NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:35

CHƯƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Thạc sĩ Nguyễn Thiện Duy KHÁI NIỆM CHIẾN LƯC  Chiến lược yếu tố đònh mục tiêu dài hạn tổ chức (Prof Alfred D Chandler, 1962) Have strategy first, and you have goals  Chiến lược mô hình mục tiêu kế hoạch để đạt mục tiêu (Prof Kenneth L Andrews, 1965) Where you want to go? How to get there? KHÁI NIỆM CHIẾN LƯC  Chiến lược sợi đỏ xuyên suốt hoạt động tổ chức (Prof H Igor Ansoff, 1965)  Chiến lược tạo vò độc đáo có giá trò, bao gồm: - Các hoạt động khác biệt; - Sự chọn lựa đánh đổi cạnh tranh; - Tạo phù hợp tất hoạt động công ty (Michael E Porter, 1999) Chiến lược đònh trước Chiến lược có cân nhắc kỹ Chiến lược không thực Chiến lược thực Chiến lược dự kiến CÁC THÔNG SỐ VỀ CHIẾN LƯC  Chiến lược chứa mục tiêu, chiến thuật chuỗi kế hoạch hành động  Chiến lược giải vấn đề dự báo trước  Chiến lược đòi hỏi “hệ thống chiến lược hỗ trợ lẫn nhau” VẤN ĐỀ CHIẾN LƯC  Quyết đònh nhà quản trò cấp cao  Yêu cầu phân tích môi trường tổ chức  Đòi hỏi khối lượng lớn nguồn lực tổ chức  Đònh hướng tương lai: Ảnh hưởng đến thònh vượng công ty dài hạn  Thường có kết quả/hậu liên quan đến đơn vò, phận tổ chức KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Quản trò chiến lược tiến hành phân tích môi trường, tạo mục tiêu tổ chức; đònh; tổ chức kiểm soát việc thực đònh nhằm đạt mục tiêu môi trường tương lai QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Môi trường Quyết đònh Mục tiêu KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Quản trò chiến lược nghệ thuật khoa học xây dựng, triển khai đánh giá đònh xuyên suốt có tính chức (cross-functional decisions) quản trò nhằm giúp tổ chức đạt mục tiêu Fred R David (2014), Strategic Management 14th Edition CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Xây dựng, phân tích lựa chọn chiến lược (Hoạch đònh chiến lược) Thực chiến lược Đánh giá, kiểm soát chiến lược  Môi trường Mục tiêu Chiến lược Sứ mạng, tầm nhìn TÓM LẠI, Quản trò chiến lược giúp Nhà quản trò đỡ thất bại kinh doanh Nhà quản trò bớt lúng túng điều hành DN Nhà quản trò bền vững kinh doanh ... E Porter, 1999) Chiến lược đònh trước Chiến lược có cân nhắc kỹ Chiến lược không thực Chiến lược thực Chiến lược dự kiến CÁC THÔNG SỐ VỀ CHIẾN LƯC  Chiến lược chứa mục tiêu, chiến thuật chuỗi... QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Xây dựng, phân tích lựa chọn chiến lược (Hoạch đònh chiến lược) Thực chiến lược Đánh giá, kiểm soát chiến lược  Môi trường Mục tiêu Chiến lược Sứ mạng, tầm nhìn TÓM LẠI, Quản. .. NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Quản trò chiến lược tiến hành phân tích môi trường, tạo mục tiêu tổ chức; đònh; tổ chức kiểm soát việc thực đònh nhằm đạt mục tiêu môi trường tương lai QUẢN TRỊ CHIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược, NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay