau: A Thương mại doanh nghiệp hoạt động mua sản phẩm đ u vào đồng thời bán thành phẩm doanh nghiệp sản xuất B Doanh nghiệp thương mại vừa người mua, vừa người bán hàng cho người tiêu dùng C Thương mại quốc tế mối quan hệ trao đổi hàng hóa – dịch v quốc gia với quốc gia khác giới D Hoạt động thương mại – dịch v gắn liền với l nh vực lưu thơng, phân phối hàng hóa – dịch v lấy hàng hóa – dịch v làm đối tượng mua bán 2/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 19 Điều kiện đời thương mại là: A Phân công lao động xã hội phát triển dẫn đến chun mơn hố ngày cao B hình thức sở hũư khác tư liệu sản xuất sản phẩm xã hội C Cả A B Đúng D CẢ A B Sai Câu 20 Viện trợ nhân đạo, trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội cách thức trao đổi sản phẩm sau đây: A Cho không C Trao đổi thơng qua mua bán hàng hóa B Cung ứng cho lợi ích xã hội D Khơng đáp án Đúng Câu 21 Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu quản lý điều khiển xã hội, an ninh, quốc phòng cách thức trao đổi sản phẩm nào: A Cho khơng B Cung ứng cho lợi ích xã hội C Trao đổi thơng qua mua bán hàng hóa D Cả A, B, C Đúng Câu 22 Mục tiêu trước mắt lâu dài thường xuyên kinh doanh thương mại là: A Vị C An toàn B Lợi nhu n D Cả A, B, C Đúng Câu 23 Chức kinh tế chủ yếu kinh doanh thương mại là: A Chức dự trữ hàng hóa điều hòa cung – c u B Chức tiếp t c quy trình sản xuất khâu lưu thơng C Chức lưu thơng hàng hóa từ nguồn hàng đến l nh vực tiêu dùng D Cả A B Đúng Câu 24 Chọn phát biểu Sai câu sau: A Tổ chức mạng lưới bán hàng phân phối hàng hóa cho mạng lưới bán hàng hữu đại lý bán hàng nghiệp v kinh doanh quan b c doanh nghiệp thương mại B Vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại thể tiền tài sản cố định tài sản lưu động doanh nghiệp C Chi phí kinh doanh doanh nghiệp thương mại biểu tiền chi phí lao động sống lao động v t hóa mà doanh nghiệp bỏ để đạt kết kinh doanh thời điểm định D Quản trị nhân quản trị hoạt động liên quan đến nhân tạo l p, trì, sử d ng phát triển hiệu yếu tố người nhằm thực m c tiêu kinh doanh doanh nghiệp cách tốt Câu 25 Căn vào công dụng sản phẩm hàng hoá, thị trường bao gồm: A Thị trường yếu tố sản xuất thị trường sản phẩm tiêu dùng B Thị trường yếu tố sản xuất thị trường dịch v C Thị trường dịch v thị trường sản phẩm tiêu dùng D Thị trường hàng hoá thị trường dịch v 3/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 26 Theo ngh a rộng, thương mại hiểu là: A Thương mại l nh vực trao đổi hàng hóa, lưu thơng hàng hóa thơng qua mua bán tiền thị trường B Thương mại trao đổi hàng hóa thơng qua mua bán tiền kinh tế xã hội C Thương mại hoạt động nhằm m c đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch v , đ u tư xúc tiến thương mại hoạt động khác nhằm m c đích sinh lợi khác D Thương mại bao gồm tất hoạt động mua bán loại sản phẩm, hàng hóa khác thị trường Câu 27 Xét tính chất phạm vi, nghiên cứu l nh vực thương mại – dịch vụ chia thành l nh vực lớn: A C B D Câu 28 Căn vào phạm vi địa lý, thị trường ASEAN, EU thuộc thị trường nào: A Thị trường địa phương C Thị trường khu vực B Thị trường toàn quốc D Thị trường quốc tế Câu 29 Các phận cấu thành chế thị trường bao gồm: A Cung hàng hóa, c u hàng hóa, giá cả, người tiêu dùng B Cung hàng hóa, c u hàng hóa, cạnh tranh, người tiêu dùng C Cung hàng hóa, c u hàng hóa, người tiêu dùng, nhà cung ứng D Cung hàng hóa, c u hàng hóa, giá cả, cạnh tranh Câu 30 Căn vào số lượng người mua bán, thị trường không bao gồm: A Thị trường cạnh tranh hoàn hảo C Thị trường cạnh tranh – độc quyền B Thị trường độc quyền D Thị trường hoàn hảo Câu 31 Phát biểu sau Sai thị trường cạnh tranh hồn hảo: A nhiều người bán nhiều người mua B Các sản phẩm khả thay hồn tồn C Thơng tin thị trường bất đối xứng D Đường c u hãng cạnh tranh hoàn hảo đường nằm ngang song song với tr c hoành Câu 32 Phát biểu Đúng thị trường cạnh tranh độc quyền: A Công ty cạnh tranh độc quyền không hết khách hàng công ty tăng giá B Công ty cạnh tranh độc quyền kinh doanh hiệu cơng ty cạnh tranh hoàn hảo C Đường c u công ty cạnh tranh độc quyền đường song song với tr c hồnh D Mức giá cơng ty cạnh tranh độc quyền thấp mức giá công ty cạnh tranh hoàn hảo Câu 33 Căn vào mức độ quan tâm đến thị trường doanh nghiệp, chia thị trường thành: A Thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường sức lao động, thị trường trọng điểm 4/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại B Thị trường dịch v , thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường thích hợp, thị trường trọng điểm C Thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường thích hợp, thị trường trọng điiểm D Cả A, B, C Sai Câu 34 Điểm khác thị trường cạnh tranh độc quyền thị trường cạnh tranh hoàn hảo là: A Người bán dễ dàng gia nh p rời bỏ thị trường B Nhiều người bán nhiều người mua C Sản phẩm khác biệt D Người bán toàn quyền định giá thị trường Câu 35 Thị trường sau đ c trưng cho thị trường cạnh tranh hoàn hảo: A Thị trường xe máy C Thị trường nông sản B Thị trường nhà hàng D Cả B C Đúng Câu 36 Nếu giá sách tăng từ 2$ lên 2,2$ lượng sách bạn mua giảm từ 10 xuống hệ số co giãn cầu theo giá bạn là: A –2 C B D –4 Câu 37 Sản xuất độc quyền ưu điểm đây: A động sản xuất hàng hố với mức chi phí thấp B T p trung vốn để đ u tư, phát triển sản xuất, phát triển khoa học kỹ thu t cải tiến công nghệ C Mang lại lợi ích cho xã hội D Cả A, B, C Đúng Câu 38 Phát biểu sau Đúng với nội dung quy luật cầu: A Giá thị trường cao nhu c u thấp ngược lại B Giá thị trường cao nhu c u cao ngược lại C Giá thị trường cao nhu c u thấp D Giá thị trường cao nhu c u cao Câu 39 Một hãng sản xuất hàm cầu là: QD = 130 – 10P, hàm cung là: Qs = 80 Độ co giãn cầu theo giá mức giá cân là: A 0,625 C 0,725 B – 0,625 D – 0,725 Câu 40 Đ c trưng đ c trưng thị trường cạnh tranh hoàn hảo: A nhiều người bán người mua B Các loại sản phẩm khả thay hồn toàn C Đường c u hãng cạnh tranh hoàn hảo đường nằm ngang, song song với tr c hồnh D rào cản hiệu gia nh p thị trường 5/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 41 Hai phương pháp tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường: A Phương pháp nghiên cứu bàn phương pháp nghiên cứu hệ thống B Phương pháp nghiên cứu bàn phương pháp nghiên cứu trường C Phương pháp nghiên cứu thăm dò phương pháp nghiên cứu hệ thống D Phương pháp nghiên cứu thăm dò phương pháp nghiên cứu trường Câu 42 Yếu tố sau nguyên nhân dẫn đến độc quyền: A C u thị trường lớn C phát minh sáng chế B Do quy định Chính phủ D Kiểm soát yếu tố đ u vào Câu 43 Hệ số co giãn cầu theo giá mức giá bán công ty thương mại ED = –2 Nếu công ty định giảm giá bán 10% tổng doanh thu sẽ: A Giảm 12% C Giảm 8% B Tăng 12% D Tăng 8% Câu 44 Căn vào đ c điểm thông tin, nghiên cứu thị trường chia thành: A Nghiên cứu sơ cấp, thứ cấp C Nghiên cứu mô tả, khám phá B Nghiên cứu định tính, định lượng D Cả A, B, C Sai Câu 45 Theo mức độ quan tâm đến thị trường doanh nghiệp, thị trường sau khơng có: A Thị trường chung C Thị trường thích hợp B Thị trường sản phẩm D Thị trường cá thể Câu 46 Để kinh doanh thị trường sản phẩm bổ sung, doanh nghiệp cần nắm vững yếu tố sau đây: A Thời gian thay C Tốc độ thay B Sự biến động giá sản phẩm liên quan D Cả A, B, C Đúng Câu 47 Phương pháp tương đối dễ làm, tiến hành nhanh, tốn chi phí: A Phương pháp nghiên cứu bàn C Cả A B Đúng B Phương pháp nghiên cứu trường D Cả A B Sai Câu 48 Đ c trưng sau không thuộc thị trường cạnh tranh độc quyền: A Nhiều người bán người mua thị trường B Các sản phẩm đồng nhất, giống C Dễ dàng gia nh p rời bỏ khỏi thị trường D Cả A, B, C Sai Câu 49 Nội dung nghiên cứu thị trường v mô bao gồm nghiên cứu vấn đề sau đây: Nghiên cứu tổng cung tổng c u Nghiên cứu người mua, người bán thị trường Nghiên cứu giá thị trường Nghiên cứu trường Nghiên cứu mối quan hệ thị trường 6/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại A 1,2,3 C 3,4,5 B 2,3,4 D 1,3,5 Câu 50 Một công ty cạnh tranh hồn hảo hàm tổng chi phí: TC = Q2 + Q + 169 (trong đó: Q sản lượng, TC tổng chi phí tính $) Nếu giá thị trường 55$, lợi nhuận tối đa mà cơng ty thu là: A 560$ B 650$ C 750$ D 570$ Câu 51 Hàm tổng chi phí cơng ty cạnh tranh hồn hảo: TC= Q2 + Q + 81 Công ty sản xuất sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận, giá bán sản phẩm 29$ Tính lợi nhuận tối đa A Q = 13, П = 114 C Q = 15, П = 114 B Q = 14, П = 115 D Q = 16, П = 112 Câu 52 Điều kiện tối đa hoá lợi nhuận cơng ty cạnh tranh hồn hảo ngắn hạn là: A P > MC C P = MC B P < MC D Cả A, B, C Sai Câu 53 Hãy xếp Đúng trình tự nghiên cứu thị trường: Xác định m c tiêu nghiên cứu Xử lý liệu Chọn mẫu để nghiên cứu Tiến hành thu th p liệu Thiết kế bảng hỏi Rút kết lu n l p báo cáo A 1–2–4–3–5–6 B 1–3–4–5–2–6 C 1–5–3–4–2–6 D 1–4–3–2–5–6 Câu 54 Đ c điểm phân biệt thị trường cạnh tranh hoàn hảo thị trường độc quyền là: A Số lượng người bán C Cả A B Đúng B Số lượng người mua D Cả A B Sai Câu 55 Cho hàm cầu hàm tổng chi phí: P = 12-0,4Q; TC = 0,6Q2+4Q +5 Hãy xác định sản lượng giá tối ưu công ty tối đa doanh thu, với điều kiện lợi nhuận phải 10: A Q = 3; P = 10,8 C Cả A B Đúng B Q = 5; P = 50 D Cả A, B, C Sai Câu 56 Yếu tố sau không ảnh hưởng đến cầu: A Thu nh p C Kỳ vọng B iá hàng hóa liên quan D Sự điều tiết Chính phủ Câu 57 Yếu tố sau không ảnh hưởng đến cung: A iá yếu tố đ u vào C Số lượng người sản xuất B Công nghệ D iá hàng hóa thay 7/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Hàm cầu nội địa sản phẩm laptop dạng sau: Trong đó: Giá P đơn vị tính USD sản lượng Q tính đơn vị ngàn laptop năm Đường cung nội địa sản phẩm laptop dạng hàm sau đây: Câu 58 Mức cân thị trường laptop thị trường nội địa: A P = 19; Q = 200 C P = 21; Q = 250 B P = 20; Q = 215 D Cả A, B, C Sai Câu 59 Giả sử sản phẩm máy tính nhập theo mức giá toàn cầu USD/máy Nếu Chính phủ khơng thực bảo hộ thương mại sản phẩm laptop mức cân thị trường hợp là: A P = 12; Q = 150 C P = 14; Q = 190 B P = 13; Q = 175 D Cả A, B, C Sai Câu 60 Số lượng laptop thị trường nên nhập là: A 3.000 máy C 3.200 máy B 3.120 máy D Cả A, B, C Sai Câu 61 Nếu nhà sản xuất nước cộng thêm mức thuế quan nhập USD/máy vào giá bán sản phẩm phần th ng dự tiêu dùng chuyển đổi sang th ng dư sản xuất trường hợp là: A 6.125 USD C 8.500 USD B 7.200 USD D Cả A, B, C Sai Câu 62 Phần không xã hội là: A 3.125 USD B 3.200 USD C 3.500 USD D Cả A, B, C Sai Câu 63 Lựa chọn đáp án Sai: A Quy mô sản xuất kinh doanh ngày lớn làm cho q trình mua bán hàng hóa ngày trở nên dễ dàng đơn giản B ia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc nhiều thành ph n kinh tế làm cho trao đổi sản phẩm mở rộng sâu sắc C Sản xuất chuyên mơn hóa theo sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo công đoạn sản xuất, làm cho lưu chuyển hàng hóa kinh tế ngày nhiều bán thành phẩm, chi tiết, ph n máy D Theo ý kiến nhà kinh tế học, vòng ba năm, khối lượng sản xuất sản phẩm tăng lên gấp ba mối quan hệ kinh tế tăng lên gấp chín l n Câu 64 Đáp án sau không nhiệm vụ chủ yếu q trình ghép mối: A Phối hợp hiệu loại phương tiện v n chuyển hàng hố phân phối hợp lý luồng hàng phương tiện 8/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại B Bảo đảm tổng quãng đường v n chuyển dài cho loại phương tiện v n tải C Bảo đảm giá thành v n chuyển chi phí liên quan khác nhỏ nhất,nâng cao khả cạnh tranh mua bán hàng hố D Khơng ngừng mở rộng củng cố mói quan hệ kinh tế trực tiếp,dài hạn doanh nghiệp nhằm tao thị trường tiêu th ổn định Câu 65 Đ c điểm sau ưu điểm quan hệ kinh tế trực tiếp: A Nâng cao chất lượng hàng hóa mua bán, cải tiến công nghệ sản xuất doanh nghiệp B Hình thành hợp lí lực lượng dự trữ sản xuất đơn vị tiêu dùng, giảm dự trữ cải tiến cấu dự trữ C iảm chi phí lưu thơng hàng hóa nhờ giảm bớt khâu trung gian D Cho ph p đơn vị tiêu dùng mua bán với số lượng vừa đủ cho tiêu dùng sản xuất, vào thời điểm ki phát sinh nhu c u cho sản xuất Câu 66 Theo Luật Thương mại 2005, hợp đồng thương mại thể hiện: A Bằng lời nói, văn ho c xác l p hành vi c thể B Bằng lời nói, ngơn ngữ ho c xác l p hành vi c thể C Bằng ngôn ngữ, văn ho c xác l p hành vi c thể D Bằng lời nói, ngôn ngữ, văn ho c xác l p hành vi c thể Câu 67 Để hợp đồng hiệu lực thân hợp đồng phải điều kiện sau đây: A Điều kiện m t nội dung, điều kiện m t hình thức B Điều kiện m t chủ thể, điều kiện m t nội dung, điều kiện m t hình thức C Điều kiện pháp lý,điều kiện m t nội dung, điều kiện m t hình thức D Cả A, B, C Sai Câu 68 Quan hệ kinh tế thương mại tổng thể mối quan hệ lẫn về: A Kinh tế, văn hóa, lu t pháp C Kinh tế, tổ chức, lu t pháp B Kinh tế, văn hóa, tổ chức D Xã hội, văn hóa, lu t pháp Câu 69 Các biện pháp chế tài thực hợp đồng bao gồm hình thức: A Thế chấp, c m cố, đ t cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh tín chấp B Thế chấp, c m cố, bảo lãnh tín chấp C Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hủy bỏ hợp đồng, đình ch , buộc thực hợp đồng tạm ngưng thực hợp đồng D Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại hủy bỏ hợp đồng Câu 70 Quan hệ kinh tế gián tiếp thường áp dụng đơn vị tiêu dùng có: A Nhu c u hay biến động C Nhu c u nhiều không biến động B Nhu c u khơng biến động D Nhu c u nhiều hay biến động Câu 71 Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm: A Các bên thỏa th n nội dung hợp đồng 9/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại B Bên sau kí vào văn C Hết thời hạn trả lời mà bên nh n đề nghị im l ng,nếu thỏa thu n im l ng trả lời chấp nh n giao kết D Bên đề nghị nh n trả lời chấp nh n giao kết Câu 72 Các biện pháp bảo đảm thực ngh a vụ hợp đồng theo Bộ luật Dân 2005 gồm có: A Thế chấp, c m cố, đ t cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh tín chấp B Thế chấp, c m cố, bảo lãnh tín chấp C C m cố, đ t cọc, ký cược ký quỹ D Cả A, B, C Sai Câu 73 Nắm vững khả m t hàng ho c mua doanh nghiệp thương mại tìm hiểu k đối tác chất lượng m t hàng, trình độ tiên tiến m t hàng, công nghệ chế tạo m t hàng, giá thành giá bán đối tác khai thác đến mức cao khả đáp ứng đơn vị nguồn hàng yếu tố cần quán triệt khi: A Nh n đơn hàng C Quản lý tồn kho B L p đơn hàng D Kiểm tra sản lượng bán Câu 74 Nếu bên khơng thoả thuận khác thời hạn khiếu nại là: A tháng kể từ ngày giao hàng khiếu nại chất lượng B tháng kể từ ngày giao hàng khiếu nại số lượng C tháng kể từ ngày giao hàng khiếu nại số lượng D tháng kể từ ngày giao hàng khiếu nại chất lượng Câu 75 Chọn câu trả lời nhất: A iao dich vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, ngh a v bên kể từ thời điểm xác l p B iao dich vô hiệu làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, ngh a v bên kể từ thời điểm xác l p C iao dich vô hiệu không làm phát sinh, làm thay đổi, chấm dứt quyền, ngh a v bên kể từ thời điểm xác l p D iao dich vô hiệu làm phát sinh, không làm thay đổi, chấm dứt quyền, ngh a v bên kể từ thời điểm xác l p Câu 76 Theo luật Thương mại 2005, thời hạn khiếu nại thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là: A 14 ngày kể từ giao hàng cho người nh n B tháng kể từ ngày giao hàng C tháng kể từ ngày giao hàng D tháng kể từ ngày bên vi phạm hoàn thành ngh a v theo hợp đồng ho c trường hợp bảo hành kể từ ngày hết hạn bảo hành 10/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại C Dự trữ tiêu dùng cá nhân, dự trữ sản xuất, dự trữ tiêu th D Dự trữ bán buôn, dự trữ bán lẻ, dự trữ đường Câu 194 Căn vào vai trò, tác dụng; dự trữ hàng hố bao gồm: A Dự trữ hàng hoá thường xuyên, dự trữ hàng hoá bảo hiểm dự trữ hàng hoá chuẩn bị B Dự trữ hàng hoá thường xuyên, dự trữ hàng hoá bảo hiểm dự trữ hàng hoá thời v C Dự trữ hàng hoá bảo hiểm Dự trữ hàng hoá chuẩn bị D Cả A, B, C Sai Câu 195 Dự trữ theo giá trị xác định công thức: A Dự trữ theo giá trị = Dự trữ v t * iá mua bình quân đơn vị hàng hóa B Dự trữ theo giá trị = Dự trữ v t / iá mua bình qn đơn vị hàng hóa C Dự trữ theo giá trị = iá mua bình quân đơn vị hàng hóa / Dự trữ v t D Cả A, B, C Sai Câu 196 Dự trữ tương đối xác định công thức: A Dự trữ tương đối tính theo ngày = Dự trữ tuyệt đối v t * Mức hàng xuất bán bình quân ngày đêm v t B Dự trữ tương đối tính theo ngày = Dự trữ tuyệt đối v t / Mức hàng xuất bán bình quân ngày đêm v t C Dự trữ tương đối tính theo ngày = Mức hàng xuất bán bình quân ngày đêm v t / Dự trữ tuyệt đối v t D Cả A, B, C Sai Câu 197 Khi lựa chọn thị trường bán hàng, doanh nghiệp cần chọn thị trường bán giá cao với đ c điểm thị trường là: A Nơi hàng nghèo nàn C Nơi người dân thu nh p cao B Nơi t p trung dân cư D Nơi giao thông thu n tiện Câu 198 Khi mua hàng phải chọn thị trường mua hàng với giá thấp với điều kiện: A Địa điểm g n doanh nghiệp B Địa điểm g n thị trường tiêu th C Chất lượng hàng hóa khơng đổi D Cả A, B, C Sai Câu 199 Phát biểu sau Sai nói Kế hoạch dự trữ hàng hóa : A Là điều kiện quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại liên t c đạt hiệu cao B Giúp doanh nghiệp thương mại tranh thủ hội bán hàng, giao hàng nhanh, không bị đứt đoạn cung ứng hàng C Dự trữ hàng hóa tồn kho hàng hóa hai khái niệm giống D Kế hoạch dự trữ hàng hóa doanh nghiệp thương mại gồm: ch tiêu dự trữ hàng hóa đ u kỳ ch tiêu dự trữ hàng hóa cuối kỳ 29/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 200 Dự trữ hàng hóa đường hình thành nào: A Khi hàng hóa bốc xếp lên phương tiện v n tải B Khi hàng hóa cơng nh n thành phẩm C Khi hàng hóa lưu thơng đường D Khi hàng hóa tạm ngừng lưu thơng đường Câu 201 Nhân tố không thuộc nhóm nhân tố tăng dự trữ hàng hóa kinh tế quốc dân: A Thị trường phát triển mở rộng, hàng hóa lưu thơng ngày nhiều B Do điều kiện hoạt động thương mại ngày phát triển C Cải tiến điều kiện v n tải, phát triển loại phương tiện v n tải tốc độ cao D Cả B C Đúng Câu 202 Nền kinh tế quốc dân tăng trưởng dẫn đến: A Khối lượng sản phẩm hàng hóa dự trữ tăng lên tương đối giảm tuyệt đối B Khối lượng sản phẩm hàng hóa dự trữ tăng lên tương đối giảm tương đối C Khối lượng sản phẩm hàng hóa dự trữ tăng lên tuyệt đối giảm tương đối D Khối lượng sản phẩm hàng hóa dự trữ tăng lên tuyệt đối giảm tuyệt đối Câu 203 Loại khơng phải dự trữ hàng hóa kinh tế quốc dân? A Dự trữ nguồn nhân lực C Dự trữ lượng B Dự trữ tiêu dùng D Cả A C Đúng Câu 204 Căn vào khâu lưu chuyển hàng hố, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại sau đây: A Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán lẻ B Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán theo hợp đồng, đơn hàng C Bán buôn bán lẻ D Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán bn Câu 205 Căn vào phương thức bán, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại sau đây: A Bán theo hợp đồng, đơn hàng; thu n mua vừa bán; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán buôn B Bán theo hợp đồng, đơn hàng; thu n mua vừa bán; bán đấu giá xuất hàng hoá C Thu n mua vừa bán; bán đấu giá xuất hàng hoá; mua đứt bán đoạn D Bán theo hợp đồng, đơn hàng; thu n mua vừa bán; bán đấu giá; xuất hàng hoá mua đứt bán đoạn Câu 206 Căn vào mối quan hệ tốn, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại sau đây: 30/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại A Bán theo hợp đồng, đơn hàng; bán đấu giá; xuất hàng hoá mua đứt bán đoạn B Thu n mua vừa bán; mua đứt bán đoạn bán hàng trả ch m trả góp C Mua đứt bán đoạn bán hàng trả ch m trả góp D Thu n mua vừa bán bán hàng trả góp trả ch m Câu 207 Phát biểu sau không thuộc đ c điểm bán hàng chế thị trường: A Khách hàng người định thị trường, định người bán B Khách hàng ch quan tâm tới hàng hoá chất lượng cao, giá phải mua bán cách thu n tiện C Nhu c u thị hiếu khách hàng thay đổi; gây khó khăn hoạt động kinh doanh D Người bán người định thị trường, ch bán Câu 208 Trình tự sau xác định Đúng mục tiêu bán hàng: Nghiên cứu m c tiêu, nhiệm v chung doanh nghiệp kinh doanh Phân tích yếu tố bên doanh nghiệp Phân tích yếu tố bên ngồi doanh nghiệp Xác định m c tiêu bán hàng A 1–2–3–4 B 1–3–2–4 C 4–1–2–3 D 4–1–3–2 Câu 209 Ở nơi nguồn hàng nhỏ lẻ, không tập trung, không thường xuyên, doanh nghiệp thương mại nên mua hàng tạo nguồn hàng qua hình thức sau đây: A Tự sản xuất, khai thác hàng hóa C Mua hàng qua đại lý B Mua hàng theo hợp đồng đơn đ t hàng D Bán hàng ký gửi Câu 210 Khối lượng hàng hóa bán tính theo loại kỳ kế hoạch 1.000 tấn, khối lượng hàng dự trữ cuối kỳ kế hoạch 450 tấn, khối lượng hàng dự trữ lại đầu kỳ kế hoạch 150 Sử dụng phương pháp xác định khối lượng hàng cần mua, xác định khối lượng hàng cần mua tính theo loại kỳ kế hoạch: A 1.300 C 700 B 1.600 D Cả A, B, C Sai Câu 211 Dựa tiêu thức khối lượng hàng hóa, nguồn hàng chia làm: A Hàng chính; hàng ph ,mới; hàng trơi B Hàng n ng; hàng nhẹ; hàng dễ vỡ C Hàng chính; hàng trơi nổi; hàng tồn kho D Hàng trôi nổi; hàng tồn kho; hàng xuất Câu 212 Dự trữ tiêu thụ là: A Dự trữ bắt đ u nh p hàng kết thúc bán hàng B Hình thành từ bốc hàng đến hàng hóa giao cho cho khách hàng C Dự trữ thành phẩm hoàn thành việc chế tạo, nh p kho tiêu th xí nghiệp sản xuất kinh doanh chờ bán 31/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại D Là loại dự trữ phòng ngừa cho doanh nghiệp Câu 213 Khi số loại hàng hóa cần bán với khối lượng lớn, hàng khó tiêu chuẩn hóa, hàng chuyên dùng người ta sử dụng hình thức bán hàng nào: A Thu n mua vừa bán C Bán hàng theo hợp đồng đơn hàng B Bán đấu giá D Mua đứt bán đoạn Câu 214 Quá trình quản trị hoạt động lực lượng bán hàng: Chiêu mộ tuyển chọn lực lượng bán hàng Động viên lực lượng bán hàng Đào tạo lực lượng bán hàng Ch đạo lực lượng bán hàng A – – – C – – – B – – – D – – – Câu 215 Chỉ tiêu tiêu sau dùng để làm để tính đại lượng dự trữ để bố trí lực lượng lao động khâu phục vụ cho việc bán hàng: A Mức bán bình quân ngày C Số ngày lưu chuyển hàng hóa B Tốc độ bán hàng D Số vòng lưu chuyển hàng hóa Câu 216 Các tiêu sau dùng để đánh giá hiệu hoạt động bán hàng: A Tổng doanh số bán, mức bán bình quân tháng, tốc độ bán hàng B Mức bán bình quân ngày, tốc độ bán hàng, mức bán bình quân tháng C Tổng doanh số bán, mức bán bình quân ngày, tốc độ bán hàng D Tổng doanh số bán, mức bán bình quân tháng, mức bán bình qn ngày Câu 217 Doanh nghiệp X giá bán hàng loại A 15.000 đồng/ sản phẩm, lượng bán m t hàng 5.000 sản phẩm quý, giá bán hàng loại B 10.000 đồng/kg, lượng bán hàng 1.000 kg Hãy xác định mức bán bình quân ngày m t hàng A bao nhiêu? A 944.444 đồng C 111.111 đồng B 833.333 đồng D Cả A, B, C Sai Câu 218 Cuối quý I/2018, doanh nghiệp tổng doanh thu 45 triệu đồng Trong đó, giá mua hàng hóa 10.000 đồng số lượng hàng nhập kỳ 5.000 sản phẩm Hỏi số ngày lưu chuyển hàng hóa quý bao nhiêu? A 0,9 ngày C 81 ngày B 100 ngày D Cả A, B, C Sai Câu 219 Vốn lưu động vận động qua giai đoạn doanh nghiệp sau đây: A Doanh nghiệp thương mại ch kinh doanh thương mại đơn thu n B Doanh nghiệp thương mại hoạt động sản xuất C Cả A B Đúng D Cả A B Sai 32/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 220 Trong vốn lưu động định mức doanh nghiệp thương mại vốn dự trữ hàng hóa chiếm tỷ lệ: A 10% – 20% B < 80% – 90% C 80% – 90% D >80% – 90% Câu 221 Căn vào địa điểm giao hàng, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại sau đây: A Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại bán qua cửa hàng, qu y hàng B Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán t n đơn vị tiêu dùng; bán nhà theo yêu c u khách hàng C Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng bán theo hợp đồng, đơn hàng D Bán hàng kho người cung ứng hay kho doanh nghiệp thương mại; bán qua cửa hàng, qu y hàng; bán theo hợp đồng, đơn hàng bán t n đơn vị tiêu dùng; bán nhà theo yêu c u khách hàng Câu 222 Về m t kế hoạch vốn, tỷ lệ vốn phi hàng hoá cấu vốn lao động định mức: A 80–90% C 50–60% D Không xác định B 10–20% Câu 223 Doanh nghiệp thương mại cần mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, áp dụng phương pháp dự trữ, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, bao bì biện pháp: A Tăng nhanh vòng quay vốn C Tăng cường công tác quản trị vốn B Tiết kiệm chi phí kinh doanh D Cả A, B, C Đúng Câu 224 Trên giác độ hình thành vốn, loại vốn tăng thêm từ lợi nhuận, từ Nhà nước phân phối ho c sát nhập vốn: A Vốn đ u tư ban đ u C Vốn liên doanh B Vốn bổ sung D Vốn cho vay Câu 225 Lựa chọn đáp án Sai: A Vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại B Vốn lưu động nhiều trạng thái khác C Vốn lưu động chuyển thành tiền ch m vốn cố định D Nhu c u vốn lưu động thường giảm thất thường Câu 226 Loại tài sản giá trị chấp ngân hàng thương mại vay vốn: A Tài sản lưu động C Cả A B B Tài sản cố định D Cả A B Sai Câu 227 Vốn lưu động sản xuất thực giai đoạn giai đoạn sau: A iai đoạn 1– Tiền biến thành sức lao động tư liệu sản xuất để chuẩn bị tiến hành sản xuất B Giai đoạn – Kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất thành sản phẩm hàng hóa 33/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại C iai đoạn – Biến sản phẩm hàng hóa thành tiền D Cả A B Đúng Câu 228 Hình thức chiếm tỉ trọng lớn vốn lưu động: A Vốn v t tư nội C Vốn tiền gửi ngân hàng B Vốn dự trữ hàng hóa D Vốn từ khoản phải thu, phải trả Câu 229 Khi kết thúc thời vụ kinh doanh, loại vốn thường tăng lên: A Vốn dự trữ hàng hóa C Vốn lưu động tiền B Vốn v t tư nội D Cả A, B, C Sai Câu 230 Theo cấu vốn lưu động m t kế hoạch hóa, vốn chiếm tỉ trọng lớn doanh nghiệp thương mại: A Vốn lưu động định mức B Vốn chi cho cán mua hàng trả lại C Vốn tiền lương chưa đến kỳ phát lương D Tiền thuế chưa đến kỳ nộp Câu 231 Khi giải vấn đề bảo quản vốn lưu động kinh doanh thương mại, doanh nghiệp cần phải xem xét yếu tố sau đây: A Tỷ lệ lạm phát B Tỷ giá thị trường tiền Việt Nam với vàng ngoại tệ C Lãi suất tiền vay tiền gửi ngân hàng D Cả A, B, C Đúng Câu 232 Phát biểu sau Đúng: A Nếu pháp lu t quy định vốn pháp định ngành nghề cơng ty vốn điều lệ vốn pháp định B Nếu pháp lu t quy định vốn pháp định ngành nghề cơng ty vốn điều lệ nhỏ vốn pháp định C Nếu pháp lu t quy định vốn pháp định ngành nghề công ty vốn điều lệ tối thiểu phải vốn pháp định D Nếu pháp lu t quy định vốn pháp định ngành nghề công ty vốn điều lệ tối thiểu nhỏ vốn pháp định Câu 233 Chọn phát biểu Đúng: A Vốn điều lệ ph n ho c toàn vốn sản xuất kinh doanh B Vốn điều lệ ch ph n vốn sản xuất kinh doanh C Vốn điều lệ không liên quan đến vốn sản xuât kinh doanh D Cả A, B, C Sai Câu 234 Phát biểu sau đ c điểm vốn lưu động doanh nghiệp thương mại: A Vốn lưu động bao gồm vốn dự trữ hàng hóa, vốn tiền tài sản khác 34/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại B Vốn lưu động khoản vốn chiếm t trọng lớn vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại C Vốn lưu động dùng để mua sắm xây dựng trang bị loại tài sản cố định khác doanh nghiệp thương mại D Vốn lưu động thường biến động nhanh Câu 235 Các loại vốn hình thành giác độ vốn pháp luật bao gồm: A Vốn pháp định, vốn bổ sung, vốn quyền biểu B Vốn pháp định, vốn liên doanh, vốn quyền biểu C Vốn pháp định, vốn điều lệ, vốn quyền biểu D Vốn bổ sung, vốn điều lệ, vốn quyền biểu Câu 236 Các loại vốn hình thành giác độ hình thành vốn bao gồm: A Vốn đ u tư ban đ u, vốn bổ sung, vốn vay B Vốn đ u tư ban đ u, vốn pháp định, vốn bổ sung, vốn vay C Vốn quyền biểu quyết, vốn bổ sung, vốn liên doanh, vốn vay D Vốn đ u tư ban đ u, vốn bổ sung, vốn liên doanh, vốn vay Câu 237 Các loại vốn hình thành giác độ chu chuyển vốn bao gồm: A Vốn điều lệ, vốn lưu động C Vốn điều lệ, vốn bổ sung B Vốn bổ sung, vốn cố định D Vốn lưu động, vốn cố định Câu 238 Công thức sau Đúng vốn lưu động đơn vị sản xuất: A Vốn lưu động đơn vị sản xuất = vốn lưu động sản xuất + vốn lưu thông B Vốn lưu động đơn vị sản xuất = vốn lưu động sản xuất + vốn vay C Vốn lưu động đơn vị sản xuất = vốn vay + vốn lưu thông D Vốn lưu động đơn vị sản xuất = vốn bổ sung + vốn lưu thông Câu 239 Vốn lưu động vận động qua giai đoạn Đúng với doanh nghiệp: A Doanh nghiệp thương mại ch kinh doanh thương mại đơn thu n B Doanh nghiệp thương mại hoạt động sản xuất C Cả A B Đúng D Cả A B Sai Câu 240 Theo phụ thuộc vào tổng mức lưu chuyển, chi phí lưu thơng bao gồm: A Chi phí lưu thơng thu n túy chi phí lưu thơng bổ sung B Chi phí lưu thơng khả biến chi phí lưu thơng bất biến C Chi phí lưu thơng theo khâu hoạt động kinh doanh quản lý kinh doanh D Cả A, B, C Sai Câu 241 Theo cách xây dựng theo nguyên tắc hướng phí, bảng danh mục chi phí lưu thơng hàng hóa chia thành khoản mục lớn: A C B D 35/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 242 Trong danh mục chi phí lưu thơng, chi phí tiếp khách thuộc loại chi phí: A Chi phí v n tải, bốc dỡ hàng hóa C Chi phí hao h t hàng hóa B Chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th D Chi phí quản lý hành Câu 243 Trong danh mục chi phí lưu thơng, chi phí đào tạo, huấn luyện thuộc loại chi phí: A Chi phí v n tải, bốc dỡ hàng hóa C Chi phí hao h t hàng hóa B Chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th D Chi phí quản lý hành Câu 244 Trong cấu chi phí lưu thơng hàng hóa doanh nghiệp thương mại, khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất: A Chi phí v n tải, bốc dỡ hàng hóa C Chi phí hao h t hàng hóa B Chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th D Chi phí quản lý hành Câu 245 Trong cấu chi phí lưu thơng hàng hóa doanh nghiệp thương mại, khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng thấp nhất: A Chi phí v n tải, bốc dỡ hàng hóa C Chi phí hao h t hàng hóa B Chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th D Chi phí quản lý hành Câu 246 Nội dung sau thuộc biện pháp giảm chi phí bảo quản, thu mua, tiêu thụ doanh nghiệp: A Chuẩn bị tốt chân hàng, chuẩn bị tốt đóng gói hàng hóa bao bì phù hợp B Áp d ng tiến khoa học cơng nghệ bảo quản hàng hóa, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thu t, nghiệp v công nhân viên công tác kho C Kiểm tra ch t chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa nh p kho D Xây dựng định mức hao h t quản lý ch t chẽ khâu, yếu tố liên quan đến hao h t tự nhiên Câu 247 Chuẩn bị tốt chân hàng, chuẩn bị tốt đóng gói hàng hóa bao bì phù hợp nội dung biện pháp giảm chi phí kinh doanh sau đây: A Những biện pháp giảm chi phí v n tải, bốc dỡ B Những biện pháp giảm chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th C Những biện pháp giảm chi phí hao h t hàng hóa D Những biện pháp giảm chi phí quản lý hành Câu 248 Chi phí sau xem chi phí cố định: Chi phí tiền lương cho giám đốc thuê theo hợp đồng Chi phí mua hàng Chi phí khấu hao nhà kho, cửa hàng Chi phí quản lý Chi phí bán hàng Chi phí bảo quản hàng hoá A 1,2,3 B 2,3,5 C 1,3,4 D 2,4,6 36/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 249 Chi phí hội gọi là: A Chi phí mua hàng C Chi phí kinh tế B Chi phí lưu thơng D Chi phí bình quân Câu 250 Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lưu thơng khơng thuộc thân doanh nghiệp thương mại: A Khối lượng cấu m t hàng kinh doanh giá chúng B Khối lượng cấu m t hàng dự trữ doanh nghiệp C iá hàng hoá dịch v v n tải, bốc dỡ D Phương thức mua, bán, giao nh n, toán tiền hàng Câu 251 Bộ phận chủ yếu vốn lưu động là: A Dự trữ hàng hoá C Cả A,B Đúng D Cả A,B Sai B Dự trữ sản xuất Câu 252 Các khoản tiền thuê nhà cửa, kho bãi, chi phí quản lý, khấu hao nhà kho… thuộc loại chi phí kinh doanh sau đây: A Chi phí kế tốn C Chi phí cố định B Chi phí kinh tế D Chi phí bình qn Câu 253 Theo mức chi phí tiến trình thực chi phí, phân chia chi phí kinh doanh doanh nghiệp thương mại thành: A Chi phí kinh doanh cố định chi phí kinh doanh biến đổi B Chi phí bình qn chi phí biên C Chi phí kế tốn chi phí kinh tế D Cả A, B, C Sai Câu 254 Khoản chi lớn kinh doanh doanh nghiệp thương mại là: A Chi phí lưu thơng C Chi phí mua hàng B Chi phí mua bảo hiểm D Chi nộp thuế Câu 255 Chỉ tiêu chất lượng quan trọng để đánh giá trình độ tổ chức quản trị kinh doanh doanh nghiệp thương mại là: A Chi phí lưu thơng C Cả A B Đúng B Chi phí nạp thuế mua bảo hiểm D Cả A B Sai Câu 256 Theo nội dung kinh tế, chi phí lưu thơng phân chia thành: A Chi phí lưu thơng thu n túy chi phí lưu thơng bổ sung B Chi phí lưu thơng khả biến chi phí lưu thơng bất biến C Chi phí lưu thơng theo khâu hoạt động kinh doanh quản lý kinh doanh D Cả A, B, C Sai Câu 257 Chi phí hạch tốn, chi phí lưu thơng tiền tệ thuộc loại chi phí sau đây: A Chi phí lưu thơng thu n túy C Chi phí lưu thơng khả biến B Chi phí lưu thơng bổ sung D Chi phí lưu thơng bất biến 37/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 258 Trích  30% vào qu Phát triển sản xuất kinh doanh gọi là: A Quỹ Đ u tư phát triển B Quỹ Dự phòng tài C Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty D Cả A, B, C Sai Câu 259 Chi phí trả lãi vay ngân hàng thuộc loại chi phí sau đây: A Chi phí v n tải, bốc dỡ hàng hóa C Chi phí quản lý hành B Chi phí bảo quản, thu mua, tiêu th D Chi phí hao h t hàng hóa Câu 260 Đáp án sau khơng thuộc ý ngh a vai trò hạch tốn kinh doanh tầm vi mơ: A Là điều kiện kích thích doanh nghiệp sử d ng tốt nguồn lực kinh doanh B HTKD tạo điều kiện xóa bỏ t n gốc lối quản lý hành quan liêu, bao cấp trước nhằm chuyển nhanh sang chế quản lý C Là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp thực nghiêm ch nh ngh a v Nhà nước thông qua chế độ thuế sách tài D Hạch toán kinh doanh thúc đẩy doanh nghiệp bù đắp chi phí kinh doanh lãi thực Câu 261 Đ c điểm hạch toán kinh doanh thương mại: A Các doanh nghiệp thương mại hoạt động l nh vực lưu thông, thực chức lưu chuyển hàng hóa, dịch v nên cấu vốn kinh doanh, chi phí, thu nh p, trình tự hình thành sử d ng quỹ doanh nghiệp thương mại khác h n với đơn vị sản xuất B Một số doanh nghiệp thương mại vừa thực kinh doanh vừa thực ngh a v trị – xã hội C Cả A B Đúng D Cả A B Sai Câu 262 Ưu điểm mơ hình lợi nhuận định mức: A Tách lương bảo hiểm xã hội khỏi chi phí lưu thơng lấy từ ph n thu nh p đơn vị để nâng cao vai trò kích thích tiền lương, khuyến khích người lao động quan tâm đến kết kinh doanh B iá mua, giá bán giá thị trường nên phản ánh Đúng mối quan hệ cung c u C Phân phối lợi nhu n kết hợp hài hòa loại lợi ích: lợi ích Nhà nước, t p thể cá nhân người lao động D Thích hợp với chế quản lý t p trung, giúp quan cấp nắm kế hoạch hóa trước chi phí lưu thông, mức phải nộp cho cấp ngân sách Nhà nước Câu 263 Ưu điểm mơ hình theo thu nhập: A Thích hợp với chế quản lý t p trung, giúp quan cấp nắm kế hoạch hóa trước chi phí lưu thông, mức phải nộp cho cấp ngân sách Nhà nước B quan quản lý kiểm soát ch t chẽ hoạt động kinh doanh đơn vị thông qua kế hoạch pháp lệnh, thông qua ch tiêu tài C Tách lương bảo hiểm xã hội khỏi chi phí lưu thơng lấy từ ph n thu nh p đơn vị 38/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại để nâng cao vai trò kích thích tiền lương, khuyến khích người lao động quan tâm đến kết kinh doanh D Cả A B Đúng Doanh số bán hàng doanh nghiệp thương mại th c 1.42 000 đ ng tình hình vốn lưu động doanh nghiệp thương mại phản ánh bảng sau đây: Đơn vị : ngàn đ ng Thời gian quy định 1/1/2017 1/4/2017 1/7/2017 1/10/2017 1/1/2018 Mức vốn lưu động 21.302 21.306 21.210 20.968 21.086 Câu 264 Tốc độ chu chuyển vốn lưu động doanh nghiệp thương mại là: A 7,8 vòng C 9,0 vòng D Cả A, B, C Sai B 8,1 vòng Câu 265 Nếu nghiệp vụ bán hàng không thay đổi doanh nghiệp tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động lên 9,5 vòng số ngày cần thiết vòng quay là: A 30 ngày C 37 ngày B 35 ngày D Cả A, B, C Sai Câu 266 Số vốn lưu động doanh nghiệp thương mại tiết kiệm là: A 3,1 triệu đồng C 3,5 triệu đồng B 3,2 triệu đồng D Cả A, B, C Sai Câu 267 Giai đoạn xem quan trọng giai đoạn trình tự lập kế hoạch mua sắm vật tư: A iai đoạn chuẩn bị B iai đoạn xác định số lượng v t tư tồn kho đ u kỳ cuối kỳ kế hoạch C iai đoạn tính tốn loại nhu c u v t tư doanh nghiệp D iai đoạn kết thúc Câu 268 Quá trình đảm bảo vật tư cho sản xuất doanh nghiệp phải dựa sở sau đây: A Xác định đ y đủ loại nhu c u v t tư cho sản xuất B Mức tiêu dùng v t tư & chất lượng sản phẩm sản xuất kỳ C Đảm bảo v t tư đủ số lượng, quy cách phẩm chất kịp thời gian D Xác định qui mơ doanh nghiệp, tính chất sản xuất, danh m c v t tư sử d ng, điều kiện cung ứng tiêu th Câu 269 Trong kỳ kế hoạch doanh nghiệp A sản xuất với số lượng 2.000 sản phẩm, biết mức sử dụng vật tư sản phẩm đại diện 500 Hãy cho biết nhu cầu vật tư để sản xuất sản phẩm kỳ doanh nghiệp A? A Nsx = triệu sản phẩm C Ksd = triệu sản phẩm B Nsx = 2.500 sản phẩm D Ksd = 2.500 sản phẩm 39/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 270 Đối với vật tư phụ tùng, săm lốp ô tô, dụng cụ bảo hộ lao động, bóng đèn loại, người ta thường sử dụng phương pháp để xác định nhu cầu: A Trực tiếp C Thời hạn sử d ng B Sản phẩm đại diện D Sản phẩm tương tự Câu 271 Quản lý kế toán dự trữ quản lý hàng hóa dự trữ khía cạnh nào: A Số lượng chất lượng C Chất lượng trạng B iá trị trạng D Số lượng giá trị Câu 272 Các phương pháp thường dùng nắm số lượng dự trữ l6à: A Kiểm kê, Phiếu kho C LIFO, FIFO B Kiểm kê, LIFO D Kiểm kê, Phiếu kho, LIFO, FIFO Câu 273 Đ c điểm chung hai phương pháp Kiểm kê Phiếu kho là: A Vẫn mang tính thủ cơng C Khơng thực m t giá trị B Ch tiến hành l n năm D Cả A C Đúng Câu 274 Đâu loại hình kiểm kê dự trữ: A Kiểm kê năm l n C Kiểm kê theo chứng từ B Kiêm kê thường xuyên D Kiểm kê quay vòng Câu 275 Để xác định giá vật tư xuất kho người ta sử dụng phương pháp nào: A Phương pháp xuất hết lô hàng C Phương pháp cộng dồn B Phương pháp bình quân gia quyền D Cả A B Đúng Câu 276 Phát biểu sau Sai nói định mức dự trữ sản xuất: A Sự quy định đại lượng v t tư tối thiểu phải theo kế hoạch doanh nghiệp B Đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành liên t c đ n C Dự trữ v t tư không mức nguy làm cho sản xuất doanh nghiệp bị gián đoạn D Tránh tình trạng dự trữ nhiều Câu 277 Trình tự lập kế hoạch mua sắm vật tư sau Đúng: A iai đoạn chuẩn bị  Giai đoạn tính tốn loại nhu c u v t tư doanh nghiệp Giai đoạn xác đinh số lượng v t tư tồn kho đ u kỳ cuối kỳ kế hoạch Giai đoạn kết thúc B iai đoạn chuẩn bị  Giai đoạn xác đinh số lượng v t tư tồn kho đ u kỳ cuối kỳ kế hoạch  Giai đoạn tính tốn loại nhu c u v t tư doanh nghiệp Giai đoạn kết thúc C iai đoạn xác đinh số lượng v t tư tồn kho đ u kỳ cuối kỳ kế hoạch  iai đoạn chuẩn bị  Giai đoạn tính tốn loại nhu c u v t tư doanh nghiệp  Giai đoạn kết thúc D iai đoạn tính tốn loại nhu c u v t tư doanh nghiệp  iai đoạn chuẩn bị Giai đoạn xác đinh số lượng v t tư tồn kho đ u kỳ cuối kỳ kế hoạch  Giai đoạn kết thúc Câu 278 Nhu cầu vật tư cho sản xuất sản phẩm doanh nghiệp xác định theo phương pháp sau đây: A Trực tiếp, gián tiếp, chu kỳ sản xuất, hệ số biến động 40/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại B Trực tiếp, dựa sở số liệu thành phàn chế tạo sản phẩm, dựa sở thời hạn sử d ng, hệ số biến động C Trực tiếp, dựa số liệu thành phàn chế tạo sản phẩm, chu kỳ sản xuất, hệ số biến động D Cả A, B, C Sai Câu 279 Phương pháp sử dụng xác định nhu cầu cho sản phẩm dở dang: A Phương pháp mức sản phẩm B Phương pháp mức chi tiết sản phẩm C Phương pháp mức sản phẩm tương tự, đại diện D Phương pháp chu kỳ sản xuất Câu 280 Sắp xếp theo thứ tự xác trình tự cơng đoạn tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp: Hoàn thiện việc thực kế hoạch Phối hợp tổ chức thực kế hoạch Điều tra nghiên cứu thị trường L p kế họach tiêu th sản phẩm Đưa sản phẩm thị trường A 4–3–2–1–5 C 3–4–2–5–1 B 3–4–2–1–5 D 4–3–2–5–1 Câu 281 Giai đoạn hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp trả lời câu hỏi: Sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất nào? Sản phẩm bán cho ai? A L p kế họach tiêu th sản phẩm B Hoàn thiện việc thực kế hoạch C Điều tra nghiên cứu thị trường D Phối hợp tổ chức thực kế hoạch Câu 282 Giai đoạn hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp phải phản ánh nội dung: khối lượng tiêu thụ sản phẩm, cấu sản phẩm, cấu thị trường tiêu thụ, giá tiêu thụ: A L p kế hoach tiêu th sản phẩm B Điều tra nghiên cứu thị trường C Phối hợp tổ chức thực kế hoạch D Đưa sản phẩm thị trường Câu 283 Chỉ tiêu kế họach tiêu thụ tính theo: A Hiện v t giá trị C Số tương đối tuyệt đối B Hiện v t, số tương đối số tuyệt đối D Cả A C Đúng Câu 284 Phương pháp chủ yếu xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm? A Phương pháp tỷ lệ cố định C Phương pháp tỷ lệ không cố định B Phương pháp cân đối D Cả A B Đúng 41/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 285 Đâu ưu điểm kênh tiêu thụ trực tiếp: A Thu hồi vốn nhanh C iảm hao h t B Tiết kiệm chi phí bảo quản D iảm chi phí lưu thơng Câu 286 Đâu khơng phải nhược điểm kênh tiêu thụ gián tiếp: A Tăng chi phí tiêu th C Tốc độ chu chuyển vốn lưu động ch m B Khó kiểm soát khâu trung gian D Cả A, B, C Đúng Câu 287 Đâu nhược điểm kênh tiêu thụ trực tiếp: A Phải dành nhiều cơng sức, thời gian vào q trình tiêu th B Tốc độ chu chuyển vốn lưu động ch m lại C Tăng chi phí tiêu th D Cả A, B, C Đúng Câu 288 Đâu ưu điểm kênh tiêu thụ gián tiếp: A Doanh nghiệp tiêu th khối lượng lớn hàng hoá thời gian ngắn B Thu hồi vốn nhanh C Tiết kiệm chi phí bảo quản, giảm hao h t D Cả A, B, C Đúng Câu 289 Hoạt động thuộc hoạt động xúc tiến sản phẩm: A Quảng cáo, khuyến C Tham gia hội chợ triễn lãm B Chào hàng D Cả A, B, C Đúng Câu 290 Căn chủ yếu để xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm là: A Căn vào khách hàng, khả doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh B Căn vào khách hàng, nhà cung ứng, khả doanh nghiệp C Căn vào khách hàng, đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh D Căn vào khách hàng, nhà cung ứng, môi trường kinh doanh Câu 291 Chiến lược tiêu thụ doanh nghiệp bao gồm: A Chiến lược thị trường, Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá B Chiến lược thị trường, Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá cả, Chiến lược quảng cáo C Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá cả, Chiến lược quảng cáo, Chiến lược xúc tiến D Cả A, B, C Đúng Câu 292 Nội dung chiến lược tổng quát thể mục tiêu cụ thể: A Lựa chọn dịch v , thị trường tiêu th , nhịp độ tăng trưởng m c tiêu tài B Phương hướng sản xuất, lựa chọn dịch v , thị trường tiêu th , nhịp độ tăng trưởng m c tiêu tài C Thị trường tiêu th , nhịp độ tăng trưởng m c tiêu tài D Lựa chọn dịch v , thị trường tiêu th , nhịp độ tăng trưởng, phân chia cơng việc m c tiêu tài 42/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 293 Doanh nghiệp thực loại sách giá sau đây: A Chính sách linh hoạt giá C Chính sách hạ giá chiếu cố giá B Chính sách giá theo chi phí v n chuyển D Cả A, B, C Đúng Câu 294 Đại lý đ c quyền bao gồm: A Doanh nghiệp nhà sản xuất trao quyền bán sản phẩm cho người đại lý đ c quyền nhà bán buôn B Doanh nghiệp nhà bán buôn đại lý đ c quyền nhà bán lẻ C Doanh nghiệp nhà sản xuất đại lý đ c quyền người bán lẻ D Cả A, B, C Đúng Câu 295 Chiến lược tiêu thụ sản phẩm không bao gồm chiến lược sau đây: A Chiến lược thị trường C Chiến lược giá B Chiến lược khách hàng D Chiến lược sản phẩm Câu 296 Các hình thức chiêu hàng phổ biến gồm có: A Chiêu hàng thơng qua yếu tố phi v t chất B Chiêu hàng thông qua catalog C Chiêu hàng thông qua trưng bày, giới thiệu nghệ thu t bán hàng D Cả A, B, C Đúng Câu 297 Chính sách sau coi xương sống chiến lược tiêu thụ: A Chính sách marketing C Chính sách giá B Chính sách sản phẩm D Chính sách phân phối Câu 298 Đâu nhược điểm hình thức tiêu thụ trực tiếp: A Thời gian lưu thơng hàng hố dài, làm tăng chi phí bán hàng B Thiếu thơng tin từ người tiêu dùng nhu c u, thông tin phản hồi giá cả, chất lượng, mẫu mã, dịch v sản phẩm C Tốc độ chu chuyển vốn ch m D Cả A, B, C Đúng Câu 299 Đâu nhược điểm hình thức tiêu thụ gián tiếp: A Hoạt động bán hàng diễn tốc độ ch m C Làm tăng chi phí bán hàng B Tốc độ chu chuyển vốn ch m D Thu hồi vốn nhanh Câu 300 Những hình thức dịch vụ tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp bao gồm: A Chào hàng, quảng cáo, chiêu hàng B Chào hàng, quảng cáo, dịch v bán v n chuyển đưa hàng hóa đến t n nơi tiêu dùng ho c g n đến đơn vị tiêu dùng C Quảng cáo, chiêu hàng, dịch v bán v n chuyển đưa hàng hóa đến t n nơi tiêu dùng ho c g n đến đơn vị tiêu dùng D Chào hàng, quảng cáo, chiêu hàng, dịch v bán v n chuyển đưa hàng hóa đến t n nơi tiêu dùng ho c g n đến đơn vị tiêu dùng 43/43 ... hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu Trong kinh doanh thương mại, hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thương mại: A Mua, bán hàng hóa C Xúc tiến thương mại. .. Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại Câu 26 Theo ngh a rộng, thương mại hiểu là: A Thương mại l nh vực trao đổi hàng hóa, lưu thơng hàng hóa thơng qua mua bán tiền thị trường B Thương mại trao... tốn, có hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại sau đây: 30/43 300 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị thương mại A Bán theo hợp đồng, đơn hàng; bán đấu giá; xuất hàng hoá mua đứt bán đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG mại có đáp án, TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG mại có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay