THUYẾT TRÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN

20 13 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:03

ĐẠI HỌC DUY TÂN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN NHÓM THỰC HIỆN: GOOD GIRLS QUAN HỆ THANH TỐN ? • 1- HÌNH THỨC THANH TỐN Dùng tiền vật Bù trừ cơng nợ ĐẶC ĐIỂM THANH TỐN Các nghiệp vụ tốn có liên quan đến nhiều đối tượng Các nghiệp vụ phát sinh nhiều, thường xuyên yêu cầu phải theo dõi chi tiết theo đối tượng toán Việc tốn ảnh hưởng lớn tới tình hình tài doanh nghiệp nên thường có quy định chặt chẽ tốn, cần có giám sát, quản lý thường xuyên để quy tắc tôn trọng Yêu cầu quản lý cá nghiệp vụ tốn PHÂN LOẠI THANH TỐN Theo thời gian : Thanh toán thường xuyên định kỳ Thanh toán thường xuyên định kỳ Thanh toán định kỳ CHƯƠNG II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN Kế toán khoản toán với người mua 1.1 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 1.2 Chứng từ sử dụng 1.3 Kết cấu tài khoản 1.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu 1.1 CHỨC NĂNG &NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN :  Chức năng:Tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phải thu tình hình tốn khoản nợ phải thu doanh nghiệp với khách hàng tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải thu người nhận thầu XDCB với người giao thầu khối lượng cơng tác XDCB hồn thành  Ngun tắc hạch tốn:  Khơng phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ thu tiền  Khoản phải thu khách hàng cần hạch toán chi tiết cho đối tượng, nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo) ghi chép theo lần toán Đối tượng phải thu khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp mua sản phẩm, hàng hoá, nhận cung cấp dịch vụ, kể TSCĐ, bất động sản đầu tư, khoản đầu tư tài Bên giao ủy thác xuất ghi nhận tài khoản khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất tiền bán hàng xuất giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường 1.2 CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 1.3 KẾT CẤU TÀI KHOẢN Bên Nợ: - Số tiền phải thu khách hàng sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ giao, dịch vụ cung cấp xác định bán kỳ; - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng Số dư bên Nợ: Số tiền phải thu khách hàng TK 131 Bên Có: - Số tiền khách hàng trả nợ; - Số tiền nhận ứng trước, trả trước khách hàng; - Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau giao hàng khách hàng có khiếu nại; - Doanh thu số hàng bán bị người mua trả lại (Có thuế GTGT khơng có thuế GTGT); - Số tiền chiết khấu toán chiết khấu thương mại cho người mua Số dư bên Có: phản ánh số tiền nhận trước, số thu nhiều số phải thu khách hàng chi tiết theo đối tượng cụ thể Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo đối tượng phải thu tài khoản để ghi hai tiêu bên "Tài sản" bên "Nguồn vốn 1.4 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TỐN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU 2 Kế tốn khoản toán với người bán 2.1 Nguyên tắc hạch tốn theo thơng tư 200 2.2 Chứng từ sử dụng 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp trình tự hạch tốn 2.1 Ngun tắc hạch tốn TK 331- Phải trả cho người bán Chức năng:Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản nợ phải trả doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế ký kết Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ NGUN TẮC HẠCH TỐN  Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần hạch tốn chi tiết cho đối tượng phải trả Trong chi tiết đối tượng phải trả, tài khoản phản ánh số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp chưa nhận sản phẩm, hàng hố, dịch vụ, khối lượng xây lắp hồn thành bàn giao  Không phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ trả tiền (bằng tiền mặt, tiền séc trả qua Ngân hàng)  Những vật tư, hàng hoá, dịch vụ nhận, nhập kho đến cuối tháng chưa có hố đơn sử dụng giá tạm tính để ghi sổ phải điều chỉnh giá thực tế nhận hố đơn thơng báo giá thức người bán  Khi hạch toán chi tiết khoản này, kế toán phải hạch toán rõ 2.2 Chứng từ sử dụng dụng TK 331 Bên Nợ:  -Số tiền trả cho người bán -Số tiền ứng trước cho người bán chưa nhận vật tư, hàng hóa -Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa dịch vụ giao theo hợp đồng -Chiết khấu toán chiết khấu thương mại người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán -Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, phẩm chất kiểm nhận trả lại người bán -Đánh giá lại khoản phải trả cho người bán ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam) Số dư bên Nơ: Phản ánh số tiền ứng trước cho người bán số tiền trả nhiều số phải trả cho người bán theo chi tiết đối tượng cụ thể Bên Có: -Số tiền phải trả cho người bán -Điều chỉnh số chênh lệch giá tạm tính nhỏ giá thực tế số vật tư, hàng hoá, dịch vụ nhận, có hố đơn thơng báo giá thức -Đánh giá lại khoản phải trả cho người bán ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam) Số dư bên Có:  Số tiền phải trả cho người bán 2.4.PHƯƠN G PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TỐN ... LOẠI THANH TỐN Theo thời gian : Thanh toán thường xuyên định k Thanh toán thường xuyên định k Thanh toán định k CHƯƠNG II: K TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN K toán khoản... phải thu khách hàng TK 131 Bên Có: - Số tiền khách hàng trả nợ; - Số tiền nhận ứng trước, trả trước khách hàng; - Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau giao hàng khách hàng có khiếu nại;... bán Chức năng:Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản nợ phải trả doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế k k t Tài khoản dùng để phản
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN, THUYẾT TRÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN, 1 CHỨC NĂNG &NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN :, Kế toán các khoản thanh toán với người bán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay