BÀI GIẢNG TỔNG QUAN CTDL VÀ GT

32 7 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:01

CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CTDL & GT Trần Minh Thái Email: minhthai@itc.edu.vn Website: www.minhthai.edu.vn Mục tiêu Giới thiệu vai trò tổ chức liệu Mối quan hệ GT & CTDL Các khái niệm yêu cầu CTDL Nhắc lại kiểu liệu C++ Tổng quan đánh giá độ phức tạp GT Suy nghĩ ? Theo bạn: trước viết chương trình để giải tốn máy tính cần phải làm việc gì? Xét đoạn chương trình sau void main() { int n; coutn; if(n%2==0) coutb THEN a=a-b ELSE b=b-a ENDIF ENDWHILE DISPLAY a 29 Mô tả lưu đồ 30 Đánh giá độ phức tạp giải thuật Phụ thuộc vào ngơn ngữ lập trình Phụ thuộc vào người lập trình Phụ thuộc vào liệu thử Phụ thuộc vào phần cứng 31 Q&A ? 32 ... n = 10 ; a = new int[n]; … delete a; 18 Kiểu liệu c c u tr c struct tên_struct { khai báo thu c tính; }; typedef struct tên_struct tên_kiểu; 19 Ví dụ kiểu liệu c c u tr c struct ttDate { char...M c tiêu Giới thiệu vai trò tổ ch c liệu Mối quan hệ GT & CTDL C c khái niệm yêu c u CTDL Nh c lại kiểu liệu C+ + Tổng quan đánh giá độ ph c tạp GT Suy nghĩ ? Theo bạn: trư c viết chương... k -1] 14 Kiểu chuỗi ký tự Khai báo char [] ; VD: char hoten[50]; Xem lại hàm  cin.getline, cin.ignore  strcpy, strcat, strlen  strcmp, stricmp  strchr, strstr 15
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TỔNG QUAN CTDL VÀ GT, BÀI GIẢNG TỔNG QUAN CTDL VÀ GT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay