TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

91 8 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:36

Một số thuật ngữ kế toán Tiếng Anh Trong báo cáo tài có loại bảng là:Bảng cân đối kế toán ( Balance sheet),Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Income Statement) ,Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement ), Thuyết minh báo cáo tài (Notes to the financial statements) Lãi lỗ - Income statement Các khoản giảm trừ - Revenue deductions Chi phí bán hàng - Sales expenses Chi phí bất thường - Extraordinary expenses Chi phí hoạt động tài - Expenses for financial activities Chi phí quản lý doanh nghiệp - General and administrative expenses Doanh thu - Net revenue Doanh thu tổng - Gross revenueGiá vốn bán hàng - Cost of goods sold Giảm giá bán hàng - Sales rebates Hàng bán bị trả lại - Sales returns Lợi nhuận bất thường - Extraordinary profit Lợi nhuận - Net profit Lợi nhuận tổng - Gross profit Lợi nhuận trước thuế - Profit before taxes Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động tài - Profit from financial activities Thu nhập bất thường - Extraordinary income Thu nhập hoạt động tài - Income from financial activities Thuế thu nhập doanh nghiệp - Income taxes Bảng cân đối kế toán - Balance sheet Tài sản – Assets Các khoản đầu tư tài dài hạn - Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - Short-term investments Các khoản phải thu – Receivables Các khoản phải thu khác - Other receivables Các khoản chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - Long-term mortgages, collateral, deposits Các khoản chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - Short-term mortgages, collateral, deposits Chi phí chờ kết chuyển - Deferred expenses Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Work in progress Chi phí trả trước - Prepaid expenses Chi phí xây dựng dở dang - Construction in progress Chi nghiệp - Non-business expenditures Công cụ, dụng cụ kho - Instruments and tools Đầu tư chứng khoán dài hạn - Long-term security investments Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Short-term security investments Đầu tư ngắn hạn khác - Other short-term investments Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Provision for devaluation of stocks Accounting entry: bút toán Accrued expenses Chi phí phải trả Accumulated: lũy kế Advance clearing transaction: toán tạm ứng (???) Advanced payments to suppliers Trả trước ngưòi bán Advances to employees Tạm ứng Assets Tài sản Assets liquidation: lý tài sản Balance sheet Bảng cân đối kế toán Bookkeeper: người lập báo cáo Capital construction: xây dựng Cash Tiền mặt Cash at bank Tiền gửi ngân hàng Cash in hand Tiền mặt quỹ - Cash in transit Tiền chuyển Check and take over: nghiệm thu Construction in progress Chi phí xây dựng dở dang Cost of goods sold Giá vốn bán hàng Current assets Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Current portion of long-term liabilities Nợ dài hạn đến hạn trả Deferred expenses Chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue Người mua trả tiền trước Depreciation of fixed assets Hao mòn tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn tài sản cố định vơ hình Depreciation of leased fixed assets Hao mòn tài sản cố định thuê tài Equity and funds Vốn quỹ Exchange rate differences Chênh lệch tỷ giá Expense mandate: ủy nghiệm chi Expenses for financial activities Chi phí hoạt động tài Extraordinary expenses Chi phí bất thường Extraordinary income Thu nhập bất thường Extraordinary profit Lợi nhuận bất thường Figures in: millions VND Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios Chỉ số tài Financials Tài Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets Tài sản cố định General and administrative expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale Hàng gửi bán Gross profit Lợi nhuận tổng Gross revenue Doanh thu tổng Income from financial activities Thu nhập hoạt động tài Income taxes Thuế thu nhập doanh nghiệp Instruments and tools Công cụ, dụng cụ kho Intangible fixed asset costs Ngun giá tài sản cố định vơ hình Intangible fixed assets Tài sản cố định vơ hình Intra-company payables Phải trả đơn vị nội Inventory Hàng tồn kho Investment and development fund Quỹ đầu tư phát triển Itemize: mở tiểu khoản Leased fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định thuê tài Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài Liabilities Nợ phải trả Long-term borrowings Vay dài hạn Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài dài hạn Long-term liabilities Nợ dài hạn Long-term mortgages, collateral, deposits Các khoản chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn Long-term security investments Đầu tư chứng khoán dài hạn Merchandise inventory Hàng hoá tồn kho Net profit Lợi nhuận Net revenue Doanh thu - Non-business expenditure source Nguồn kinh phí nghiệp Non-business expenditure source, current year Nguồn kinh phí nghiệp năm Non-business expenditure source, last year Nguồn kinh phí nghiệp năm trước Non-business expenditures Chi nghiệp Non-current assets Tài sản cố định đầu tư dài hạn Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Other current assets Tài sản lưu động khác Other funds Nguồn kinh phí, quỹ khác Other long-term liabilities Nợ dài hạn khác Other payables Nợ khác Other receivables Các khoản phải thu khác Other short-term investments Đầu tư ngắn hạn khác Owners' equity Nguồn vốn chủ sở hữu Payables to employees Phải trả cơng nhân viên Prepaid expenses Chi phí trả trước Profit before taxes Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities Lợi nhuận từ hoạt động tài Provision for devaluation of stocks Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Purchased goods in transit Hàng mua đường Raw materials Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables Các khoản phải thu Receivables from customers Phải thu khách hàng Reconciliation: đối chiếu Reserve fund Quỹ dự trữ Retained earnings Lợi nhuận chưa phân phối Revenue deductions Các khoản giảm trừ Sales expenses Chi phí bán hàng Sales rebates Giảm giá bán hàng Sales returns Hàng bán bị trả lại Short-term borrowings Vay ngắn hạn Short-term investments Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Short-term liabilities Nợ ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits Các khoản chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Short-term security investments Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Stockholders' equity Nguồn vốn kinh doanh Surplus of assets awaiting resolution Tài sản thừa chờ xử lý Tangible fixed assets Tài sản cố định hữu hình Taxes and other payables to the State budget Thuế khoản phải nộp nhànước Total assets Tổng cộng tài sản Total liabilities and owners' equity Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors Phải trả cho người bán Treasury stock Cổ phiếu quỹ Welfare and reward fund Quỹ khen thưởng phúc lợi Work in progress Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Break-even point: Điểm hòa vốn Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp thực thể Business purchase: Mua lại doanh nghiệp Calls in arrear: Vốn gọi trả sau Capital: Vốn Authorized capital: Vốn điều lệ Called-up capital: Vốn gọi Capital expenditure: Chi phí đầu tư Invested capital: Vốn đầu tư Issued capital: Vốn phát hành Uncalled capital: Vốn chưa gọi Working capital: Vốn lưu động (hoạt động) Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần Carriage: Chi phí vận chuyển Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho Cash book: Sổ tiền mặt Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt Category method: Phương pháp chủng loại Cheques: Sec (chi phiếú) Clock cards: Thẻ bấm Closing an account: Khóa tài khoản Closing stock: Tồn kho cuối kỳ Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tốn Company accounts: Kế tốn cơng ty Company Act 1985: Luật công ty năm 1985 Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán Conservatism: Nguyên tắc thận trọng Consistency: Nguyên tắc quán Control accounts : Tài khoản kiểm tra Conventions: Quy ước Conversion costs: Chi phí chế biến Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí Cost application: Sự phân bổ chi phí Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử Cost object: Đối tượng tính giá thành Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán Credit balance: Số dư có Credit note: Giấy báo có Credit transfer: Lệnh chi Creditor: Chủ nợ Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy Current accounts: Tài khoản vãng lai Current assets: Tài sản lưu động Curent liabilities: Nợ ngắn hạn Current ratio: Hệ số lưu hoạt Debentures: Trái phiếu, giấy nợ Debenture interest: Lãi trái phiếu Debit note: Giấy báo Nợ Debtor: Con nợ Depletion: Sự hao cạn Depreciation: Khấu hao Causes of depreciation: Các nguyên tính khấu hao Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín Nature of depreciation: Bản chất khấu hao Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao Reducing balance method: Phương pháp giảm dần Straight-line method: Phương pháp đường thẳng Direct costs: Chi phí trực tiếp Directors: Hội đồng quản trị Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị Discounts: Chiết khấu Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu Discounts received: Chiết khấu mua hàng Dishonored cheques: Sec bị từ chối Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định Dividends: Cổ tức Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép Drawing: Rút vốn Equivalent units: Đơn vị tương đương Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương Errors: Sai sót Expenses prepaid: Chi phí trả trước Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước Final accounts: Báo cáo toán Finished goods: Thành phẩm First call: Lần gọi thứ Fixed assets: Tài sản cố định Fixed capital: Vốn cố định Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định General ledger: Sổ General reserve: Quỹ dự trữ chung Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài Goods stolen: Hàng bị đánh cắp Goodwill: Uy tín Gross loss: Lỗ gộp Gross profit: Lãi gộp Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp Historical cost: Giá phí lịch sử Horizontal accounts: Báo cáo toán dạng chữ T Impersonal accounts: Tài khoản phí tốn Imprest systems: Chế độ tạm ứng Income tax: Thuế thu nhập Increase in provision: Tăng dự phòng Indirect costs: Chi phí gián tiếp Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử Intangible assets: Tài sản vơ hình Interpretation of accounts: Phân tích báo cáo tốn Investments: Đầu tư Invoice: Hóa đơn Issue of shares: Phát hành cổ phần Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo cơng việc/ loạt sản phẩm Journal: Nhật ký chung Journal entries: Bút toán nhật ký Liabilities: Công nợ LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn Liquidity: Khả toán tiền mặt (tính lỏng/ tính khoản) Liquidity ratio: Hệ số khả toán Long-term liabilities: Nợ dài hạn Loss: Lỗ Gross loss: Lỗ gộp Net loss: Lỗ ròng Machine hour method: Phương pháp máy Manufacturing account: Tài khoản sản xuất Mark-up: Tỷ suất lãi giá vốn Margin: Tỷ suất lãi giá bán Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập Materiality: Tính trọng yếu Materials: Nguyên vật liệu Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo tiền Net assets: Tài sản Net book value: Giá trị Net realizable value: Giá trị thực Nominal accounts: Tài khoản định danh Nominal ledger: Sổ tổng hợp Notes to accounts: Ghi báo cáo tốn Objectivity: Tính khách quan Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp Opening stock: Tồn kho đầu kỳ Operating gains: lợi nhuận hoạt động Ordinary shares: Cổ phần thường Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương Overdraft: Nợ thấu chi Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức Paid-up capital: Vốn góp Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục Personal accounts: Tài khoản tốn Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí Physical deteration: Sự hao mòn vật chất Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế) Posting: Vào sổ tài khoản Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước Preference shares: Cổ phần ưu đãi Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi khơng tích lũy Preliminary expenses: Chi phí khởi lập Prepaid expenses: Chi phí trả trước Private company: Cơng ty tư nhân Profitability: Khả sinh lời Prime cost: Giá thành Principle, error of: Lỗi định khoản Process cost system: Hệ thống hạch tốn CPSX theo giai đoạn cơng nghệ Product cost: Giá thành sản phẩm Production cost: Chi phí sản xuất Profits: lợi nhuận, lãi Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận Gross profit: Lãi gộp Net profit: Lãi ròng Profit and loss account: Tài khoản kết kinh doanh (sưu tầm) Merchandise inventor Net profit Net revenue Non-business expenditure source Non-business expenditure source, current year Non-business expenditure source, last year Non-business expenditures Non-current assets Operating profit Other current assets Other funds Other long-term liabilities Other payables Other receivables Other short-term investments Owners' equity Payables to employees Prepaid expenses Profit before taxes Profit from financial activitie Provision for devaluation of stocks Purchased goods in transit Raw materials Receivables Receivables from customer Reconciliation Reserve fund Retained earnings Revenue deductions Sales expenses Sales rebates Sales returns Short-term borrowings Short-term investments Short-term liabilities Short-term mortgages, collateral, deposits Short-term security investments Stockholders' equity Surplus of assets awaiting resolution Tangible fixed assets Taxes and other payables to the State budget Total assets Total liabilities and owners' equit Trade creditors Treasury stock Welfare and reward fund Work in progress Hàng hoá tồn kho Lợi nhuận Doanh thu Nguồn kinh phí nghiệp Nguồn kinh phí nghiệp năm Nguồn kinh phí nghiệp năm trước Chi nghiệp Tài sản cố định đầu tư dài hạn Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Tài sản lưu động khác Nguồn kinh phí, quỹ khác Nợ dài hạn khác Nợ khác Các khoản phải thu khác Đầu tư ngắn hạn khác Nguồn vốn chủ sở hữu Phải trả cơng nhân viên Chi phí trả trước Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận từ hoạt động tài Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Các khoản phải thu Phải thu khách hàng đối chiếu Quỹ dự trữ Lợi nhuận chưa phân phối Các khoản giảm trừ Chi phí bán hàng Giảm giá bán hàng Hàng bán bị trả lại Vay ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Nợ ngắn hạn Các khoản chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nguồn vốn kinh doanh Tài sản thừa chờ xử lý 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓 逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓逓 逓逓逓逓逓逓逓逓 ... đầu tư dài hạn Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Tài sản lưu động khác Nguồn kinh phí, quỹ khác Nợ dài hạn khác Nợ khác Các khoản phải thu khác Đầu tư ngắn hạn khác Nguồn vốn chủ sở hữu Phải trả cơng... account: Khóa tài khoản Closing stock: Tồn kho cuối k Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản toán Company accounts: K tốn cơng ty Company Act 1985: Luật công ty năm 1985 Compensating errors:... hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Nợ ngắn hạn Các khoản chấp, k cược, k quỹ ngắn hạn Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nguồn vốn kinh doanh Tài sản thừa chờ xử lý Tài sản cố định hữu hình Thuế khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay