Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục

76 7 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:30

LUẬTGIÁO DỤCCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 512001QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về giáo dục.CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.Điều 2. Mục tiêu giáo dụcMục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LUẬT GIÁO DỤC Căn vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật quy định giáo dục CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục quy định hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, sở giáo dục khác hệ thống giáo dục quốc dân, quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục Điều Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều Tính chất, nguyên lý giáo dục Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Điều Hệ thống giáo dục quốc dân Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo; b) Giáo dục phổ thơng có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông; c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề; d) Giáo dục đại học sau đại học (sau gọi chung giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Điều Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính bản, tồn diện, thiết thực, đại có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng ý thức công dân; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên Điều Chương trình giáo dục Chương trình giáo dục thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học trình độ đào tạo Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính đại, tính ổn định, tính thống nhất; kế thừa cấp học, trình độ đào tạo tạo điều kiện cho phân luồng, liên thông, chuyển đổi trình độ đào tạo, ngành đào tạo hình thức giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Yêu cầu nội dung kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục phải cụ thể hóa thành sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, giáo trình tài liệu giảng dạy giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên Sách giáo khoa, giáo trình tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục Chương trình giáo dục tổ chức thực theo năm học giáo dục mầm non giáo dục phổ thông; theo năm học theo hình thức tích luỹ tín giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học Kết học tập mơn học tín mà người học tích luỹ theo học chương trình giáo dục công nhận để xem xét giá trị chuyển đổi cho mơn học tín tương ứng chương trình giáo dục khác người học chuyển ngành nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập học lên cấp học, trình độ đào tạo cao Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc thực chương trình giáo dục theo hình thức tích luỹ tín chỉ, việc cơng nhận để xem xét giá trị chuyển đổi kết học tập môn học tín Điều Ngơn ngữ dùng nhà trường sở giáo dục khác; dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ Tiếng Việt ngơn ngữ thức dùng nhà trường sở giáo dục khác Căn vào mục tiêu giáo dục yêu cầu cụ thể nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy học tiếng nước nhà trường sở giáo dục khác Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số học tiếng nói, chữ viết dân tộc nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức học tập nhà trường sở giáo dục khác Việc dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số thực theo quy định Chính phủ Ngoại ngữ quy định chương trình giáo dục ngơn ngữ sử dụng phổ biến giao dịch quốc tế Việc tổ chức dạy ngoại ngữ nhà trường sở giáo dục khác cần bảo đảm để người học học liên tục có hiệu Điều Văn bằng, chứng Văn hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau tốt nghiệp cấp học trình độ đào tạo theo quy định Luật Văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm tốt nghiệp trung học sở, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Chứng hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học để xác nhận kết học tập sau đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp Điều Phát triển giáo dục Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền; mở rộng quy mô sở bảo đảm chất lượng hiệu quả; kết hợp đào tạo sử dụng Điều 10 Quyền nghĩa vụ học tập công dân Học tập quyền nghĩa vụ công dân Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hồn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập Nhà nước thực công xã hội giáo dục, tạo điều kiện để học hành Nhà nước cộng đồng giúp đỡ để người nghèo học tập, tạo điều kiện để người có khiếu phát triển tài Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho em dân tộc thiểu số, em gia đình vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật đối tượng hưởng sách xã hội khác thực quyền nghĩa vụ học tập Điều 11 Phổ cập giáo dục Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập Nhà nước định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm điều kiện để thực phổ cập giáo dục nước Mọi công dân độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập Điều 12 Xã hội hóa nghiệp giáo dục Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập nghiệp Nhà nước toàn dân Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục; thực đa dạng hóa loại hình trường hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghiệp giáo dục Mọi tổ chức, gia đình cơng dân có trách nhiệm chăm lo nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh an tồn Điều 13 Đầu tư cho giáo dục Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân nước, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước đầu tư cho giáo dục Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục Điều 14 Quản lý nhà nước giáo dục Nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục Điều 15 Vai trò trách nhiệm nhà giáo Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực vai trò trách nhiệm mình; giữ gìn phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học Điều 16 Vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục Cán quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý trách nhiệm cá nhân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục Điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác Việc kiểm định chất lượng giáo dục thực định kỳ phạm vi nước sở giáo dục Kết kiểm định chất lượng giáo dục công bố công khai để xã hội biết giám sát Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm đạo thực kiểm định chất lượng giáo dục Điều 18 Nghiên cứu khoa học Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bước thực vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, cơng nghệ địa phương nước Nhà trường sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước có sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng phổ biến khoa học giáo dục Các chủ trương, sách giáo dục phải xây dựng sở kết nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam Điều 19 Không truyền bá tôn giáo nhà trường, sở giáo dục khác Không truyền bá tôn giáo, tiến hành nghi thức tôn giáo nhà trường, sở giáo dục khác hệ thống giáo dục quốc dân, quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân Điều 20 Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đồn kết tồn dân tộc, kích động bạo lực, tun truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lơi kéo người học vào tệ nạn xã hội Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục mục đích vụ lợi CHƯƠNG II HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN MỤC GIÁO DỤC MẦM NON Điều 21 Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Điều 22 Mục tiêu giáo dục mầm non Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp Điều 23 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục mầm non Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hòa ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; giúp trẻ em phát triển thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, u mến, lễ phép với ơng, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích đẹp; ham hiểu biết, thích học Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ Điều 24 Chương trình giáo dục mầm non Chương trình giáo dục mầm non thể mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa u cầu ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em độ tuổi; quy định việc tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hướng dẫn cách thức đánh giá phát triển trẻ em tuổi mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non Điều 25 Cơ sở giáo dục mầm non Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi; Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi; Trường mầm non sở giáo dục kết hợp nhà trẻ mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi MỤC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Điều 26 Giáo dục phổ thông Giáo dục phổ thông bao gồm: a) Giáo dục tiểu học thực năm năm học, từ lớp đến lớp năm Tuổi học sinh vào học lớp sáu tuổi; b) Giáo dục trung học sở thực bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín Học sinh vào học lớp sáu phải hồn thành chương trình tiểu học, có tuổi mười tuổi; c) Giáo dục trung học phổ thông thực ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai Học sinh vào học lớp mười phải có tốt nghiệp trung học sở, có tuổi mười lăm tuổi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trường hợp học trước tuổi học sinh phát triển sớm trí tuệ; học tuổi cao tuổi quy định học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh phát triển thể lực trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh diện hộ đói nghèo theo quy định Nhà nước, học sinh nước nước; trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt trẻ em người dân tộc thiểu số trước vào học lớp Điều 27 Mục tiêu giáo dục phổ thông Mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Giáo dục trung học sở nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hồn thiện học vấn phổ thơng có hiểu biết thơng thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động Điều 28 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông Nội dung giáo dục phổ thơng phải bảo đảm tính phổ thơng, bản, tồn diện, hướng nghiệp có hệ thống; gắn với thực tiễn sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp học Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kỹ nghe, nói, đọc, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật Giáo dục trung học sở phải củng cố, phát triển nội dung học tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thơng tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu kỹ thuật hướng nghiệp Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển nội dung học trung học sở, hồn thành nội dung giáo dục phổ thơng; nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thơng, bản, tồn diện hướng nghiệp cho học sinh có nội dung nâng cao số môn học để phát triển lực, đáp ứng nguyện vọng học sinh Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Điều 29 Chương trình giáo dục phổ thơng, sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thơng thể mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục phổ thơng, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp cấp học giáo dục phổ thông Sách giáo khoa cụ thể hóa yêu cầu nội dung kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học lớp giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục phổ thông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thơng, duyệt sách giáo khoa để sử dụng thức, ổn định, thống giảng dạy, học tập sở giáo dục phổ thông, sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thơng sách giáo khoa Điều 30 Cơ sở giáo dục phổ thông Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học; Trường trung học sở; Trường trung học phổ thơng; Trường phổ thơng có nhiều cấp học; Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Điều 31 Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cấp văn tốt nghiệp trung học sở, trung học phổ thông Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận học bạ việc hồn thành chương trình tiểu học Học sinh học hết chương trình trung học sở có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) cấp tốt nghiệp trung học sở Học sinh học hết chương trình trung học phổ thơng có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) cấp tốt nghiệp trung học phổ thông MỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Điều 32 Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung cấp chuyên nghiệp thực từ ba đến bốn năm học người có tốt nghiệp trung học sở, từ đến hai năm học người có tốt nghiệp trung học phổ thơng; Dạy nghề thực năm đào tạo nghề trình độ sơ cấp, từ đến ba năm đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Điều 33 Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nghề nghiệp trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ thực hành nghề, có khả làm việc độc lập có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo Điều 34 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ theo yêu cầu đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện kỹ thực hành với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả hành nghề phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu công việc Điều 35 Chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp Chương trình giáo dục nghề nghiệp thể mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục nghề nghiệp, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo mơn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thơng với chương trình giáo dục khác Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có liên quan, sở thẩm định hội đồng thẩm định ngành chương trình trung cấp chuyên nghiệp, quy định chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cấu nội dung, số môn học, thời lượng môn học, tỷ lệ thời gian lý thuyết thực hành, thực tập ngành, nghề đào tạo Căn vào chương trình khung, trường trung cấp chuyên nghiệp xác định chương trình đào tạo trường Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có liên quan, sở thẩm định hội đồng thẩm định ngành chương trình dạy nghề, quy định chương trình khung cho trình độ nghề đào tạo bao gồm cấu nội dung, số lượng, thời lượng môn học kỹ nghề, tỷ lệ thời gian lý thuyết thực hành, bảo đảm mục tiêu cho ngành, nghề đào tạo Căn vào chương trình khung, sở dạy nghề xác định chương trình dạy nghề sở Giáo trình giáo dục nghề nghiệp cụ thể hóa yêu cầu nội dung kiến thức, kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục nghề nghiệp Giáo trình giáo dục nghề nghiệp Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc trung tâm dạy nghề tổ chức biên soạn duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập thức sở giáo dục nghề nghiệp sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm dạy nghề thành lập Điều 36 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trường trung cấp chuyên nghiệp; b) Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau gọi chung sở dạy nghề) Cơ sở dạy nghề tổ chức độc lập gắn với sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sở giáo dục khác Điều 37 Văn bằng, chứng giáo dục nghề nghiệp Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự kiểm tra đạt yêu cầu Thủ trưởng sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng nghề Học sinh học hết chương trình trung cấp chun nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp trung cấp nghề Sinh viên học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp cao đẳng nghề MỤC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Điều 38 Giáo dục đại học Giáo dục đại học bao gồm: Đào tạo trình độ cao đẳng thực từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành; Đào tạo trình độ đại học thực từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành; Đào tạo trình độ thạc sĩ thực từ đến hai năm học người có tốt nghiệp đại học; Đào tạo trình độ tiến sĩ thực bốn năm học người có tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học người có thạc sĩ Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ kéo dài theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ số ngành chun mơn đặc biệt Điều 39 Mục tiêu giáo dục đại học Mục tiêu giáo dục đại học đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn kỹ thực hành để giải vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên mơn có kỹ thực hành thành thạo, có khả làm việc độc lập, sáng tạo giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao thực hành, có khả làm việc độc lập, sáng tạo có lực phát hiện, giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao lý thuyết thực hành, có lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát giải vấn đề khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học hoạt động chuyên môn Điều 40 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục đại học Nội dung giáo dục đại học phải có tính đại phát triển, bảo đảm cấu hợp lý kiến thức khoa học bản, ngoại ngữ công nghệ thông tin với kiến thức chuyên môn môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình độ chung khu vực giới Đào tạo trình độ cao đẳng phải bảo đảm cho sinh viên có kiến thức khoa học kiến thức chuyên môn cần thiết, trọng rèn luyện kỹ lực thực công tác chuyên môn Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có kiến thức khoa học kiến thức chun mơn tương đối hồn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn Đào tạo trình độ thạc sĩ phải bảo đảm cho học viên bổ sung nâng cao kiến thức học trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ lực thực cơng tác chuyên môn nghiên cứu khoa học chuyên ngành Đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh nâng cao kiến thức bản; có hiểu biết sâu kiến thức chun mơn; có đủ lực tiến hành độc lập công tác nghiên cứu khoa học sáng tạo công tác chuyên môn Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng Phương pháp đào tạo trình độ thạc sĩ thực cách phối hợp hình thức học tập lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy lực thực hành, lực phát hiện, giải vấn đề chun mơn Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ thực chủ yếu tự học, tự nghiên cứu hướng dẫn nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn Điều 41 Chương trình, giáo trình giáo dục đại học Chương trình giáo dục đại học thể mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo môn học, ngành học, trình độ đào tạo giáo dục đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với chương trình giáo dục khác Trên sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định ngành chương trình giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định chương trình khung cho ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học bao gồm cấu nội dung môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo môn học, lý thuyết với thực hành, thực tập Căn vào chương trình khung, trường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình giáo dục trường Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định khối lượng kiến thức, kết cấu chương trình, luận văn, luận án đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu nội dung kiến thức, kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học, ngành học, trình độ đào tạo Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn duyệt giáo trình mơn học để sử dụng thức trường sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập - Tờ trình đề nghị giải thể phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) b) Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản Điều này, hồ sơ gồm: - Hồ sơ đình hoạt động giáo dục; - Các văn việc không khắc phục nguyên nhân bị đình hoạt động giáo dục; - Tờ trình đề nghị giải thể phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) Điều 15 Lớp, tổ học sinh Lớp a) Học sinh tổ chức theo lớp Mỗi lớp có lớp trưởng, lớp phó tập thể lớp bầu vào đầu năm học; b) Mỗi lớp cấp THCS THPT có khơng q 45 học sinh; c) Số học sinh lớp trường chuyên biệt quy định quy chế tổ chức hoạt đông trường chuyên biệt Mỗi lớp chia thành nhiều tổ học sinh Mỗi tổ không 12 học sinh, có tổ trưởng, tổ phó thành viên tổ bầu vào đầu năm học Điều 16 Tổ chuyên môn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán làm công tác tư vấn cho học sinh trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo mơn học, nhóm mơn học nhóm hoạt động cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học Tổ chun mơn có nhiệm vụ sau: a) Xây dựng thực kế hoạch hoạt động chung tổ, hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình hoạt động giáo dục khác nhà trường; b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định khác hành; c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay Hiệu trưởng yêu cầu Điều 17 Tổ Văn phòng Mỗi trường trung học có tổ Văn phòng, gồm viên chức làm cơng tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học nhân viên khác Tổ Văn phòng có tổ trưởng tổ phó, Hiệu trưởng bổ nhiệm giao nhiệm vụ Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần lần sinh hoạt khác có nhu cầu công việc hay Hiệu trưởng yêu cầu Điều 18 Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng số Phó Hiệu trưởng Nhiệm kỳ Hiệu trưởng năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không nhiệm kỳ trường trung học Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải có tiêu chuẩn sau: a) Về trình độ đào tạo thời gian cơng tác: phải đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục cấp học, đạt trình độ chuẩn đào tạo cấp học cao trường phổ thông có nhiều cấp học dạy học năm (hoặc năm miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) cấp học đó; b) Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đủ lực đảm nhiệm nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công Thẩm quyền bổ nhiệm cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học: Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cơng lập, cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tư thục sau thực quy trình bổ nhiệm cán theo quy định hành Nhà nước Nếu nhà trường có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực sở giới thiệu Hội đồng trường Người có thẩm quyền bổ nhiệm có quyền bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học Điều 19 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng a) Xây dựng, tổ chức máy nhà trường; b) Thực nghị Hội đồng trường quy định khoản Điều 20 Điều lệ này; c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng tổ chức thực kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết thực trước Hội đồng trường cấp có thẩm quyền; d) Thành lập tổ chun mơn, tổ văn phòng hội đồng tư vấn nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất thành viên Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền định; đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực công tác khen thưởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên; thực việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định Nhà nước; e) Quản lý học sinh hoạt động học sinh nhà trường tổ chức; xét duyệt kết đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) trường phổ thơng có nhiều cấp học định khen thưởng, kỷ luật học sinh; g) Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; h) Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; thực công tác xã hội hoá giáo dục nhà trường; i) Chỉ đạo thực phong trào thi đua, vận động ngành; thực công khai nhà trường; k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật Nhiệm vụ quyền hạn Phó Hiệu trưởng a) Thực chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công; b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp phần việc giao; c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường Hiệu trưởng uỷ quyền; d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật Điều 20 Hội đồng trường Hội đồng trường trường trung học công lập, Hội đồng quản trị trường trung học tư thục (sau gọi chung Hội đồng trường) tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, huy động giám sát việc sử dụng nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực mục tiêu giáo dục Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường trung học công lập: Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Cơng đồn, đại diện Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), đại diện tổ chun mơn, đại diện tổ Văn phòng Hội đồng trường có Chủ tịch, thư ký thành viên khác Tổng số thành viên Hội đồng trường từ đến 13 người Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường trung học công lập: a) Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án, kế hoạch phương hướng phát triển nhà trường; b) Quyết nghị quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản nhà trường; d) Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; giám sát hoạt động nhà trường Hoạt động Hội đồng trường trung học công lập: a) Hội đồng trường họp thường kỳ ba lần năm Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải vấn đề phát sinh trình thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường Chủ tịch Hội đồng trường mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, đại diện quyền đồn thể địa phương tham dự họp Hội đồng trường cần thiết b) Phiên họp Hội đồng trường coi hợp lệ có mặt từ ba phần tư số thành viên Hội đồng trở lên (trong có Chủ tịch Hội đồng) Quyết nghị Hội đồng trường thông qua biểu lấy ý kiến văn họp có hiệu lực hai phần ba số thành viên có mặt họp trí Quyết nghị Hội đồng trường công bố công khai c) Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực nghị Hội đồng trường nội dung quy định khoản Điều Nếu Hiệu trưởng không trí với nghị Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến quan quản lý giáo dục cấp trực tiếp nhà trường Trong thời gian chờ ý kiến quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng phải thực theo nghị Hội đồng trường vấn đề không trái với pháp luật hành Điều lệ Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung học công lập: Căn cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân tập thể giáo viên tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định thành lập Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường thành viên Hội đồng bầu; thư kí Chủ tịch Hội đồng định Nhiệm kì Hội đồng trường năm Hằng năm, có yêu cầu đột xuất việc thay đổi nhân sự, Hiệu trưởng làm văn đề nghị người có thẩm quyền định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cấu tổ chức hoạt động Hội đồng trường trường tư thục thực theo Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học loại hình tư thục Điều 21 Các hội đồng khác nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng thi đua khen thưởng thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệu trưởng thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Cơng đồn, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chun mơn, tổ trưởng tổ văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp Hội đồng kỷ luật a) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét xoá kỷ luật học sinh theo vụ việc Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng định thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; b) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét đề nghị xử lí kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo vụ việc Việc thành lập, thành phần hoạt động Hội đồng thực theo quy định pháp luật Hiệu trưởng thành lập hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể công việc Nhiệm vụ, thành phần thời gian hoạt động hội đồng Hiệu trưởng quy định Điều 22 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường lãnh đạo nhà trường hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Công đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác nhà trường hoạt động theo quy định pháp luật nhằm giúp nhà trường thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 23 Quản lý tài sản, tài Việc quản lý tài chính, tài sản nhà trường phải tuân theo quy định pháp luật quy định Bộ Tài Bộ Giáo dục Đào tạo; thành viên trường có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà trường Chương III CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Điều 24 Chương trình giáo dục Trường trung học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Căn chương trình giáo dục kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học Học sinh khuyết tật học hòa nhập thực kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với khả cá nhân Quy định giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật Điều 25 Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập, thiết bị dạy học tài liệu tham khảo Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập thiết bị dạy học sử dụng giảng dạy học tập trường trung học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng dạy học Mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo Điều 26 Các hoạt động giáo dục Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lên lớp hoạt động lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục cấp học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thơng, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ sống nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Điều 27 Hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trường gồm: Đối với nhà trường: a) Sổ đăng bộ; b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; c) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; d) Sổ gọi tên ghi điểm; đ) Sổ ghi đầu bài; e) Học bạ học sinh; g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; h) Sổ nghị nhà trường nghị Hội đồng trường; i) Hồ sơ thi đua; k) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên nhân viên; l) Hồ sơ kỷ luật; m) Sổ quản lý hồ sơ lưu trữ văn bản, công văn đi, đến; n) Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; o) Sổ quản lý tài chính; p) Hồ sơ quản lý thư viện; q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; r) Hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật (nếu có) Đối với tổ chun mơn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn nội dung họp chuyên môn Đối với giáo viên: a) Giáo án (bài soạn); b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; c) Sổ điểm cá nhân; d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp) Điều 28 Đánh giá kết học tập học sinh Học sinh kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo Việc đề kiểm tra phải theo quy trình biên soạn đề vào chuẩn kiến thức, kỹ chương trình môn học Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Việc đánh giá học sinh phải bảo đảm u cầu xác, tồn diện, cơng bằng, khách quan, công khai phát triển lực tự đánh giá học sinh; sử dụng kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học Kết đánh giá xếp loại học sinh phải thông báo cho gia đình vào cuối học kỳ cuối năm học Học sinh tiểu học trường phổ thơng có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường phổ thơng có nhiều cấp học xác nhận việc hồn thành chương trình tiểu học Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THCS Học sinh học hết chương trình THPT, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi tốt nghiệp đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THPT Điều 29 Giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường Trường trung học có phòng truyền thống để giữ gìn tài liệu, vật có liên quan tới việc thành lập phát triển nhà trường để phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho giáo viên, nhân viên học sinh Mỗi trường chọn ngày năm làm ngày truyền thống trường Học sinh cũ trường thành lập ban liên lạc để giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trường, huy động nguồn lực để giúp đỡ nhà trường việc thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Chương IV GIÁO VIÊN Điều 30 Giáo viên trường trung học Giáo viên trường trung học người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên mơn, giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh (bí thư, phó bí thư trợ lý niên, cố vấn Đồn), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học cấp THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trường trung học Giáo viên mơn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học học sinh; d) Thực Điều lệ nhà trường; thực định Hiệu trưởng, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn lành mạnh; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh; g) Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ quy định khoản Điều này, có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh; b) Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng; c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên mơn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường; d) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học; đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm học bạ học sinh; đ) Báo cáo thường kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng Giáo viên thỉnh giảng phải thực nhiệm vụ quy định khoản Điều quy định hợp đồng thỉnh giảng Giáo viên làm công tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo viên trung học bồi dưỡng công tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đoàn nhà trường Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giáo viên THCS bồi dưỡng công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đội nhà trường Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh giáo viên trung học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh học sinh để giúp em vượt qua khó khăn gặp phải học tập sinh hoạt Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh; b) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo; c) Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường; d) Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hành; đ) Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chun đề để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; e) Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ đồng ý Hiệu trưởng ; g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể; h) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Giáo viên chủ nhiệm quyền quy định khoản Điều này, có quyền sau đây: a) Được dự học, hoạt động giáo dục khác học sinh lớp mình; b) Được dự họp Hội đồng khen thưởng Hội đồng kỷ luật giải vấn đề có liên quan đến học sinh lớp mình; c) Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày liên tục; đ) Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp Giáo viên làm cơng tác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hưởng chế độ, sách theo quy định hành Hiệu trưởng phân cơng giáo viên làm cơng tác tư vấn chuyên trách kiêm nhiệm Giáo viên làm công tác tư vấn bố trí chỗ làm việc riêng vận dụng hưởng chế độ sách hành Điều 33 Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên quy định sau: a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo viên tiểu học; b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS; c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định khoản Điều nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn Giáo viên có trình độ chuẩn, có lực giáo dục cao hưởng sách theo quy định Nhà nước, nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng giảng dạy giáo dục Điều 34 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải mực, có tác dụng giáo dục học sinh Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định Chính phủ trang phục viên chức Nhà nước Điều 35 Các hành vi giáo viên khơng làm Giáo viên khơng có hành vi sau đây: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp Gian lận kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động dạy học lớp Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục Điều 36 Khen thưởng xử lý vi phạm Giáo viên có thành tích khen thưởng, phong tặng danh hiệu thi đua danh hiệu cao quý khác Giáo viên có hành vi vi phạm quy định Điều lệ bị xử lý theo quy định pháp luật Chương V HỌC SINH Điều 37 Tuổi học sinh trường trung học Tuổi học sinh vào học lớp 11 tuổi Tuổi học sinh vào học lớp 10 15 tuổi Đối với học sinh học vượt lớp cấp học trước học sinh vào cấp học độ tuổi cao tuổi quy định tuổi vào lớp lớp 10 giảm tăng vào tuổi năm tốt nghiệp cấp học trước Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nước ngồi nước vào cấp học tuổi cao tuổi so với tuổi quy định Học sinh không lưu ban 02 lần cấp học Học sinh lực tốt phát triển sớm trí tuệ vào học trước tuổi học vượt lớp phạm vi cấp học Thủ tục xem xét trường hợp cụ thể thực theo bước sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: đại diện Ban giám hiệu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; giáo viên dạy lớp học sinh theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế; c) Căn kết khảo sát hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, định Học sinh độ tuổi THCS, THPT nước nước, em người nước làm việc Việt Nam học trường THCS trường THPT nơi cư trú trường THCS THPT nơi cư trú trường có khả tiếp nhận Thủ tục sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ học sinh xếp vào lớp phù hợp Điều 38 Nhiệm vụ học sinh Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân Tham gia hoạt động tập thể trường, lớp, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình tham gia cơng tác xã hội hoạt động bảo vệ môi trường, thực trật tự an tồn giao thơng Giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nơi cơng cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường Điều 39 Quyền học sinh Được bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập lớp tự học nhà, cung cấp thông tin việc học tập mình, sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá, thể thao nhà trường theo quy định Được tôn trọng bảo vệ, đối xử bình đẳng, dân chủ, quyền khiếu nại với nhà trường cấp quản lý giáo dục định thân mình; quyền học chuyển trường có lý đáng theo quy định hành; học trước tuổi, học vượt lớp, học tuổi cao tuổi quy định theo Điều 37 Điều lệ Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu môn học, thể thao, nghệ thuật nhà trường tổ chức có đủ điều kiện; giáo dục kỹ sống Được nhận học bổng trợ cấp khác theo quy định học sinh hưởng sách xã hội, học sinh có khó khăn đời sống học sinh có lực đặc biệt Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Điều 40 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục học sinh Hành vi, ngôn ngữ ứng xử học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phù hợp với đạo đức lối sống lứa tuổi học sinh trung học Trang phục học sinh phải chỉnh tề, sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường Tuỳ điều kiện trường, Hiệu trưởng định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đồng ý Điều 41 Các hành vi học sinh không làm Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động máy nghe nhạc học; hút thuốc, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh nhà trường nơi công cộng Lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin khơng lành mạnh lên mạng; chơi trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia tệ nạn xã hội Điều 42 Khen thưởng kỷ luật Học sinh có thành tích học tập rèn luyện nhà trường cấp quản lý giáo dục khen thưởng hình thức sau đây: a) Khen trước lớp, trước trường; b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, khen, đạt thành tích kỳ thi, hội thi theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; d) Các hình thức khen thưởng khác Học sinh vi phạm khuyết điểm q trình học tập, rèn luyện khuyên răn xử lý kỉ luật theo hình thức sau đây: a) Phê bình trước lớp, trước trường; b) Khiển trách thông báo với gia đình; c) Cảnh cáo ghi học bạ; d) Buộc thơi học có thời hạn Chương VI TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG Điều 43 Địa điểm, diện tích trường Trường học khu riêng đặt môi trường thuận lợi cho giáo dục Trường phải có tường bao quanh, có cổng trường biển trường Tổng diện tích sử dụng trường tối thiểu đủ theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục Điều 44 Các khối cơng trình trường Phòng học, phòng học mơn a) Phòng học: - Có đủ phòng học để học nhiều hai ca ngày; - Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn quy định; - Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế giáo viên, có bảng viết đủ điều kiện ánh sáng, thoáng mát b) Phòng học mơn: Thực theo Quy định tiêu chuẩn phòng học mơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đồn - Đội, phòng truyền thống Khối hành - quản trị Gồm phòng làm việc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp tồn thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường, phòng tổ chun mơn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng tổ chức Đảng, đoàn thể Khu sân chơi, bãi tập Có diện tích 25% tổng diện tích sử dụng trường, khu sân chơi có hoa, bóng mát đảm bảo vệ sinh; khu bãi tập có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao đảm bảo an toàn Khu vệ sinh hệ thống cấp thoát nước a) Khu vệ sinh bố trí hợp lý theo khu làm việc, học tập cho giáo viên học sinh, riêng cho nam, nữ, có đủ nước, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường; b) Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống nước cho tất khu vực theo quy định vệ sinh mơi trường Khu để xe: Bố trí hợp lý khn viên trường, đảm bảo an tồn, trật tự, vệ sinh Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý dạy học Chương VII QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Điều 45 Trách nhiệm nhà trường Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên chặt chẽ với gia đình xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhằm thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 46 Ban đại diện cha mẹ học sinh Mỗi lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm thành viên cha mẹ, người giám hộ học sinh cử để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn việc giáo dục học sinh Mỗi trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm số thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử để phối hợp với nhà trường thực hoạt động giáo dục Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường trung học thực theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Điều 47 Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Nhà trường phối hợp với quyền, đồn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức trị - xã hội cá nhân có liên quan nhằm: Thống quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội để thực mục tiêu giáo dục Huy động lực lượng nguồn lực cộng đồng chăm lo cho nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường; xây dựng phong trào học tập môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi ... ràng Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi giảng viên Điều 71 Giáo sư, phó giáo sư Giáo sư, phó giáo sư chức danh... nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên Sách giáo khoa, giáo trình tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục Chương trình giáo dục tổ chức thực theo năm học giáo dục mầm... thức giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Yêu cầu nội dung kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục phải cụ thể hóa thành sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, giáo trình tài liệu giảng dạy giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục, Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay