SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 CÂY NHỊ PHÂN

41 13 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:02

Chương Cây nhị phân tìm kiếm Trần Minh Thái Email: minhthai@itc.edu.vn Website: www.minhthai.edu.vn Nội dung Khái niệm Đặc điểm Hình dạng Định nghĩa kiểu liệu Các lưu ý cài đặt Các thao tác Khái niệm 2 1 0 Bậc nút: số nút Nút gốc: nút khơng có nút cha Nút lá: nút có bậc Nút nhánh: nút có bậc khác gốc Khái niệm Mức Mức Mức Mức Độ dài đường từ gốc đến nút x: số nhánh cần qua kể từ gốc đến x Độ cao cây: Độ dài đường từ gốc đến nút mức thấp Đặc điểm nhị phân tìm kiếm 77 33 36 36 11 66 44 15 15 40 40 23 23 Là nhị phân Giá trị node lớn giá trị tất node bên trái nhỏ giá trị tất node bên phải Nút có giá trị nhỏ nằm trái Nút có giá trị lớn nằm phải Định nghĩa kiểu liệu Giá trị Nút Trỏ trái TNODE Trỏ phải pLeft Key pRight typedef struct TNODE { Key; struct TNODE *pLeft, *pRight; } *TREE; Ví dụ khai báo typedef struct TNODE { int Key; struct TNODE *pLeft, *pRight; } *TREE; Các lưu ý cài đặt Bước 1: Khai báo kiễu liệu biểu diễn Bước 2: Xây dựng hàm đưa liệu (nhập) vào Bước 3: Xây dựng thao tác duyệt, tìm kiếm, huỷ, … Cấu trúc chương trình Khai báo cấu trúc Khởi tạo rỗng Xây dựng Các thao tác Hủy Các thao tác Tạo Duyệt Cho biết thơng tin Tìm kiếm Xoá node 10 Hàm main gọi thao tác duyệt LNR void main() { TREE t; t=NULL; Nhap(t); cout
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 CÂY NHỊ PHÂN, SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 CÂY NHỊ PHÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay