May tr n khong khi

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:34

Máy trộn khơng khí Máy trộn khơng khí thiết bị dùng để điều hòa khơng khí Như hình 28.10, máy trộn khơng khí, khơng khí trực tiếp tiếp xúc với ống xịt nước trao đổi nhiệt đồng thời tích tụ nước khơng khí nước Các điều kiện đầu khơng khí phụ thuộc vào nhiệt độ nước phun vào máy máy trộn khơng khí.Vì thế, qua việc kiểm sốt nhiệt độ nước bên ngồi ta kiểm soát điều kiện đầu khơng khí, mà tùy vào sử dụng cho mục đích điều hòa khơng khí Trong máy trộn khơng khí, nhiệt độ trung bình giọt nước có liên kết với khơng khí định lượng nhiệt nước trao đổi Theo hệ định luật 2, lượng nhiệt trao đổi không khí giọt nước theo hướng giảm dần nhiệt độ Tương tự, lượng nước trao đổi theo hướng giảm dần áp lực nước Cho vài ví dụ: a) Làm lạnh khử ẩm: tw < tDPT Giá trị enthalpy đầu khơng khí nhỏ giá trị đầu vào, từ cân lượng biểu diễn chuyển đổi tổng lượng từ khơng khí sang nước Do để tiếp tục q trình, nước phải làm mát bên Ở nhiệt ẩn nhiệt trao đổi từ khơng khí sang nước Điều biểu diễn đường O-A hình 28.11 b) Bão hòa đoạn nhiệt: tw = tWBT Ở việc chuyển giao nhiệt từ khơng khí vào nước xác nhiệt ẩn từ nước sang khơng khí Do đó, khơng làm mát bên ngồi làm nóng nước điều cần thiết Đó trường hợp tuần hồn nước tính khiết Được biểu diễn đường O-B hình 28.11 Quá trình diễn thiết bị hoàn hảo thiết bị bay làm mát c) Làm lạnh làm ẩm: tDPT < tw < tWBT Ở truyền nhiệt hợp lí từ khơng khí sang nước nhiệt ẩm từ nước sang khơng khí, tổng số nhiệt truyền từ khơng khí vào nước, đó, nước cần làm mát bên Điều thể đường O-C hình 28.11 d) Làm lạnh làm ẩm: tWBT < tw < tDBT Ở truyền nhiệt hợp lí từ khơng khí sang nước nhiệt ẩm từ nước sang khơng khí, tổng số nhiệt truyền từ nước vào khơng khí, nước cần làm nóng bên ngồi Điều thể đường O-D hình 28.11 Quá trình diễn tháp làm mát Các dòng khơng khí trích nhiệt từ nước nóng đưa đến bình ngưng, nước lạnh gửi lại cho bình ngưng e) Làm nóng làm ẩm: tw > tDBT Ở nhiệt cảm biến nhiệt ẩn từ nước sang khơng khí, nước làm nóng bên ngồi Điều thể đường O-E hình 28.11 Như vậy, xem máy trộn khơng khí làm việc quanh năm thiết bị điều hòa khơng khí Mặc dù máy trộn khơng khí thiết bị vơ hữu ích đơn giản, khơng thường sử dụng thuận tiện ứng dụng cho máy điều hòa khơng khí lo ngại vấn đề sức khỏe tăng trưởng vi khuẩn nấm bề mặt ướt Tuy nhiên sử dụng ứng dụng công nghiệp ... dòng khơng khí tr ch nhiệt từ n ớc n ng đưa đ n bình ngưng, n ớc lạnh gửi lại cho bình ngưng e) Làm n ng làm ẩm: tw > tDBT Ở nhiệt cảm bi n nhiệt n từ n ớc sang khơng khí, n ớc làm n ng b n ngồi... truy n nhiệt hợp lí từ khơng khí sang n ớc nhiệt ẩm từ n ớc sang khơng khí, tổng số nhiệt truy n từ n ớc vào khơng khí, n ớc c n làm n ng b n ngồi Điều thể đường O-D hình 28.11 Quá tr nh di n tháp... khơng khí sang n ớc nhiệt ẩm từ n ớc sang khơng khí, tổng số nhiệt truy n từ khơng khí vào n ớc, đó, n ớc c n làm mát b n Điều thể đường O-C hình 28.11 d) Làm lạnh làm ẩm: tWBT < tw < tDBT Ở truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: May tr n khong khi , May tr n khong khi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay