SLIDE BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN

202 4 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:04

Lý thuyết kiểm toán CN khoa Kế toán - Kiểm tốn Kết cấu chương trình Chương 1: Tổng quan kiểm toán Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội Chương 3: Các khái niệm kiểm toán Chương 4: Phương pháp kiểm toán kỹ thuật chọn mẫu kiểm tốn Chương 5: Quy trình kiểm toán báo cáo kiểm toán Chương Tổng quan kiểm tốn - - - - Vai trò kiểm tốn lịch sử hình thành phát triển kiểm toán Bản chất kiểm toán Đối tượng, chức kiểm toán mối quan hệ kế tốn với kiểm tốn Các loại hình tổ chức kiểm toán Kiểm toán viên Tổ chức hoạt động cơng ty kiểm tốn đ ộc l ậ p Chuẩn mực kiểm tốn Kiểm tốn mơi trường ứng dụng cơng nghệ thơng tin I- Vai trò kiểm toán, lịch sử đời phát triển kiểm tốn 1- Vai trò Kiểm tốn 2- Lịch sử đời phát triển kiểm toán 1- Vai trò kiểm tốn Nhu cầu thông tin tin cậy  Làm để biết thơng tin có tin cậy hay khơng?  Căn để xác định độ tin cậy thông tin  Vai trò kiểm tốn  2- Lịch sử hình thành phát triển Kiểm tốn - “Audit” gốc từ tiếng la tinh “Audire”, nghĩa “Nghe”, hoạt động có từ lâu Kiểm tóan thời kỳ cổ đại Kiểm toán thời kỳ trung đại cận đại  Kiểm tốn thời kỳ cách mạng cơng nghiệp  Kiểm toán đầu kỷ XX đến Quá trình hình thành => Sự hình thành kiểm tốn có tách rời quyền sở hữu chức quản lý; đời cơng ty cổ phần, thị trường chứng khốn phát triển => nhu cầu giải mâu thuẫn người cung cấp người sử dụng thông tin => KTĐL đời &PT Quá trình hình thành… Hình thành từ chức tự kiểm tra kế toán đời kiểm toán nhà nước kiểm toán nội Sự ⇒ Sự hình thành phát triển kiểm toán - Phát triển từ chức tự kiểm tra kế toán -> chức kiểm tra độc lập - Từ kiểm toán chi tiết -> Kiểm toán tổng quát - Nhu cầu trở thành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất - Nhu cầu quản lý nhà nước nhà quản lý => Hình thành tổ chức kiểm tốn độc lập, kiểm toán nhà nước kiểm toán nội II- Bản chất kiểm toán 1- Bản chất kiểm tốn Kiểm tốn q trình tích luỹ (thu thập) v đánh giá chứng thơng tin định lượng thực thể kinh tế để xác định báo cáo mức độ phù hợp thơng tin với tiêu thiết lập Kiểm toán cần chuẩn thực người độc lập thành thạo 10 Kế hoạch kiểm toán cần lập mức độ: Kế hoạch tổng thể Kế hoạch cụ thể Chương trình kiểm tốn chi tiết 188 - Qu¸ trỡnh thực kiểm toán òi hi phi tuân thủ kế hoạch KT xây dựng - KH kiểm toán chØ bỉ sung nÕu ph¸t hiƯn cã tình hng quan trọng dự kiến ảnh hởng nghiêm trọng tới kết kiểm toán - Nguyên nhân nội dung thay đổi KH kiểm toán phỉa đợc ghi rõ hồ sơ kiểm toán 189 Thc hin kiểm toán 2.1 Khái niệm: Là giai đoạn thực kế hoạch, chương trình kiểm tốn hoạch định sẵn =>Thực chất q trình kiểm tốn viên áp dụng phương pháp kiểm toán để thu thập đánh giá chứng kiểm toán để làm sở cho nhận xét báo cáo kiểm toán 190 2.2 Nội dung - Ghi nhận trạng hoạt động, trạng tình hình số liệu - Phân tích, đánh giá ICS - Thực thử nghiệm kiểm soát cụ thể ị - Xác đ nh CR (độ tin cậy ICS) - Thử nghiệm số liệu: nghiệp vụ, chi tiết số dư TK - Thu thập chứng kiểm toán 191 2.2 Nội dung… - Thực ghi chép bước kiểm toán, b ằng chứng liệu thành hồ sơ kiểm toán - Thảo luận, bàn bạc kết kiểm tốn thơng ý kiến với nhà quản lý đơn vị kiểm toán - Lập dự thảo báo cáo kiểm toán b ộ phận tổng hợp dự thảo báo cáo kiểm toán tổng thể 192 Hồn tất & lập báo cáo kiểm tốn 3.1 Nội dung cơng việc giai đoạn hồn tất - KTV chính, nhóm trưởng kiểm tra đánh giá lại tồn cơng việc kiểm tốn thực hiện, nhằm mục đích: + Đảm bảo kế hoạch kiểm tốn thực cách có hiệu + Xem xét ý kiến, phát KTV có xác, đầy đủ sở, chứng (bằng chứng có thích hợp đầy đủ) + Đánh giá mục tiêu kiểm toán đạt hay chưa - Xem xét kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tài - Xem xét lại việc xác định PM, đánh giá rủi ro, gian lận - Soát xét => Cuối Lập báo cáo kiểm toán 193 3.2 Báo cáo kiểm toán * Khái niệm: “Báo cáo kiểm toán văn kiểm toán viên soạn thảo để trình bày ý kiến nghề nghiệp tính trung thực hợp lý thơng tin kiểm toán” => Báo cáo kiểm toán sản phẩm cuối cơng việc kiểm tốn có vai trò quan trọng 194 * Vai trò: - Đối với người sử dụng thơng tin kiểm toán: Báo cáo kiểm toán để đưa định kinh tế, định quản lý quan trọng - Đối với kiểm toán viên: Báo cáo kiểm toán sản phẩm họ cung cấp cho xã hội, định uy tín, vị KTV họ phải chịu trách nhiệm ý kiến - Đối với đơn vị kiểm tốn: + Khẳng định vị thế, uy tín đơn vị + Xác định độ tin cậy thông tin cung cấp cho nhà quản lý 195 * Nội dung báo cáo kiểm toán - Tiêu đề - Người nhận báo cáo - Đối tượng kiểm tốn: thơng tin kiểm tốn - Các chuẩn mực kiểm toán nguyên tắc dùng làm chuẩn mực đánh giá kiểm toán - Cơng việc kiểm tốn viên làm - Các giới hạn phạm vi kiểm tốn (nếu có) - ý kiến KTV thơng tin kiểm tốn - Nhận xét giải pháp cải tiến kiểm soát nội (nếu cần) - Ngày, tháng, năm lập báo cáo kiểm tốn - Chữ ký, đóng dấu 196 * Các loại báo cáo kiểm toán: - Báo cáo chấp nhận toàn - Báo cáo chấp nhận phần - Báo cáo bày tỏ ý kiến trái ngược - Báo cáo từ chối cho ý kiến 197 Báo cáo chấp nhận tồn Kiểm tốn viên chấp nhận tồn thơng tin kiểm tốn tất khía cạnh trọng yếu Tuy nhiên cần ý khía cạnh trọng yếu Vì báo cáo kiểm tốn khơng thể tài liệu bảo đảm hồn hảo cho tất người sử dụng khơng gặp rủi ro 198 Báo cáo chấp nhận phần Với loại báo cáo này, KTV đưa ý kiến chấp nhận phần thơng tin kiểm tốn, bên cạnh thơng tin chưa chấp nhận Phần chưa chấp nhận dạng: + Dạng tuỳ thuộc: Phạm vi kiểm toán bị giới hạn tài liệu khơng rõ ràng mà kiểm tốn viên chưa trí, chưa diễn đạt ý kiến + Dạng ngoại trừ: KTV có ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị phần đối tượng kiểm toán 199 Báo cáo bày tỏ ý kiến trái ngược KTV bày tỏ ý kiến không chấp nhận thông tin kiểm toán Loại báo cáo phát hành có bất đồng lớn KTV nhà quản lý đơn vị Ví dụ: Các BCTC lập khơng theo chuẩn mực kế tốn hành 200 Báo cáo từ chối đưa ý kiến KTV từ chối bày tỏ ý kiến thơng tin kiểm tốn Loại báo cáo phát hành phạm vi kiểm toán bị gới hạn nghiêm trọng tài liệu mập mờ, không rõ ràng khiến KTV khơng thể tiến hành kiểm tốn theo chương trình định 201 Thank you for your attention! 202 ... Ho¹t ®éng kinh tÕ cđa doanh nghiƯp Những người s dng thụng tin: + Chính Phủ + Nhà quản lý Chc nng kim toỏn + Nhà đầu t + Đối tác + Cổ đông… Chức kế toỏn Thông tin kế toán, tài 13 Kiểm toán độc lập
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN, SLIDE BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN, b. Kim toỏn hot ng (Opperational Audit)., Phõn loi theo ch th kim toỏn, 3- Kim toỏn ni b (Internal Audit), 2 Tiờu chun i vi KTV Vit Nam, 3 Cỏc th thc kim soỏt, Nhng hn ch vn cú ca kim soỏt ni b, a. S cn thit KTV phải nghiên cứu và đánh giá ICS, Chương 3- Cỏc khỏi nim c bn trong kim toỏn, Gian ln v sai sút (Fraud and Error), * Biu hin ca gian ln, * Cỏc nhõn t bờn ngoi:, (5). So sỏnh c tớnh sai s tng hp vi sai s c lng ban u (hoc c lng sai s ó c iu chnh li), b. Ba loi ri ro nh hng ti Ri ro kim toỏn, - Ma trn ri ro phỏt hin:, a. Kim tra i chiu, * Trỏch nhim ca KTV, H s kim toỏn (Audit working paper), Chương 4 Phng phỏp kim toỏn & K thut chn mu trong kim toỏn, 1 Phng phỏp Kim toỏn h thng, 2 Phng phỏp kim toỏn c bn, c. Kim tra s d ti khon, Cỏc cụng c k thut kim toỏn, Chng 5 Qui trỡnh kim toỏn v bỏo cỏo kim toỏn, K hoch kim toỏn cn c lp 3 mc :, Hon tt & lp bỏo cỏo kim toỏn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay