ĐỀ CƯƠNG môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học LỚP CAO học

46 3 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:34

LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN ĐỀ CƢƠNG MÔN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Học viên thực hiện: Chu Thanh Dũng K22 - LLPPDH I Phần lí thuyết: Câu 1: Đặc trƣng hoạt động nghiên cứu khoa học gì? Trả lời:  Nghiên cứu khoa học cơng việc tìm tòi, khám phá tri thức giới khách quan, tính chất, chất vật, tượng, mối quan hệ vật tượng tự nhiên xã hội, tìm phương pháp mới, phương tiện kĩ thuật để nhận thức, biến đổi tự nhiên, xã hội tư Ví dụ: - Nghiên cứu đề tài khoa học ngành Toán nghiên cứu sâu theo chuyên ngành hay hướng chuyên ngành nhằm có kết bổ xung lí thuyết tìm tính chất, ứng dụng - Nghiên cứu đề tài khoa học ngành sư phạm Toán vận dụng tri thức vào thực tiễn dạy học mơn Tốn  Một số đặc trưng hoạt động nghiên cứu khoa học: a) Tính mới: Hoạt động NCKH trình thâm nhập vào giới vật tượng mà người chưa biết, biết chưa nắm rõ chất Vì q trình NCKH ln q trình hướng tới phát sáng tạo b) Tính rủi do: Được qui định tính hướng NCKH Một NCKH thành cơng, thất bại c) Tính kế thừa: Mọi nghiên cứu phải kế thừa nghiên cứu khác, hay thành khoa học khác d) Tính tin cậy: Một thành tựu khoa học cơng nhận nhờ thực nghiệm khoa học, phải kiểm chứng được, để chứng tỏ độ tin cậy đề tài nghiên cứu Vì muốn đề tài thành công, người nghiên cứu cần phải thực nhiều điều kiện hay hồn cảnh khác e) Tính khách quan: Tính khách quan vừa đặc điểm PPNCKH, vừa tiêu chuẩn bắt buộc người NCKH Một nhận định vội vã theo cảm tính, kết luận thiếu xác nhận kiểm chứng chưa thể phản ánh khách quan chất, quy luật vận động vật, tượng f) Tính cá nhân: Mỗi đề tài NCKH gắn với tên tuổi cá nhân cụ thể Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Câu 2: Các loại hình nghiên cứu khoa học? Trả lời: Căn vào: a) Chức nghiên cứu:  Mơ tả: Là trình bày ngơn ngữ hình ảnh chung vật, cấu trúc trạng thái, vận động vật  Giải thích: Là việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến hình thành qui luật chi phối trình vận động vật  Biện pháp: Là loại chức nghiên cứu vật mới, chưa tồn  Dự báo: Là việc đốn trước q trình hình thành, phát triển tiêu vong vật, vận động trạng thái vật tương lai, dựa chứng cứ, hay sở khoa học b) Dựa vào giai đoạn nghiên cứu:  Nghiên cứu bản: Là nghiên cứu nhằm phát thuộc tính, cấu trúc cấu thành vật  Nghiên cứu ứng dụng: Là vận dụng quy luật phát từ nghiên cứu để giải thích vật, có mục đích thực hành vận dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu cụ thể thực tiễn  Nghiên cứu triển khai: Là vận dụng quy luật (thu từ nghiên cứu bản) nguyên lý ( thu từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa quy trình sản xuất khả thi vào thực tiễn c) Thu thập thông tin:  Nghiên cứu thư viện  Nghiên cứu điền dã  Nghiên cứu Labo Câu 3: Thiết kế báo cáo khoa học? Trả lời:  Trang tiêu đề: Trường: Khoa: Tên đề tài: Người thực hiện: Người hướng dẫn: Ngày… tháng … năm …  Tổng quan báo cáo - Mở đầu - Chương 1, chương 2, … - Kết luận kiến nghị Có học hơn! Gắng công học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN  Nội dung cụ thể: - 10 - 15 slide/20 phút - - dòng/ slise - Cỡ chữ cho phòng đọc 24 - 28 - Nội dung báo cáo sile cô đọng, ngắn gọn, nói người báo cáo giải thích thêm - Chú ý: Có thêm phương tiện hỗ trợ: Bút chì, điều khiển từ xa, chuột khơng dây, chữ có in đậm, in nghiêng, gạch chân,…  Nội dung báo cáo nên tập trung vào vấn đề gì? - Cách thức tiếp cận vấn đề - Cách giải vấn đề - Kết đạt - Nói rõ đóng góp riêng Câu 4: Cách trình bày báo cáo có hiệu quả? Trả lời: - Khâu chuẩn bị tốt + Trình chiếu + Có giấy, bảng để vẽ giải thích số nội dung slide + Phối hợp nhịp nhàng nói trình chiếu, tuyệt đối khơng đọc slide, có trang cần dừng lâu, có trang cần lướt nhanh(dự kiến thời gian cho nội dung slide, có thời gian dừng lại để người lắng đọng) Câu 5: Tính logic, tính xác cơng trình nghiên cứu khoa học? I Trình tự logic nghiên cứu khoa học: Vấn đề nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu câu hỏi đặt người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn tính hạn chế tri thức có với yêu cầu phát triển tri thức trình độ cao Giả thuyết nghiên cứu: Giả thuyết nghiên cứu nhận định sơ bộ, kết luận giả định chất vật, người nghiên cứu đưa để chứng minh bác bỏ Tiêu chí xem xét giả thuyết: - Giả thuyết phải xây dựng sở quan sát - Giả thuyết không trái với lý thuyết - Giả thuyết phải kiểm chứng Phƣơng pháp thu thập thông tin: * Các loại thông tin: Các sở lý thuyết liên quan đến nội dung đối tượng nghiên cứu; Kết nghiên cứu đồng nghiệp ngành; kiện/số liệu; tài liệu thống kê Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN * Các dạng tồn thông tin: - Tài liệu: Tác phẩm khoa học, Sách giáo khoa, Tạp chí chuyên ngành, báo chí, báo cáo khoa học… - Hiện vật: Dạng tồn thực tế vật chất * Các phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin: Nghiên cứu tài liệu đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp; quan sát đối tượng khảo sát; Thực nghiệm trực tiếp đối tượng khảo sát vật mô Xử lý kết nghiên cứu: Kết thu thập thông tin từ công việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát thực nghiệm tồn hai dạng: Định tính định lượng (các số liệu) Các kiện số liệu cần xử lý để xây dựng luận cứ, làm bộc lộ quy luật, phục vụ việc chứng minh bác bỏ giả thuyết Có hai nội dung xử lý thơng tin: Xử lý toán học số liệu; Xử lý logic số liệu Viết kết nghiên cứu: Mọi kết nghiên cứu phải viết Có nhiều loại ngơn ngữ sử đụng viết tài liệu khoa học: Lời văn, biểu thức toán học, số liệu, bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình vẽ, ảnh Cần kết hợp sử dụng để thể cách sinh động sáng sủa nội dung báo cáo Các hình thức công bố kết nghiên cứu: Trừ lĩnh vực cần giữ bí mật (như an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, bí mật có nhân), kết nghiên cứu cần phải cơng bố * Các hình thức công bố: - Bài báo báo cáo hội nghị khoa học; Thông báo khoa học; Tổng luận khoa học; kỷ yếu khoa học; Báo cáo kết nghiên cứu II Tính xác Khoa học thực nghiệm dựa vào cân đo đong đếm Mà, cân đo đong đếm đòi hỏi phải xác Khái niệm xác đề cập đến hệ thống đo lường cho kết (hay gần tốt) với giá trị thật Thông thường thực nghiệm công trình nghiên cứu khoa học kiểm chứng phòng thí nghiệm khác để xác nhận kết nghiên cứu, thực nghiệm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người nghiên cứuhọc hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Câu 6: Mô tả so sánh liệu phục vụ cho việc thực đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục? Trả lời: Mô tả liệu:  Tham số đại diện cho độ tập trung liệu: Mốt, số trung bình, trung vị  Tham số đại diện cho độ phân tán: Độ lệch chuẩn + Tính mod Exel = Mode(giá trị 1, giá trị 2,…) + Tính giá trị trung bình = Average(giá trị 1, giá trị 2,…) + Số trung vị = Median(giá trị 1, giá trị 2,…) n lẻ lấy giá trị thứ (n+1)/2 n chẵn lấy giá trị số n/2 n/2 + + Độ lệch chuẩn = Stdev(giá trị 1, giá trị 2,…) So sánh liệu thực nghiệm a) Dữ liệu liên tục liệu rời rạc - Liên tục: Dữ liệu mà giá trị nằm đoạn - Rời rạc: b) Đối với liệu liên tục dùng kiểm chứng t-test; liệu rời rạc dùng kiểm chứng bình phương (khi - square test) - Kiểm chứng t-test độc lập - Kiểm chứng t-test phụ thuộc VD: Tính t-test liên tục = ttest(mảng 1, mảng 2, tham số 1, tham số 2) học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN II Bài Tập: Xây dựng đề cƣơng:  Đề tài nghiên cứu khoa học cần thỏa mãn yêu cầu sau: - Đề tài có ý nghĩa khoa học có giá trị thực tiễn - Đề tài có tính cấp thiết - Đề tài có tính  Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học: a) Lí chọn đề tài - Giải mâu thuẫn mục tiêu thực trạng VĐ: Đề tài: Rèn luyện kĩ tính tích phân cho học sinh lớp 12 Mục tiêu: + Căn vào luật giáo dục: Rèn luyện, kĩ + Dựa vào văn kiện, thị hướng dẫn Đảng, nhà nước, quy định chung BGD - ĐT đề tài Thực trạng: + Kĩ tính tích phân học sinh THPT - Mục trả lời cho câu hỏi: Vì đề tài chọn thường có số lí sau: + Trong cơng trình cơng bố tồn (một số) vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh + Cần nghiên cứu làm rõ, bổ sung, tổng quan, vận dụng cho (một số) lí thuyết, lí luận mà chưa có cơng trình điều + Để giải (một số) mâu thuẫn lí thuyết, lí luận thực tiễn, nhu cầu hạn chế nhận thức, thực hành vận dụng b) Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục trả lời câu hỏi: Đề tài nhằm mục tiêu/ mục tiêu gì?; tức nêu rõ dự định làm để giải nhu cầu giáo dục đào tạo; để đạt mục tiêu cần phải làm gì? - Mục tiêu cần ngắn gọn, thể rõ mức độ đạt đánh giá - Mục tiêu cụ thể hóa thành nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đạt để trả lòi câu hỏi khoa học làm rõ đề tài Tránh viết mục tiêu chung chung nhiệm vụ nhỏ lẻ Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN c) Phƣơng pháp nghiên cứu + PPNC lí luận: dựa vào tài liệu có sẵn, thành tựu nhân loại tâm lí học, giáo dục học, tốn học, văn kiện Đảng, + PP điều tra quan sát: Tiến hành dự giờ, trao đổi, tham khảo ý kiến số đồng nghiệp dạy giỏi, tìm hiểu thực tiễn việc phát triển tư sáng tạo cho học sinh dạy học bất đẳng thức số trường phổ thông + PP tổng kết kinh nghiệm: + PP thực nghiệm: Thực nghiệm tiến hành với đối tượng học sinh trường trung học phổ thông nhằm kiểm nghiệm thực tiễn tính khả thi hiệu đề tài nghiên cứu Mục trả lời cho câu hỏi: Giả thuyết(luận điểm) nêu chứng minh cách nào? d) Phạm vi nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là chất vật tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khảo sát phạm vi định thời gian,không gian lĩnh vực nghiên cứu e) Giả thuyết khoa học - Là dự đốn có cứ, có sở khoa học kiểm nghiệm mối liên hệ chất số tượng giáo dục - Mục trả lời cho câu hỏi: Luận điểm tác giả gì? f) Cấu trúc luận văn, luận án Mục trình bày vắn tắt dàn ý cơng trình, mục lục g) Dự kiến kết nghiên cứu Nêu rõ việc làm, kết đạt nói rõ kết công bố tài liệu, sách báo nào, trình bày hội thảo đâu? h) Kế hoạch nghiên cứu Định kế hoạch, kết bước thời gian nghiên cứu kết thúc chương trình i) Tài liệu tham khảo Phần nêu tài liệu trình làm đề tài, tác giả trích dẫn, đọc tham khảo Tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh,… xếp theo thứ tự A, B, C… Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Thiết kế phiếu điều tra: TÊN PHIẾU ĐIỀU TRA  Mục đích: Xin vui lòng trả lời  Thông tin cá nhân: (tùy thuộc vào nội dung điều tra có khơng) (họ tên, giới tính, ngày tháng, năm sinh, điện thoại, địa nơi công tác,…)  Câu hỏi điều tra + Hướng dẫn trả lời câu hỏi + Câu hỏi đóng(mở) + Gợi ý người điều tra có khơng?  Lời cảm ơn Ngày … tháng năm  Những điều cần lưu ý, thiết kế mẫu điều tra: - Xác định mục tiêu điều tra, nội dung cần điều tra - Xác định đối tượng cần điều tra(chọn đối tượng phù hợp, ý tính đa dạng vùng miền, chọn ngẫu nhiên) - Xây dựng kế hoạch điều tra; thu thập xử lí thơng tin - Xây dựng hệ thống câu hỏi(có câu hỏi, nội dung câu hỏi, câu hỏi phải ngắn gọn cụ thể, dễ hiểu, xếp câu hỏi, hình thức trình bày) - Điều tra mẫu, rút kinh nghiệm Dƣới số Phiếu điều tra Tóm tắt luận văn Thạc Sĩ - LLPPDH học viên chuyên ngành cung cấp: Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM - K22 LLPPDH2  Họp lớp K22 - LLPPDH2, gồm hai lần họp nhóm: Lần 1: Vào hồi 15h - 17h ngày 31/05/2013 Lần 2: Vào hồi 08h - 10h ngày 04/06/2013 Địa điểm: Thư viện trường ĐHSPHN  Thành phần tham dự: Chu Thanh Dũng (trƣởng nhóm) Nguyễn Hữu Hải (thƣ ký) Phạm Đăng Hải (thành viên) Nguyễn Thị Hảo (thành viên) Bùi Thị Thu Hiền (thành viên) Nguyễn Thanh Hòa (thành viên)  Nội dung: Bàn việc xây dựng phiếu điều tra giáo dục Trong hai lần họp nhóm, với tinh thần đồn kết, nhiệt tình, động, nhóm đạt số kết sau:  Lần 1: Nhóm họp với mục tiêu tìm đề tài để làm phiếu điều tra, người phải đưa đề tài riêng nhóm tiến hành phân tích thuận lợi, khó khăn đề tài Sau gần hai thảo luận nhóm định chọn đề tài: " Nhận thức sơ kỹ sinh viên công nghệ thông tin " thành viên Phạm Đăng Hải để làm mẫu phiếu điều tra Kết thúc lần họp thứ người chuẩn bị câu hỏi cho mẫu phiếu điều tra đề tài  Lần 2: Mục đích lần họp thứ hai để tập hợp thống câu hỏi cho mẫu phiếu điều tra Để họp diễn cách nhanh chóng có hiệu quả, thành viên nhóm gửi mail cho nhóm trưởng câu hỏi mà biên soạn trước diễn họp Nhóm trưởng tập hợp gửi lại cho thành viên tham khảo trước Và họp thứ hai này, người đưa câu hỏi mà sửa chuẩn bị, tất người sơi đóng góp ý kiến cuối chọn 12 câu hỏi cho mẫu phiếu điều tra Mọi người nhóm làm việc với tinh thần đồn kết, nhiệt tình, động, nên câu hỏi hay đáp án trả lời mang đậm dấu ấn đoàn kết tinh thần làm việc nhóm, gần khơng có câu hỏi khơng có góp ý thành viên nhóm Vì nhóm thống coi câu hỏi câu trả lời kết làm việc tập thể Và thống cho người số điểm 10 THƢ KÝ (đã ký) Có học hơn! NHĨM TRƢỞNG (đã ký) Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ - K22 LLPPDH2 TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LỚP K22 CAO HỌC TOÁN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Sau gần năm học tập, nghiên cứu Trường ĐHSPHN Để tìm hiểu tình hình học tập, nghiên cứu học viên BCS tiến hành điều tra khảo sát, để đánh giá tình hình học tập học viên lớp sau: Xin nhờ học viên đánh dấu x vào ô muốn chọn để trống không chọn: Xin chân thành cảm ơn tất học viên tham gia! THƠNG TIN CHUNG  Họ tên(khơng bắt buộc): Giới tính:………………………………  Lớp học nay:…………… & ……………………………………………  Điện thoại:…………………………………………………………………………  Email:………………………………………………………………………………… Câu hỏi: Các buổi học tuần, bố trí vào thời điểm thuận lợi cho bạn? □ Đồng ý □ Phân vân □ Hồn tồn đồng ý □ Khơng đồng ý Theo bạn, phong trào học tập lớp môn học PPNCKH này? □ Trầm □ Sôi □ Bình thường □ Rất sơi Bạn dành thời gian tự học ngày? □ < 2h □ 4h - 6h □ 2h - 6h Bạn có thường xuyên lên thư viện trường ĐHSPHN để tự học? □ Rất thường xun □ Rất Có học hơn! □ Thường xuyên □ Không 10 Gắng công học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VẤN ĐỀ LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN - K22 LTXS2 (Dành cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội) Nhằm đưa giải pháp hỗ trợ tốt cho đời sống sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Đoàn trường ĐHSP Hà Nội tiến hành điều tra sau nhằm hiểu vấn đề làm thêm sinh viên để có thơng tin cần thiết Bạn trả lời câu hỏi để thu kết chân thực Những thơng tin đảm bảo bí mật khơng sử dụng cho mục đích khác ngồi mục đích nêu Thơng tin cá nhân Họ tên (khơng bắt buộc):…………………………………Nam/nữ… Lớp:……… Khóa:…… …….Ngành học:……………………… ………… Số điện thoại: …………………… Email: …………………………………… Quê quán:………………………………………………………… Chi phí hàng tháng bạn …………………… đồng Thu nhập bình quân hàng tháng gia đình bạn …………………… đồng Kinh phí để trang trải cho sống học tập bạn từ: ………………… đồng  Gia đình ………………… đồng  Học bổng ………………… đồng  Đi làm thêm II Thơng tin Chú ý: - Bạn đánh dấu nhân (x) vào câu trả lời - Chỉ chọn câu trả lời mà bạn thấy phù hợp với Bạn làm thêm chƣa?  Đã  Chưa có điều kiện  Không Bạn làm thêm vào năm thứ mấy?     Năm thứ Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ tư Có học hơn! 32 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Lý khiến bạn làm thêm gì?     Hồn cảnh gia đình khó khăn Muốn tự lập Có nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn, cao kĩ giao tiếp Ý kiến khác……………………… Những yêu cầu bạn công việc làm thêm?     Lương cao, chủ động thời gian Đúng chuyên ngành học Giúp nâng cao khả giao tiếp, động, sáng tạo Ý kiến khác…………………………… Bạn làm cơng việc gì?     Tiếp thị Gia sư Cộng tác viên Công việc khác Công việc bạn làm thêm có liên quan đến ngành học bạn khơng?  Có  Khơng Bạn nghĩ tìm đƣợc cơng việc với nhu cầu đâu?     Tìm mạng Đến trung tâm mơi giới Tìm qua người quen Ý kiến khác………………… Bạn suy nghĩ trung tâm giới thiệu việc làm?     Tốt Khơng hay Tồn trung tâm lừa đảo Ý kiến khác……………………………….… Bạn gặp phải khó khăn tìm việc làm thêm?     Khơng biết tìm cơng việc đâu Gặp cơng ty ma bị lừa Công việc nặng nhọc, lương không cao Ý kiến khác………………………………… Có học hơn! 33 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN 10 Số tiền bạn kiếm đƣợc có đủ cho bạn chi tiêu việc học sinh hoạt ngày không?     Có Khơng đủ Chỉ phần Đi làm khơng phải lí kiếm tiền 11 a) Khi bạn làm thêm gia đình bạn có biết khơng?  Có  Khơng b) Tại gia đình bạn lại không biết? ……………………………………………………………………………… …………………………………………… 12 Nếu có biết, gia đình bạn phản ứng nhƣ nào?     Đồng ý Tuyệt đối không cho làm thêm Lớn tự định Ý kiến khác 13 Bạn thƣờng dành thời gian cho việc làm thêm tuần?     time  2h 2h  time  4h 4h  time  6h time  6h 14 Theo bạn thời gian làm thêm nhƣ có ảnh hƣởng tới việc học bạn khơng?  Có  Khơng  Đơi có ảnh hưởng 15 Có sinh viên làm thêm nhiều nên không dành đƣợc nhiều thời gian cho việc học (phải nghỉ buổi học để làm hay làm việc mệt mỏi nên học không tập trung đƣợc), bạn rơi vào tình trạng chƣa?  Đã  Khơng  Thỉnh thoảng Có học hơn! 34 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN 16 Hiện bạn có làm thêm khơng?  Có  Khơng 17 Cơng việc bạn làm có phù hợp với bạn khơng? Vì sao?  Có……………………………………………………………  Khơng………………………………………… …………… 18 Bạn có thích thú với cơng việc khơng?  Có  Khơng 19 Góp ý: Nếu cán Đồn trƣờng, bạn làm để giúp đỡ bạn làm thêm nhiều để tập trung vào việc học Hoặc giúp đỡ bạn mong muốn có đƣợc việc làm thêm hợp với sinh viên? Cảm ơn hợp tác bạn! Hà Nội, ngày… tháng … năm … Có học hơn! 35 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN BÀI TẬP PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề bài: Hãy thiết kế mẫu phiếu điều tra Thực hiện: Nhóm Hình học Tơpơ 3: Nguyễn Thị Hoa, Trịnh Thị Thu Hiền, Đinh Thị Xiêm, Dƣơng Minh Nhuận, VangtyNourvang học hơn! 36 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN PHIẾU ĐIỀU TRA - HHTP3 NHẬN THỨC VÀ SƠ BỘ HIỂU BIẾT CỦA SINH VIÊN SƢ PHẠM A VỀ TOÁN PHỔ THÔNG Sau kết thúc năm học Trường Đại Học Sư Phạm A, anh (chị) vui lòng trả lời số câu hỏi sau I Thông tin cá nhân Họ tên:………………………………Năm sinh:………… Lớp:………………………………………………………… II Nội dung Tích X vào () mà anh chị cho câu trả lời phù hợp Câu 1: Theo anh (chị) thơng hiểu tốn phổ thơng có vai trò cho cơng việc tương lai mình?  Rất cần thiết  Cần thiết  Nên biết  Không cần thiết Câu 2: Anh chị nhớ tên định nghĩa, định lí giả thuyết tiếng phù hợp với kiến thức sơ cấp mà tiếp xúc?  Từ trở lên    Dưới Câu 3: Trong thời gian học đại học, anh (chị) lần giảng viên giới thiệu chương trình Tốn phổ thơng liên hệ tốn cao cấp với tốn phổ thơng?  Rất nhiều lần  Thỉnh thoảng  Rất  Hầu không Câu 4: Trong thời gian học Đại học anh (chị) có tìm hiểu kiến thức tốn phổ thơng?  Khơng, tơi khơng có thời gian, tơi phải học môn Đại học  Hiếm  Đôi khi, lúc rảnh rỗi  Rất Có học hơn! 37 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Câu 5: Anh (chị) có cảm thấy thoải mái khơng giao giải trình bày lời giải cho đề thi đại học thời gian 120 phút?  Vô tư (Bởi thạo tốn phổ thơng chắn hồn thành được)  Khơng vấn đề (Bởi tơi giải hết trình bày trọn vẹn lời giải tùy)  Hơi ngại (Bởi lâu tơi khơng giải tốn phổ thơng)  Thật khó (Bởi tơi quên hết rồi)  Thực từ học đại học tơi khơng quan tâm đến tốn phổ thông  Câu trả lời khác Câu 6: Anh (chị) có cảm thấy thoải mái khơng giao soạn thảo chuyên đề dạy học sinh giỏi dạy ngoại khóa?  Vơ tư (Bởi tơi thành thạo có nhiều tài liệu tốn phổ thơng)  Khơng vấn đề (Bởi tơi nhớ có tài liệu tham khảo)  Hơi ngại (Bởi lâu tơi khơng tiếp xúc)  Thật khó (Nhưng khơng sao, sách tham khảo có nhiều tơi tìm)  Câu trả lời khác Câu 7: Nếu phải đề kiểm tra, anh (chị) chọn tập nào?  Lấy sách tham khảo  Dựa vào sách thay đổi số liệu  Tơi tự đặt tốn khơng có sách dựa vào toán biết  Câu trả lời khác Câu 8: Anh (chị) để ý đến mẹo, kĩ thuật giải nhanh nhẩm nhanh kết toán để bục giảng xử lí nhanh chóng?  Chưa để ý  Thỉnh thoảng tơi có ý đến cách mà thầy làm  Tôi ý học hỏi để ý chi tiết  Đấy sở thích sở trường tơi Có học hơn! 38 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Câu 9: Anh (chị) tự nhận thành thạo lĩnh vực tốn phổ thơng? (Thành thạo hiểu giải hầu hết toán mức đề thi đại học, nhớ hầu hết dạng tốn điển hình nghĩ đề mà không cần tài liệu)  Hàm số  Lượng giác  Hình khơng gian  Đại số tổ hợp  Mũ, lơga  Hình giải tích  Tích phân  Giới hạn Câu 10: Sau giải tốn xong anh chị có sáng tạo cách giải hay khai thác sâu thêm lời giải cho toán hay khơng?  Tơi nghĩ khơng cần thiết tốn ln khác  Chưa (Tôi nghĩ làm kết đủ)  Thỉnh thoảng (Nếu gặp toán gây cho tơi nhiều hứng thú)  Thường xun, giúp tơi củng cố kĩ Câu 11 : Nếu giao dạy kèm mơn Tốn cho học sinh lớp 12, anh ( chị) dạy học sinh kiến thức ?  Dạy kiến thức trọng tâm  Dạy hết tất mà sách giáo khoa có  Tùy đối tượng học sinh  Câu trả lời khác Câu 12: Theo anh ( chị) đánh giá trình độ học mơn Tốn học sinh THPT, yếu tố yếu tố sau quan trọng ?  Khả tính nhanh  Sự xác làm  Tư lôgic  Câu trả lời khác Cảm ơn anh (chị) tham gia trả lời câu hỏi trên! Hà Nội, ngày 05 - 06 - 2013 Có học hơn! 39 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TỐN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN bé gi¸o dơc đào tạo Tr-ờng đại học vinh Phan Đăng Nhân Sử dụng câu hỏi, tập mở nhằm nâng cao hiệu dạy học hình học không gian tr-ờng THPT Chuyên ngành: Lí luận Ph-ơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 60.14.10 Tóm tắt luận văn thạc sĩ Giáo dục học Vinh 2007 Cú hc hơn! 40 Gắng công học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRNG HSPHN Mở Đầu Lí chọn đề tài 1.1 Đứng tr-ớc phát triển lên đất n-ớc đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi ph-ơng pháp để nâng cao chất l-ợng dạy học Giáo dục phải tạo nên ng-ời động, sáng tạo có lực làm chủ vấn đề giải vấn đề Ph-ơng pháp dạy học đóng vai trò to lớn kết trình giáo dục Mỗi ph-ơng pháp dạy học giúp nguời học phát triển trí tuệ lực theo h-ớng khác 1.2 Trong năm gần việc đổi ph-ơng pháp dạy học n-ớc ta có số chuyển biến tích cực Các ph-ơng pháp dạy học đại nh- dạy học phát giải vấn đề, dạy học khám phá, dạy học kiến tạo đ-ợc số giáo viên áp dụng góc độ qua tiết dạy, qua tập Những đổi nhằm tổ chức môi tr-ờng học tập học sinh đ-ợc hoạt động trí tuệ nhiều hơn, có hội để khám phá kiến tạo tri thức, qua học sinh lĩnh hội học phát triển t- cho thân họ Tuy nhiên, giáo viên gặp khó khăn việc thực ph-ơng pháp dạy học 1.3 Trong nhà tr-ờng phổ thông, dạy toán dạy hoạt động toán học Đối với học sinh xem giải tập toán hoạt động chủ yếu hoạt động toán học Theo G Polya hoạt động giải toán phải thể đ-ợc: đặc tr-ng ph-ơng pháp khoa học dự đoán kiểm nghiệm Cách phát biểu toán nhiƯm vơ cÇn thùc hiƯn (nh- chøng minh mƯnh đề), đặt học sinh vào tình mò mẫm, dự đoán, thử nghiệm tìm kết tức dạng toán mở Nh-ng tập sách giáo khoa th-ờng có cấu trúc dạng đóng, đồng thời vấn đề sử dụng tập mở nh- ph-ơng tiện giáo dục toán học cho học sinh ch-a đ-ợc quan tâm khai thác cách hiệu quả, ng-ời giáo viên gặp khó khăn việc tạo môi tr-ờng học tập ®ã häc sinh thùc sù tÝch cùc, chđ ®éng, sáng tạo việc tiếp nhận kiến thức 1.4 Qua nghiên cứu lí luận thực tiễn nhận thấy ng-ời giáo viên biết thiết kế cấu trúc lại tập sách giáo khoa thành dạng tập mở phù hợp với lực học sinh xem nh- ph-ơng tiện để tiến hành ph-ơng pháp dạy học đại phát huy đ-ợc tính tích cực khơi dậy đ-ợc khả tiềm tàng học sinh, đồng thời qua giáo viên nhận đ-ợc nh-ng thông tin lực học sinh cách xác để kịp thời rèn luyện, khắc phục sữa chữa sai lầm 1.5 Một số tác giả n-ớc nh- Moon Schulman đề cập đến vấn đề sử dụng câu hỏi, tập mở dạy học tr-ờng phổ thông Việt Nam có công trình nghiên cứu toán mở tác giả Tôn Thân, Nguyễn Văn Bàng, Bùi Huy Ngọc, Phan Trọng NgọTác giả Trần Vui nghiên cứu việc Khảo sát toán học thông qua tập mở Gần vấn đề sử dụng tập mở đ-ợc bàn tới luận án tiến sĩ tác giả Đặng Huỳnh Mai, luận văn thạc sĩ tác giả Hồ Thị Hoài Ân chọn đề tài câu hỏi mở cho đối t-ợng học sinh đại trà lớp 10 Kết hợp với nghiên cứu đặc điểm sách giáo khoa hình học 11 vấn đề giảng dạy hình học không gian chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Sử dụng câu hỏi, tập mở nhằm nâng cao hiệu dạy học hình học không gian tr-ờng THPT Với đối t-ợng nghiên cứu học sinh giỏi Có học hơn! 41 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRNG HSPHN Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu sở lí luận tính hiệu việc sử dụng tập mở Đồng thời xây dựng hệ thống tập mở nh- ph-ơng tiện để thực ph-ơng pháp dạy học đại góp phần nâng cao hiệu dạy học hình học lớp 11, với đối t-ợng học sinh giỏi Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Tổng hợp số quan điểm số tác giả sở lí luận câu hỏi, tập mở 3.2 Nghiên cứu phân tích sở lí luận việc sử dụng câu hỏi, tập mở theo quan điểm dạy học phát giải vấn đề, dạy học khám phá, dạy học kiến tạo 3.3 Nghiên cứu hệ thống tập sách giáo khoa hình học lớp 11 tài liệu có liên quan để xây dựng câu hỏi, tập mở nhằm nâng cao hiệu dạy học hình học 11 3.4 Thực nghiệm s- phạm Giả thuyết khoa học Trên sở ch-ơng trình sách giáo khoa hành xây dựng đ-ợc hệ thống câu hỏi, tập mở phù hợp với nội dung tổ chức triển khai dạy học theo h-ớng sử dụng tập mở nh- ph-ơng tiện để thực ph-ơng pháp dạy học không truyền thống góp phần nâng cao hiệu dạy học Ph-ơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu tài liệu thuộc lĩnh vực: toán học, ph-ơng pháp dạy học toán, giáo dục học, tâm lí học, tài liệu viết có liên quan đến đề tài luận văn 5.2 Quan sát: Quan sát nghiên cứu thực tế dạy học toán tr-ờng phổ thông vấn đề sử dụng câu hỏi, tập mở dạy học phổ thông Sử dụng phiếu thăm dò để đánh giá thực trạng, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia, giáo viên có nhiều kinh nghiệm vấn đề nghiên cứu 5.3 Thùc nghiƯm s- ph¹m: Tỉ chøc thùc nghiƯm s- ph¹m để xem xét tính khả thi hiệu đề tài nghiên cứu Cấu trúc luận văn Luận văn phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo phần phụ lục có ch-ơng: Ch-ơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Ch-ơng 2: Xây dựng câu hỏi, tập mở vận dụng vào giảng dạy số nội dung ch-ơng trình hình học 11 Ch-ơng 3: Thực nghiệm s- phạm Kết luận luận văn Phụ lục: Một số giáo án dạy học theo h-ớng sử dụng câu hỏi, tập më Có học hơn! 42 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRNG HSPHN Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học vinh Trần thị anh thơ Thực hành dạy học phát giải vấn đề nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh thông qua dạy học giải tập l-ợng giác Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học môn toán Mã số: 60.14.10 Tóm tắt Luận văn thạc sĩ gi¸o dơc häc Vinh – 2007 Có học hơn! 43 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Mở đầu Lý chọn đề tài 1.1 Về ph-ơng pháp giáo dục đào tạo, Nghị hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung -ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khóa VIII 1997) đề ra: Phải đổi giáo dục đào tạo, khắc phục lối trun thơ mét chiỊu, rÌn lun thµnh nÕp t- sáng tạo ng-ời học Từng b-ớc áp dụng ph-ơng pháp tiên tiến ph-ơng tiện đại vào trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh, nhÊt sinh viên đại học Trong Luật giáo dục Việt Nam, năm 2005, điều 28.2 viết: Ph-ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, ; cần phải bồi d-ỡng ph-ơng pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Đổi ph-ơng pháp dạy học lµ lµm cho häc sinh häc tËp tÝch cùc, chđ ®éng, chèng l¹i thãi quen häc tËp thơ ®éng Thay cho lối truyền thụ chiều, thuyết trình giảng dạy, ng-ời giáo viên cần phải tổ chức cho học sinh đ-ợc học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo (Tài liệu bồi d-ỡng th-ờng xuyên giáo viên PHTH chu kỳ 3) 1.2 Trong xã hội phát triển nhanh theo chế thị tr-ờng, theo định h-ớng XHCN cạnh tranh gay gắt, việc tập d-ợt cho học sinh biết phát giải vấn đề gặp phải học tập, sống cá nhân, gia đình cộng đồng có ý nghĩa sâu rộng phải đ-ợc đặt nh- mục tiêu giáo dục đào tạo Trong dạy học Phát giải vấn đề (PH GQVĐ), học sinh vừa nắm đ-ợc tri thức mới, vừa nắm đ-ợc ph-ơng pháp chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển t- tích cực sáng tạo, đ-ợc chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội; pháp kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh (Tài liệu bồi d-ỡng giáo viên - tr 34) 1.3 Nhà toán häc Mü G Polya ®· nãi: “ Sù kÝch thÝch tèt nhÊt cho viƯc häc tËp lµ sù høng thó mà tài liệu học tập gợi nên cho học sinh, phần th-ởng tốt cho hoạt động trí óc căng thẳng sảng khoái đạt đ-ợc nhờ vào hoạt động nh- Theo V.A Cruchetxky, khái niÖm “ t- tÝch cùc” , “ t- độc lập t- sáng tạo có mối liên hệ mật thiết với nhau, mức độ t- khác nhau, mức độ tr-ớc tiền đề cho mức độ sau, ng-ợc lại mức ®é sau ®Ịu thĨ hiƯn møc ®é tr-íc Có học hơn! 44 Gắng công học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Nh- vËy “ t- tÝch cùc” lµ cấp độ tiền đề cho cấp độ t- đồng thời có mối liên hệ qua lại với cấp độ khác, phát huy đ-ợc tính tích cực học sinh hoạt động học tập việc quan trọng điều đ-ợc tác giả: Phan Gia Đức - Phạm Văn Hoàn Rèn luyện công tác độc lập cho học sinh thông qua môn Toán đ-ợc khẳng định cách đắn: Nếu hoạt động t- tích cực cho học sinh vũ trang cho học sinh kiến thức, kỹ kỹ xảo chắn Mâu thuẫn yêu cầu đào tạo ng-ời xây dựng xã hội công nghiệp hóa đại hóa với thực trạng lạc hậu ph-ơng pháp dạy học Toán làm nảy sinh thúc đẩy vận động đổi ph-ơng pháp dạy học Toán với định h-ớng đổi tổ chức cho ng-ời học học tập hoạt động hoạt động, tự giác, tích cực, sáng tạo 1.4 Bộ môn l-ợng giác đời từ lâu, việc giảng dạy phần khó khăn giáo viên khó học sinh trình tiếp thu PH GQVĐ ph-ơng pháp dạy học thích hợp với nhiều nội dung, đặc biệt sử dụng ph-ơng pháp để dạy học giải tập l-ợng giác hình thành cho học sinh lực tự giải vấn đề Vì lý trên, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: Thực hành dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh thông qua dạy học giải tập l-ợng giác Mục đích nghiên cứu Xác định sở lý luận tính tích cực hoạt động học tập học sinh thông qua ph-ơng pháp dạy học PH GQVĐ Từ xây dựng biện pháp s- phạm làm sáng rõ khả dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh thông qua dạy học giải tập l-ợng giác Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đ-ợc mục đích nghiên cứu hình thành nhiệm vụ sau: 3.1 Hệ thèng hãa c¬ së lý ln vỊ tÝnh tÝch cùc hóa hoạt động học sinh dạy học PH GQVĐ Phân tích chất hình thức tổ chức ph-ơng pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh 3.2 Đề xuất định h-ớng làm sở xây dựng biện pháp dạy học 3.3 Xây dựng biện pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh dạy giải tập l-ợng giác 3.4 Thực nghiệm s- phạm kiểm tra tính khả thi ph-ơng pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động häc sinh Có học hơn! 45 Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Gi¶ thuyÕt khoa học Nếu xây dựng đ-ợc số biện pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh trình dạy học giải tập l-ợng giác, góp phần nâng cao chất l-ợng dạy học môn Toán tr-ờng phổ thông Ph-ơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu tâm lý học, giáo dục học, ph-ơng pháp dạy học môn với tài liệu liên quan đến đề tài 5.2 Điều tra, quan sát: Dự giờ, quan sát việc dạy giáo viên việc học học sinh THPT 5.3 Thực nghiệm s- phạm: Tiến hành dạy thực nghiệm số tiết tr-ờng THPT để xét tính khả thi, hiệu đề tài Đóng góp luận văn 6.1 Về mặt lý luận Làm rõ đ-ợc ph-ơng pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh Đề định h-ớng biện pháp dạy học PH GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh 6.2 Về mặt thực tiễn Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Toán tr-ờng THPT Cấu trúc luận văn Luận văn gồm 94 trang có phần sau: Mở đầu (6 trang) Ch-ơng 1: Một số sở lý luận để xây dựng biện pháp dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh (28 trang) Ch-ơng 2: Các biện pháp dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh (50 trang) Ch-ơng 3: Thực nghiệm s- phạm (6 trang) Kết luận (1 trang) Tài liệu tham khảo (3 trang) H Ni, ngày 22 - 06 - 2013 Có học hơn! 46 Gắng công học hành! ... 5: Tính logic, tính xác cơng trình nghiên cứu khoa học? I Trình tự logic nghiên cứu khoa học: Vấn đề nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu câu hỏi đặt người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn tính hạn chế... Có học hơn! Gắng cơng học hành! LỚP K22 CAO HỌC TỐN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN II Bài Tập: Xây dựng đề cƣơng:  Đề tài nghiên cứu khoa học cần thỏa mãn yêu cầu sau: - Đề tài... nghiên cứu khoa học kiểm chứng phòng thí nghiệm khác để xác nhận kết nghiên cứu, thực nghiệm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người nghiên cứu Có học hơn! Gắng công học hành! LỚP K22 CAO HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học LỚP CAO học, ĐỀ CƯƠNG môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học LỚP CAO học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay