Thuyet minh de cuong AU680 nam 2018

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:24

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Thẩm định phương pháp xét nghiệm trên máy hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680 tại Khoa xét nghiệm Bệnh viện 74 trung ương nhằm mục tiêu Kiểm định một số đặc tính của máy AU680 Beckman Coulter đối chiếu với kết quả do nhà sản xuất đã công bố và những quy định theo CLIA. THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Thẩm định phương pháp xét nghiệm máy hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680 Khoa xét nghiệm Bệnh viện 74 trung ương Thời gian thực hiện: 08 tháng Cấp quản lý: Cấp sở Từ tháng năm 2018 đến tháng 10 năm 2018 Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: Nguyễn Bá Vương Chuyên môn: Cử nhân xét nghiệm Chức vụ: Kỹ thuật viên trưởng khoa Khoa, phòng: Xét nghiệm Địa chỉ: Khoa xét nghiệm- Bệnh viện 74 Trung ương Điện thoại: 0944434242 Email: bavuong1108@gmail.com Các cán tham gia nghiên cứu: Họ tên: Ths.Trương Cơng Thứ Đơn vị: khoa Kiểm sốt nhiễm khuẩn Họ tên:BSCKI Cao Thanh Thủy Đơn vị: khoa Xét nghiệm Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Kiểm định số đặc tính máy AU680 Beckman Coulter đối chiếu với kết nhà sản xuất công bố quy định theo CLIA Tình hình nghiên cứu ngồi nước: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Nêu tính cấp thiết nghiên cứu Ngày nay, chất lượng xét nghiệm mục tiêu hàng đầu phòng xét nghiệm Khi phương pháp xét nghiệm áp dụng hay thiết bị xét nghiệm đưa vào hoạt động hay khoảng thời gian định đánh giá hiệu phương pháp sử dụng, Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm, phòng xét nghiệm phải tiến hành thẩm định phương pháp xét nghiệm hay thẩm định giá trị sử dụng Các phương pháp đo lường bị ảnh hưởng sai số ngẫu nhiên Sai số hệ thống xảy theo hướng làm cho tất kết xét nghiệm cao thấp giá trị thực Tổng sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống cho sai số toàn cho phép phòng xét nghiệm – thơng số đo lường hiệu phương pháp quan trọng để đánh giá xem liệu sai số kỹ thuật phương pháp có chấp nhận hay khơng Dữ liệu độ xác độ xác thực xem xét riêng rẽ không đủ để đánh giá hiệu phương pháp xét nghiệm Chất lượng xét nghiệm đo đạc “thang đo six sigma” Do vậy, sigma phương pháp tiếp cận tốt cho phòng xét nghiệm lâm sàng Hiện nay, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học Trong hồ sơ Bộ tiêu chí hay hồ sơ tiêu chuẩn ISO15189:2012 đòi hỏi phòng xét nghiệm phải tiến hành thẩm định phương pháp triển khai hệ thống thiết bị xét nghiệm đưa vào phân tích phòng xét nghiệm Xuất phát từ lý tiến hành thực đề tài “Thẩm định phương pháp xét nghiệm máy hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680 Khoa xét nghiệm Bệnh viện 74 trung ương” 7.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7.1.1 Thẩm định phương pháp xét nghiệm: 7.1.1.1 Khái niệm thẩm định phương pháp: Thẩm định phương pháp khẳng định việc kiểm tra cung cấp chứng khách quan chứng minh phương pháp đáp ứng yêu cầu đặt Kết thẩm định phương pháp sử dụng để đánh giá chất lượng, độ tin cậy kết phân tích Hiện nhiều thuật ngữ khác sử dụng để khái niệm định trị phương pháp, đánh giá phương pháp, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp, phê duyệt phương pháp Tất thuật ngữ cách gọi khác thẩm định phương pháp (method validation) 7.1.1.2 Thẩm định phương pháp gồm: Thẩm định phương pháp tiêu chuẩn: Các phương pháp thử theo tiêu chuần quốc gia, quốc tế, hiệp hội khoa học chấp nhận rộng rãi giới TCVN, ISO, Thẩm định phương pháp không tiêu chuẩn: Các phương pháp PXN tự xây dựng, phương pháp theo hướng dẫn NSX thiết bị, phương pháp theo tạp chí, tài liệu chuyên ngành, 7.1.1.3 Yêu cầu thẩm định phương pháp: Thẩm định phương pháp tiêu chuẩn: Phải có kết thẩm định phương pháp tiêu chuẩn kết phải phù hợp với yêu cầu PXN PXN cần đảm bảo đạt thông số mô tả phương pháp tiêu chuẩn Thẩm định phương pháp không tiêu chuẩn: Đối với phương pháp khơng tiêu chuẩn thẩm định phương pháp yêu cầu bắt buộc phải thực kèm với việc phát triển phương pháp áp dụng phương pháp không tiêu chuẩn vào thực thành thường quy 7.1.1.4 Các thông số cần thẩm định: Thẩm định phương pháp công việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy kết xét nghiệm Các thông số cần thẩm định bao gồm: - Độ đặc hiệu, tính chọn lọc (Specifility/Selectivity) Độ nhạy (Sensitivity) Khoảng tuyến tính đường chuẩn (Linearity and Calibration curve) Giới hạn phát (Limit of Detection – LOD) Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation – LOQ) Độ lệch/độ (Bias/Trueness) Độ chụm (Precision) Độ xác (Accuracy) Độ ổn định phương pháp (Robustness/Ruggedness) Việc lựa chọn thông số thẩm định tùy thuộc vào kỹ thuật áp dụng PXN, yêu cầu phương pháp, điều kiện nguồn lực PXN,…Từng trường hợp cụ thể thơng số thẩm định có khác 7.1.1.4.1 Đánh giá khoảng tuyến tính: Khoảng tuyến tính (Linearity range) phương pháp phân tích khoảng nồng độ mà có phụ thuộc tuyến tính đại lượng đo nồng độ chất phân tích kết xét nghiệm nhỏ lớn đủ tin cậy để thơng báo Khoảng tuyến tính gọi khoảng đo lường phân tích: khoảng giá trị đo thiết bị sử dụng để báo cáo trực tiếp, khơng đòi hỏi phải pha lỗng hay đặc mẫu xét nghiệm Đỗi với hầu hết phương pháp định lượng, cần phải thực việc xác định khoảng tuyến tính Việc xác định khoảng tuyến tính đặc biệt quan trọng với điểm giới hạn định lượng (Limit of Quantitation – điểm thấp nhất) giới hạn tuyến tính (upper limit of reportable range – điểm cao nhất) Để xác định khoảng tuyến tính cần thực đo dung dịch chuẩn có nồng độ thay đổi khảo sát phụ thuộc trị số đo vào nồng độ Vẽ đường cong phụ thuộc tín hiệu đo nồng độ, sau quan sát phụ thuộc khơng tuyến tính Khoảng tuyến tính dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng chất chất phân tích phương pháp phân tích sử dụng Các chất khác có khoảng tuyến tính khác khác tính chất lý hóa Trong phương pháp phân tích khác ảnh hưởng lớn đến độ dài ngắn khoảng tuyến tính 7.1.1.4.2 Đánh giá độ xác (độ chụm): Độ chụm mức độ gần kết thực độc lập mẫu điều kiện thực hiện; biểu thị dạng độ lệch chuẩn (SD) hệ số biến thiên (CV) Cho thông tin liên quan đến sai số ngẫu nhiên Vật liệu sử dụng: chất chuẩn, chất chứng, mẫu trộn Nội dung Số lượng mẫu Độ chụm ngắn hạn (độ lặp lại) mức QC, chạy lặp lại 20 Thời gian chạy 01 ngày lần mức QC, chạy ngày 20 lần 20 lần ngày khác Độ chụm dài hạn (độ tái lặp) Tính tốn thơng số: Mean, SD, CV Tiêu chuẩn chấp nhận độ chụm (theo CLIA): + Độ chụm ngắn hạn ≤0.25 TEA + Độ chụm dài hạn ≤0.33 TEA 7.1.1.4.3 Đánh giá độ xác thực: Độ xác thực mức độ gần kết phép đo giá trị thật chất đo Cho thông tin liên quan đến lỗi hệ thống Vật liệu sử dụng: mẫu biết trước giá trị: chất chuẩn, mẫu ngoại kiểm, QC Số lượng mẫu: tối thiểu 20 mẫu (xác nhận phương pháp)/40 mẫu (thẩm định phương pháp) có giá trị nằm khoảng tuyến tính phương pháp Mỗi mẫu chạy lần với phương pháp xét nghiệm/phương pháp tham chiếu (phương pháp so sánh) Tiến hành phân tích tối thiểu ngày Xây dựng phương trình tương quan kết phương pháp cần xác nhận kết tham chiếu: + Kết tham chiếu đặt trục x, kết phương pháp cần thẩm định/ xác nhận đặt trục y + Xác định phương trình tương quan: y = ax + b với hệ số tương quan r Trong đó: y kết phương pháp xét nghiệm cần xác nhận; x kết phương pháp tham chiếu a độ dốc (slope) b giao điểm đồ thị với trục tung Sử dụng Excel (Data Analysis) để tính tốn a, b vẽ biểu đồ tương quan Xác định độ lệch (Bias): Bias = True Value: Giá trị thực (giá trị đích): Từ HDSD nhà sản xuất Xác định sai số tổng (TE): TE = |Bias| + Z*SD + Nếu: TE = SE+RE = Bias + 1.65*SD TE tổng biến đổi 95% liệu quần thể so với giá trị thực + Nếu: TE = SE + RE = Bias + 1.96 *SD TE tổng biến đổi 97.5% liệu quần thể so với giá trị thực TEA : Sai số toàn cho phép (TEA=Total allowable error) 7.1.1.4.4 Đánh giá hiệu phương pháp: Sử dụng thang đo sigma (Six – Sigma Metrics): Six sigma phương pháp đo lường chất lượng cải tiến chất lượng Motorola phát triển từ năm 1980 Phương pháp Sigma áp dụng kết q trình đo lường Six – Sigma Metrics cung cấp thông tin nhiều cho phương pháp, đánh giá thể qua số liệu sigma từ đến Khi sigma tăng, tính quán bảo đảm thử nghiệm cải thiện, làm giảm chi phí vận hành Sigma = [(%TEA - % Bias)/%CV] Hình 2: Đồ thị six – sigma biểu thị điểm hoạt động (operating point) tương ứng với giá trị sigma phương pháp Đánh giá: Tương ứng với giá trị sigma hiệu phương pháp: + Sigma = (hoặc cao hơn): Hiệu coi đẳng cấp quốc tế (World class) (tương ứng với 34 lỗi/1 triệu xét nghiệm) + Sigma = 5: Hiệu phương pháp tuyệt vời (excellent) (tương ứng với 230 lỗi/1 triệu xét nghiệm) + Sigma = 4: Hiệu phương pháp tốt (good) (tương ứng với 6210 lỗi/1 triệu xét nghiệm) + Sigma = 3: Hiệu phương pháp coi chấp nhận (tương ứng với 66.800 lỗi/1 triệu xét nghiệm) + Sigma = 2: Phương pháp có hiệu (tương ứng với 308.000 lỗi/1 triệu xét nghiệm) + Sigma = 1: Phương pháp khơng chấp nhận (tương ứng với 690.000 lỗi/1 triệu xét nghiệm) Như vậy, cơng cụ sigma hữu ích cho việc hướng dẫn thiết lập chiến lược kiểm soát kết nội kiểm tương ứng với mức giá trị sigma khác 7.1.2 Các phương pháp xét nghiệm hóa sinh bản: Hiện nay, xét nghiệm hóa sinh tiến hành máy xét nghiệm hóa sinh tự động chủ yếu sử dụng phương pháp: đo quang, điện cực chọn lọc ion 7.1.2.1 Phương pháp đo quang: Nguyên tắc bản: Khi ánh sáng qua dung dịch chất phân tích, photon tia sáng bị hấp thụ phân tử dung dịch Sự giảm cường độ chùm tia sáng tỉ lệ với nồng độ dung dịch chất phân tích Đo giảm cường độ ánh sáng, từ xác định nồng độ mẫu thử Cơ sở phương pháp định luật hấp thụ ánh sáng Định luật Lamber- Beer: Tt = I0 x 10 –aCl Một số đại lượng hấp thụ ánh sáng: + Độ thấu quang T: T = Tt / I0 = 10 –aCl + Độ hấp thụ quang A( hay gọi mật độ quang OD) : A = OD = lg 1/T = lg 1/ 10 –aCl = lg10aCl = aCl * Phép đo điểm cuối (End point): Phép đo điểm cuối phép đo phức hợp màu tốc độ phản ứng tuyến tính với thời gian, phản ứng kết thúc hoàn toàn sau thời gian định MĐQ mẫu thử C mẫu thử = x C mẫu chuẩn = MĐQ mẫu thử x K MĐQ mẫu chuẩn * Phép đo điểm (two point, Fixtime): Phép đo điểm phép đo phức hợp màu tốc độ phản ứng khơng tuyến tính với thời gian, khơng xác định thời điểm kết thúc phản ứng (t1 = 30s t2 = 90s) ∆A = A2 - A1 Trong ∆A hiệu số mật độ quang C mẫu thử = MĐQ mẫu thử MĐQ mẫu x C mẫu chuẩn = ∆A mẫu thử x K chuẩn * Phép đo động học enzym (kinetic): Là phép đo nhiều điểm, tốc độ phản ứng tuyến tính với thời gian có tác dụng đo mật độ quang sản phẩm tạo thành, đo giảm dần nồng độ chất Thông thường đo thời điểm: t1 = 30s, t2 = 45s, t3 = 60s, t4 = 75s, t5 = 90s Lấy hiệu số mật độ quang hai thời điểm: ∆A1 = A2 - A1 ∆A2 = A3 - A2 ∆A3 = A4 - A3 ∆A4 = A5 - A4 Tính trung bình mật độ quang thời điểm ∆Ā= ∆A1 + ∆A2 + ∆A3 + ∆A4 C mẫu thử = ∆Ā x K 7.1.2.3 Phương pháp điện cực chọn lọc ion: Phương pháp đo điện dựa việc đo lường hiệu điện điện cực Một điện cực đo lường tiếp xúc với ion dung dịch Điện điện cực điện cực chuẩn thay đổi nồng độ ion dung dịch thay đổi Phương pháp đo điện thích hợp cho việc đo lường ion (chất điện giải) Na+ , K+ , Cl- Phương pháp điện cực chọn lọc ion dựa nguyên lý kỹ thuật đo điện thế, chênh lệch điện điện cực chuẩn điện cực thị (điện cực đo lường) tỷ lệ thuận với nồng độ ion đo lường Một điện cực chọn lọc ion lý tưởng bao gồm màng mỏng có khả thẩm thấu loại ion đặc hiệu Với có mặt ion đặc hiệu, màng tạo hiệu điện tỷ lệ với hoạt động ion Có loại màng điện cực chọn lọc hay sử dụng: điện cực màng rắn, điện cực màng thủy tinh, điện cực màng lỏng, điện cực hợp chất Màng thủy tinh chế tạo có tính chọn lọc với ion Na + loại bỏ cation khác Màng valinomycin dùng cho đo lường K + loại bỏ hiệu Na+ ion nhiễu khác Thành phần đặc trưng phương pháp định lượng Cl - điện cực bạc – clorua bạc sulfide bạc Phương pháp điện cực chọn lọc ion trực tiếp gián tiếp Phương pháp trực tiếp khơng đòi hỏi pha loãng mẫu bệnh phẩm, đo lường ion huyết tương khơng phải tổng thể tích Vì vậy, chất hòa tan lipid, protein tăng cao không ảnh hưởng đến phép đo Phương pháp gián tiếp cần lượng mẫu nhỏ Khi pha lỗng dựa thể tích tồn phần, lipid máu cao protein máu cao ảnh hưởng đến kết 7.1.3 Giới thiệu máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680: Máy xét nghiệm hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680( AU680) hệ thống xét nghiệm tốc độ cao, suất, hiệu tiết kiệm tối đa chi phí cho PXN AU680 thiết kế cho phòng xét nghiệm bệnh viện vừa lớn để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh áp lực thời gian suất Hình: Máy xét nghiệm hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680 Sự linh hoạt thiết kế cho phép máy hoạt động độc lập kết nối với hệ thống labo tự động Tính truy cập ngẫu nhiên đạt tốc độ cao 800 xét nghiệm quang/ giờ( 1200 xét nghiệm với điện giải ISE), khả cài đặt 63 loại xét nghiệm máy Hai hệ thống lấy mẫu: Một hệ thống lấy mẫu hiệu cao, đáp ứng cho việc nạp mẫu liên tục với số lượng lớn mẫu hệ thống lấy mẫu cho chế độ chạy cấp cứu + Rack Sample: Có thể chứa lúc 300 mẫu bệnh phẩm việc nạp mẫu thực suốt trình xét nghiệm cần thiết + Rack STAT: Có thể chứa 22 mẫu cho chế độ chạy cấp cứu Nó thiết kế cho việc giữ lạnh mẫu bệnh phẩm mẫu QC AU680 phát tắc, phát va chạm đầu probe phát bọt khí, mẫu bị đơng bảo vệ đầu probe tránh va chạm Khi mẫu bị vón cục với sợi fibrin phát hiện, máy báo động tự động dừng để tránh va chạm với ống đựng mẫu Hệ thống truy nhập thông minh hệ thống ISE tốc độ cao: AU680 kết hợp hệ thống truy nhập ngẫu nhiên thông minh với đầu probe, hóa chất di chuyển tự luồng cuvet phân phối vào hai khay hóa chất Hệ thống nhanh chóng lựa chọn điều kiện tốt để phân phối mẫu tương ứng với yêu cầu xét nghiệm yêu cầu cho mẫu 7.1.4 Các kỹ thuật định lượng thông số nghiên cứu máy xét nghiệm hóa sinh tự động AU680: 7.1.4.1 Nguyên lý định lượng Glucose phương pháp GOPD - Glucose + H2O GOD Acid gluconic + H2O2 ( GOD: Gluco Oxy Dase) H2O2 + Phenol + amino-Antipyrin POD Quinonemin + 4H 2O ( Peroxydase) 10 Đậm độ màu phức hợp tạo thành tỷ lệ thuận với nồng độ glucose huyết xác định bước sóng 505 nm 7.1.4 Nguyên lý định lượng Ure phương pháp động học UV Với có mặt nước urease, ure bị thủy phân sinh amoniac carbon dioxide Amoniac sinh kết hợp với 2-oxoglutarat NADH có mặt glutamate dehydrogenase( GLDH) để tạo thành glutamat NAD + Sự giảm độ hấp thụ quang NADH theo đơn vị thời gian bước sóng 340 nm tỷ lệ với nồng độ ure mẫu thử Ure + H2O urease NH4+ + CO32GLDH 2- Oxoglutarate + NH4+ 2L- Glutamate + NAD+ + 2H2O 7.1.4 Nguyên lý định lượng Creatinin phương pháp Jaffe động học Creatinin + Acid pycric NaOH ( Vàng chanh) Creatin pycrat ( vàng da cam) Đậm độ màu đỏ da cam tỷ lệ thuận với nồng độ creatinin huyết xác định bước sóng 500 nm phép đo động học điểm( two point kinetic) 7.1.4.4 Nguyên lý định lượng Albumin phương pháp Bromocresol green Albumin huyết tác dụng với Bromocresol green( BCG) môi trường dung dịch đệm Succinate PH4.2 tạo phức hợp màu xanh lục Đậm độ màu tỷ lệ thuận với nồng độ Albumin huyết bước sóng 620 nm phép đo điểm cuối 7.1.4 Nguyên lý đo hoạt độ Alanin Transaminase ALT( GPT) A.Alanin + α Cetoglutaric A Pyruvic + NADH2 LDH ALT A Pyruvic + Glutamic A Lactic + NAD + Phức hợp tạo thành q trình phản ứng có độ đục giảm dần, xác định 11 bước sóng 340 nm phép đo kinetic AST 7.1.4.6 Nguyên lý đo hoạt độ Aspartat Transaminase AST( GOT) Acid Aspactic + α Cetoglutaric Oxaloacetic + NADH2 MDH AST Oxaloacetic + Acid glutamic Acid Malic + NAD + Trong trình phản ứng, tạo phức hợp có độ đục giảm dần,( tốc độ giảm nhanh, hoạt độ enzyme AST lớn) Bằng phép đo Kinetic bước sóng 340 nm, với nhiều thời điểm khác xác định hiệu số mật độ quang trung bình, nhờ xác định hoạt độ enzyme AST 7.1.4.7 Nguyên lý định lượng Acid Uric phương pháp Uricase perox.no ascorb.ox Acid Uric + H2O + O2 Uricase Allantion + CO2 + H2O2 H2O2 + 3.5 Dicloro 2.Hydroxy benzen Sulfonic acid + Amino Antipyrin POD Chronogen + HCL + H2O ( Phức hợp màu hồng cánh sen) Đậm độ màu phức hợp tỷ lệ thuận với nồng độ acid uric máu xác định mật độ quang bước sóng 505nm phép đo điểm cuối 7.1.4.8 Nguyên lý định lượng Cholesterol toàn phần phương pháp cholesterol Oxidase Cholesterol este + H2O cholesterol esterase Cholesterol tự + AX béo Cholesterol tự + O2 cholesterol oxydase 2H2O2 + Aminoantipyrin + phenol POD Cholesten- + H2O2 Quinonemin + H2O ( phức hợp màu hồng cánh sen) Đậm độ màu phức hợp tỷ lệ thuận với nồng độ cholesterol toàn phần huyết xác định bước sóng 546 nm phép đo điểm cuối 7.1.4.9 Nguyên lý định lượng Triglycerid phương pháp Lipase/GOD-PAP no 12 Correction: Triglycerid + H2O Lipase Glycerol + ATP Glycero(3P) + O2 Glycerol + acid béo Glycerokinase Glycerol 3phosphate + ADP Glycerol 3P- Oxydase Dihydroxy acetone.P + H2O2 H2O2 + Amino antipyrin Peroxydase Quinonemin + H2O ( Phức hợp màu hồng cánh sen) Đậm độ màu tỷ lệ thuận với nồng độ triglyceride huyết thanh, xác định bước sóng 546 nm phép đo điểm cuối 7.1.4.10 Nguyên lý định lượng Protein phương pháp Biuret reaction, end point: Protein huyết tác dụng với ion Cu+2 môi trường kiềm( thuốc thử Biure) tạo thành phức hợp màu xanh tím Đậm độ màu phức hợp tỷ lệ thuận với nồng độ protein huyết xác định mật độ quang bước sóng 546 nm phép đo điểm cuối 7.1.4.11 Nguyên lý định lượng Bilirubin toàn phần phương pháp Dichlorophenyl Diazonium : Bilirubin toàn phần huyết có phản ứng tạo phức hợp azo màu hồng tím bilirubin trực tiếp cần có mặt cetrimid Phức hợp màu hồng tím tỷ lệ thuận với nồng độ Bilirubin huyết xác định bước sóng 546 nm 7.1.4.12 Nguyên lý định lượng Bilirubin trực tiếp phương pháp Dichlorophenyl Diazonium : Nguyên tắc kỹ thuật định lượng bilirubin trực tiếp: Bilirubin trực tiếp huyết có khả tham gia phản ứng trực tiếp với acid Sulphanilic acid Nitrơ ( thuốc thử Diazo) tạo thành phức hợp azo màu hồng tím 7.1.4.13 Nguyên lý định lượng điện giải ( Na+, K+, Cl-) phương pháp điện 13 cực chọn lọc ion Sử dụng màng điện cực đặc hiệu cho loại ion mẫu thử Dùng điện cực màng crown ether cho ion Na+ K+, điện cực màng PVC cho ion Cl- Mỗi ion đặc hiệu sinh hiệu điện tỉ lệ với hoạt động ion theo phương trình Nernst Sự chênh lệch điện điện cực chuẩn điện cực thị tỉ lệ với nồng độ ion đo lường Nội dung: 8.1 Đối tượng nghiên cứu - Chúng tơi lựa chọn xét nghiệm sinh hóa thực với tần suất cao Bệnh viện 74 Trung ương - Các thơng số hóa sinh máu phải bao quát phương pháp xét nghiệm hóa sinh máu - Vì vậy, chúng tơi lựa chọn thông số để thẩm định sau: Ure, Creatinin, Glucose, Uric, Bilirubin-T, Bilirubin-D, Protein, Albumin, Cholesterol, Triglycerid, AST, ALT, Natri, Kali, Clo 8.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: Thực từ tháng đến tháng 10 năm 2018 - Địa điểm nghiên cứu: Khoa xét nghiệm – Bệnh viện 74 Trung ương 8.3 Phương pháp nghiên cứu: - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang - Vật liệu nghiên cứu: + Huyết kiểm tra: Randox Human assay control2, Randox human assay control + Huyết ngoại kiểm chương trình ngoại kiểm Hóa sinh Trung tâm kiểm chuẩn Đại học Y Hà Nội - Trang thiết bị: + Máy phân tích hóa sinh tự động Beckman Coulter AU680 + Pipet tự động, ống nghiệm, máy ly tâm… - Hóa chất sử dụng: + Thuốc thử hệ máy AU hãng Beckman Coulter + Chất chuẩn cho hệ thống AU 680: System calibrator 14 8.4 Nội dung nghiên cứu Chúng tiến hành kiểm định 15 xét nghiệm hóa sinh, việc kiểm định bao gồm đặc tính: - Khoảng tuyến tính - Độ xác ngắn hạn dài hạn - Độ xác thực hiệu phương pháp 8.5 Phương pháp tiến hành nhận định kết 8.5.1 Thực nghiệm đánh giá khoảng tuyến tính: - Sử dụng mẫu nội kiểm với nồng độ pha với theo tỷ lệ để có nồng độ cao thấp khác Mỗi nồng độ chạy lặp lại lần Kết chấp nhận Slope nằm khoảng 0.9 – 1,1 r ≥ 0,9: + Mẫu 1: Mẫu có nồng độ thấp + Mẫu 2: phần mẫu thấp + phần mẫu cao + Mẫu 3: phần mẫu thấp + phần mẫu cao + Mẫu 4: phần mẫu thấp + phần mẫu cao + Mẫu 5: Mẫu cao 8.5.2 Thực nghiệm đánh giá độ xác: - Độ xác ngắn hạn: Sử dụng huyết kiểm tra( QC) làm vật liệu để đánh giá độ xác Tiến hành chạy mẫu QC, mức chạy lặp lại 20 lần ngày Hai mức huyết kiểm tra cho tất chất phân tích Tính giá trị trung bình, SD CV % kết thu để đánh giá độ xác ngắn hạn Tiêu chuẩn chấp nhận độ xác ngắn hạn là: CV
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh de cuong AU680 nam 2018, Thuyet minh de cuong AU680 nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay