QUẢN lý DINH DƯỠNG CHO lúa

75 9 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:35

III QU N DINH D NG CHO LÚA 3.1 Các nguyên t dinh d ng cho lúa n xác đ nh đ c 92 nguyên t hoá h c c a b ng tu n hồn Men-đê-lê-ép có thành ph n c a Cây lúa c ng nh tr ng khác đ sinh tr ng phát tri n bình th ng c n s d ng 20 nguyên t c b n, có nguyên t c u t o 14 nguyên t phát tri n c n thi t: C, H, O, N, P, S (c u t o), Ca, Mg, K, Fe, Mn, Mo, Cu, B, Zn, Cl, Na, Co, V, Si (phát tri n) i v i lúa s thi u h t v dinh d ng lo i đ t n c ta, l n nh t quan tr ng nh t thi u h t v đ m, lân kali (dinh d ng đa l ng) ây c ng nh ng ch t dinh d ng mà lúa h p thu v i l ng l n nh t s chi ph i h ng s d ng phân bón (b ng 16) B ng 16 N ng su t lúa l ng ch t dinh d đ t khơng bón N, P, K (S li u bình qn c a 155 thí nghi m n Cơng th c N ng su t (t n/ha) %** ng hút t c châu Á) L ng dinh d ng hút t đ t (kg/ha) %** N 3,0 3,2 4,8 25 75 54* 41 65 25 75 P 5,2 4,3 6,4 25 75 15* 12 19 25 75 K 5,1 4,2 6,2 25 75 83* 61 102 25 75 * L ng dinh d ng hút t đ t tính theo N, P, K, kg nguyên ch t (H s quy đ i t P -> P2O5 là: 2,292, t K > K2O là: 1,205); ** Bình quân n ng su t t n/ha l ng dinh d ng hút t đ t chi m 25% 75% t ng s quan tr c (Theo A Dobermann c ng s , 2003) 3.1.1 T ng l ng dinh d ng lúa hút (kg/ha/v ) i v i gi ng lúa lo i hình n ng su t cao, cho n ng su t t n thóc/ha, l ng ch t dinh d ng hút t đ t phân bón là: 110 kg N, 34 kg P2O5, 156 kg K2O, 23 kg MgO, 20 kg CaO, kg S, 3,2 kg Fe, kg Mn, 200 g Zn, 150 g Cu, 150 g B, 250 g Si 25 g Cl/ha (IFA, 1992) C s n xu t t n thóc, v i r m r lúa c n 17,5 kg N, 3,0 kg P (6,9 kg P2O5) 17,5 kg K (21,1 kg K2O), ch a r m r 7,0 kg N, kg P (2,3 kg P2O5) 14,5 kg K (17,5 kg K2O) (s li u bình qn 300 ru ng thí nghi m c a nơng dân thí nghi m ch u, theo A Dobermann c ng s , 2000) Theo Thomas Dierolf c ng s (2001) vùng ông Nam châu Á đ có n ng su t t n thóc/ha lúa c n hút 90 kg N, 13 kg P (29,8 kg P2O5), 108 kg K (130,1 kg K2O), 11 kg Ca, 10 kg Mg kg S Các gi ng lúa đ a ph ng cho n ng su t t n/ha ch c n hút 45 kg N, kg P (16,1 kg P2O5), 54 kg K (65,1 kg K2O), kg Ca, kg Mg kg S Theo Nguy n V n B c ng s (2003) trung bình (tính c r m r ) lúa l y 222 kg N, 7,1 kg P2O5, 31,6 kg K2O, 3,9 kg CaO, 4,0 kg MgO, 0,9 kg S, 51,7 kg Si 3.1.2 Yêu c u ch t dinh d ng c a lúa Yêu c u đ m c a lúa thay đ i theo th i gian sinh tr ng: C n nhi u đ m th i k đ nhánh, nh t th i k đ nhánh c c đ i K t thúc th i k phân hố đòng h u nh lúa hút > 80% t ng l ng đ m cho c chu k sinh tr ng T l ph n tr m (%) gi m nh sau c y, sau t ng đ n b t đ u phân hố hoa, sau gi m t t cho đ n giai đo n chín sáp gi n đ nh đ n chín hồn toàn Cây lúa hút lân su t th i k sinh tr ng t n y m m - tr Tuy v y l ng lân yêu c u giai đo n đ u r t th p T l ph n tr m lân gi m nhanh sau c y, sau t ng ch m, đ t đ n ph i màu sau gi m cho t i th i k chín sáp Cây lúa hút kali su t th i k sinh tr ng, nh ng c n l ng l n th i k đ nhánh phân hố đòng Kali y u t đ c lúa có kh n ng s d ng l i: Trong th i k chín l ng kali tích lu đ c v n chuy n v nuôi h t C ng nh đ m, đ n th i k tr lúa hút l ng kali b ng 70-80% t ng l ng c n thi t cho trình sinh tr ng T l ph n tr m kali lúa gi m d n d n th i gian đ u c a trình sinh tr ng nh ng t ng t n hoa cho đ n chín Ngồi nguyên t dinh d ng đa l ng N, P, K nhi u cơng trình nghiên c u nêu đ c c s khoa h c c ng nh c ch nh h ng c a nguyên t dinh d ng trung vi l ng nh : Ca, Mg, S, B, Mo, Zn, v.v…đ n n ng su t lúa K t qu nghiên c u c a Vi n Th nh ng Nơng hố cho th y đ t phù sa sông H ng bón thi u Ca, Mg S c ng làm gi m n ng su t lúa mùa ngơ đơng Còn đ t b c màu m c đ gi m n ng su t có h n nh ng v n có ý ngh a bón thi u Ca, Mg S v i s li u t ng ng là: -7% đ n -14% so v i bón đ y đ dinh d ng (N, P, K, Ca, Mg, S) T l ph n tr m magiê (Mg) cao kho ng th i gian t c y đ n đ nhánh c c đ i, sau gi m t t ; đ i v i l u hu nh (S) gi m theo giai đo n sinh tr ng c a lúa; đ i v i đ ng (Cu) có chi u h ng nh kali 3.2 Các lo i phân bón dùng cho lúa Cây lúa h p thu tr c ti p ch t dinh d ng t ngu n: đ t phân bón Phân bón cho lúa đ c chia nhóm: phân h u c phân vơ c (phân hố h c) 3.2.1 Phân h u c Phân h u c c ng đ truy n th ng (phân h u c nghi p c chia nhóm: phân h u c nhà nông) phân h u c công a) Phân h u c truy n th ng Có th chia phân h u c truy n th ng làm nhóm: phân chu ng, phân rác, than bùn phân xanh B ng 17 Hàm l ng nguyên t dinh d nguyên li u h u c Ch t h u c * N % ch t t c ng tiêu chu n i (%) C N P K Ca Phân b c c n (l ng) - - 1,0 0,2 0,3 - Phân đ i gia súc c n (l ng) - - 0,3 0,1 0,1 - Phân l n c n (l ng) - - 0,5 0,2 0,4 - Phân t i c a đ i gia súc 60 8-10 Phân c a đ i gia súc 35 30-35 Phân l n 80 5-10 0,7-1,0 0,2-0,3 0,5-0,7 1,2 Phân gia c m 55 15 1,4-1,6 0,5-0,8 0,7-0,8 2,3 40 16 0,6 0,2 0,3 1,1 50 Phân rác th i Bùn t n ng u c th i 0,4-0,6 0,1-0,2 0,4-0,6 0,2-0,4 1,5 1,2 2,1 2,0 17 1,6 0,8 0,2 1,6 Ch t th i c a mía đ ng 75-80 sau l c đóng thành bánh (bùn mía) 0,3 0,2 0,1 0,5 Khô d u th u d u 10 45 4,5 0,7 1,1 * Ghi chú: kg ch t dinh d dinh d ng x 10 ng t n h u c t i = % hàm l 1,8 ng b) Phân h u c công nghi p Phân h u c công nghi p m t lo i phân đ c ch bi n t ngu n h u c khác theo m t quy trình cơng ngh nh t đ nh đ t o thành m t lo i phân h u c bón vào đ t có tác d ng t ng n ng su t tr ng, c i t o đ phì nhiêu đ t t t h n so v i bón vào đ t b ng nguyên li u thô ban đ u Hi n có th chia lo i phân h u c cơng nghi p, là: phân h u c , phân h u c khoáng, phân h u c sinh h c, phân h u c vi sinh, phân vi sinh Phân h u c : Là lo i phân bón đ c s n xu t t ngu n h u c có hàm l ng ch t h u c đ t tiêu chu n theo quy đ nh m ≤ 20%, hàm l ng h u c t ng s ≥ 22%, N t ng s ≥ 2,5%, đ i v i phân h u c bón qua pHKCl = 5-7 Phân h u c khoáng: Là lo i phân đ c s n xu t t nguyên li u h u c đ c tr n thêm m t hay nhi u y u t dinh d ng khoáng Lo i phân đ c ch bi n t nguyên li u h u c khác (than bùn, mùn rác th i thành ph , ph ph m nông nghi p, công nghi p ), ph i khô, nghi n nh , t nhiên Sau m t th i gian đ a ph i tr n v i phân khoáng (đ m, lân, kali, vi l ng ) t l khác nhau, t o thành phân h u c khoáng Tiêu chu n phân h u c khoáng nh sau: m đ i v i phân d ng b t ≤ 20%, hàm l ng h u c t ng s ≥ 15%, N t ng s + P2O5 h u hi u + K2O hoà tan ≥ 8% Phân h u c sinh h c: Là lo i phân đ c s n xu t t nguyên li u h u c có s tham gia c a vi sinh v t s ng có ích ho c tác nhân sinh h c khác Lo i phân đ c ch bi n t nguyên li u h u c khác (than bùn, mùn rác th i thành ph , ph ph m nông nghi p, công nghi p ) ph i khô, nghi n nh , lên men v i m t t p đồn vi sinh v t có n ch n Sau m t th i gian t o thành phân h u c sinh h c Tiêu chu n phân h u c sinh h c nh sau: m đ i v i phân d ng b t ≤ 20%, hàm l ng h u c t ng s ≥ 22%, hàm l ng đ m t ng s ≥ 2,5%, đ i v i phân h u c sinh h c bón qua pH KCl = 5-7, hàm l ng axit humic, ch t sinh h c (đ i v i phân HCSH ch bi n t than bùn) ≥ 2,5%, đ hoai (đo di n bi n nhi t đ kh i phân theo o qui đ nh) - Không t ng 0,5 C Phân h u c vi sinh: Là lo i phân đ c s n xu t t nguyên li u h u c có ch a nh t m t ch ng vi sinh v t s ng có ích v i m t đ phù h p v i quy chu n k thu t ban hành Tiêu chu n phân h u c vi sinh nh sau: m đ i v i phân d ng b t ≤ 30%, hàm l ng h u c t ng s ≥ 15%, m t đ m i ch ng vi sinh v t có ích ≥ x 10 CFU/gam (ml) Phân vi sinh: Là lo i phân thành ph n ch y u có ch a m t hay nhi u lo i vi sinh v t s ng có ích bao g m: nhóm vi sinh v t c đ nh đ m, phân gi i lân, phân gi i kali, phân gi i xenlulo, vi sinh v t đ i kháng, vi sinh v t t ng kh n ng quang h p vi sinh v t có ích khác v i m t đ phù h p v i quy chu n k thu t ban hành Tiêu chu n phân vi sinh nh sau: M t đ m i ch ng vi sinh v t có ích ≥ x 10 CFU/gam (ml) 3.2.2 Phân vô c i v i phân đ m cơng th c đ c tính c a lo i phân đ m cho lúa đ c gi i thi u b ng 18 B ng 18 Ngu n phân đ m cho lúa Tên Công th c Hàm l ng Amôn nitrat NH4NO3 33-34% N Amôn clorua NH4Cl 28% N Chú gi i Sinh chua (axit hoá), ch s d ng cho lúa c n Sinh chua Amôn sunphat (NH4)2SO4 Amôn bicacbonat NH4HCO3 17% N Không chua, ch t l ng đ m th p Urê CO(NH2)2 46% N Sinh chua Mônôamôn phôtphat (MAP) NH4H2PO4 11% N, 50% P2O5 iamôn phôtphat (DAP) 21% N, 24% S Sinh chua Hoà tan, tác đ ng nhanh, sinh chua (NH4)2HPO4 18-21%N, 46% Hoà tan, tác đ ng P2O5 nhanh, sinh chua Urê phôtphat (UP) CO(NH2)2 + 18% N, 46% Hoà tan, tác đ ng H3PO4 P2O5 nhanh T t c lo i phân lân d tiêu đ c th thích ng cho lúa n c th hi n b ng 19 ng m i hoá B ng 21 Ngu n phân lân cho lúa Tên Supe phôtphat đ n Công th c Ca(H2PO4)2.H2O+ CaSO4 2H2O Supe phôtphat kép Ca(H2PO4)2.H2O Mônôamôn phôtphat (MAP) NH4H2PO4 iamôn phôtphat (DAP) (NH4)2HPO4 Urê phôtphat (UP) CO(NH2)2 +H3PO4 Lân nung ch y (FMP, phôtphat canxi magiê, tecmophôtphat, lân nhi t luy n, phân lân thu tinh) Qu ng apatit đ c pha axit m t ph n Qu ng apatit nghi n m n Không n đ nhcông th c thuy t: 4(Ca, Mg)O.P2O5 + 5(Ca,Mg).O P2O5.SiO5 Ca3(PO4)2 Ca3(PO4)2 Hàm l ng 16-21% P2O5 13-20% Ca, 12% S 41-50% P2O5 9-14% Ca, 1,4% S 50% P2O5, 11% N 46% P2O5, 18-21%N 46% P2O5, 18% N 14-20% P2O5, 8-11% Mg, 20-27% Ca, 11-14% Si 23-26% P2O5 25-39% P2O5, 33-36% Ca - Các ngu n phân kali cho lúa th hi n Chú gi i Hoà tan, trung tính Hồ tan, sinh chua Hồ tan, tác đ ng nhanh, sinh chua Hoà tan, tác đ ng nhanh, sinh chua Hoà tan, tác đ ng nhanh Ít tan n c, d tan axit y u (tan axit citric 2%), không chua >1/3 tan n c Tác đ ng r t ch m b ng 20 B ng 20 Các ngu n phân kali cho lúa Tên Kali clorua Kali nitrat Kali sunphat Công th c KCl KNO3 K2SO4 Hàm l ng Chú gi i 60% K2O MOP (muriate of potash) 45% K2O, 13% N Phân ph c h p (K, N) 48-52%K2O,18%S Phân đa y u t (K, S) K2SO4.MgSO4 21%K2O,11% Mg, Tác đ ng nhanh Kali magiê sunphat 22%S Phân h n h p N+P+K Bi n đ ng S d ng r ng rãi cho lúa - T t c lo i phân bón (ch ph m) có ch a nguyên t dinh d ng trung vi l ng đ c th ng m i hố thích ng cho lúa n c th hi n b ng 21 B ng 21 Các ngu n phân bón có ch a dinh d vi l ng cho lúa Tên Công th c Hàm l ng Ngu n phân bón có ch a l u hu nh Amôn sunphat (NH4)2SO4 24% S Supe phôtphat Ca(H2PO4)2.H2O+ 12% S, 16-21% P2O5, 13-20% Ca đ n CaSO4 2H2O Kali sunphat K2SO4 18% S 13% S, 10% Mg MgSO4.7H2O Magiê sunphat (Mu i Epsom) Kieserite MgSO4.H2O 23% S, 17% Mg Langbeinite K2SO4 MgSO4 22% K2O, 11% Mg, 22% S Th ch cao CaSO4.2H2O 17% S S 97% S L u hu nh nguyên ch t CO(NH2)2 + S L u hu nh 6-30% S, 30-40% b c urê N Ngu n phân bón có ch a magiê Kieserite MgSO4.H2O 17% Mg, 23% S Langbeinite K2SO4 MgSO4 Magiê clorua MgCl2 22% K2O, 11% Mg, 22% S 9% Mg Magiê ôxyt MgO 55-60% Mg Magiê MgCO3 25-28% Mg ng trung Chú gi i Tác đ ng nhanh Hoà tan, tác đ ng nhanh Tác đ ng nhanh Tác đ ng r t nhanh Tác đ ng nhanh Tác đ ng nhanh Tác đ ng ch m Tác đ ng ch m Tác đ ng ch m Hoà tan, tác đ ng nhanh Tác đ ng nhanh Hoà tan, tác đ ng nhanh Tác đ ng ch m, s d ng đ phun lên lúa Tác đ ng ch m Tên Cơng th c Hàm l ng cácbonat ơlơmit (còn g i MgCO3 + CaCO3 13% Mg, 21% Ca đá b ch vân) Chú gi i Tác đ ng ch m, hàm l ng Ca Mg th ng bi n đ ng (ti p b ng 21) Tên Công th c Hàm l ng Chú gi i Ngu n phân bón có ch a canxi Canxi clorua CaCl2 6H2O 18% Ca Hồ tan, tác đ ng nhanh, khơng làm t ng pH Th ch cao CaSO4.2H2O 23% Ca, 17%S Hoà tan ít, tác đ ng ch m, dùng cho đ t m n đ t ki m ơlơmit (còn g i đá b ch vân) MgCO3 + CaCO3 13% Mg, 21% Ca Tác đ ng ch m, hàm l ng Ca Mg th ng bi n đ ng Vôi CaCO3 Tác đ ng ch m, dùng cho đ t chua 40% Ca Ngu n phân bón có ch a silic X v n lò nung CaSiO3, MgSiO3 14-19% Si, 2532% Ca, 2-4% Mg X lò chuy n CaSiO3, MgSiO3 4-10% Si, 26-46% Ca, 0,5-9% Mg X silicomangan CaSiO3, MnSiO3 16-21% Si, 2125% Ca, 0,5-2% Mn Phân lân nung Si, Ca, Mg ch y 9% Si, 14-20% P2O5, 8-11% Mg D ng viên Canxi silicat 14-19% Si, 1-4% Mg D ng viên, phân bón phân gi i ch m Kali silicat K, Si 14% Si, 21% K2O, D ng viên, phân 2,5% Mg bón phân gi i ch m - Qu n phân bón: Bù l i l ng l u hu nh b l y b ng s d ng lo i phân đ m phân lân có ch a l u hu nh (ví d : amơn sunphát ch a 24% S, supe lân đ n ch a 12% S) Bi n pháp có th khơng quy lu t theo th i gian C n tính hi u su t kinh t s d ng phân bón ch a l u hu nh nh phân urê b c l u hu nh ho c phân ph c h p ch a l u hu nh - Qu n r m r : C n vùi r m r ch không đ t Kho ng 40-60% l ng l u hu nh ch a r m r s b m t n u r m r b đ t - Qu n đ t tr ng: C i thi n công tác qu n đ t tr ng b ng bi n pháp nh : * Duy trì đ đ th m (kho ng mm/ngày), tránh kh đ t m c * Làm đ t khô sau thu ho ch, t ng t c đ sulphit th i k b hoá 3.9 Qu n ch t vi l a) Chi n l ơxy hố ng ngun t hi m c th n tr ng qu n s t (Fe) Các bi n pháp chung đ (Fe) nh sau: iv hàm l ng có hàm l g o cho tr tri n ôxy gi i quy t hi n t ng thi u s t i gi ng lúa: C n ch n, t o gi ng thích ng v i s t di đ ng đ t th p Ch n nh ng gi ng lúa ng s t h t g o cao đ gi i quy t ch t l ng em ph n mang thai nh ng n c phát i v i qu n đ t tr ng lúa c n bón phân h u c (ví d : phân chu ng, ph ph m h u c ) S d ng ch t th i t m khu công nghi p (tuy nhiên không đ c s d ng ch t th i có ch a ch t đ c h i) i v i qu n phân bón nên s d ng lo i phân bón sinh chua (ví d : sunphat amơn thay urê) đ t tr ng lúa có pH cao S d ng lo i phân bón có ch a s t nh đ c p b ng 21 b) Chi n l c th n tr ng qu n mangan (Mn) Các bi n pháp chung đ mangan (Mn) nh sau: gi i quy t hi n t ng thi u i v i qu n tr ng c n s d ng phân chu ng ho c r m r (vùi ho c đ t) đ cân b ng l ng mangan l y 4+ hàm l ng th p ion Mn kh đ t, c ng nh l ng mangan t ch t h u c bón vào i v i qu n phân bón nên s d ng lo i phân bón sinh chua, ví d : sunphat amơn thay urê c) Chi n l c th n tr ng qu n đ ng (Cu) Các bi n pháp chung đ gi i quy t hi n t (Cu) nh sau: ng thi u đ ng i v i qu n tr ng c n t m r m dung d ch CuSO4 1% th i gian gi tr c c y i v i qu n đ t khơng nên bón vơi đ t chua s gi m kh n ng h p thu đ ng c a lúa i v i qu n phân bón đ t thi u đ ng c n s d ng CuO ho c CuSO4 (5-10 kg Cu/ha chu k n m) đ trì hàm l ng đ ng d tiêu th i gian dài (bón r i m t ru ng ho c vùi vào đ t) Lo i phân bón có ch a đ ng th hi n b ng 23 Các lo i phân sunphát đ ng không nên tr n ho c b c v i phân h n h p NPK, ch có th tr n sunphat đ ng v i phân lân Bón phân ch a đ ng vào đ t s có hi u l c kéo dài d) Chi n l c th n tr ng qu n bo (B) Các bi n pháp chung đ gi i quy t hi n t nh sau: ng thi u bo (B) i v i qu n n c tránh đ n c th m sâu xu ng t ng d i bo r t di đ ng đ t ng p n c i v i qu n phân bón đ t thi u bo c n bón phân có ch a bo tác đ ng ch m (Phân Colemanite- b ng 23) kho ng th i gian 2-3 n m Các lo i phân bón ch a bo có hi u l c lâu dài h n đ t có thành ph n c gi i th t sét (bón 2-3 kg B/ha) so v i đ t cát (bón 3-5 kg B/ha) Trong h th ng lúa n c - lúa m bón B cho lúa m có th gi i quy t v n đ đói B cho v lúa n c sau Khơng đ c bón l ng phân B cao có th gây đ c đ) Qu n nguyên t đ t hi m - Tên g i thành ph n đ t hi m: t hi m tên g i thông th ng c a oxit c a ph n l n nh ng nguyên t nhóm IIIB b ng tu n hoàn nguyên t , g m 16 nguyên t : scanđi, ytri, lantan dãy lantanoit Nh v y thành ph n đ t hi m g m 15 nguyên t (kim lo i) có s th t t 57 đ n 71, c ng thêm ytri (Z=39) thu c nhóm IIIB b ng tu n hồn ngun t Có c u t o l p n t (6s2) gi ng nhau, ch khác l p 4f phía nên chúng có tính ch t hố h c g n gi ng t hi m đ c chia thành nhóm: Nhóm xeri (nhóm đ t hi m nh ) g m: lantan, xeri, praseođim, neođim, prometi, samari, europi Nhóm ytri (nhóm đ t hi m n ng) g m: gađolini, ytri, tecbi, đysprosi, honmi, eribi, tuli, ytecbi, luteti - Hi n t nguyên t đ t hi m ng i ta u ch ch t xúc tác ch t o lo i phân bón s d ng cho lo i tr ng, có lúa Có th g i phân siêu vi l ng hàm l ng th p h n so v i phân vi l ng ch y u bón g c Hi u l c c a nguyên t đ t hi m có tính lâu dài 3.10 Qu n ch t u hoà sinh tr ng - Axit amin ch t kích thích sinh tr ng có vai trò h t s c quan tr ng đ i v i đ i s ng th c v t, có lúa Các ch t u hoà sinh tr ng nh ng ch t có b n ch t hố h c khác nh ng đ u có tác d ng u ti t trình sinh tr ng, phát tri n c a a) Axit amin Axit amin nh ng h p ch t h u c ch a đ m có cơng th c R - CH(NH2) - COOH Hi n ng i ta phát hi n đ c kho ng 100 axit amin, nh ng ch có 20 axit amin tham gia vào thành ph n c u t o c a protein Các axit amin đ c u ch b ng cách thu phân protein môi tr ng axit ho c ki m Trong c th th c v t axit amin ngu n nguyên li u đ t ng h p protein thành ph n c a nguyên sinh ch t, enzyme, hocmon H u h t axit amin đ u có kh n ng t o ph c chelate n i v i nguyên t kim lo i hoá tr b n c a ph c chelate đ c s p x p theo th t sau: 2+ Mg < Mn 2+ Cu 2+ 2+ < Fe 2+ < Cd 2+ < Ca 2+ < Zn < Ni 2+ < Trong t nhiên h p ch t h u c quan tr ng quy t đ nh s s ng c a th gi i đ ng v t th c v t đ u h p ch t có c u t o ki u chelate nh : chlorophil - s c t quang h p c a th c v t, hemoglobin - s c t hô h p c a đ ng v t b c cao ng i, hemoxiamin - s c t hô h p c a lo i nhuy n th Trong h p ch t này, nguyên t kim lo i tác nhân t o 2+ 2+ 2+ ph c ch t nh : Mg , Fe , Cu đ u đ c g n vào photphitin gi ng v c u trúc, ch khác v g c R Qua ta th y axit amin đóng vai trò sinh quan tr ng đ i s ng c a th c v t, khơng nh ng ngu n nguyên li u t ng h p protein- thành ph n c a nguyên sinh ch t, c a enzyme, c a hocmon - mà nguyên li u đ sinh t ng h p auxin Do có kh n ng t o ph c chelate t ng t nh chlorophil 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ v i h u h t nguyên t vi l ng Mg , Fe , Cu , Zn , Mn , nên ng i ta s d ng axit amin ph i h p v i nguyên t vi l ng ch ph m vi l ng đ chuy n vi l ng sang d ng ph c chelate đ tr ng d s d ng h n, ví d ch ph m: Pherala c a Anh, Nam um, Neugol, Omaza c a Thái Lan Vi t Nam c ng có ch ph m: Komic (đ c s n xu t b ng s ph i ch nguyên t vi l ng v i d ch đ m chi t t m t lo i giun h ng); ch ph m phun qua Thiên Nông đ c s n xu t b ng cách ph i ch nguyên t vi l ng v i d ch đ m thu phân t cá, rong bi n, v.v b) Ch t kích thích sinh tr ng Phitohocmon hay g i “hocmon th c v t” m t nhóm h p ch t r t ph bi n có vai trò quan tr ng vi c u ch nh trình sinh tr ng phát tri n c a th c v t b c cao Khi nghiên c u v tác d ng c a phitohocmon ng i ta th y phitohocmon không nh ng tác đ ng lên trình sinh tr ng mà nh h ng đ n q trình phát tri n c a nh : q trình chín, trình già c i trình v n chuy n trao đ i ch t Trong nhi u tr ng h p phitohocmon giúp cho phát tri n bình th ng u ki n s ng b t thu n Bên c nh phitohocmon tr ng t o đ u ch nh s sinh tr ng phát tri n c a cây, đ c g i “hocmon t nhiên”, ng i b ng ph ng pháp hoá h c c ng t o đ c “hocmon nhân t o” đ u ch nh s sinh tr ng phát tri n c a theo ý mu n c a Sau 60 n m nghiên c u ng i ta tìm đ c nhi u phitohocmon chia chúng thành nhóm là: Auxin (IAA), cytokinin (CYT), gibberellin (GA), axit absisic (ABA) D i m t s phitohocmon đ c nghiên c u s d ng n c ta: Auxin (IAA), cytokinin (CYT), gibberellin (GA), axit absisic (ABA) * Auxin Ng i phát hi n đ u tiên ch t có ho t tính nh auxin Bent, nh ng đ n n m 1935 Kogl m i tinh ch đ c ch t phòng thí nghi m g i auxin Auxin tên g i chung m t nhóm ch t sinh tr ng Trong auxin đ c t ng h p ch y u đ u thân, đ u r đ c v n chuy n đ n b ph n khác c a c th đ kích thích t bào sinh tr ng Auxin c th ch y u axit indoaxetic (IAA) đ c g i hetero auxin Auxin d ng tinh th màu tr ng, nóng ch y nhi t đ 168 o - 196 C Auxin không b n, d i tác d ng c a ánh sáng b phân hu nhanh chóng chuy n sang màu t i Mu i c a auxin tan m nh axeton, r u etelic Axit - indol axetic auxin c b n - có th đ c t ng h p d dàng Nh ng d n xu t c a Indol axetic, indol propionic d n xu t khác đ u có ho t tính sinh cao Bên c nh nh ng d n xu t c a Indol nh ng d n xu t c a naphtalen c ng có ho t tính m nh, đ c bi t axit naphtyl axetic ( NAA) m t nh ng ch t kích thích s r c a cành giâm hi u qu nh t Phenoxi nhi u d n xu t c a chúng đ u có ho t tính sinh m nh Auxin có tác d ng kích thích s phân chia t bào, r t c n thi t cho s hình thành ng d n r Do auxin kích thích b u qu phát tri n có th s d ng chúng t o nên qu không qua th tinh ngh a qu đ n tính khơng h t đ t đ c m c đích ng i ta dùng dung d ch auxin 10 ppm phun lên n hoa ho c hoa non D auxin: i m t s ch t u hoà sinh tr ng thu c nhóm + Axit naphtyl axetic ( -NAA) ch ng s r ng qu cho táo, d a lê, d a chu t, kích thích r , kích thích h t n y m m làm t ng n ng su t tr ng + Axit naphtoxy axetic ( -NOA) có tác d ng làm t ng tính đ u qu cho nhi u lo i cây: cà chua, nho, dâu, táo,… v y t ng n ng su t cho n qu , -NOA kích thích r + Axit -Indol butyric ( -IBA) có tác d ng thúc đ y r m nh nh t, s d ng nhân gi ng vơ tính n qu , cơng nghi p, làm thu c, r ng IBA th ng đ c s d ng n ng đ 25-100 mg/lit * Gibberellin Nhà bác h c Nh t B n Kurasara tìm gibberellin n m 1928 d ch nuôi c y n m gây b nh lúa von, gibberellin ch t có kh n ng làm t ng chi u cao N m 1938 Yabuta nh n đu c ch t d ng tinh th g i tên gibberellin N m 1954 Kross xác đ nh đ c c u trúc hố h c c a Ngày ng i ta xác đ nh đ c h n 71 lo i gibberellin khác th c v t b c cao d ch nuôi c y vi sinh v t Gibberellin axit (GA) ch t tinh th màu tr ng, có kh i o l ng phân t 345,2 Nhi t đ nóng ch y 230 C, tan t t r u, axeton, tan n c; mu i c a d tan th c v t b c cao, ph n l n gibberellin đ c ch a h t xanh, đ c hình thành ch y u r Ho t tính sinh đa d ng c a gibberellin đ c ng d ng vào nhi u khía c nh nơng nghi p nh : kích thích phát tri n, phá v giai đo n ng , kích thích s n y m m Gibberellin có th làm thay đ i kích th c hình dáng m t s tr ng h p Do nh h ng c a gibberellin chi u ngang c a nh l i, nh ng chi u dài c a t ng nhi u, làm di n tích phi n t ng lên, gibberellin làm t ng c s Gibberellin tác d ng ch y u vào ph n phát tri n m t đ t c a cây, nh ng c ng có kh n ng kích thích phát tri n c b r Khi đ c x gibberellin đ u tiên v n dài m nh m Hi n t ng đ c th y r t rõ nh ng ban đ u sinh tr ng ch m D i tác d ng c a gibberellin, cu ng hoa dài ra, hoa đài hoa to lên S thay đ i kích th c hình dáng hoa ph thu c nhi u vào th i gian x n ng đ gibberellin đem x Gibberellin nhóm hocmon th c v t đ ng đ u v kh n ng kích thích q trình hoa c a cây, đ y nhanh s hoa c a dài ngày ng n ngày Gibberellin có th làm t ng s l ng qu c a cây, tác d ng ph thu c nhi u vào gi ng u ki n x lý, đ c bi t v i nho u r t rõ r t Gibberellin nhân t nh t t ng s l ng qu , kích thích q trình chín c a qu cam, có th thay đ i v n t c đòng c a lúa hoa c a m t s khác Do v y ru ng phun gibberellin thu ho ch s m h n so v i ru ng đ i ch ng không phun M c dù gibberellin mang l i hi u qu có l i khác nhau, song c n ph i nghiên c u đ m b o u ki n t t nh t đ s d ng gibberellin đ i v i tr ng khác nhau, nh m lo i tr bi n đ i sinh không thu n l i tác nhân gây nh : đ c x tr nên v ng m nh, làm y u sinh tr ng c a r , làm bi n d ng c quan c a Nhi u k t qu nghiên c u ch ng minh r ng gibberellin ch bi u hi n h t hi u qu c a u ki n phát tri n c a tr ng có đ phân đ m, lân, kali n c * Cytokinin Cytokinin đ c Miller tìm n m 1955 sau đ c Letham tìm th y h t ngơ non n m 1964 Trong nhóm cytokinin quan tr ng nh t Kinetin Reatin Cytokinin hoà tan t t r u, tan r t n c Trong cytokinin đ c t ng h p r T r cytokinin đ c v n chuy n m t cách th đ ng lên ph n m t đ t c a theo ng d n Cytokinin kích thích s phân chia t bào X cytokinin k t h p v i auxin s kích thích t bào phân chia l i chuy n sang giai đo n phân chia ti p Cho thêm cytokinin vào mô th c v t s h n ch trình phân gi i di p l c, kích thích ch i phát tri n, phá tr ng thái ng ngh c a c ho c nhi u lo i Cytokinin có th giúp t bào th c v t t ng tính ch ng ch u v i u ki n không thu n l i c a môi tr ng nh : gi m nhi t đ , h n hán, t ng t ng s mu i tan đ t, ng n ng a s lão hố c a mơ Chính v y, cytokinin đ c s d ng đ giúp cho m t s hoa t i lâu h n, giúp cho rau kh i xu ng mã gi m ch t l ng, v n chuy n xa nh ng v n t i * Axit absisic (ABA) N m 1961 Lee c ng s tách t v qu bơng khơ chín m t ch t d ng tinh th có kh n ng kích thích q trình r ng nhanh g i tên axit absisic N m 1963 ng i ta xác đ nh đ c c u trúc phân t c a ABA ABA có tinh th màu tr ng, có kh i l o nhi t đ nóng ch y 160 - 161 C ng phân t 264,3; Axit absisic c ch s phát tri n c a tr ng, m nh trình n y m m Ch t có tác d ng ng c ch c v i auxin, cytokinin gibberellin M t nh ng ch c n ng quan tr ng c a axit absisic làm kh n ng ch ng ch u c a v i u ki n không thu n l i c a môi tr ng d i tác đ ng c a nhân t b t l i c a môi tr ng bên ngồi Axit absisic nhanh chóng tích lu mô bào c a c bi t axit absisic kích thích q trình đóng l khí kh ng làm h n ch q trình h i n c c a - Xu h ng chung c a CYT, GA, IAA có tác d ng làm t ng s sinh tr ng phát tri n c a cây, ABA có nh h ng đ i l p h n, c ch s sinh tr ng c a Vi c t ng h p phito ng xu t (Stress hocmonone) ABA gây s ph n ng nhanh chóng đ i v i y u t mơi tr ng, ch ng h n nh s thi u h t n c ho c đ m ôi ABA làm t ng tính th m th u c a màng m t cách nhanh chóng - Th ng có m t m i t ng quan y u gi a n ng đ hocmon th c v t n i sinh v i s ho t đ ng c a phitohocmon th c v t - Bi t đ c vai trò sinh c a t ng phitohocmon đ i v i s sinh tr ng phát tri n c a cây, ng i ta có th ch n phitohocmon b sung thích h p theo m c đích mong mu n 3.11 Qu n phân h u c h c, phân xanh ) (phân chu ng, h u c sinh Vùng có phân chu ng, r m r phân xanh nên s d ng chúng k t h p v i phân khoáng đ cung c p m t ph n dinh d ng cho đ trì đ phì nhiêu đ t lâu dài R m r ngu n h u c s n có vùng tr ng lúa Kho ng 40% N, 30 - 35% P, 80 - 85% K 40 - 50% S có r m r Tuy nhiên hi n nay, nhi u vùng khơng có đ phân h u c đ cân đ i l i l ng dinh d ng b tr ng l y chi phí s d ng phân h u c th ng cao h n so v i s d ng l ng phân khoáng t ng ng Hi u đ c s khác bi t c b n v thành ph n dinh d ng c a lo i phân h u c vai trò c a ch t h u c c c u tr ng có lúa khác r t quan tr ng: - Trong h th ng lúa - tr ng khác (thí d , c c u lúa n c- lúa mì) hay h th ng lúa d a vào n c tr i đ t tr ng ho c đ t cao, th i k h o khí dài h n d n đ n s tr l i ch t h u c cho đ t hoàn ch nh nhanh h n i u d n đ n gi m l ng ch t h u c đ t theo chi u h ng tiêu c c đ n tính ch t v t đ t chân đ t cao (thí d , gi m kh n ng gi n c, c u trúc đ t x u đi, gi m kh n ng th m n c, gi m ho t đ ng sinh h c kh n ng hoà tan lân) - Trong h th ng thâm canh ho c v lúa/n m tàn d th c v t đ c phân hu ch y u u ki n y m khí, ch t h u c khó b phân hu d n đ n b n v ng h n Duy trì tính ch t v t đ t khó h n c u trúc đ t b phá hu nghiêm tr ng làm đ t Vai trò c a ch t h u c gi m nh h ng tr c ti p ho c gián ti p đ n kh n ng cung c p dinh d ng cho ôi ch t h u c nh h ng “tiêu c c” t i s sinh tr ng c a làm t ng kh n ng thi u dinh d ng khống (thí d : thi u k m) ho c gây ng đ c (thí d : ng đ c Fe, H2S) làm cho r b y u a) Qu n r m r làm đ t - Vùi r m r g c r vào đ t hoàn tr l i h u h t ch t dinh d ng mà tr ng l y đi, giúp cho vi c b o qu n kho d tr ch t dinh d ng c a đ t lâu dài (b ng 24) nh h ng đ n n ng su t lúa m t th i gian ng n th ng th p (khi so sánh v i vi c đ a r m r kh i ru ng ho c đ t) nh ng l i có l i ích lâu dài Nh ng vùng đ c bón phân khống vùi r m r kho d tr N, P, K Si đ t đ c trì, th m chí t ng lên Vùi tồn b r m r vào đ t t s d n đ n hi n t ng N t m th i không di đ ng đ c, nên c y lúa sau vùi r m r - tu n, đ ng th i bón phân đ m urê B ng 24 L ng dinh d ng trung bình đ c gi ng lúa thâm canh có t i l y hàm l ng khoáng có thóc r m r N P K Zn S Si Mg Ca Fe Mn Cu B L ng dinh d 17,5 3,0 17,0 0,05 L 10,5 2,0 7,0 ng l y theo thóc r m r (kg/t n thóc) 1,8 2,5 0,02 L ng dinh d 1,0 14,5 0,03 80 3,5 1,0 0,50 0,50 0,012 0,015 15 1,5 0,5 0,20 0,05 0,009 0,005 ng l y theo r m r (kg/ r m r ) 0,8 Hàm l 4,0 ng l y theo thóc (kg/1 t n thóc) ng dinh d 65 2,0 3,5 0,30 0,45 0,003 0,010 ng khống thóc (%) 1,10 0,20 0,29 0,002 0,100 2,0 0,15 0,05 0,025 0,005 0,0010 0,005 Hàm l ng khoáng r m r (%) 0,65 0,10 1,40 0,003 0,075 5,5 0,20 0,30 0,035 0,045 0,0003 0,0010 t r m r s làm m t h t l ng N, m t kho ng 25% P, m t gián ti p 20% K r a trôi m t t - 60% S Nh ng vùng ch bón phân khống khơng có S r m r ngu n S quan tr ng, v y không nên đ t r m r Ng c l i, n u đ t r m r bi n đ i K r m r thành d ng khoáng m t cách hi u qu ch có m t K b m t trình R i r m r m t ru ng đ tránh sinh “nh ng m nóng dinh d ng” - nh h ng c a vi c l y r m r kh i đ ng ru ng đ n đ phì nhiêu đ t v lâu dài đ i v i K h n P r t nhi u (b ng 25) Tuy nhiên, r i vùi r m r vào đ t s t n nhi u công lao đ ng nên nông dân quan tâm t i vi c đ t thi t th c h n R m r c ng m t ngu n vi l ng quan tr ng (Zn) nh h ng quan tr ng nh t t i vi c cân đ i Si tích lu lúa B ng 25 S c hút N, P, K t i thích c a th i k thu ho ch c a gi ng lúa m i hi n B ph n c a Thóc N P S c hút dinh d K ng, kg/t n thóc 1,8 R mr 0,8 13 Thóc + R m r 15 2,6 15 - Cày khô nông (5-10 cm) đ vùi tàn d th c v t t ng đ thống khí đ t th i gian đ t ngh s làm t ng kh n ng c a N th i k sinh tr ng cho v lúa ti p theo cày nơng đ t khơ u c u c n máy cày bánh nên ti n hành - tu n sau thu ho ch đ i v i kho ng th i gian ngh gi a v nh t 30 ngày Tuy nhiên, c n ph i tính tốn giá tr kinh t c a chi phí lao đ ng nhiên li u t ng thêm - T ng c ng kh n ng cung c p N n i t i lo i đ t b ng p th ng xuyên b ng cách tháo làm khơ n c đ nh k Thí d , tiêu n c gi a v - ngày vào cu i th i k đ nhánh (kho ng 35 ngày sau c y) b) Qu n nguyên li u h u c khác - Các lo i phân h u c khác bi t r t l n v thành ph n, m c đ nh h ng kh n ng cung c p dinh d ng c ng nh đ phì nhiêu đ t (b ng 17) Vùng s n có ngun li u h u c nên bón - 10 t n/ha (ho c h n) phân chu ng ho c v t li u h u c khác (tàn d th c v t, phân ) cho lo i đ t nghèo h u c , đ c bi t cho nh ng vùng tr ng lúa d a vào n c tr i vùng lúa thâm canh v i h th ng c c u lúa + tr ng c n khác (lúa mì ho c ngơ) Tránh bón nhi u ch t h u c tr c gieo tr ng - Có nhi u h đ u làm phân xanh, ch ng h n nh n (Sesbania rostrata) sinh tr ng nhanh, ng n ngày, có n t s n thân có kh n ng tích lu N nhanh (80 - 100 kg N/ha kho ng th i gian 45 - 60 ngày) H u h t l ng N (kho ng 80%) ngu n N2 c đ nh sinh h c Các lo i phân xanh phân gi i nhanh n u đ c vùi vào đ t có th cung c p N thay cho bón đ m khoáng, đ c bi t th i k sinh tr ng sinh d ng S d ng thang màu đ xác đ nh nhu c u bón N b sung Các lo i phân xanh c i thi n tính ch t v t đ t nh ng làm t ng ch t h u c th i gian dài Bón phân xanh giúp c i t o đ t m n đ t nhi u natri nhanh hi u qu h n - Tr ng loài c i t o đ t (cây h đ u, phân xanh khác, c ) th i k đ t ngh c a c c u: lúa + đ t ngh (không lúa) đ b o v , t o thêm ch t h u c t ng thu nh p (nh thu h t c a h đ u) n u đ m đ t u ki n kinh t cho phép 3.12 Qu n ch t c i t o đ t - Trong nh ng n m g n th tr ng phân bón Vi t Nam xu t hi n nhi u lo i s n ph m không n m tên g i lo i phân bón nh : phân khống (phân vơ c , phân hoá h c), phân đ n (phân khống đ n), phân bón r , phân bón lá, phân đa y u t , phân ph c h p, phân tr n, phân đa l ng, phân trung l ng, phân vi l ng, phân bón đ t hi m, phân bón h u c , phân h u c vi sinh, phân vi sinh, phân h u c khoáng, phân h u c truy n th ng, phân bón có b sung ch t u hồ sinh tr ng, … mà g i ch t c i t o đ t Chính v y Ngh đ nh s 191/2007/N -CP c a Chính ph ngày 31 tháng 12 n m 2007 v “S a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh 113/2003/N -CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v vi c qu n s n xu t, kinh doanh phân bón” đ a tiêu chí v ch t c i t o đ t đ c n m danh m c phân bón đ c phép s d ng n c ta - Ch t c i t o đ t ch t bón vào đ t có tác d ng nâng cao đ phì, c i thi n tính ch t lý, hố đ c tính sinh h c đ t - Ngồi vơi, th ch cao, qu ng ph tphorít, apatit, v.v… nh ng ch t c i t o đ t th ng đ c nông dân s d ng đ c i t o đ t t tr c đ n nay, t tháng 11 n m 2005 đ n tháng 10 n m 2007 th tr ng phân bón n c ta đ c b sung thêm ch t c i t o đ t c a doanh nghi p vào danh m c phân bón (b ng 26) B ng 26 Danh m c ch t c i t o đ t đ c phép s d ng Vi t Nam Tên ch t c it ođ t STT (ho c tên th ng m i) C it ođ t Con Cò Ch ph m vi sinh v t Humix c i t ođ t H nh p c it ođ t 3-20-1-36 Thành ph n hàm Theo Quy t T ch c n v l ng ch t dinh đ nh c a B tính d ng [ %, ppm, ho c xin đ ng ký NN & PTNT CFU/g(ml)] % Q s N-P2O5(ts)-CaO-S-MgO: Công ty liên 77/2005/Q doanh 2,1-23-40-2,4-2,1 BNN ngày Baconco 23/11/2005 % N-P2O5(hh)-K2O: 1-2-0,5; Công ty ppm CaO:1; MgO: 0,5, S:0,5; TNHH H u HC:24; Humat K/Na: 2,5 c HUMIX CFU/g Fe:400; Cu:500; Zn: 500; Mn:300; B: 300 *VSV(p): 1x106; VSV(N): 1x106 % N-P2O5(hh)-K2O-CaO: 3-20-1-36 Q s 77/2005/Q BNN ngày 23/11/2005 Q s Doanh nghi p trách 77/2005/Q nhi m Th nh BNN ngày 23/11/2005 Bình (ti p b ng 26) Tên ch t c it ođ t STT (ho c tên th ng m i) Thành ph n hàm Theo Quy t n v l ng ch t dinh T ch c đ nh c a B tính d ng [ %, ppm, ho c xin đ ng ký NN & PTNT CFU/g(ml)] Ch ph m GAM-Sorb (Gel gi n c, u hoà đ m) % K2O: 19 Kh i l ng gi m đ t sau tháng: 85 T l tinh b t s n/poly (Axit Acrylic): 1/1 tr ng n c lo i ion (g/g): 200 Kích th c h t (mm): 0,3-0,7 1-3; pH t i đ tr ng 6,8-7 TA Dolomite % Ca: 65; Mg: 30 MicroHydroactivital BO (ho c MicroTerraActivital WA) % Q s 55/2006/Q BNN ngày 07/07/2006 Công ty TNHH SX&TM T n Phúc ppm Q s 55/2006/Q BNN ngày 07/07/2006 N-P2O5(hh)-K2O: 0,05Công ty Q s 0,03-0,22; Ca:0,1; Mg: TNHH 10/2007/Q 0,04 Th ng m i BNN ngày 06/02/2007 Fe: 5; Zn: 1; B:2 Qu c t *Ghi chú: VSV(p): Vi sinh v t phân gi i lân; VSV(N): Vi sinh v t c đ nh đ m - C n c vào thành ph n, hàm l ng h p ch t có m i ch t c i t o đ t, c ng nh vào tính ch t đ t tr ng (đ phì nhiêu th c t ) nông dân nên ch n ch t c i t o đ t phù h p Li u l ng th i gian s d ng m i lo i theo h ng d n c a doanh nghi p ho c đ n v khuy n nông c s ... rãi cho lúa - T t c lo i phân bón (ch ph m) có ch a nguyên t dinh d ng trung vi l ng đ c th ng m i hố thích ng cho lúa n c th hi n b ng 21 B ng 21 Các ngu n phân bón có ch a dinh d vi l ng cho lúa. .. đ m cho lúa đ c gi i thi u b ng 18 B ng 18 Ngu n phân đ m cho lúa Tên Công th c Hàm l ng Amôn nitrat NH4NO3 33-34% N Amôn clorua NH4Cl 28% N Chú gi i Sinh lý chua (axit hoá), ch s d ng cho lúa. .. (Cu) có chi u h ng nh kali 3.2 Các lo i phân bón dùng cho lúa Cây lúa h p thu tr c ti p ch t dinh d ng t ngu n: đ t phân bón Phân bón cho lúa đ c chia nhóm: phân h u c phân vơ c (phân hoá h c)
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý DINH DƯỠNG CHO lúa, QUẢN lý DINH DƯỠNG CHO lúa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay