GIÁO TRÌNH kế TOÁN NGÂN HÀNG

130 6 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:21

KẾ TOÁN (Đ Ã SỬA Đ Ổ I, B ổ SUNG TO ÀN D IỆN TH E O Q U Y Ế T Đ ỊN H 29/20 6/Q Đ -N H N N BAN H À N H N G À Y 10/07/2006) TK O i l , T K 2 (la) T K 3221 (5) TK 612 TK 602 TK 301 (9) (8) T K 451 TK 1113 (11) - (10) (nt) TK 451 (2) TK 3223 TK5112 (6) TK 3229 (13) ^ (12) T K5111 (7) ► (14) - —-► IGUYÊN LIỆU NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH NĂM 2007 TS TRƯƠNG THỊ HồNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP Hồ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 202 sơ Đồ TOÁN NGÂN HÀNG THEO Q UYẾT ĐỊNH s ố 29/2006/QĐ-NHNN NGÀY 10/7/2006 (VỀ VIỆC SIỈA ĐỔI, BỔ SUNG, HÚY B ỏ MỘT s ố TÀỊ KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẸ TỐN CÁC T ổ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH s ố 479/200Ì/QĐ-NHNN NGÀỴ 29/4/200Ị, THI HÀNH TÙ NGÀY 01101/2005 VÀ QUYẾT ĐỊNH s ố 8Ữ7I2005IQĐ-NHNN NGÀY 011612005) NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH Năm 2006 LỜI NĨI ĐẦU "Sách 202 sơ đồ kế tốn Ngân hàng" Tiến sĩ Trương Thị Hồng soạn thảo theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phương pháp kế tốn Các Tổ chức Tín dụng nói chung Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng, phù hợp với chương trình học sinh viên khơi Tài - Ngân hàng Trường Đại học Cao đẳng Nội dung sách trình bày dạng sơ đồ tài khoản giúp cho người đọc liên kết nghiệp vụ kế toán phát sinh Ngân hàng Kết cấu sách gồm phần : - Giới thiệu Hệ thống tài khoản Kế toán Ngân hàng hành (Theo Quyết định số 29/2006/Q Đ -N H N N ngày /7 /2 0 việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ số tài khoản hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 47 /2 0 /Q Đ -N H N N ngày /4 /2 0 , thi hành từ ngày / /2 0 Q u y ết định sô" /2 0 /Q Đ -N H N N ngày /6 /2 0 ) Phần giúp cho người đọc dễ dàng tra cứu tài khoản gặp nghiệp vụ phát sinh trình bày sơ đồ kế tốn - Phần hành 202 sơ đồ kế toán cho hầu hết nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ngân hàng - Phần giới thiệu Báo biểu kế toán Ngân hàng Ngồi sách phần phụ lục trích dẫn số quy định Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kế toán ngân hàng nội dung tài khoản sử dụng phần sơ đồ kế toán Tiến sĩ Trương Thị Hồng tác giả Sách "Tìm hiểu nghiệp vụ K ế toán Ngân hàng" - Nhà xuất Thống ấn hành năm 1995; Sách "Lý thuyết tập K ế toán Ngân hàng" - Nhà xuất Thông năm 1999 Nhà xuất Tài năm 2004 (sửa đổi theo hệ thống tài khoản áp dụng từ ngày 1/5/2005) Tác giả người nghiên cứu viết nhiều sách lĩnh vực K ế toán Ngân hàng Đến xin tiếp tục giới thiệu bạn đọc gần xa sách "202 sơ đồ tài khoản K ế toán Ngân hàng" Tiến sĩ Trương Thị Hồng giảng viên Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh biên soạn Hy vọng sách đáp ứng phần tài liệu học tập cho sinh viên số Trường Đại học Cao đẳng, tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho nhân viên kế toán làm việc Ngân hàng Tác giả cố gắng trĩnh bày đơn giản, dễ hiểu sai sót sách điều tránh khỏi, Tất mong nhận góp ý chân thành người đọc PGS TS TRẦN HOÀNG NGÁN TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Mục lục A> HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG B> Sơ ĐỒ KẾ TOÁN Chương : KẾ TOÁNNGHIỆP v ụ HUY ĐỘNG VốN 51 51 Đốì với tiền gửi tốn 52 Đốì với tiền gửi tiết kiệm 54 Phát hành Giấy tờ có giá 55 Huy động vốn vàng 66 Huy động vốn Đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng 67 Chương : KẾ TỐN NGHIỆP v ụ TÍN DỤNG, NGHIỆP VỤ CHO TH TÀICHÍNH 69 I 70 Kế tốn cho vay ngắn hạn thơng thường II Chiết khấu chứng từ có giá 71 III Cho thuê tài 77 IV Cho vay vốn vàng 79 V Cho vay vốn đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng 80 VI Cho vay ủ y thác 83 VII Cho vay đồngtài trợ 88 Chương : KẾ TOÁN NGHIỆP v ụ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIEN m ặ t 95 A> Thanh tốn khơng dùng tiền mặt khách hàng Ngân hàng 96 Thanh toán séc 96 Thanh toán ủ y nhiệm chi 98 Thanh toán ủ y nhiệm thu 98 Thanh toán thẻ Ngân hàng 101 B> Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Thanh toán liên hàng 103 Thanh toán bù trừ 104 Thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước 105 Chương : I II 103 KẾ TOÁN TÀI SẢN c ố ĐỊNH, CÔNG c ụ LAO ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG 107 Kế toán TSCĐ 108 Mua sắm TSCĐ 108 Khấu hao TSCĐ 114 Chuyển nhượng, bàn giao TSCĐ 117 Thanh lý TSCĐ 121 Kế tốn Cơng cụ lao động 124 Mua sắm CCLĐ 124 CCLĐ chuyển từ TSCĐ 125 Thanh lý CCLĐ 127 III Kế toán xây dựng 128 Chương : KỂ TOÁN CÁC NGHIỆP v ụ KINH DOANH NGOẠI TỆ - VÀNG VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 129 Mua bán ngoại tệ 130 Chuyển tiền kiều hối 130 Chuyển đổi ngoại tệ toán nước 131 Chuyển đổi ngoại tệ toán với Ngân hàng nước 131 Chuyển tiền phi mậu dịch 132 Mua bán vàng 132 Đánh giá lại vàng tồn kho 133 Đánh giá lại ngoại tệ kinh doanh tồn quỹ 134 Các phương thức Thanh tốn quốc tế 135 10 Các cơng cụ tài phái sinh Chương : KẾ TOÁN NGHIỆP v ụ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHỐN, THU THẬP, CHI PHÍ VÀ KET q u ả KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 140 149 Kế toán nghiệp vụ đầu tư chứng khoán 150 Kinh doanh chứng khoán 154 Kế toán thuế giá trị gia tăng 155 Kế toán thu nhập 158 Kế tốn chi phí 159 Kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận 161 Kế toán trường hợp tăng vốn điều lệ 165 c > CÁC BÁO BIỂU KẾ TOÁN 167 D> PHỤ LỤC 185 - Nội dung số tài khoản kế toán ngân hàng 185 - Quyết định việc ban hành Chế độ chứng từ Kế toán Ngân hàng 230 - Tài liệu tham khảo 254 114 5k w A k W AO e & A n TK 305 s e v TKS71 (V (1): Trích khđu hao b ả n TSCĐ TẠI CÁC NH QUỐC DOANH CHUYÊN GIÁ THỊ HAO MÒN vể NGÂN SÁCH TỪNG VỊNH KỲ TK 1113 TK602 (2 ) (2): G iảm n g u n vố n đ ầ u tư XDCB, m u a sắm TSCĐ 115 BẢO DƯỠNG VÀ SỮA CHỬA TSCĐ TK1011 TK323 (V (1): N ếu chi phí sửa c h a lớn chư a xác định trư c(tạ m ứng) BẢO DƯỜNG VÀ SỮA CHỮA TSCĐ (khi h c h to n v o ch i p h í ) TK872 TK323 (1 ) TK lon (1)& N ếu ứng (1)& N ếu ứng (2a): tg m thừ a (2b): tạ m th iế u TK1011 (2SJ (2AJ 116 TSCĐ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG TK301 7# 60/ (1 ) (1): Tăng TSCĐ tă n g vố'n đ iề u lệ TSCĐ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LẠI (Đánh giá tãng) TK301 TK 602 (3 ) (V TK 305 (2 ) (1): Tăng n g u y ê n gía TSCĐ (2): Tăng gía trị hao m òn TSCĐ (3):Tăng n g u n vố n m ua sắm TSCĐ 117 TSCĐ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LẠI (đ n h g iá g iả m ) 7*30/ (1): G iảm n g u y ẽ n gía TSCĐ (2): G iảm gía trị hao m òn TSCĐ (3):G ỉam n g u n vố'n m ua sđm TSCĐ (V TK602 (3 ) TK 305 (2 ) CHUYỂN NHƯƠNG, SÀN GIAO TSCĐ TRONG CỦNG HỆ THỐNG m TẠ I NH GIAO TSCĐ TSCĐ ĐÃ HAO MỊN TK30Í (1): G iảm n g u y ê n gía TSCĐ (2): G iả m gía trị h a o m ò n TSCĐ (3):Gía trị c ò n lại TSCĐ (V TK 5/// (V TK305 (2) 118 CHUYỂN NHƯƠNG, SÀM GIAO TSCO TRONG CÙNG HỆ THỐNG SH TẠI NH GIAO TSCĐ TSCĐ MỚI TK 301 TK 5111 CHUYỂN NHƯỢNG, BÀN GIAO TSCĐ TRONG CỦNG HỆ THỐNG m TẠI NH NHẠN TSCĐ TSCĐ ĐẢ HAO MÒN TK 5112 ĨK 301 (V TK305 (2 ) (3 ) (1): Tổng n g u y ê n gía TSCĐ (2): Tăng gía trị h a o m òn TSCĐ (3):Gía trị c ò n lại TSCĐ 119 CHUYỂN NHƯƠNG, BÀN GIAO TSCV TRONG CỦNG HỆ THỐNG NH TẠI NH NHẠN TSCĐ TSCĐ MỚI TK 5112 TK 301 (3 ) (3): Tăng TSCĐ CHUYÊN NHƯƠNG, BÀN GIAO TSCD KHẮC HỆ THỐNG m TẠI NH GIAO TSCĐ TSCĐ ĐẢ HAO MÒN TK 1113 TK 301 (1): G iả m n g u y ê n gía TSCĐ (2): G iảm gía trị h ao m òn TSCĐ (3):Gía trị c ò n lại TSCĐ (1) (3) TK 305 (2) 120 CHUYỂN NHƯỢNG, BÀN GIAO TSCV KHÁC HỆ THỐNG 8H TẠ I NH GIAO TSCĐ TSCĐ MỚI TK30Í TK W (3) (3): G iảm TSCĐ CHUYÊN NHƯỢNG, BÀN GIAO TSCD KHẤC HỆ THỐNG NH TẠI NH NHẬN TSCĐ TSCĐ ĐẢ HAO MÒN TK301 TKl7 /3 (3J ( 1) TK 305 ( 2) (1): Tặng n g u y ê n gía TSCĐ (2): Tăng gía trị hao m òn TSCĐ (3):Gía trị c ò n lại TSCĐ 121 CHUYỂN NHƯƠNG, BÀN GIAO TSCO KHẮC HỆ THỐNG NH TẠI NH NHẬN TSCĐ TSCĐ MỚI TK 113 TK301 (3 ) (3): Tăng TSCĐ THANH LÝ TSCĐ NẾU TSCĐ ĐÃ KHÂU HAO HẾT TK 305 TK 301 ill (1): G iảm TSCĐ, g iả m g iá trị hao m òn 122 THANH L Ỷ TSCE CĨ THU NHẬP, KHƠNG có CHI PHÍ TK toil TK 79 (2 ) (2): Thu khác THANH L Ý TSCE CÓ CHI PHÍ, KHƠNG có THU NHẬP TK 1011 TK 89 (3) (3): Chi phí kh c 123 THANH L ý TSCE VỪA CĨ THU NHẬP, VỪA có CHI PHÍ TK 011 T K 369 (1) TK TK 89 (5) H 'T f 011- (2) r (3 r TK 79 (1): Chi th a n h lý TSCĐ (2): Thu th a n h lý TSCĐ v w TK 469 (3)& (4): chuyển v o chi (3)& (5): chuyển v o th u (4) Kết chi > thu phí Kết th u > chi nhập s e e K V Ấ Ú " ĨM Ồ v ê TK 301 (1): G iả m n g u y ê n giá TSCĐ (2): G iả m g iá trị hao m òn (3): Gía trị c ò n lạ i T H U , CHI T H A N H LÝ T S C Đ NHƯ TRƯỜNG HỢP ĐÃ KHẤU TK 305 (2) (1) T k 89 (3 ) HAO HẾT 124 M U A CCLt> VỀ SỬ DỤNG NG AY ♦ TK 1011 TK312 TK311 S ễếL ĐỔNG THỜI ill TK 874 TK 388 TK 3532 VAT !3 b l (1): M ua CCLĐ sử d ụ n g n g a y (3): Phân b ổ v o chi phí M U A CCLĐ VỀ NHẬP KHO V Ậ T LIỆU VẢ X U Ấ T DÙNG TK 1011 TK 313 (1) TK311 (2) TK 312 ĐỒNG THỜI (3a) TK 388 TK 3532 VAT TK 874 (1): M ua CCLĐ (2): X u đ t CCLĐ đư a sử d g ng (3): Phân b ổ v a o chi phí (3b) 125 TĂNG CCLĐ DO CHUYEN từ TSCĐ s a n g (NẾU NHẬP KHO CCLĐ) Khi đưa vào sử dụng họch toán phân CCLĐ TK 301 TK 313 (1) (1): TSCĐmới TÃNG CCLĐ DO CHUYEN tứ TSCĐ (NẾU NHẬP KHOCCLĐ) TK 301 TK 305 (2) T S C Đ d ã hao m ò n (1) (1): G iảm n g u y ê n giá TSCĐ (2): G iảm giá trị hao m òn (3): Tăng CCLĐ n h ậ p kho sang TK 313 (3 ) 126 TẢNG CCLĐ DO CHUYEN từ TSCĐ s a n g (NẾU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NG AY) TK 301 TK 311 (1) (1): TSCĐmới TĂNG CCLĐ DO CHUYẾN TỪ TSCĐ SANG (NẾU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NG A Y) TK 312 TK 874 IM ĐỒNG THỜI PHÂN BỔ VÀO CHI PHÍ (3a): Phân b ổ 100% v o chi phí (3b): Phân b ổ d â n TK 388 IM 127 TĂNG CCLĐ DO CHUYEN từ TSCĐ s a n g (NẾU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NGAY) TK 305 TK 301 (2) T S C Đ d ã hao m ò n (1) (1): G iảm n g u y ê n giá TSCĐ (2): G iảm giá trị hao m ồn (3): Tăng CCLĐ đan g sứ d ụ n g TK 311 (3) Đ Ồ N G THỜI PHÂN B ổ VÀ O CH I PHÍ NHƯ TR ÊN THANH LÝ CCLE TK 312 TK 311 ill (1): Giảm CCLĐ (2): Thu hồi tiền p h ế liệu có TK 79 TK1011 ( 2) 128 X Â Y t ) ị j s e CỔ BẢN TẠI HỘI SỞ TẰ TẠI GHI NHÁNH TK 1 , TK 3222 Ik L TK 3221 (5) T K TK 602 TK 301 (9) (8) c ỊTỊih b ) T K 451 TK451 (2) (11) TK1113 (10) TK5112 TK 3223 JSL M TIC 3229 (4) ; r (7) (nt) (13) ( 12) TK 5111 ■(14) (la ):N h ộ p v ậ t liệu XDCB trả tiền (1 b):N hộp v ậ t liệu XDCB trả chậm (2):Thanh to n tiền trả chậm (3):Chi phí nhộn cơng (4):Chi phí khác liên quan đến ng trình (5):Kết c h u yể n chi phí vật liệu vào chi phí cồ n g trình (6):Kết c h u yể n chi phí nhân cơng vào chi phí cơng trình (7):Kết c h u yể n chi phí khác vào chi phí n g trình (8):Thanh to n chi phí ng trình bàng qũy đầu tư (9):Tăng TSCĐ tă n g nguồn vôn ĐTXDCB (10):Nhận vốn NS c ố p đe XDCB (11):Thanh to n chi phí cơng trình (12):Chi nhánh nhộn vốn NH c đ p để XDCB (13):Chi nhánh tốn chi phí n g trình (14):Chi nhánh ch uyể n nguồn NH c ấ p ... thu 98 Thanh toán thẻ Ngân hàng 101 B> Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Thanh toán liên hàng 103 Thanh toán bù trừ 104 Thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước 105 Chương : I II 103 KẾ TỐN TÀI... Nội dung số tài khoản kế toán ngân hàng 185 - Quyết định việc ban hành Chế độ chứng từ Kế toán Ngân hàng 230 - Tài liệu tham khảo 254 A> HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (Theo Quyết định... quy định Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kế toán ngân hàng nội dung tài khoản sử dụng phần sơ đồ kế toán Tiến sĩ Trương Thị Hồng tác giả Sách "Tìm hiểu nghiệp vụ K ế toán Ngân hàng" -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH kế TOÁN NGÂN HÀNG, GIÁO TRÌNH kế TOÁN NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay