Đề cương chi tiết nông thôn mới

51 5 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:03

đề cương thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại địa bàn tỉnh ninh thuận. đề cương thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại địa bàn tỉnh ninh thuận.đề cương thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại địa bàn tỉnh ninh thuận.đề cương thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại địa bàn tỉnh ninh thuận. A: PHẦN MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỂ Tính cấp thiết đề tài Với mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, ngành nơng nghiệp quan tâm hơn, đặc biệt khu vực nơng thơn có quy mơ nhỏ, lợi ích người nông dân bị xem nhẹ Tốc độ phát triển kinh tế cao bên cạnh lợi ích mang lại, có khơng khó khăn cẩn giải quyết, vấn đề khoảng cách giàu nghèo ngày lớn khu vực nước, khu vực thành thị khu vực nông thôn Phẩn lớn hộ nông dân khắp nước sử dụng phương tiện thô sơ, kĩ thuật lạc hậ sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu thấp kin tế Hàng loạt vấn đề cẩn giải địa phương để nâng cao mức sống cho người dân như: giải việc làm, cải thiện giáo dục, y tế, sở hạ tẩng, kĩ thuật sản xuất nuôi trồng, công tác quản lý địa phương Trước tình hình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế tồn cẩu, cẩn có sách cụ thể mang tính đột phá nhằm giải tồn vấn đề kinh tế Đáp ứng yêu cẩu Nghị Đảng nông nghiệp, nông thôn vào sống, đẩy nhanh tốc độ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, việc cẩn làm giai đoạn xây dựng cho mơ hình nông thôn đủ đáp ứng yêu cẩu phát huy nội lực nông dân, nông nghiệp nông thôn, đủ điều kiện hội nhập nển kinh tế giới Thực nghị Trung ương khóa X “Nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn”, Thủ tướng Chính phủ ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới” (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới” Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 nhằm thống đạo việc xây dựng nông thôn nước Cùng với trình thực chủ trương Đảng phát triển nông thôn, xã Trực Đại tiến hành xây dựng mơ hình nơng thơn xây dựng làng, xã có sống no đủ, văn minh, môi trường Từ năm 2011, huyện Thuận Bắc triển khai áp dụng hoạt động nông thôn phủ đạt số thành tựu đáng kể phát triển nông nghiệp địa phương, nếp sống, mức sống, thu nhập tăng cao so với thời kỳ trước Người dân áp dụng khoa học kĩ thuật vào trồng trọt chăn nuôi Đời sống người dân nâng cao vật chất lẫn tinh thẩn, mặt làng xã thay đổi rõ rệt, cảnh quan môi trường đảm bảo Mặc dù có nghị hướng dẫn thi hành, nhiều bất cập cấp xã cẩn giải Do tơi chọn nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu yếu tố tác động đến công tác xây dựng nông thôn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận” Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu yếu tố tác động đến công tác xây dựng nông thôn huyện Thuận Bắc sở đưa giải pháp nhằm đẩy nhanh q trình xây dựng nơng thôn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn xây dựng mơ hình nơng thôn Đánh giá kết xây dựng mô hình nơng thơn huyện Thuận Bắc Phân tích yếu tố tác động đến công tác xây dựng nông thôn huyện Thuận Bắc Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu xây dựng nông thôn xã Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình xây dựng nông thôn triển khai địa phương Nghiên cứu vấn đề có tính lý luận thực tiễn xây dựng mơ hình nơng thôn Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Tại địa bàn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Về thời gian: Số liệu lấy năm 2011-2014 Phạm vi nội dung: Do thời gian hạn hẹp, tác giả tập trung tiến hành nghiên cứu tác động q trình xây dựng nơng thơn địa phương là: kinh tế người dân, trình độ dân trí nhận thức người dân, điều kiện tự nhiên sở hạ tầng, chương trình, dự án địa bàn, quyền địa phương tổ chức trị - xã hội, huy động nội lực cơng đồng, văn hóa, tơn giáo vai trò người có uy tín cộng đồng, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật, việc làm nơng thơn Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác triển khai chương trình nơng thơn địa phương Thời gian thực đề tài Phương pháp nghiên cứu Điều tra thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp: thông qua tài liệu, báo cáo tổng hợp, số liệu thống kê xã với tài liệu điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế xã hội, văn hóa đời sống xã Thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra vấn thu thập xã Trực Đại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phương pháp vấn nhanh người dân trình xây dựng nơng thơn Gặp gỡ cán địa phương trao đổi tình hình chng xã Cùng cán địa phương có chun mơn, tham khảo ý kiến số người dân địa có kinh nghiệm sản xuất để đánh giá tình hình triển khai chương trình nơng thơn địa phương Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp thống kê mô tả: mô tả số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng số, số bình quân, tỷ trọng, khối lượng thực được, thời gian chi phí thực tiêu chí nơng thơn xã Phương pháp thống kê so sánh: so sánh, đối chiếu năm, trước sau xây dựng mơ hình nơng thơn xã Từ thấy khác biệt hiệu áp dụng mơ hình nơng thơn Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu: xử lý số liệu excel sau phân tích đánh giá tình hình thực địa phương nghiên cứu Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Trong chương 1, tác giả tóm tắt nghiên cứu liên quan đến đề tài nhằm hình thành sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả khái qt sơ lược tình hình xây dựng nơng thôn địa bàn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Chương 2: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Trong chương 2, tác giả trình bày số lý luận yếu tố tác động đến cơng tác xây dựng nơng thơn Ngồi ra, trình bày phương pháp nghiên cứu thơng qua bước: mơ tả quy trình nghiên cứu; mơ tả cách lựa chọn mẫu; xử lý liệu phương pháp phân tích nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu cụ thể Chương 3: Kết thảo luận Trong chương tác giả thực mô tả đặc điểm nghiên cứu thông tin kinh tế - xã hội địa phương, trình độ dân trí nhận thức người dân, điều kiện tự nhiên sở hạ tầng, chương trình, dự án địa bàn, quyền địa phương tổ chức trị - xã hội, huy động nội lực cơng đồng, văn hóa, tơn giáo vai trò người có uy tín cộng đồng, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật, việc làm nơng thơn Tiếp đó, tác giả đánh giá mối liên kết tác nhân tác động đến công tác xây dựng nông thôn Tác giả tiến hành thực hồi quy mơ hình tác động nhăm xác định phân tích tác nhân tác động đến công tác xây dựng nông thôn huyện Thuận Bắc Trên sở phân tích thực trạng kết mơ hình hồi quy, tác giả đề xuất số gợi ý nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng nông thôn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cơ sở lý luận 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nông thôn: Hiện chưa có khái niệm chuẩn xác nơng thơn có nhiều quan điểm khác Có quan điểm cho nông thông coi khu vực địa lý nơi cộng đồng gắn bó, có quan hệ trực tiếp đến khai thác, sử dụng, bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên cho hoạt động sản xuất nông nghiệp Một số quan điểm khác cho nông thôn nơi có mật độ dân số thấp so với thành thị Vùng nơng thơn vùng có dân cư làm nông nghiệp chủ yếu, nguồn sinh kế cư dân vùng sản xuất nơng nghiệp Quan điểm khác lại cho nên dựa vào tiêu trình độ tiếp cận thị trường, phát triển hàng hóa để xác định vùng nơng thơn cho vùng nơng thơn có trình độ sản xuất hàng hóa tiếp cận thị trường thấp so với thành thị Hay dựa vào tiêu trình độ phát triển sở hạ tẩng, nghĩa sở hạ tẩng vùng nông thôn không phát triển đô thị Như khái niệm nơng thơn có tính chất tương đối, thay đổi theo thời gian tiến trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giới Trong điều kiện Việt Nam hiểu: “ Nông thôn vùng sinh sống tập hợp cư dân, có nhiều nơng dân Tập hợp cư dân tham gia vào hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội mơi trường thể chế trị định chịu ảnh hưởng tổ chức khác” Nơng nghiệp q trình sản xuất lương thực, thực phẩm cung cấp cho người tạo cải cho xã hội Nông dân người lao động cư trú nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp, sống chủ yếu ruộng vườn sau đến ngành nghề khác tư liệu đất đai 1.1.2 Nơng thơn mới: Trước tiên, nông thôn phải nông thôn, không phả thị xã, thị trấn hay thành phố, nông thôn khác với nông thôn truyền thống Mô hình nơng thơn tổng thể , đặc điểm, cấu trúc tạo thành kiểu tổ chức nông thơn theo tiêu chí đáp ứng u cẩu đặt nơng thơn Nhìn chung mơ hình nơng thơn mơ hình cấp xã, thơn phát triển tồn diện theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, dân chủ văn minh Mơ hình nơng thơn quy định tính chất: đáp ứng yêu cẩu phát triển, có đổi tổ chức, vận hành cảnh quan môi trường; đạt hiệu cao tất mặt kinh tế, trị, văn hóa xã hội Tiến so với mơ hình cũ, chứa đựng đặc điểm chung, phổ biến vận dụng tồn lãnh thổ Xây dựng mơ hình nơng thơn việc đổi tư duy, nâng cao lực người dân, tạo động lực cho người phát triển kinh tế, xã hội góp phẩn thực sách nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Thay đổi sở vật chất, diện mạo đời sống, văn hóa qua thu hẹp khoảng cách nơng thơn thành thị Đây trình lâu dài liên tục, nội dung quan trọng cẩn tập trung lãnh đạo, đạo đường lối, chủ trương phát triển đất nước địa phương Nghị 26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề chủ trương xây dựng nơng thôn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thẩn cư dân nông thôn Nghị xác định rõ mực tiêu: “ Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tẩng kinh tế - xã hội đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc dân tộc, dân trí nâng cao; mơi trường sinh thái bảo vệ, hệ thống trị nông thôn lãnh đạo Đảng tăng cường” 1.2 Sự cần thiêt xây dựng mơ hình nông thôn Để hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa đại hóa đất nước, trở thành quốc gia phát triển giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo; Nhà nước cẩn quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn Nông sản sản phẩm thiết yếu cho toàn xã hội Việt Nam khu vực nông thôn chiếm đến 70% dân số Thực đường lối Đảng Nhà nước sách phát triển nơng thơn, nông nghiệp xem mặt trận hàng đẩu, trọng đến chương trình lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực quy chế dân chủ sở Các chủ trương Đảng, sách Nhà nước đưa nông nghiệp tự túc sang cơng nghiệp hàng hóa Nền nơng nghiệp nước ta nhiều hạn chế cẩn giải để đáp ứng kịp xu toàn cẩu Một số yếu tố như: Nông thôn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch Có khoảng 23% xã có quy hoạch thiếu đồng bộ, tẩm nhìn ngắn, chất lượng chưa cao Cơ chế quản lý phát triển theo quy hoạch yếu Xây dựng tự phát kiến trúc cảnh quan làng quê bị pha tạp, lộn xộn, nét đẹp văn hóa truyền thống bị mai Kết cấu hạ tẩng kinh tế xã hội lạc hậu, khơng đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài Thủy lợi chưa đáp ứng nhu cẩu sản xuất nông nghiệp dân sinh Tỷ lệ kênh mương xã quản lý kiên cố hóa đạt 25% Giao thơng chất lượng thấp, khơng có quy chuẩn, chủ yếu phục vụ dân sinh, nhiều vùng giao thông chưa phục vụ tốt sản xuất, lưu thơng hàng hóa, phẩn lớn chưa đạt tiêu chuẩn quy định Hệ thống lưới điện hạ chất lượng thấp, quản lý lưới điện nơng thơn yếu, tổn hao điện cao, nông thôn phải chịu mức giá điện cao Hệ thống trường mẩm non, tiểu học, trung học sở nơng thơn có tỷ lệ đật tiêu chuẩn sở vật chất thấp (32%), hẩu hết nơng thơn chưa có khu thể thao theo quy định Tỷ lệ chợ nông thôn đạt chuẩn thấp, khoảng 77% số xã có điểm bưu điện văn hóa theo tiêu chuẩn, 22% số thơn có điểm truy cập internet Cả nước khoảng 300 nghìn nhà tạm Quan hệ sản xuất chậm đổi mới, đời sơng người dân thấp Kinh tế hộ phổ biến quy mô nhỏ Kinh tế tập thể phát triển chậm, hẩu hết xã có hợp tác xã hoạt động hình thức, chất lượng yêu Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thơn cao, chênh lệch nơng thơn thành thị ngày lớn Về văn hóa - mơi trường - y tế - giáo dục Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp Mức hưởng thụ văn hóa người dân thấp, phát sinh nhiều vấn đề xúc, sắc văn hóa dân tộc dẩn bị mai một, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng Hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển Môi trường sống bị ô nhiễm Số trạm y tế đạt tiêu chuẩn thấp, y tế dự phòng xã hạn chế Hệ thống trị cấp xã yếu trình độ lực điều hành Nhiều cán xã chưa qua đào tạo, trình độ đại học khoảng 10% Vậy xây dựng nơng thơn mơ hình phát triển nông nghiệp nông thôn, sâu giải nhiều lĩnh vực, có liên kết lĩnh vực với tạo nên khối thống vững mạnh 1.3 Vai trò xây dựng mơ hình nơng thơn 1.3.1 Về kinh tế: Hướng đến nơng thơn có sản xuất hàng hóa mở, thị trường hội nhập Thúc đẩy nơng nghiệp, nơng thơn phát triển nhanh, khuyến khích người tham gia vào thị trường, hạn chế rủi ro cho nơng dân, giảm bớt phân hóa giàu nghèo khoảng cách mức sống nông thôn thành thị Xây dựng hợp tác xã theo mô hình kinh doanh đa ngành Hỗ trợ ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề nông thôn Sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, mang nét đặc trưng địa phương Chú ý đến ngành chăm sóc trồng vật ni, trang thiết bị sản xuất, thu hoạch, chế biến bảo quản nông sản 1.3.2 Về trị: Phát huy tinh thẩn dân chủ sở chấp hành luật pháp, tôn trọng đạo lý sắc địa phương Tôn trọng hoạt động đồn thể, tổ chức, hiệp hội cộng đồng, đồn kết xây dựng nơng thơn 1.3.3 Về văn hóa - xã hội: Chung tay xây dựng văn hóa đời sống dân cư, làng xã văn minh, văn hóa 1.3.4 Về người: Xây dựng hình tượng người nơng dân tiêu biểu, gương mẫu Tích cực sản xuất, chấp hành kỉ cương, ham học hỏi, giỏi làm kinh tế sẵn sàng giúp đỡ người 1.3.5 Về môi trường nông thôn: Xây dựng môi trường nông thôn lành, đảm bảo môi trường nước Các khu rừng đẩu nguồn bảo vệ nghiêm ngặt Chất thải phải xử lý trước vào môi trường Phát huy tinh thẩn tự nguyện chấp hành luật pháp người dân 1.4 Nội dung xây dựng mơ hình nơng thơn Đào tạo nâng cao lực phát triển cộng đồng Nâng cao việc quy hoạch, triển khai thực hiện, thiết kế, quản lý, điều hành dự án địa bàn thôn Bồi dưỡng kiến thức cho cán địa phương phát triển nông thơn bền vững Nâng cao trình độ dân trí người dân, phát triển câu lạc khuyến nông giúp áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm, tăng thu thập cho nông dân Tăng cường nâng cao mức sống người dân Quy hoạch lại khu nơng thơn, giữ gìn truyền thống sắc thôn, đồng thời đảm bảo tính văn minh, đại Hỗ trợ xây dựng nhu cẩu cấp thiết, đường làng, hệ thống nước đảm bảo vệ sinh, cải thiện nhà ở, nhà vệ sinh, mơ hình chuồng trại sẽ, đảm bảo mơi trường Hỗ trợ nông dân phát triển ngành nghề, sản xuất hàng hóa dịch vụ nâng cao thu nhập Giúp người dân tìm trồng vật ni lợi thế, có khối lượng lớn thị trường tiêu thụ rộng rãi Đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp, tận dụng tối đa tài nguyên địa phương, nguồn nước, đất đai, người Trang bị kiến thức kĩ sản xuất cho hộ nơng dân, hình thành tổ hợp tác, xây dựng mối liên kết người sản xuất, chế biến, tiêu thụ Phát triển ngành nghề nông thôn tạo việc làm phi nông nghiệp hỗ trợ đào tạo dạy nghề, mở rộng nghề Hỗ trợ công nghệ mới, xây dựng khu công nghiệp, tư vấn thị trường, quảng bá xử lý môi trường Hỗ trợ xây dựng sở vật chất hạ tẩng phục vụ sản xuất Tư vấn quy hoạch thủy lợi, giao thông, ruộng đất để phát triển kinh tế với loại hình thích hợp Hỗ trợ xây dựng làng nghề, cụm công nghiệp ngành chế biến Xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường Quản lý nguồn cấp nước sạch, khai thác sử dụng tài nguyên địa phương Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm môi trường, xây dựng khu xử lý rác thải tiên tiến Xây dựng sở vật chất cho hoạt động văn hóa nghệ thuật, giữ gìn sắc q hương Thơng qua hoạt động nhà văn hóa làng xã, tạo nên phong trào quê hương rieng biệt xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao, văn nghệ xóm làng Xây dựng nội dung nghệ thuật mâng đậm tính chất quê hương, thành lập hội nhóm văn nghệ làng Tóm lại xây dựng mơ hình nơng thơn tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh 1.5 Các tiêu chí xây dựng nơng thơn Căn định số 491/QĐ - TTg ngày 16/04/2009 Thủ tướng Chính Phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn Các tiêu chí gồm nhóm: Nhóm 1: Quy hoạch (1 tiêu chí) Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế - xã hội (8 tiêu chí) Nhóm 3: Kinh tế tổ chức sản xuất (4 tiêu chí) Nhóm 4: Văn hóa - Xã hội - Mơi trường (4 tiêu chí) Nhóm 5: Hệ thống trị ( tiêu chí) Cụ thể 19 tiêu chí nơng thơn vùng Đồng sơng Hồng Tiêu chí thứ 1: Quy hoạch thực quy hoạch Quy hoạch sử dụng đất hạ tẩng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Đạt Quy hoạch phát triển hạ tẩng kinh tế - xã hội - môi trường theo tiêu chuẩn Đạt Quy hoạch phát triển khu dân cư theo hướng văn minh bảo tồn sắc dân tộc Đạt Tiêu chí thứ 2: Giao thơng nơng thơn Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã bê tơng hóa nhựa hóa đạt chuẩn theo cấp kĩ thuật Bộ GTVT Đạt 100% Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa chuẩn theo cấp kĩ thuật Bộ GTVT Đạt 100% Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Đạt 100% + Tiêu chí 3: Thủy lợi Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cẩu sản xuất, sinh hoạt Đạt Tỷ lệ kênh mương xã quản lý kiên cố hóa Đạt 85% trở lên + Tiêu chí 4: Điện nơng thơn Hệ thống điện đảm bảo yêu cẩu kĩ thuật Đạt Tỷ lệ hộ sử dụng điện, an toàn nguồn điện Đạt 99% trở lên + Tiêu chí 5: Trường học Tỷ lệ trường học cấp mẫu giáu, tiểu học, trung học sở, có sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia Đạt 100% + Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa Nhà văn hóa xã khu thể thao đạt chuẩn Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đạt + Tiêu chí 7: Chợ nơng thôn Chợ đạt chuẩn xây dựng Đạt + Tiêu chí 8: Bưu điện Có điểm phục vụ bưu viễn thơng Đạt Có internet đến thơn Đạt + Tiêu chí 9: Nhà dân cư Khơng nhà tạm, dột nát, đảm bảo 90% nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng + Tiêu chí 10: Thu nhập Thu nhập bình quân người/năm so với mức bình quân chung tỉnh Gấp 1,5 lẩn + Tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo Đạt mức 3% + Tiêu chí 12: Cơ cấu lao động Tỷ lệ lao động độ tuổi lao động làm việc ngành nghề nơng, lâm, ngư nghiệp 25% + Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất Xã xây dựng tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu + Tiêu chí 14: Giáo dục Phổ cập giáo dục trung học Đạt Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học đạt 90% Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% + Tiêu chí 15: Y tế Y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia Tỷ lệ người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế đạt 40% trở lên + Tiêu chí 16: Văn hóa Xã có 70% làng, thơn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch + Tiêu chí 17: Mơi trường Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia Đạt 90% trở lên Các sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường Hạn chế tối đa hoạt động suy giảm mơi trường, tích cực phát triển môi trường xanh, đẹp Nghĩa trang xây dựng quy định Nước thải, chất thải thu gom xử lý theo quy định + Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” Các tổ chức đoàn thể xã đạt danh hiệu tiên tiến trở nên Hệ thống trị xã đẩy đủ tổ chức Cán xã đạt tiêu chuẩn + Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội An ninh địa phương phải đảm bảo giữ vững Cơ sở thực tiễn 2.1 Mơ hình nơng thơn số nước giới 2.1.2 Xây dựng nông thôn Hàn Quốc Những năm đầu thập niên 60, đất nước Hàn Quốc phát triển chậm, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, dân số khu vực nông thôn chiếm đến 2/3 dân số nước trước tình hình Hàn Quốc đưa nhiều sách nhằm phát triển nơng thơn Qua xây dựng niềm tin người nơng dân, tích cực sản xuất phát triển, làm việc chăm chỉ, độc lập có tính cộng đồng cao Trọng tâm phong trào xây dựng “làng mới” (Seamoul Undong) Nguyên tắc làng là: nhà nước hỗ trợ vật tư với đóng góp nhân dân Nhân dân định dự án thi công, nghiệm thu đạo cơng trình Nhà nước Hàn Quốc trọng tới nhân tố người việc xây dựng nơng thơn trình độ người nơng dân thấp, việc thực sách gặp phải khó khăn, trọng đào tạo cán cấp làng, địa phương Tại lớp tập huấn, thảo luận với chủ đề: “ làm để người dân hiểu thực sách nhà nước”, sau lãnh đạo làng đưa ý kiến tìm giải pháp tối ưu phù hợp với hoàn cảnh địa phương Nội dung thực dự án nông thôn Hàn Quốc gồm có: phát huy nội lực nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tẩng nông thôn Cải thiện sở hạ tẩng cho hộ dân hỗ trợ kết cấu hạ tẩng phục vụ sản xuất đời sống sinh hoạt người dân Thực dự án làm tăng thu nhập cho nông dân tăng suất trồng, xây dựng vùng chuyên canh, thúc đẩy hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi, trồng xen canh Kết đạt được, dự án mở rộng đường nông thôn, thay mái nhà ở, xây dựng cống máy bơm, sân chơi cho trẻ em tiến hành Sau năm từ triển khai thực thu nhập bình quân hộ dân tăng lên khoảng lẩn từ 1000USD/người/năm tăng lên 3000USD/người/năm vào năm 1978 Toàn nhà nơng thơn ngói hóa hệ thống giao thơng nơng thơn xây dựng hồn chỉnh Mơ hình nơng thơn đem lại cho Hàn Quốc cải thiện rõ rệt Hạ tẩng sở nông thôn cải thiện, thu nhỏ khoảng cách nông thơn thành thị, trình độ tổ chức nơng dân nâng cao Đặc biệt xây dựng niềm tin người nơng dân, ý chí sản xuất phát triển kinh tế, tinh thẩn người dân mạnh mẽ Đến đẩu năm 80, q trình đại hóa nơng thơn hoàn thành, Hàn Quốc chuyển chiến lược phát triển sang giai đoạn 2.1.3 Mơ hình nơng thơn Trung Quốc Trung Quốc xuất phát từ nước nông nghiệp, người lao động sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cải cách nông thôn đột phá quan trọng cải cách kinh tế từ đẩu năm 80 kỉ 20, Trung Quốc chọn hướng phát triển nông thôn cách phát huy công xưởng nông thôn thừa kế công xã nhân dân trước Thay đổi sở hữu phương thức quản lý để phát triển mơ hình: cơng nghiệp hưng trấn Các lĩnh vực như, chế biến nông lâm sản, hàng công nghiệp nhẹ, máy móc nơng cụ phục vụ sản xuất nơng nghiệp ngày đẩy mạnh Nguyên tắc Trung Quốc quy hoạch trước, định biện pháp thích hợp cho nơi, đột phá trọng điểm, làm mẫu đường Chính phủ hỗ trợ nơng dân xây dựng Với mục tiêu:“ ly nông bất ly hương”, Trung Quốc đồng thời thực chương trình phát triển nơng nghiệp nơng thơn Chương trình đốm lửa: Trang bị cho hàng triệu nông dân tư tưởng tiến khoa học, bồi dưỡng nhân tài đốm lửa, nâng cao tố chất nông dân Sau 15 năm thực hiện, chương trình bồi dưỡng 60 triệu niên nông thôn thành đội ngũ cán khoa học cốt cán, tạo động lực thúc đẩy nông thôn phát triển, theo kịp so với thành thị Chương trình mùa: Chương trình giúp đại phận nơng dân áp dụng khoa học tiên tiến, phương thức quản lý phát triển nông nghiệp, nông thôn Trong 15 năm sản lượng lương thực Trung Quốc tăng lên lẩn so với năm đẩu 70 Mục tiêu phát triển nông nghiệp sản xuất nông sản chuyên dụng, phát triển chất lượng tăng cường chế biến nơng sản Chương trình giúp đỡ vùng nghèo: Mục tiêu nâng cao sức sống vùng nghèo, vùng miền núi, dân tộc người, mở rộng ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, phổ cập tri thức khoa học công nghệ bồi dưỡng khoa học cho cán thôn, tăng sản lượng lương thực thu nhập nơng dân Sau chương trình thực hiện, số dân nghèo giảm từ 1,6 triệu người vạn người, diện nghèo khó giảm tử 47% xuống 1,5% Rút học từ nước phát triển, Việt Nam cẩn tập trung đẩu tư vào nông thôn, nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, làm nơng nghiệp phát triển theo hướng đại hóa 2.1.4 Xây dựng nông thôn Việt Nam Phong trào xây dựng nơng thơn có bước phát triển mới, trở thành phong trào chung sâu rộng đến tất địa phương nước kể từ Bảng 4.8: Mức độ đạt nhóm tiêu chí văn hóa-xã hội-mơi trường Mức Chỉ tiêu phấn đấu Nội độ đạt Tiêu Tt dung chí tiêu chí Hiệ T Nă Nă n ỷ lệ m m trạn 20 202 1( 10 Phổ cập trung học Đạt 100 Giá 00 Học sinh học tiếp Chư o 82 95 THPT a dục đạt Lao động qua đào Đạt 55 65 tạo Chư Người dân tham 32 40 a Y tế gia bảo hiểm đạt Trạm y tế đạt tiêu Đạt 90 95 chuẩn Chư 70% trở lên xóm Văn 9, a 25 65 văn hóa đạt tiêu chuẩn hóa đạt Bộ Văn hóa Hộ dùng nước Đạt 95 100 Chư Cơ sở sản xuất 35 65 kinh doanh đạt tiêu a Môi đạt chuẩn môi trường trườ Chư 1ng Hoạt động xây 30 45 a nôn dựng môi trường đạt g Quy hoạch nghĩa Đạt 85 95 thôn trang Rác thải thu Chư 55 75 gom xử lý quy a đạt định Nguồn: Ban quản lý dự án NTM xã Trực Đại Tiêu chí 15: Y tê Xã có trạm xá y tế mở rộng khn viên phía đơng 1000m xây dựng phòng khám điều trị nâng cấp trang thiết bị y tế tai khôi phục vườn thuốc nam Xã thực vận động tốt nhân dân thực sinh đẻ có kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm y tế ngày tăng Đội ngũ cán y tế xã xóm tập huấn, đào tạo nâng cao kĩ Tiêu chí 16: Văn hóa Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa 80%, người dân chưa phổ biến pháp luật chưa nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa thể thao nhà văn hóa thơn trang bị dụng cụ thể thao Để nâng cao chất lượng văn hóa xã cẩn thành lập đội văn nghệ thể thao, thường xuyên tổ chức giao lưu xóm hơn, vận động nhân dân tích cực tham gia Tổ chức lớp tập huấn cho cán nhân dân pháp luật khoa học kĩ thuật Tiêu chí 17: Môi trường nông thôn Về môi trường xã đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường Tuy nhiên nhiều hộ chưa có quy trình xử lý sở chăn nuôi hợp lệ, hay công trình vệ sinh chưa khoa học Các điểm thu gom rác thải đạt tiêu chuẩn xa hộ dân cư xử lý quy trình kĩ thuật 4.2.5 Đánh giá mức độ đạt nhóm tiêu chí hệ thống trị Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị xã Hệ thống trị xã khối đoàn kết, hoạt động tương đối mạnh Đảng xã thể tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện địa phương, năm liền Đảng đạt danh hiệu tổ chức Đảng sạch, vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm Bộ máy quyền củng cố, kiện tồn, đào tạo, bồi dường để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước địa phương Đội ngũ cán bộ, cơng chức xã có cử nhân hành chính, qua đào tạo đào tạo kỳ sư nông nghiệp, 70% công chức đạt chuẩn Bảng 4.9: Mức độ đạt nhóm tiêu chí hệ thống trị Mức độ Tt Tiêu chí đạt Hiện trạng Cán xã đạt chuẩn Đạt Tổ chức đạt tiêu chuẩn Đạt Nộidung tiêu chí Hệ thống tổ chức Đảng bộ, quyền Đạt trị xã hội vững mạnh Các đồn thể trị đạt danh hiệu tiên tiến Đạt trở lên An An ninh trật tự xã ninh trật tự đảm bảo xã hội Đạt Chỉ tiêu phấn đấu Năm Năm Tỷ lệ(%) 2015 2020 70 75 85 80 85 95 80 85 90 80 85 90 90 92 95 Nguồn: Ban quản lý dự án NTM xã Trực Đại Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội Tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương ổn định giữ vững Thực tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch Tăng cường tinh thẩn trách nhiệm cán cấp xã thông qua cách quản lý, giám sát cộng đồng nâng cao tinh thẩn làm chủ nhân dân lòng tin dân Đảng, Nhà nước gắn với việc củng cổ xây dựng hệ thống trị sở Vận động nhân dân thực tốt sách, pháp luật nhà nước 4.2.6 Nhận xét chung việc thực xây dựng nông thôn Sau năm triển khai thực đề án xây dựng NTM địa phương giai đoạn 2011-2015 UBND huyện phê duyệt cấp uỷ quyền địa phương tập trung lãnh đạo, đạo xác định nhiệm vụ trọng tâm thời điểm, có kế hoạch thực giai đoạn phù hợp tập trung vận động, huy động đóng góp nhân dân để xây dựng sở hạ tẩng phục vụ sản xuất dân sinh theo tiêu chí xây dựng NTM Đảng uỷ - HĐND xã nghị chuyên đề UBND xã có kế hoạch triển khai thực nhận đồng thuận nhân dân địa phương, phong trào xây dựng NTM xóm nhân dân hưởng ứng tích cực, nhiều xóm, khu dân cư có sáng tạo thực Quá trình tổ chức thực đảm bảo theo pháp lệnh dân chủ, nhân dân bàn bạc, tham gia giám sát việc thực công việc Trong năm 2014 xã thu đóng góp kinh phí nhân dân để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thơng liên xóm tính đến ngày 30/12/2014 hồn thành 98% kế hoạch năm tổ chức thi công 1.820m đường bê tông đắp mặt tuyến đường theo kế hoạch Ban đạo xây dựng NTM xã đưa chế hỗ trợ khuyến khích kinh phí để động viên đường giao thơng chi hỗ trợ 718.999.000 cho xóm làm năm 2013, năm 2014 tiếp tục có sách hỗ trợ - Những tồn tại, hạn chê: + Lĩnh vực phát triển kinh tê: Do bị tác động khủng hoảng kinh tế nên năm 2014 nói riêng năm vừa qua nói chung số ngành nghề địa phương sản xuất giảm, tỷ trọng thu nhập từ ngành nghề, dịch vụ không đạt tiêu Sản xuất nông nghiệp kể trồng trọt, chăn ni gặp khó khăn, suất lúa đạt 96% so với kế hoạch, thấp năm 2013 6.97tạ/ha Diện tích vụ đơng khơng đạt tiêu, mơ hình sản xuất chưa có tính thuyết phục nên chưa nhân diện rộng Chăn nuôi lợn, tỷ lệ tiêm phòng thấp đạt 43% so với kế hoạch năm, nhiều đơn vị tỷ lệ tiêm phòng gia súc thấp dẫn tới dịch bệnh tai xanh đàn lợn phát sinh bùng phát địa phương Hoạt động ban nông nghiệp - HTX nông nghiệp dịch vụ hạn chế đạo, hướng dẫn sản xuất tổ chức hoạt động dịch vụ Kết hoạt động dịch vụ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp thấp chưa đa dạng chưa làm chủ thị trường, điều hành dịch vụ thuỷ nông chưa kiên xây dựng kế hoạch đôn đốc thực nạo vét hệ thống mương cấp III, đắp đường nội đồng theo quy hoạch đề án xây dựng NTM Tinh thẩn trách nhiệm số cán sở chưa tích cực đưa nhứng giải pháp huy động đóng góp kinh phí nhân dân để đẩu tư xây dựng sở hạ tẩng theo tiêu chí xây dựng NTM Việc thực pháp lệnh dân chủ số xóm chưa nghiêm, chưa thường xuyên dẫn đến có sai phạm chậm phát làm giảm lòng tin nhân dân + Trong lĩnh vực văn hoá xã hội: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ít, chất lượng nội dung tin hạn chế, phong trào thi đua xây dựng “đời sống văn hoá khu dân cu"’ hiệu mức độ thấp, ý thức vệ sinh môi trường nhân dân, công tác tuyên truyền thực yếu, dẫn đến rác thải sinh hoạt bừa bãi gây nhiễm mơi trường, tình trạng nhiều hộ nhân dân vi phạm lề đường giao thông trục đường 56 đường Thốp Trách nhiệm quản lý ban giám hiệu số trường hạn chế dẫn tới phụ huynh học sinh băn khoăn Tỷ lệ học sinh hết chương trình THCS vào lớp 10 thấp đạt 77,9% (thấp bình qn ngang huyện 6,1%) Cơng tác dân số kế hoạch hố gia đình: Tỷ lệ người sinh thứ trở lên cao 22.1% , hoạt động chuyên môn số lĩnh vực hạn chế, thời gian giải kéo dài, nhân dân góp ý mức độ chuyển biến chậm Tóm lại: Năm 2014 triển khai thực nhiệm vụ điều kiện có nhiều khó khăn, lãnh đạo cấp uỷ Đảng từ xã đến đơn vị lỗ lực đội ngũ cán nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu phát triển KT-XH Các cơng trình phúc lợi tiếp tục đẩu tư, nâng cấp Văn hố xã hội có bước phát triển, thực tốt sách nhà nước an sinh xã hội đảm bảo giữ vững công tác an ninh trị trật tự an tồn xã hội góp phẩn hoàn thành tiêu năm 2014 làm tiền đề để phấn đấu thực thắng lợi tiêu năm 2015 năm 4.3 Một số tác động mơ hình nơng thơn xã Trực Đại Về kinh tế Sau áp dụ ng xây dựng mơ hình nơng thơn mới, kinh tế xã có thay đổi đáng kể Tổng giá trị kinh tế xã sau năm áp dụng xây dựng mơ hình nơng thơn tăng mạnh, năm 2014 tăng 19 % so với năm 2013; cụ thể tổng giá trị sản xuất năm 2013 304.369 triệu đồng tăng lên 362.199 triệu đồng Thu nhập bình quân/người/năm có xu hướng tăng đáng kể với tốc độ tăng trưởng 16% thu nhập bình qn đẩu người năm 2013 12,67 triệu đồng đến cuối năm 2014 tăng lên mức 14,7 triệu đồng lương thực bình qn đẩu người có xu hướng tăng lên với tốc độ 17% Qua so sánh ta thấy việc xây dựng mơ hình nơng thơn phù hợp với phát triển xã Trực Đại nhiều nơi khác có điều kiện tương đương Bảng 4.10 Tác động mơ hình nơng thơn đến phát triển kinh tế Hiện Thực So sánh Đơn vị trạng 2013 2014/2013 Chỉ tiêu tính 2014 Tổng giá Triệu 304.369 362.199 19% trị sản xuất Thu nhập BQ/người/nă m Triệu 12,67 14,7 16% Lương thực BQ/người Kg 512 614 17% /năm Nguồn: Ban thống kê xã Tác động đến sản xuất nông nghiệp Xã Trực Đại xã thuẩn nông nên sản xuất chủ yếu xã vấn trồng lúa nước, thu nhập chủ yếu từ lúa Kể từ có chủ trương xây dựng nông thôn Nhà nước đời sống người dân bước cải thiện rõ rệt Bà nông dân chủ động đổi tư kết hợp phổ biến kiến thức khoa học kĩ thuật cán khuyến nông nên mạnh dạn chuyển dổi mơ hình sản xuất kết thu cao Xã có 480 trồng lúa, khoảng 80 trồng cảnh hoa Trong việc đưa giống vào sản xuất, phẩn có hỗ trợ Nhà nước, chủ yếu nỗ lực tinh thẩn học hỏi vươn lên làm giàu, vượt khó người dân địa phương Với tinh thẩn làm giàu mảnh đất quê hương nhiều người dân mạnh dạn vay vốn học hỏi áp dụng tiến khoa học để thay đổi mơ hình sản xuất Kết thu từ giống lúa cao từ 2,3-3 tạ/ sào Mơ hình chăn ni với cơng nghệ mới, sẽ, thơng thống mang lại lợi nhuận lớn cho số hộ dân làm trang trại Ông Phạm Văn Mùi, 52 tuổi, người dân xóm Trung Khuân, xã Trực Đại xây dựng mơ hình chăn ni lợn tiến tiến chia sẻ: “ Tôi biết ơn quan tâm Nhà nước hỗ trợ vốn cho gia đình chúng tơi xây dựng trang trại chăn ni Thu nhập gia đình tơi tăng nhanh, có ăn để, học hành đẩy đủ Cuộc sống ấm no, sung túc hơn.” Như mơ hình nơng thơn mang lại cho bà nông dân sống tốt với trồng vật ni có giá trị suất cao Tác động đến thu nhập người dân Mơ hình nơng thơn xã Trực Đại phát huy tác động tích cực lớn Nó tác động trực tiếp lẫn gián tiếp tạo nên đa dạng thu nhập người dân địa phương Qua khảo sát điều tra người dân thôn xã cho thấy: người dân xã kết luận việc áp dụng mơ hình NTM xã nâng cao thu nhập người dân năm gẩn Như trước trồng lúa, người dân khơng có thêm khảon thu nhập nào, kể từ chủ trương Nhà nước áp dụng có thêm khoản thu nhập riêng, trồng thêm vụ, mơ hình VAC, cụm cơng nghiệp, hay trồng hoa màu cảnh nhiều hộ nơng dân có thu nhập xấp xỉ 100 triệu đồng/ năm với mơ hình chăn ni trang trại với động vật có giá trị kinh tế cao “Anh Nguyễn Văn Hiệp, 28 tuổi, chủ xưởng may mặc Linh Hiệp chia sẻ: Xưởng may tơi có gần 40 nhân viên, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương Tơi rât biêt ơn sách hỗ trợ Nhà nước cho phát triển ngành nghề địa phương Đây thực bước tiên lớn cho phát triển kinh tê nông thôn” Như hỗ trợ vốn khoa học công nghệ giúp tăng thu nhập cho nhiều người dân với việc làm tăng thu nhập tên tuổi nêu tạo thêm việc làm cho nơng dân mà nhiều xưởng, nhà máy hay trang trại khác hàng ngày tạo công ăn việc làm cho bà con, xưởng mộc, nghề thủ công Về xã hội: Cùng với tác động mặt kinh tế mơ hình nơng thơn tạo tác động to lớn mặt xã hội Đó cải thiện sở hạ tẩng, cơng trình phúc lợi Hiện nay, sở hạ tẩng xã Trực Đại đáp ứng nhu cẩu người dân, đảm bảo cho sản xuất đời sống nhân dân Đường làng ngõ xóm cải thiện, nâng cấp, bê tơng hóa giúp việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa thuận tiện Cứng hóa mương giúp bà thuận lợi việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao suất trồng Gẩn đời sống người dân nâng cao, họ bắt đẩu quan tâm đến việc giải trí, thể thao, văn hóa nghệ thuật Chính àm nhà văn hóa, trung tâm thể thao xã, xóm cải thiện, xây dựng nhiều Về môi trường: Hiện vấn đề môi trường nông thôn đặc biệt quan tâm, với phát triển kinh tế nhanh chóng kèm theo vấn đề ô nhiễm môi trường ngày trở nên trẩm trọng Trước ý thức bảo vệ môi trường xanh xung quanh, tác động tiêu cực ô nhiễm môi trường gây chưa ý Một số hộ dân đổ rác khơng nơi quy định, ý thức bảo vệ đường làng ngõ xóm người dân chưa cao, rác thải vứt bừa bãi đường đi, hệ thống cống thoát nước xử lý chất thải chưa quan tâm Nước thải cụm công nghiệp làng nghề chưa xử lý, để chất thải tràn vào ruộng canh tác người dân, ảnh hưởng xấu tới suất trồng Kể từ chủ trương nông thôn đưa vào thực phẩn giải vấn đề Dưới đạo từ xã đến thôn, quan tâm đẩu tư cho công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quy định điểm đổ rác Toàn xã thành lập 22 tổ thu gom rác thải hoạt động có hiệu nên đường làng, ngõ xóm ln sẽ, khang trang Tuy nhiên tình trạng số tuyến đường làm ảnh hưởng đến vệ sinh mơi trường, khơng đảm bảo an tồn giao thơng tuyến đường thôn Xã phối hợp với quan chức cấp trên, ban quản lý cụm công nghiệp tổ chức lập biên bản, cưỡng chế xử lý công ty, doang nghiệp thải rác công nghiệp nước thải không nơi quy định làm ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất nơng nghiệp Sau hoạt động bê tơng hóa đường làng thơn, kèm theo hệ thống cống rãnh nước cải tạo góp phẩn giữ vệ sinh thơn xóm Năm 2013 toàn xã mua 20 xe chở rác với chi phí 60 triệu đồng xử lý phẩn lớn lượng rác thải sinh hoạt xã Chia sẻ bà Phạm Thị Dung, 58 tuổi, người dân xóm Khn Đơng mơi trường làng xóm: “Tơi nghĩ việc tu sửa đường làng ngõ xóm phù hợp cần thiết Vừa giúp bà làm ăn thuận tiện, vừa giúp mơi trường xóm xanh, Tơi hài lòng với sách Đảng Nhà nước” Các hoạt động người dân hưởng ứng nhiệt tình sức người cải, gớp phẩn giữ vệ sinh môi trường, tạo vẻ đẹp cho cảnh quan thơn, xóm Khi điều tra hộ nông dân tác động chủ trương xây dựng nông thôn đến môi trường, 100% hộ nông dân đồng quan điểm kết luận: “ mơ hình nơng thôn làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làm xóm làng đẹp hơn” Tính tự lập cộng đồng dân cư: Người dân có vai trò quan trọng hoạt động phát triển nông thơn Sự phát triển cá nhân có tác động to lớn đến phát triển chung cộng đồng Vì người dân cẩn phải nâng cao ý thức phát huy tính tự lập thân Mơ hình nơng thơn tiếp cận theo hướng từ lên Vì tạo nên chế dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra Nhà nước tổ chức khác có nhiệm vụ hỗ trợ vốn, kỹ thuật tạo điều kiện cho họ thực Qua điều tra cho thấy 100% hộ dân tham gia đóng góp tiền cơng sức vào hoạt động chung xóm thơn Phẩn lớn hộ dân trực tiếp tham gia lao động hoạt động Chứng tỏ công sức người dân quan trọng việc xây dựng mơ hình nơng thơn Tính tự lập người dân phát huy tong tất hoạt động, điều tạo nên phát triển bền vững mơ hình nơng thơn với xã Trực Đại 4.4 Phân tích hội thách thức công tác xây dựng nông thôn xã Trực Đại Sử dụng công cụ phân tích SWOT để thu thập thơng tin từ rút yếu tố thuận lợi cản trở nhằm thực tốt chủ trương xây dựng nông thôn xã Kết thể bảng 3.11 4.5 Định hướng nâng cao hiệu mơ hình nơng thơn xã Nâng cao vai trò người dân mơ hình xây dựng nơng thơn theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng địa phương Nhà nước hỗ trợ phẩn làm động lực để phát huy đóng góp người dân Tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách Đảng Nhà nước để vận động người dân hưởng ứng nhiệt tình việc tham gia chương trình Phát triển người, xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng nơng thơn, nâng cao trình độ dân trí, trình độ KHKT người dân Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nông dân Phát triển sở hạ tẩng nhằm đáp ứng yêu cẩu chất lượng số lượng để phục vụ sinh hoạt sản xuất người dân ngày tốt Xây dựng môi trường xanh, đẹp, công tác môi trường nâng cao Đẩy mạnh tuyên truyền cải thiện thói quen sử dụng, xử lý nước giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đồi với làng nghề triển khai đề án xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực quy hoạch khu cọm công nghiệp tách khỏi khu dân cư cài thiện vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân Xã Trực Đại cẩn triển khai tuyên truyền để người dân hiểu rõ tẩm quan trọng xây dựng mô hình nơng thơn Nhằm xây dựng xã giàu mạnh, văn minh góp phẩn xây dựng đất nước phát triển Nội dung Cơ hội Người dân chưa nhận thấy vai trò Người dân chưa quen với việc làm chủ cộng đồng Thách thức Năng lực tổ chức hội đoàn thể quản lý kinh tế thấp Trình độ người dân hạn chế Nhận thức tẩm quan trọng NTM thấp Thiếu đội ngũ có lực cao xây dựng mơ hình NTM S - Mặt mạnh - Dân biết T-S Người dân kết hợp tổ chức đồn thể q trình thực Giúp người dân nhận thấy vai quản lý hoạt động kinh tế trò quyền lợi Nâng cao trình độ dân trí hưởng Giúp họ nhận thức quyền làm chủ cộng đồng Dân làm Dân kiểm tra Dân bàn Dân hưởng lợi W - Mặt yếu O-W T-W - Đóng góp tiền người - Giúp người dân có - Nâng cao lựu tổ chức đồn thể dân hạn chế đưa định họ - khuyến khích người dân tích cực tham gia hoạt động - Người dân quan tâm hoạt động thôn, từ khâu lập kế hoạch đến giám sát đến vai trò kiểm tra, giám sát, - Giúp người dân hiểu nghiệm thu tốn vai trò các cơng trình hoạt động Bảng 4.11 Bộ cơng cụ SWOT phân tích hội thách thức xây dựng nông thôn mớ 4.6.1 Giải pháp nguồn vốn Để thực tốt tiến trình xây dựng NTM cẩn phải có biện pháp huy động tích cực linh hoạt, tranh thủ tất nguồn vốn theo phương châm, đa dạng hóa nguồn vốn, đa dạng hóa hình thức huy động vốn từ bên ngồi quan trọng Giải pháp huy động kênh vốn chủ yếu sau: a Nguồn vốn ngân sách Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng tỷ lệ tích lũy từ nội kinh tế xã, khuyến khích tiết kiệm tiêu dùng dành cho đẩu tư phát triển Rà soát, quản lý chặt chẽ việc thực định mức, chế độ chi tiêu: Đảm bảo sử dụng ngân sách mực đích có hiệu quả; Tiết kiệm chi hành chính; tăng cường ngân sách cho đẩu tư phát triển Chủ động đề xuất cơng trình xây dựng theo quy hoạch chi tiết, thực xây dựng kế hoạch vốn hàng năm cho dự án cụ thể mạng lưới giao thông, thủy lợi, nhà dân cư, trường học, cơng trình điện nước, thơng tin liên lạc, sở bảo vệ môi trường, phát triển xanh Để tranh thủ cân đối ngân sách huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định b Nguồn vốn từ doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp công nghiệp thương mại (bao gồm doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp ngồi quốc doanh) địa bàn hạn chế Hiện năm 2013 có 12 doanh nghiệp Trong quy hoạch dự kiến nguồn vốn có tỷ trọng ngày tăng lên Để tăng cường huy động nguồn vốn cẩn có biện pháp tháo gỡ khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt liên quan đến điểm nghẽn đẩu vào (mặt sản xuất, nhân lực, nguyên nhiên vật liệu lượng, khoa học cơng nghệ, sách thuế ) đẩu sản xuất (thị trường tiêu thụ, vận chuyển hàng hóa, thủ tục hành chính, thương hiệu bảo vệ quyền sáng chế.) Nguồn vốn dân cư Đẩy mạnh sách xã hội hóa lĩnh vực: y tế, giáo dục, nhà Nhằm thu hút nguồn lực vào đẩu tư phát triển Trong lĩnh vực xây dựng nhà vận dụng hình thức mua nhà trả góp, phương thức nhà nước nhân dân làm sở hệ thống sách biện pháp rõ ràng, minh bạch, hợp lý nhằm khuyến khích người dân n tâm đóng góp vốn Cùng với sách ổn định kinh tế tiền tệ, cẩn tăng cường vận động, khuyến khích người dân gửi tiền tiết kiệm thực ích nước lợi nhà Tuyên truyền vận động biểu dương khen thưởng điển hình dân cư thực hành tiết kiệm, bỏ vốn sản xuất kinh doanh, tạo cải x ã hội, làm giàu cho thân gia đình Đồng thời có biện pháp hỗ trợ phương hướng sản xuất, kỹ thuật, thị trường, bảo hiểm, Để người dân đạt hiệu sản xuất kinh doanh 4.6.2 Giải pháp văn hóa xã hội Để xây dựng mơ hình nơng thơn có hiệu chất lượng cao cẩn có đội ngũ cán lãnh đạo có lực trách nhiệm cao, cẩn tăng cường bổ sung kiến thức kĩ thuật cho cán chủ hộ, chủ doanh trại, doanh nghiệp Cán cẩn thường xuyên làm việc hợp tác với bà nhân dân để nâng cao đời sống dân trí, tích cực tham gia vào hoạt động xã đề nhằm tăng hiệu sản xuất nông nghiệp vấn đề phát triển kinh tế xã Tích cực vận động người dân tham gia hưởng ứng phong trào đoàn thể, buổi tập huấn cho bà hiểu biết thêm kĩ sản xuất nơng nghiệp Bên cạnh việc tích cực sản xuất cẩn trọng đến phát triển toàn diện mặt giáo dục, văn hóa, mơi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên địa phương 4.6.3 Giải pháp khoa học kĩ thuật áp dụng nông nghiệp Trong thời gian thực quy hoạch cẩn đẩy mạnh trình ứng dụng cương liên kết, liên doanh, thực hành tiết kiệm Cổ vũ phong trào phát triển tinh thẩn kinh doanh, sáng kiến kinh doanh Có sách hỗ trợ để chuyển hộ kinh doanh làm ăn hiệu sang loại hình doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp Cẩn tăng cường biện pháp Marketting địa phương để thu hút doanh nghiệp địa bàn đẩu tư vào xã, phù hợp với tiềm địa phương mạnh doanh nghiệp Cẩn có chế sách phù hợp để khuyến khích tư nhân đẩu tư vào sở hạ tẩng theo phương thức “công tư kết hợp” 4.6.4 Giải pháp công tác quản lý Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu đảng tổ chức sở Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng mặt: trị, tư tưởng tổ chức nhân tố định, đảm bảo thực thành công định hướng mục tiêu quy hoạch Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc tổ chức đồn thể trị xã hội tuyền truyền, vận động quẩn chúng thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành quyền cấp: Kiện tồn, củng cố hệ thống quyền, phát huy quyền làm chủ nhân dân vai trò tổ chức trị xã hội Thường xuyên bổ xung, điều chỉnh, chuẩn hóa văn pháp quy Thực tốt cải cách thủ tục hành theo chế “1 cửa” Để cung cấp dịch vụ hành cơng ngày tốt cho nhân dân Triệt để loại bỏ tệ nạn cửa quyền, sách nhiễu, thiếu tinh thẩn trách nhiệm máy quản lý xã tổ chức kinh tế - xã hội nhà nước Tiếp tục xếp, hoàn thiện máy, thi hành nghiêm luật công chức, tăng cường bồi dương, đào tạo đội ngũ cán máy nhà nước cấp thành phố cấp xã để đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ Kiên phòng chống tham nhũng tất phương diện, địa bàn lĩnh vực KET LUẬN Qua thời gian thực tập nghiên cứu đề tài địa phương nhận thấy xã Trực Đại triển khai tốt hoạt động xây dựng nông thôn Kết khả quan ruộng đất hẩu hết thực quy hoạch dồn điền đổi giúp người nông dân địa phương thuận lợi việc sản xuất nông nghiệp Hay giao thông phẩn lớn đường trục nâng cấp cải thiện với chất lượng tốt đảm bảo cho di chuyển, vận tải người dân địa phương Các hoạt động an ninh xã hội, công tác quản lý, quy hoạch địa phương đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nơng thơn Nghị Mơ hình nơng thơn áp dụng địa phương mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho người dân giáo dục xây nhiều phòng học mới, thiết bị, chức học tập đẩy đủ phục vụ em địa phương Điện, đường cải thiện rõ rệt, 100% hộ dân sử dụng điện đẩy đủ Văn hóa xã hội ý hẩu hết xóm xây mở rộng nhà văn hóa, tạo khu vui chơi, giao lưu cho người Nhìn chung xã thực tốt công tác quản lý thực mơ hình nơng thơn Để kinh tế xã Trực Đại ngày phát triển nữa, sống người dân nâng cao bên cạnh phát huy mặt tốt công tác cẩn khắc phục hạn chế công tác quản lý, triển khai dự án, trình độ đội ngũ cán nơng thơn Xã cẩn trọng phát triển khoa học kĩ thuật áp dụng vào nuôi trồng sản xuất nông nghiệp tăng cường thu hút đẩu tư doanh nghiệp bên ngồi tạo cơng ăn việc làm cho người lao động TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tê xã hội xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định năm 2011-2014 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2000) Một số văn pháp luật hành phát triển nông nghiệp, nông thôn NXB lao động - xã hội Chính phủ (2009), Bộ tiêu chí Nơng thơn Chính phủ ban hành Quyêt định 491/QĐ-TTg Chính phủ ngày 16 tháng năm 2009, Hà Nội Đề án xây dựng nông thôn xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Giáp thị Dậu, “Thực trạng giải pháp nhằm xây dựng nông thôn xã Thanh Lâm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2015” Lê Đình Thắng (2000), Chính sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn sau Nghị qut 10 Bộ Chính trị Nhà xuất Chính trị quốc gia Thủ tướng phủ (2008), Nghị quyêt số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà Nội Thủ tướng Chính Phủ, Quyêt định số 49/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 Thủ tướng phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thơn kèm theo tiêu chí quốc gia nơng thơn gồm 19 tiêu chí áp dụng riêng cho vùng Việt Nam 50 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyêt định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu chí Quốc gia nơng thơn mới, Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA 51 ... Nông dân người lao động cư trú nông thôn, tham gia sản xuất nơng nghiệp, sống chủ yếu ruộng vườn sau đến ngành nghề khác tư liệu đất đai 1.1.2 Nông thôn mới: Trước tiên, nông thôn phải nông thôn, ... phát triển nông nghiệp, nông thôn Nông sản sản phẩm thiết yếu cho toàn xã hội Việt Nam khu vực nông thôn chi m đến 70% dân số Thực đường lối Đảng Nhà nước sách phát triển nông thôn, nông nghiệp... Đảng khóa X đề chủ trương xây dựng nông thôn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thẩn cư dân nông thôn Nghị xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết nông thôn mới, Đề cương chi tiết nông thôn mới, Bảng 4.2: Phân bổ nguồn vốn xây dựng mô hình nông thôn mới Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Bảng 4.3: Thực trạng và mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã Trực, Bảng 4.6 Đánh giá mức độ đạt được nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay