TÀI LIỆU CÁN CÂN THƯƠNG MẠI ĐẦY ĐỦ

43 13 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:33

Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Là thành viên gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), Việt Nam phải đối mặt với thách thức đặt kinh tế toàn cầu, với nguy khủng hoảng tài suy giảm kinh tế giới Trong bối cảnh này, vấn đề đáng quan tâm kinh tế vĩ mơ Việt Nam là: Sản xuất cơng nghiệp tăng mức thấp, tổng FDI đăng ký giảm FDI bất động sản tăng mạnh, thâm hụt ngân sách 10 tháng 2012 vượt mức dự toán năm, CPI giảm tốc cao Trong vấn đề thâm hụt ngân sách vấn đề cần trọng với tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế vĩ mô Từ thực trạng lý tơi nghiên cứu chọn đề tài “Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam sau gia nhập WTO ” với mong muốn làm rõ tình hình, hội, thách thức đề xuất số biện pháp để cải thiện cán cân thương mại Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Nêu lên khái quát thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức mà cán cân thương mại Việt Nam phải đối mặt Ngồi tìm hiểu biện pháp làm đề xuất số biện pháp cần làm để tác động đến cán cân thương mại để giúp ổn định cán cân tốn từ góp phần ổn định nên kinh tế vĩ mô Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu khái quát tình hình cán cân thương mại Việt Nam sau gia nhập WTO, bên cạnh liên hệ ảnh hưởng cán cân thương mại tới số công cụ khác kinh tế Phạm vi nghiên cứu Chủ yếu nghiên cứu biến động nhân tố thực trạng cán cân thương mại kinh tế Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Đề tài áp dụng tổng hợp nhiều phương pháp, bật thống kê, so sánh phân tích đối tượng nghiên cứu Cách trình bày đề tài Font chữ: Times New Roman Cỡ chữ (size): 13 (riêng đề mục lớn cỡ chữ 14) Dãn dòng: 1,5 line Cách lề: Lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm Kết cấu đề tài Tên đề tài: “Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam sau gia nhập WTO” Đề tài gồm có phần: Phần I Tổng quan cán cân thương mại Phần II Thực trạng phân tích cán cân thương mại Việt Nam sau gia nhập WTO Phần III Giải pháp cho cán cân thương mại Việt Nam Phần IV Kết luận SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh MỤC LỤC SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học CHƯƠNG GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Tổng quan cán cân thương mại 1.1 Khái niệm Cán cân toán, hay cán cân toán quốc tế, ghi chép giao dịch kinh tế quốc gia với phần lại giới thời kỳ định Những giao dịch tiến hành cá nhân, doanh nghiệp cư trú nước hay phủ quốc gia Đối tượng giao dịch bao gồm loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, số chuyển khoản Thời kỳ xem xét tháng, quý, song thường năm Những giao dịch đòi hỏi tốn từ phía người cư trú nước tới người cư trú nước ghi vào bên tài sản nợ Các giao dịch đòi hỏi tốn từ phía người cư trú nước cho người cư trú nước ghi vào bên tài sản có Tài khoản vãng lai (còn gọi cán cân vãng lai) cán cân toán quốc gia ghi chép giao dịch hàng hóa dịch vụ người cư trú nước với người cư trú nước Những giao dịch dẫn tới toán người cư trú nước cho người cư trú nước ghi vào bên "nợ" (theo truyền thống kế tốn ghi mực đỏ) Còn giao dịch dẫn tới toán người cư trú nước cho người cư trú nước ghi vào bên "có" (ghi mực đen) Thặng dư tài khoản vãng lai xảy bên có lớn bên nợ Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định (quý năm) mức chênh lệch (xuất trừ nhập khẩu) chúng Khi mức chênh lệch lớn 0, cán cân thương mại có thặng dư Ngược lại, mức chênh lệch nhỏ 0, cán cân thương mại có thâm hụt Khi mức chênh lệch 0, cán cân thương mại trạng thái cân Cán cân thương mại gọi xuất ròng thặng dư thương mại Khi cán cân thương mại có thặng dư, xuất ròng/thặng dư thương mại mang giá trị dương Khi cán cân thương mại có thâm hụt, xuất ròng/thặng dư thương mại mang giá trị âm Lúc gọi thâm hụt thương mại Tuy nhiên, cần lưu ý khái niệm xuất khẩu, nhập khẩu, xuất ròng, thặng dư/thâm hụt thương mại lý luận thương mại quốc tế rộng cách xây dựng bảng biểu cán cân toán quốc tế lẽ chúng bao gồm hàng hóa lẫn dịch vụ SVTH: Hồng Tiến Qn Trang Đề án mơn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh 1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại 1.2.1 Xuất nhập - Nhập khẩu: Có xu hướng tăng GDP tăng chí tăng nhanh Sự gia tăng nhập GDP tăng phụ thuộc xu hướng nhập biên (MPZ) MPZ phần GDP có thêm mà người dân muốn chi cho nhập Ví dụ, MPZ 0,2 nghĩa đồng GDP có thêm người dân có xu hướng dùng 0,2 đồng cho nhập Ngoài ra, nhập phụ thuộc giá tương đối hàng hóa sản xuất nước hàng hóa sản xuất nước Nếu giá nước tăng tương đối so với giá thị trường quốc tế nhập tăng lên ngược lại Ví dụ: Nếu giá xe đạp sản xuất Việt Nam tăng tương đối so với giá xe đạp Nhật Bản người dân có xu hướng tiêu thụ nhiều xe đạp Nhật Bản dẫn đến nhập mặt hàng tăng - Xuất khẩu: Chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến quốc gia khác xuất nước nhập nước khác Do chủ yếu phụ thuộc vào sản lượng thu nhập quốc gia bạn hàng Chính mơ hình kinh tế người ta thường coi xuất yếu tố tự định 1.2.2 Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái: Là nhân tố quan trọng quốc gia ảnh hưởng đến giá tương đối hàng hóa sản xuất nước với hàng hóa thị trường quốc tế Khi tỷ giá đồng tiền quốc gia tăng lên giá hàng hóa nhập trở nên rẻ giá hàng xuất lại trở nên đắt đỏ người nước ngồi Vì việc tỷ giá đồng nội tệ tăng lên gây bất lợi cho xuất thuận lợi cho nhập dẫn đến kết xuất ròng giảm Ngược lại, tỷ giá đồng nội tệ giảm xuống, xuất có lợi nhập gặp bất lợi xuất ròng tăng lên Ảnh hưởng dòng vốn: Cán cân thương mại yếu tố tài sản quốc gia Cán cân thương mại phụ thuộc vào chênh lệch đầu tư tiết kiệm kinh tế Mức chênh lệch tiết kiệm đầu tư bù đắp dòng vốn đầu tư nước FDI, ODA, FPI, kiều hối dòng vốn vay thương mại khác 1.2.3 Ảnh hưởng thu nhập Khi thu nhập nước tăng, nhu cầu nhập hàng hóa đồng thời tăng theo Trong đó, kinh tế nước ngồi tăng trưởng, họ tăng nhu cầu nhập hàng hóa từ nước khác làm cho xuất đối tác thương mại tăng lên Do cán cân thương mại phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế SVTH: Hồng Tiến Qn Trang Đề án mơn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh 1.2.4 Các sách thương mại phát triển kinh tế: Các sách thuế, bảo hộ hàng hóa nước ảnh hưởng mạnh đến cán cân thương mại Những rào cản hạn chế nhập số mặt hàng để cải thiện cán cân thương mại Các sách liên quan đến phát triển kinh tế xuất nhập khác ảnh hưởng mạnh đến cán cân thương mại Ngoài ra, cán cân thương mại phụ thuộc vào cấu kinh tế chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia Chính sách thương mại quốc tế: Chính sách thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nói chung quốc gia Chính sách thương mại nói chung hay sách thương mại quốc tế nói riêng bao hàm phạm vi rộng, bao hàm nhiều biện pháp, công cụ để can thiệp vào hoạt động thương mại quốc tế quốc gia Tuy nhiên, có số biện pháp, cơng cụ chủ yếu thường sử dụng bao gồm: Thuế quan; Hạn ngạch nhập khẩu; Hạn ngạch thuế quan; Giấy phép; Hạn chế xuất tự nguyện; Các rào cản kỹ thuật; Trợ cấp xuất khẩu; Tín dụng xuất khẩu; Bán phá giá;… Chính sách đầu tư: Các sách biện pháp liên quan đến đầu tư có tác động quan trọng cách trực tiếp gián tiếp cán cân thương mại thông qua kênh là: (1) Nguồn đầu tư trực tiếp nước (2) Nguồn thu nhập chuyển giao từ nước viện trợ, thu nhập ròng từ dự án đầu tư nước, kiều hối… (3) Nguồn vốn vay (4) Chính sách đầu tư nước 1.2.5 Tỷ lệ trao đổi Tỷ lệ trao đổi biểu nước chấp nhận trả cho hàng hóa nhập với giá xuất nước Nói cách khác tỷ số giá xuất giá nhập Do tỷ lệ trao đổi có ảnh hưởng đến cán cân thương mại 1.2.6 Phá giá tiền tệ Phá giá (hay nâng giá) giảm bớt (hay tăng) tỷ giá hối đối mà phủ ủng hộ Phá giá đưa đến tăng giá hàng nhập giảm giá hàng xuất quốc gia Do tạo khoản thặng dư tài khoản vãng lai cán cân tốn 1.3.Vai trò cán cân thương mại kinh tế Thứ nhất, cán cân thương mại cung cấp thông tin liên quan đến cung cầu tiền tệ quốc gia, cụ thể thể thay đổi tỷ giá hối đoái đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Thứ hai, cán cân thương mại phản ánh khả cạnh tranh thị trường quốc tế quốc gia Thứ ba, tình trạng cán cân thương mại phản ánh tình trạng cán cân vãng lai, có ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô Đây ảnh hưởng quan trọng cán cân thương mại tới kinh tế dựa vào nhà nước đưa sách để điều chỉnh cán cân thương mại đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô Thứ tư, cán cân thương mại thể mức tiết kiệm, đầu tư thu nhập thực tế: X – M = (S – I) + (T –G) Nếu cán cân thương mại bị thâm hụt điều thể quốc gia chi nhiều thu nhập tiết kiệm đầu tư ngược lại Vì tác động to lớn cán cân thương mại tới kinh tế nên nhà kinh tế quản lý ln tìm cách dự báo hội thách thức để đề giải pháp thiết thực cho hoạt động xuất – nhập thời gian tới, từ giúp điều tiết vĩ mô cách tốt CHƯƠNG 2 Thực trạng phân tích cán cân thương mại Việt Nam sau gia nhập WTO 2.1 Phân tích SWOT 2.1.1 Điểm mạnh - Việt Nam đánh giá cao nhờ ổn định trị an tồn xã hội, có sức hấp dẫn thương nhân nhà đầu tư nước Bản thân việc Việt Nam tích cực tham gia hội nhập kinh tế khu vực giới - Từ sau đổi mới, đặc biệt từ sau Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, số nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam nhập hàng hoá từ Việt Nam bước đầu mở rộng - Từ sau Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ ký kết năm 2000 Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, hầu vùng lãnh thổ giới nhập hàng hoá từ Việt Nam Cũng mà kim ngạch xuất Việt Nam tăng lên nhanh chóng -Việt nam nơi có nguồn nhân cơng, mặt rẻ, tài ngun thiên nhiên phong phú, điều kiện tự nhiên thuận lợi, mạnh mặt hàng nông sản café, tiêu, cà phê, hạt tiêu, nhân điều, chè, dầu thô, than đá, hàng điện tử linh kiện máy tính, sản phẩm gỗ, xe đạp phụ tùng… SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh 2.1.2 Điểm yếu - Ở nước ta “cơng nghiệp phụ trợ” đơn giản, chưa có nhiều, quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất linh kiện chi tiết giản đơn, giá trị gia tăng thấp có chênh lệch lực phụ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ nội địa Việt Nam với yêu cầu hãng sản xuất tồn cầu - Cơ cấu kinh tế nhìn chung yếu so với nước Thông thường, chọn ngành trọng điểm, phải xem xét đến hai yếu tố số lan tỏa nội địa số kích thích nhập Nhưng nước ta, số ngành cơng nghiệp xây dựng có tỷ trọng vốn đầu tư lớn số lan tỏa nội địa thấp, số kích thích nhập lại cao bất thường - Trong thực tế, sách bảo hộ Việt Nam nhiều cảm tính Những ngành cạnh tranh hệ số bảo hộ hữu hiệu - bảo hộ sản xuất ngày giảm, chí có nhóm có tỷ lệ âm Ngược lại, với ngành cạnh tranh hệ số bảo hộ hữu hiệu cho sản xuất lại ngày tăng - Việc áp dụng biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại nâng cao dịch vụ hỗ trợ thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho xuất đồng thời thúc đẩy hoạt động nhập - Quy mơ xuất nhỏ bé, kim ngạch xuất bình quân đầu người đạt mức 473 USD/người thấp so với nước khu vực giới - Xuất tăng trưởng nhanh chưa vững dễ bị tổn thương biến động giá thị trường giới hay xuất rào cản thương mại nước - Tỷ lệ nhập cấu phần xuất cao, chiếm khoảng 2/3 giá xuất xưởng - Cơ cấu mặt hàng xuất chưa hợp lý, thể phương diện: Chủng loại hàng hố xuất đơn điệu, chậm xuất mặt hàng xuất có đóng góp kim ngạch đáng kể; Các mặt hàng xuất có giá trị gia tăng thấp, xuất chủ yếu phụ thuộc vào mặt hàng khoáng sản, nông, lâm, thuỷ, hải sản, mặt hàng công nghiệp dệt may, da giày, điện tử linh kiện máy tính chủ yếu mang tính chất gia cơng; Q trình chuyển dịch cấu mặt hàng xuất theo hướng cơng nghiệp hóa diễn chậm chưa có giải pháp bản, triệt để - Về thực chất, cấu hàng xuất thời gian qua chủ yếu chuyển dịch theo chiều rộng, chưa vào chiều sâu, xuất chủ yếu dựa vào khai thác lợi so sánh sẵn có SVTH: Hồng Tiến Qn Trang Đề án mơn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh mà chưa khai thác lợi cạnh tranh thông qua việc xây dựng ngành cơng nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất lớn - Khả chủ động nắm bắt hội thuận lợi để thâm nhập khai thác thị trường xuất nhiều hạn chế Chưa tận dụng triệt để lợi ích từ việc gia nhập WTO, hiệp định thương mại song phương khu vực ký kết Việt Nam đối tác để khai thác hết tiềm thị trường lớn Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc - Công tác mạng lưới đại diện, đặc biệt thương mại nước ngồi nhiều yếu kém, chưa thực hỗ trợ tốt cho hoạt động xuất khẩu, chương trình xúc tiến thương mại nhỏ lẻ, rời rạc, hiệu chưa cao - Việt Nam lại việc lệ thuộc nhiều vào việc xuất vào Mỹ Trong năm 2009, Mỹ thị trường xuất lớn Việt Nam với giá trị tương đương 20% tổng kim ngạch xuất - Thị trường xuất tăng trưởng không đều, thị trường ASEAN, EU, Hoa Kỳ tăng trưởng cao số thị trường quan trọng khác tăng chậm giảm Trung Quốc, Nhật Bản Australia 2.1.3 Cơ hội - Theo cam kết từ 1/1/2010, mặt hàng nhập từ Việt Nam vào Trung Quốc nước ASEAN hưởng mức thuế nhập từ 0-5% Việt Nam thực cam kết muộn năm năm 2015 Bởi hội lớn cho hàng hóa Việt Nam tăng cường xuất sang Trung Quốc thời gian năm tới - Sự biến động không ngừng kinh tế toàn cầu hội nâng cao khả cạnh tranh tính thích nghi doanh nghiệp Việt Nam Các vấn đề quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào công nghệ, nâng cao khả cạnh tranh, suất lao động, đào tạo kỹ cho lao động cần doanh nghiệp thực nghiêm túc có hiệu - Kinh tế nước thành viên EU khó khăn giai đoạn nhu cầu nhập tiêu thụ mặt hàng giày dép EU đứng mức cao tạo hội gia tăng xuất cho doanh nghiệp Việt Nam - Từ năm 2010, Hiệp định Đối tác kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) triển khai đồng bộ, có 800 dòng sản phẩm nơng sản thủy sản Việt Nam vào Nhật với thuế suất 0% Điều mở hội lớn cho doanh nghiệp chế biến nông, thủy sản Việc giảm thuế mạnh mẽ mặt hàng nông sản xuất vào Nhật mở SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh cho doanh nghiệp hội tăng lực cạnh tranh Cụ thể, theo cam kết VJEPA, Nhật Bản cam kết giảm thuế mặt hàng tương đương với gần 84% giá trị nông sản xuất Việt Nam Trong đó, VJEPA có hiệu lực, số 2.020 dòng thuế nơng sản, Nhật Bản xóa bỏ 784 dòng, chiếm 36% tổng số dòng thuế nơng sản chiếm 67,6% giá trị hàng xuất Việt Nam - Việc gia nhập tổ chức kinh tế lớn, hiệp định tự thương mại…với bạn bè giới tạo điều kiện tiếp thu kĩ thuật, khoa hoc cơng nghệ từ tạo lợi cho xuất 2.1.4 Thách thức - Thường xuyên phải đối đầu với rào cản thương mại nước thách thức không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập tính cạnh tranh thấp Chính vậy, nguy Việt Nam phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện năm, tranh chấp thương mại số vụ kiện ngày tăng - Áp dụng thuế nhập thấp thương mại hàng hoá theo FTA nội khối ASEAN (AFTA), FTA ASEAN với Trung Quốc (ACFTA), việc gia nhập WTO 2007, làm cho hàng nhập trở nên rẻ tương đối so với sản phẩm nước phù hợp với túi tiền dân chúng nên tạo tỷ lệ tiêu dùng hàng nhập cao - Tỷ giá hối đoái giữ mức thấp số nước đặt biệt Trung Quốc (Việt Nam nhập tới 90%) gây khó khăn việc điều chỉnh cán cân thương mại Việt Nam - Hàng hoá xuất chưa đa dạng, tập trung vào số ngành hàng dầu thô, dệt may, thuỷ sản, nông sản giày dép Do vậy, Việt Nam dễ chịu ảnh hưởng tiêu cực có biến động lớn giá hàng hoá biến động nhu cầu thị trường nước - Sự biến động giá hàng hoá giới dẫn tới hoạt động đầu hàng hoá, nên nhiều hàng hoá nhập để tích trữ trước giá tăng - Khả cạnh tranh hàng xuất Việt Nam thấp nhiều mặt hàng gia cơng, xuất phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tiến độ thực dự án sản xuất nguyên liệu, phụ liệu, phát triển cơng nghiệp phụ trợ chậm Tình trạng thiếu hụt lao động, lao động có tay nghề cao, có xu hướng gia tăng Ngồi ra, chi phí nhân cơng có xu hướng tăng nhanh khiến hàng hóa sản xuất Việt Nam dần lợi giá nhân công rẻ; Năng lượng cho sản xuất than, điện, chưa phát triển kịp đáp ứng nhu cầu phát triển ngành kinh tế khác SVTH: Hồng Tiến Qn Trang 10 Đề án mơn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Hình 9: Thâm hụt thương mại Việt Nam với số quốc gia năm 2009 2.5 Quan hệ cán cân thương mại tỷ giá Về mặt lý thuyết trình bày trên, tỷ giá hối đoái cán cân thương mại có quan hệ đồng biến với Biểu đồ sau thể rõ mối quan hệ Với số liệu theo năm, thấy tỷ lệ X/M có mối quan hệ rõ ràng, trừ giai đoạn từ 2002 đến 2004 mối quan hệ bị suy yếu Trường hợp khác, xét liệu theo quý từ năm 1999 đến 2009 thấy mối quan hệ có ý nghĩa đường xu có giá trị R2=0.52 Như vậy, biểu đồ trực quan cho thấy tỷ giá hối đoái thực cán cân thương mại có mối quan hệ đồng biến SVTH: Hồng Tiến Quân Trang 29 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Hình 10: Quan hệ tỷ giá thực tỉ lệ xuất khẩu/nhập Các kết hồi quy mơ hình kinh tế lượng cho thấy có mối quan hệ tỷ giá thực cán cân thương mại Điều cho thấy việc phá giá đồng tiền đóng góp vào việc giảm nhập siêu Thâm hụt thương mại cao gây nên nhiều rủi ro cho kinh tế gây sức ép mạnh lên tỷ giá Do vậy, sách điều hành tỷ giá khơng có vài trò vấn đề ổn định thị trường tiền tệ mà đóng vai trò việc kiềm chế nhập siêu Khơng ý kiến cho cần phải phá giá đồng nội tệ để giải vấn đề nhập siêu Việt Nam Tuy nhiên, phân tích dù tỷ giá nhập siêu có mối quan hệ với nhau, chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố khác Để giảm nhập siêu cần toán tổng thể giải pháp riêng lẻ CHƯƠNG 3 Giải pháp cho cán cân thương mại Việt Nam 3.1 Những giải pháp đề án mà nhà nước đề • giải pháp điều hành vĩ mơ nhằm khắc phục tình trạng nhập siêu giai đoạn 2007 - 2009 mà cơng thương đề xuất lên phủ: SVTH: Hồng Tiến Quân Trang 30 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Chuyển dịch cấu xuất theo hướng đẩy mạnh xuất mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng xuất hàng thô Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng thủy sản, dệt may, giày dép, điện tử linh kiện máy tính, sản phẩm gỗ, nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ, dây cáp diện…, cần phải nâng cao giá trị xuất mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, cao su, hạt tiêu, nhân điều… - việc nhập đẩy mạnh sản xuất nước, loại nguyên liệu, mặt hàng phụ trợ cho sản xuất tiêu dùng, sản xuất hàng xuất thay hàng nhập biện pháp quan trọng hữu hiệu để hạn chế nhập siêu Bộ Cơng Thương cho rằng, nhóm mặt hàng sản xuất nước thay hàng nhập giai đoạn 2006 - 2010 dầu khí sản phẩm hóa dầu; sản phẩm thép, sản phẩm khí chế tạo sản phẩm phụ trợ - Phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ sách ưu tiên hàng đầu Chính phủ Mục tiêu phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thay nhập khẩu, tạo chủ động cho sản xuất hàng hóa tiêu dùng xuất Đáng ý số ngành ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ năm tới khí, dệt may, da giày, điện tử - tin học, ôtô đồ gỗ xuất - Đồng thời ngành công thương nghiên cứu xây dựng biện pháp, rào cản kỹ thuật cần thiết áp dụng ngành, sản phẩm công nghiệp nhằm bảo vệ sản phẩm nước khỏi cạnh tranh không công thị trường nước phù hợp với quy định WTO Hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết - Một giải pháp quan trọng để giảm thiểu nhập siêu Bộ Công thương đưa điều tiết tỷ giá hối đối, lạm phát Vai trò quản lý vĩ mô phải điều tiết thay đổi tỷ giá hợp lý cho vừa thu hút vay vốn nước ngồi, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hướng tới xuất khẩu, hạn chế nhập phục vụ cho việc tăng trưởng kinh tế mà kiểm soát lạm phát mức hợp lý Để xuất tăng lên tăng khả cạnh tranh hàng xuất thông qua tăng tỷ giá, thiết cần quan tâm thực đồng biện pháp hỗ trợ nâng cao hiệu đầu tư sản xuất, chất lượng hàng hóa xuất đáp ứng nhu cầu nhập bạn hàng - Giải pháp thứ để hạn chế nhập siêu Bộ Cơng Thương đề xuất chống lãng phí đầu tư xây dựng bản, tiêu dùng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Bên cạnh đó, Thủ tướng phủ phê duyệt đề án phát triển xuất giai đoạn 2006-2010 : 156/2006/QĐ-TTg • Kết đạt không mong đợi: Theo đề án, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất hàng hố bình qn 17,5%/năm đến năm 2010 đạt khoảng 72,5 tỷ USD Tuy nhiên, tốc độ tăng kim ngạch xuất hàng hóa năm qua (2006-2009) đạt - SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 31 Đề án môn học - - GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh bình quân 15,9%/năm; để giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 17,5% xuất hàng hóa năm 2010 phải tăng tối thiểu 23,9% so với năm 2009, giá trị hàng hóa xuất khoảng 70 tỷ USD Để giá trị xuất đạt 72,5 tỷ USD kế hoạch mức tăng xuất năm 2010 phải gần 29% (Nếu tính tỷ lệ bình qn theo phương pháp lấy năm cuối/năm đầu chia cho số năm tăng trưởng xuất năm qua 18,4%, để đạt mục tiêu xuất giai đoạn giá trị xuất năm 2010 phải tăng 8%) Điều ngược lại là, Nghị số 36/2009/NQ-QH12 ngày 16/01/2009, Quốc hội phê duyệt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010 với tiêu tăng trưởng xuất phấn đấu mức 6% so với năm 2009 (kim ngạch xuất tương ứng khoảng 60 tỷ USD); thực tế cho thấy Đề án phát triển xuất nêu gián tiếp thừa nhận đạt Về dịch vụ, đề án đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất dịch vụ nước bình quân 16,3%/năm đến năm 2010 đạt khoảng 12 tỷ USD Nhưng năm qua (2006-2009), thực tế tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 11% năm 2008 có kim ngạch xuất dịch vụ cao tỷ USD, năm 2009 đạt 5,7 tỷ USD Rõ ràng mục tiêu tăng bình quân 16,3% cho giai đoạn đạt mức 12 tỷ USD xuất dịch vụ trở nên xa vời Đề án 156 nhấn mạnh mục tiêu chuyển dịch cấu xuất theo hướng đẩy mạnh xuất mặt hàng có giá trị gia tăng cao; sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất thô; đẩy mạnh xuất dịch vụ Tuy nhiên thực tế tỷ trọng hàng xuất qua chế biến tinh chế đáng ý vào năm 2007 tăng từ 52% lên 55% tổng kim ngạch xuất khẩu; năm lại theo ước tính biến động nhỏ (Hình dưới) Lượng xuất khống sản thơ (dầu thơ than đá) ổn định qua năm, lượng dầu thơ có giảm nhẹ lượng than đá xuất tăng trở lại năm 2009 với mức tăng 27,6% so với năm 2008; bình quân giai đoạn 2006-2009 giá trị xuất riêng mặt hàng chiếm 19% tổng kim ngạch xuất hàng hóa nước, cho dù năm 2009 giảm mạnh giá giới suy giảm SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 32 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh (Nguồn: Tổng cục thống kê) - - Dù đạt kết tích cực số liệu khơng thể khơng làm dấy nên hoài nghi chiến lược phát triển xuất Việt Nam, nhập siêu liên tục tăng lên chiếm tỷ trọng ngày lớn GDP; người ta thống kê có tới 60% hàng hóa xuất Việt Nam dựa vào nguyên liệu/đầu vào nhập khẩu; Trong nhiều ngành, ngành dệt may, da giày, điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, hầu hết nguyên liệu đầu vào trung gian phải nhập khẩu; lại phần lớn xuất tài ngun thơ (khống sản) nơng lâm thủy sản sơ chế, có hàm lượng giá trị gia tăng thấp hàng hóa với lao động rẻ nhập phần lớn nguyên liệu, công nghệ (VD: dệt may, da giày chiếm 23% tổng kim ngạch xuất năm 2009); tại, hàng công nghiệp phần giá trị gia tăng đạt khoảng 20-30%, hàng nông sản 50%; công nghiệp phụ trợ khơng có đáng kể, phần lớn làm gia cơng Tóm lại, thấy hầu hết mục tiêu chủ yếu Đề án 156 khơng đạt được; làm chất chứa thêm nỗi niềm chiến lược phát triển xuất nước nhà muốn phát triển không xuất khẩu; rõ ràng sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam khơng tăng lên tương xứng so sánh tương quan với giới; đó, lâu khơng thấy quan quản lý đề cập đến kết thực Đề án cách đầy đủ cụ thể, kể quan soạn thảo đệ trình Đề án Với diễn biến nhập siêu vậy, mục tiêu “Tiến tới cân xuất - nhập vào năm đầu sau năm 2010” trở nên xa vời; nữa, ngày gia tăng áp lực lên cán cân toán thị trường tiền tệ non trẻ nước nhà SVTH: Hồng Tiến Quân Trang 33 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh 3.2 Các giải pháp mà Việt Nam áp dụng thời gian tới 3.2.1 Biện pháp ngắn hạn dài hạn Khó khăn cán cân thương mại Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc từ cấu kinh tế (là hệ cấu đầu tư) điều kiện kinh tế vĩ mơ Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng sử dụng cơng cụ kinh tế vĩ mơ giải pháp phù hợp để đối phó với tình trạng cơng cụ sách thương mại, cơng cụ sách thương mại dùng để giải khó khăn số ngành nghề cụ thể Các biện pháp đề xuất để đối phó với khó khăn cán cân tốn phân loại theo tính chất vấn đề bất cập ngắn hạn hay dài hạn 3.2.1.1 Đề xuất biện pháp ngắn hạn Công cụ kinh tế vĩ mơ sử dụng để điều chỉnh cân đối bên ngồi thơng qua kênh chính, áp dụng sách tài khố sách tiền tệ: - Thắt chặt tài khố tiền tệ sử dụng để giảm tiêu dùng nước, từ giúp giảm nhu cầu hàng nhập - Chính phủ khuyến khích người tiêu dùng thay đổi cấu chi tiêu theo ưu tiên tiêu dùng mặt hàng nước, giảm tiêu dùng nhập thông qua giảm tỷ giá thực đồng nội tệ Đồng nội tệ giảm giá có tác dụng làm cho giá hàng hoá sản xuất nước trở nên rẻ so với hàng hố nước ngồi - Một cách khác để giải bất cập cán cân tài khoản vãng lai giảm nhu cầu nhập thơng qua tăng thuế nhập Trong khung khổ WTO, thành viên phép tăng thuế nhập lên tới mức cam kết trần Trong trường hợp Việt Nam, dư địa thuế suất (phần chênh lệch thuế suất cam kết trần với thuế suất áp dụng) tương đối đáng kể sử dụng phanh để hãm bớt đà gia tăng nhập Biểu đồ cho thấy dư địa thuế suất nhập nhiều ngành khác Khơng gian sách tương đối rộng với Việt Nam ngành thiết bị vận tải, đồ uồng thuốc thực phẩm chế biến Việt Nam vận dụng biện pháp hạn chế nhập sở khó khăn cán cân toán theo điều kiện chặt chẽ Tuy nhiên, việc áp dụng thuế suất cao khung cam kết phép áp dụng biện pháp hạn chế nhập sở điều kiện khó khăn cán cân tốn kèm với ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cho Việt Nam Tác động lựa chọn sách bao gồm: (i) ảnh hưởng tới kết xuất xuất phụ thuộc chặt chẽ vào nhập khẩu; SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 34 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh (ii) làm tăng cán cân thương mại hệ số co giãn nhập nhỏ hơn; (iii) ảnh hưởng đếnlợi ích người tiêu dùng chi phí tiêu dùng tăng lên; (iv) làm môi trường kinh doanhở Việt Nam bị giảm khả đốn định thay đổi sách, ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài; (v) giảm niềm tin nhà đầu tư đặt vào Việt Nam nếuviệc áp dụng biện pháp bảo hộ bị nhà đầu tư coi tín hiệu khủng hoảng Ngồi ra, sử dụng phụ thu nhập có tác dụng giống phá giá đồng tiền cắt giảm nhập khẩu, biện pháp khơng đạt lợi ích cho hoạt động xuất 3.2.1.2 Đề xuất biện pháp dài hạn Để giải bất cập mang tính cấu dài hạn, báo cáo khuyến nghị Việt Nam tập trung vào nâng cao triển vọng cán cân toán dựa gợi ý sau đây: SVTH: Hồng Tiến Quân Trang 35 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh - Đánh giá kỹ lưỡng lợi ích từ FTA mà Việt Nam dự kiến ký với nước khác để đảm bảo thu lợi ích thực từ FTA đảm bảo không làm gia tăng đột biến nhập Điều vô quan trọng FTA ASEAN Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) ASEAN - Nhật Bản (AJFTA), FTA mà Việt Nam dự kiến tham gia - Tìm cách nâng cao giá trị gia tăng hoạt động sản xuất Việt Nam đa dạng hoá diện mặt hàng xuất nhằm giảm tác động tiêu cực từ biến động giá hàng hoá thay đổi nhu cầu thị trường giới - Giải cân đối kinh tế vĩ mô cách điều chỉnh mức thâm hụt ngân sách củng cố sách tiền tệ vững mạnh - Tiếp tục củng cố dịch vụ hỗ trợ nước, nâng cao biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển mạng lưới vận tải dịch vụ hỗ trợ tiếp tục cải cách thể chế thủ tục hành để giảm chi phí giao dịch nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất - Duy trì mơi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam - Nâng cao lực vốn người Việt Nam thơng qua đầu tư giáo dục nguồn vốn người yếu tố then chốt để thúc đẩy hoạt động có giá trị gia tăng cao Việt Nam - Giảm thiểu tình trạng bn lậu qua đường biên giới Việt Nam nâng cao công tác giám sát, quản lý chất lượng hàng hoá nhập theo dõi sát hoạt động phá giá - Giám sát vận động việc xố bỏ biện pháp bảo hộ hình thức bảo hộ trá hình nước G-20 áp dụng hàng nhập từ Việt Nam 3.2.2 Một số biện pháp cải thiện thuế xuất thuế nhập - Đối với thuế xuất khẩu: Để đảm bảo khuyến khích tối đa hoạt động xuất khẩu, thực thu thuế xuất mặt hàng xuất mà Việt Nam có thị trường ổn định nguyên liệu thô cần cho sản xuất nước quặng thô, phế liệu kim loại Cần điều chỉnh theo hướng giảm tiến tới bỏ thuế xuất số mặt hàng may mặc, da giày, nông sản chế biến để khuyến khích xuất - Đối với thuế nhập khẩu: SVTH: Hồng Tiến Qn Trang 36 Đề án mơn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh (1) giảm bớt số mức thuế nhập mức thuế cao nhất: Hiện nước ta có 18 mức thuế nhập khẩu, mức thuế cao 60% Để phù hợp với yêu cầu hội nhập ta phải giảm dần mức thuế cao giảm số lượng mức thuế Về lâu dài, mức thuế phù hợp với yêu cầu AFTA - 5%, trước mắt ta phải giảm dần, song mặt hàng mà nước ta khơng có tiềm lợi chưa có khả sản xuất năm tới, mặt hàng nguyên liệu vật tư quan trọng chủ yếu cho sản xuất ngành mạnh cạnh tranh xuất cần xây dựng mức thuế nhập thấp mức bảo hộ cấp I Trong tương lai, biểu thuế nhập hoàn thiện mức 0%, 3%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% 50% Đồng thời mức thuế cao 60% giảm xuống 50% (2) cần xác định rõ mức thuế nhập tạm thời cho loại hàng hóa đặc biệt: Trong luật thuế hành chưa có quy định mức thuế tạm thời số loại hàng nhập mà giá bán nước xuất thấp so với giá thành hàng hóa nhằm gây rối có tính chất đe dọa phát triển sản xuất nước Vì cần phải có quy định thuế suất tạm thời nhằm chống lại tình trạng bán phá giá, hộ giá để nhằm cạnh tranh không lành mạnh Đây biện pháp đối phó với hành động cạnh tranh khơng lành mạnh thương mại quốc tế nhiều nước áp dụng - Cần rà soát biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập để phát điều bất hợp lý, sơ hiệu chỉnh danh mục, mức thuế xuất nhập cho phù hợp, chuẩn xác nhằm hạn chế việc áp dụng sai thuế suất - Tiến hành thực Hiệp định xác định trị giá hải quan theo WTO Giá tính thuế nhập phải dựa sơ mức giá trung bình thị trường giới mức giá ghi hợp đồng nhập - Tăng cường bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ nhận thức, khả vận dụng tổ chức thực luật pháp cán ngành thuế ngành hải quan Bên cạnh biện pháp giáo dục, kỷ luật hành chính, cần ý tới việc gắn trách nhiệm với lợi ích vật chất cán Cần đổi mới, trang bị phương tiện làm việc đội ngũ tuần tra chống bn lậu trốn thuế Cải tiến quy trình thu thuế xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập hợp lý phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.2.3 Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ Bên cạnh biện pháp ngắn hạn dài hạn điều cần lưu ý nêu đặc điểm cấu hàng hóa nhập Việt Nam Phần lớn hàng nhập máy SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 37 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh móc thiết bị nguyên nhiên vật liệu, chiếm đến khoảng 85-90% giá trị nhập hàng năm suốt giai đoạn 1995-2010, để phục vụ cho trình sản xuất nước tỷ lệ nhập cấu phần xuất cao, chiếm khoảng 2/3 giá xuất xưởng dẫn đến tỷ lệ nhập sản phẩm xuất mức cao tạo thực tế xuất muốn tăng lên thiết nhập tăng Nguyên nhân giải thích ở giai đoạn đầu phát triển kinh tế cấu cho hợp lý, việc cấu không thay đổi trì lâu lại bộc lộ yếu điểm quan trọng Việt Nam không phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ Vì vậy, kinh tế bị lệ thuộc nhiều vào nhóm hàng đầu vào nhập khẩu, dễ tổn thương trước cú sốc bên ngồi, khiến nhập khó giảm Một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp phụ trợ Việt Nam Để tạo thay đổi lớn, phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ nước ta chủ thể xản xuất kinh doanh với nhà nước cần có hợp tác thực đồng giải pháp tổng thể Về phía nhà nước: Hiện hệ thống luật pháp nước ta chưa có định nghĩa ngành cơng nghiệp phụ trợ, điều dẫn đến việc quy định pháp quy khơng có sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Bởi vấn đề đặt Chính phủ cần phải xây dựng khái niệm công nghiệp phụ trợ hệ thống luật pháp Hơn Chính phủ cần phải nhận diện lại vấn đề tham gia tích cực vào chơi cách lập quan đầu mối để mối lái cho doanh nghiệp cung cấp chi tiết linh kiện Trên thực tế, nước láng giềng Thái Lan làm tốt việc thời kỳ công nghiệp hố họ Họ có quan nhà nước theo dõi việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ để "chui" vào hãng Trong nước ta chưa có quan phụ trách cơng việc Ngồi quan sách phải xây dựng cơng khai chiến lược, quy hoạch công nghiệp phụ trợ Để tận dụng hiệu nguồn lực hạn hẹp Cần có sách xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để phát triển công nghiệp phụ trợ Chẳng hạn lĩnh vực cán thép, đúc, xử lý nhiệt chế tạo lĩnh vực tương đối lạc hậu, nên tập trung phát triển cơng nghiệp phụ trợ lĩnh vực Một vấn đề quan trọng khác theo nhận định chuyên gia kinh tế nước ngồi, Việt Nam cần có điều chỉnh với doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tồn lâu, cần phải tận dụng, định hướng sản xuất theo xu hướng SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 38 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh chun mơn hóa, tập trung vào ngành Mặt khác, số ngành thuộc công nghiệp phụ trợ cần vốn đầu tư lớn, doanh nghiệp tư nhân làm được, công việc cần thúc đẩy nhanh chóng Đầu tư vốn phát triển cho công nghiệp phụ trợ: Hiện nước có khoảng 30 ngành kinh tế kỹ thuật cần đến cơng nghiệp phụ trợ, có số ngành chủ yếu dệt may, da giày, khí lắp ráp, điện tử - tin học cơng nghiệp phụ trở đòi hỏi có tham gia nhiều thành phần kinh tế Phía Nhà nước nên đầu tư vào công nghiệp phụ trợ ngành quan trọng cần chi phối, ngành công nghệ cao, ngành tạo nhiều công ăn việc làm cho xã hội Các doanh nghiệp nhà nước liên doanh liên kết để thành lập doanh nghiệp vệ tinh, sản suất sản phẩm phụ trợ phục vụ cho thân doanh nghiệp cho xã hội Hỗ trợ sở hạ tầng, hỗ trợ thuế thông tin hợp tác quốc tế bình diện quốc gia Đặc biệt cần phải nâng cao khả cấp tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư cơng nghiệp phụ trợ, đồng thời với đưa ưu đãi sách kết hợp tín dụng sách hỗ trợ cho cơng nghiệp phụ trợ, tín dụng ưu đãi kết hợp chế độ bảo đảm tín dụng bù lãi suất ngành công nghiệp phụ trợ Một điểm mấu chốt cần có chiến lược vĩ mô việc đầu tư vào khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ Đây nói giải pháp quan trọng giai đoạn nay, nâng cao trình độ cơng nghệ chìa khố để phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam Bên cạnh việc tiếp thu nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác, nhà đầu tư nước ngồi phải có chiến lược đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, công nghệ ứng dụng để đáp ứng nhu cầu đầu tư nhà đầu tư nước lĩnh vực điện tử, tin học, lắp ráp Xây dựng trung tâm đào tạo kinh doanh công nghệ trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, trung tâm liệu doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ Về phía doanh nghiệp: Có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố quan trọng việc hình thành thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhận thức thân doanh nghiệp tầm quan trọng việc nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp Việt Nam Mặc dù gần đây, quan nhà nước bắt đầu nhận thức tầm quan trọng việc phát triển công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhà nước (chủ thể lĩnh vực này) từ trước đến lại thường hoạt động theo kiểu trọn gói (sản xuất từ A đến Z) Do đó, họ khơng có khái niệm ngành cơng nghiệp phụ Khi tham SVTH: Hồng Tiến Qn Trang 39 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh gia sản xuất từ A đến Z, hiệu sản xuất cơng ty khơng cao cần nhiều vốn đầu tư Và vốn đầu tư họ buộc phải dàn trải Do cơng ty hoạt động ngành cơng nghiệp phụ trợ nên chọn, tham gia vào lĩnh vực sản xuất Các doanh nghiệp cần đa dạng hoá hợp tác, liên doanh liên kết với nhà đầu tư nước với doanh nghiệp nhỏ vừa Nhật Đó cơng ty có trình độ kỹ thuật cao có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực vào Việt Nam để cung ứng linh kiện, sản phẩm phụ trợ, tiếp nhận chi viện cơng nghệ từ nước ngồi Đây sách cần thiết để tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nước ta thời gian tới Do có đa dạng hoá liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư doanh nghiệp Việt Nam mắt xích dây chuyền sản xuất tồn cầu Từ trước đến quan tâm đến liên doanh thơng qua việc góp vốn đầu tư, gia cơng sản phẩm đơn giản đến lúc doanh nghiệp cần phải coi trọng liên doanh, liên kết dạng đối tác chiến lược, doanh nghiệp vệ tinh, chuyển nhượng quyền, thương hiệu Trước mắt với chi tiết tương đối dễ gia công, chế tạo, doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả đảm nhận điều quan trọng việc hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển trình độ kỹ thuật mình, sẵn sàng đón nhận chuyển giao kỹ thuật, sản xuất từ doanh nghiệp có vốn nước ngồi cần thiết việc sản xuất chi tiết quan trọng, đòi hỏi kỹ thuật gia công cao Việt Nam doanh nghiệp có vốn nước ngồi đảm nhận Trong tương laicơng việc chuyển sang cho doanh nghiệp Việt Nam 3.2.4 Đề xuất số giải pháp cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc Vấn đề cải thiện cán cân thương mại với bạn hàng Trung Quốc (chiếm 90 giá trị nhập Việt Nam) Trung Quốc đối tác thương mại lớn Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập liên tục tăng cao nhiều năm qua Tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng nhanh, bình quân khoảng 40%/năm Năm 2008 số đạt 21,659 tỷ USD, năm 2009 đạt 20,751 tỷ USD, hết quý I năm 2010 5,37 tỷ USD, tăng 37,8% so với kỳ năm trước Tuy nhiên nhập siêu Việt Nam từ thị trường Trung Quốc ngày lớn giá trị, năm 2005 nhập siêu 2,82 tỷ USD, năm 2007 9,15 tỷ USD, năm 2008 11,12 tỷ USD, năm 2009 11,53 tỷ USD, quý I năm 2010 2,55 tỷ USD (Nguồn: Tổng cục thống kê) Mặt khác nhập siêu từ Trung Quốc chiếm phần lớn tổng nhập siêu Việt nam, theo số liệu công thương công bố báo cáo tổng hợp tác giả Nguyễn Duy Nghĩa, ngun Phó Văn phòng Thương mại cho thấy tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc so với nhập siêu nước trì mức cao, năm 2001 18,7 SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 40 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh %, năm 2007 73,7%, năm 2008 69,8%, năm 2009 97,1% dự đoán năm 2010 94,4% Đây thực khó khăn ngoại thương nước ta, ta xuất siêu với thị trường Mỹ, Anh, Đức, Úc, song nhập siêu từ thị trường Trung quốc ngày tăng trì mức cao chưa có Do đó, muốn hạn chế nhập siêu Việt Nam phải có biện pháp thực hiệu để giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc Các biện pháp cần thiết để giảm nhập siêu với Trung quốc: Thứ nhất: Việt Nam cần tăng cường quản lý phân công cửa chuyên nhập hàng Trung Quốc, cách làm mà Trung Quốc thực với hàng xuất Việt Nam Thứ hai: Cần Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hố, an tồn thực phẩm hàng nhập từ Trung Quốc, cách bố trí đủ lực lượng cán kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập từ Trung Quốc, đồng thời đưa tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn quốc tế Thứ ba: Cần tăng cường công tác quản lý chống nhập lậu, buôn lậu vùng biên giới giáp với Trung Quốc Thứ tư: Cần thực sách tỷ giá, tiền tệ phù hợp với tình hình thực tế Việt nam Cơ chế điều hành tỷ giá không theo tỷ giá thả nổi, không theo tỷ giá cố định, phải điều hành tỷ giá linh hoạt, dựa quan hệ cung cầu có điều chỉnh nhà nước Thứ năm: Về trung, dài hạn cần thực biện pháp điều chỉnh cung, để giảm hệ số sử dụng hàng nhập Cụ thể cần có biện pháp để dịch chuyển từ công nghiệp gia công, lắp ráp, sang công nghệ cao phục vụ xuất Cần có sách ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất máy móc thiết bị thay hàng nhập để hạn chế nhu cầu nhập lớn cho mặt hàng Việc giảm thâm hụt thương mại nói chung giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc nói riêng vấn đề cấp bách Việt Nam, bối cảnh cạnh tranh tranh thương mại quốc tế ngày gia tăng Chỉ cải thiện cán cân thương mại, khắc phục điểm yếu cấu thương mại, cấu mặt hàng, cấu sản xuất sản phẩm thay thế…thì sách tỷ giá, tiền tệ phát huy đầy đủ tác dụng SVTH: Hồng Tiến Qn Trang 41 Đề án mơn học CHƯƠNG GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh Kết luận Trong kinh tế mở, nhập siêu từ khu vực kinh tế chuyện bình thường; nhập siêu tổng thể chưa điều đáng ngại Sự tập trung dư luận vào số nhập siêu đối tác nhập siêu khiến cho giới làm sách hướng vào sách sai lầm xây dựng thêm hàng rào bảo hộ thương mại thay tập trung giải nguyên nhân đích thực gây nhập siêu dai dẳng ngày lớn Điều quan trọng phải biết nhìn nhận điểm yếu, thách thức qua kết hợp với hội, điểm mạnh vốn có để xây dựng chế, biện pháp phù hợp Rõ ràng để hạn chế tình trạng nhập siêu dùng biện pháp riêng lẻ mà phải có phối hợp kết hợp đồng giải pháp có hiệu SVTH: Hồng Tiến Quân Trang 42 Đề án môn học GVHD: Th.s Trịnh Thị Trinh TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Hoàng Tiến Quân Trang 43 ... hay sách thương mại quốc tế nói riêng bao hàm phạm vi rộng, bao hàm nhiều biện pháp, công cụ để can thiệp vào hoạt động thương mại quốc tế quốc gia Tuy nhiên, có số biện pháp, cơng cụ chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CÁN CÂN THƯƠNG MẠI ĐẦY ĐỦ, TÀI LIỆU CÁN CÂN THƯƠNG MẠI ĐẦY ĐỦ, CHƯƠNG 1 1. Tổng quan về cán cân thương mại, CHƯƠNG 2 2. Thực trạng và phân tích cán cân thương mại Việt Nam sau khi gia nhập WTO, CHƯƠNG 3 3. Giải pháp cho cán cân thương mại của Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay