Câu lạc bộ du lịch – những đề xuất về phương pháp hoạt động của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố hải phòng

68 4 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:01

Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu đề tài 4 Các phương pháp sử dụng .4 Kết luận văn .4 Bố cục luận văn .4 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ, CÂU LẠC BỘ DU LỊCH .5 1.1 Câu lạc hình thành phát triển 1.2 Các dạng câu lạc 1.3 Mối quan hệ câu lạc với Cung văn hóa, Nhà văn hóa 12 1.4 Những nhu cầu đòi hỏi khách quan người hoạt động Câu lạc thời kỳ CNH HĐH .16 Tiểu kết 20 CHƢƠNG II: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 21 2.1 CLB du lịch Cung Văn hóa Việt Tiệp Hải Phòng 21 2.2 CLB du lịch Cung văn hóa thể thao niên Hải Phòng 26 2.2.3 Câu lạc xe đạp thể thao du lịch Hải Phòng 29 2.3 So sánh, đánh giá hoạt động Câu lạc văn hóa du lịch 34 2.3.1 Những điểm giống 34 2.3.2 Những điểm khác 36 2.3.3 Đánh giá hoạt động câu lạc văn hóa du lịch thành phố Hải Phòng 38 Tiểu kết 39 Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 40 3.1: Phương pháp tâm lý xã hội 42 3.2 Phương pháp sử dụng thời gian rỗi .46 3.3 Phương pháp quản lý công tác nghiệp vụ 50 Tiểu kết 59 PHẦN KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi sống người ngày cải thiện nhu cầu du lịch nâng cao Tuy nhiên việc cân đối thời gian tiền bạc với cơng việc để có chuyến thực thoải mái khơng phải đơn giản Cũng vỉ lẽ mà sử dụng thời gian rỗi cách có hiệu trở nên quan trọng tất Việc ghép vào tổ chức để giao lưu, giải trí, nghỉ ngơi thời gian rảnh rỗi nhu cầu tất yếu người Câu lạc văn hóa du lịch lựa chọn phần lớn hội viên họ muốn tiêu dùng thời gian tiền bạc cách khoa học để có chuyến phù hợp Việc thành lập trì phát triển câu lạc nói chung câu lạc du lịch nói riêng khơng cần quan tâm đạo sát ban giám đốc thiết chế văn hóa Cung văn hóa, Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa mà cần quản lý phù hợp linh hoạt ban chủ nhiệm Bên cạnh nhiệt tình thành viên câu lạc yếu tố tạo nên thành công cho câu lạc Số hội viên đơng quản lý phải mềm dẻo, nội dung hoạt động phải phong phú thích hợp cho tất đối tượng tham gia… Vậy cương vị người lãnh đạo họ phải làm gì, làm phương pháp để câu lạc họ ngày vững mạnh, hội viên tăng có chất lượng tốt, chương trình hoạt động hấp dẫn có mức thu hút cao đến đối tượng quần chúng? Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lý tác giả chọn đề tài Qua đề tài tác giả mong muốn câu lạc du lịch địa bàn thành phố thực sân chơi bổ ích cho người khơng giúp họ có sức khỏe thể chất, chiều sâu tâm hồn mà kinh nghiệm sống qua chuyến Cũng từ mà người biết yêu thương người hơn, biết chia sẻ tự hào đất nước Việt Nam tươi đẹp Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Câu lạc du lịch thuộc Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng, Cung văn hóa thể thao niên Hải Phòng Sở văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng Lịch sử nghiên cứu đề tài Trước luận văn có viết, tạp chí Nhà văn hóa, Cung văn hóa tác giả Việt Nam đặc biệt tác giả Liên Xô cũ tiếng Nga Nhưng câu lạc du lịch thuộc thiết chế văn hóa Cung văn hóa, Nhà văn hóa, Sở văn hóa thể thao du lịch lần luận văn đề cập đến Các phƣơng pháp sử dụng - Phương phương so sánh - Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp - Phương pháp khảo sát thực tế Kết luận văn Khẳng định câu lạc nói chung câu lạc du lịch nói riêng tồn phát triển đòi hỏi khách quan người Sự nghiệp thiết chế văn hóa lợi ích quần chúng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Luận văn sau thực thi làm tăng thêm mối quan tâm quan chức với thiết chế văn hóa nhu cầu giải trí nghỉ ngơi lành mạnh quần chúng sau thời gian lao động Và cuối luận văn góp phần ngăn chặn xu hướng coi nhẹ đời sống văn hóa quần chúng thời đại kinh tế thị trường Bố cục luận văn Luận văn phần mở đầu phần kết luận gồm có chương dày 58 trang: Chương 1: Những lý luận chung câu lạc bộ, Câu lạc du lịch Chương 2: Tìm hiểu hoạt động Câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Chương 3: Đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ, CÂU LẠC BỘ DU LỊCH 1.1 Câu lạc hình thành phát triển Các CLB xuất nước Anh vào cuối kỷ XVIII nước Châu Âu văn minh khác Trong nước tư CLB dành riêng cho người có tiền phục vụ cho tầng lớp quý tộc Các CLB có khuynh hướng tiến theo đường lối xã hội chủ nghĩa phát triển vào năm sau 1920 mà người có cơng đặt móng V.I Lênin Krúpxkaia, CLB thực người lao động Lênin nói diễn văn hội nghị lần thứ hai người phụ trách Ban giáo dục nhà trường: “Cơng tác giáo dục ngồi nhà trường có ý nghĩa quan trọng việc cải tạo toàn đời sống xã hội” Và “Câu lạc cần phải thực tổ chức cho công nhân mà chúng tổ chức cơng nhân” Quan điểm chủ đạo tư tưởng Lênin phục vụ quần chúng Câu lạc mà đưa quần chúng vào đời sống câu lạc quản lý hoạt động Câu lạc Lênin luôn coi sáng kiến tinh thần tự nguyện quần chúng có ý nghĩa định Còn Krúpxkaia bà viết: “Câu lạc mái nhà tập hợp người có sở thích, người gọi hội viên Các hội viên phần đông quần chúng nhân dân lao động họ chủ nhân thực ngơi nhà đầm ấm đó” Và… “Chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa đem lại quyền làm chủ cho người lao động phương diện đời sống có việc làm chủ câu lạc mình” Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Vậy hiểu: Câu lạc quan văn hóa tổng hợp, trung tâm để người lao động tiếp xúc, trao đổi văn hóa làm cho tinh thần thêm phong phú giải trí lành mạnh Tư tưởng câu lạc Krúpxkaia phát triển mạnh, hàng nghìn, hàng vạn câu lạc đời thu hút hàng chục triệu lao động phạm vi nước Trước tình hình cần phải có trung tâm tập hợp hướng dẫn hoạt động nhà văn hóa hình thành rộng khắp từ thành thị đến nơng thơn Đặc biệt thành phố lớn có khu cơng nghiệp tập trung nhà văn hóa phát triển với quy mô lớn vật chất kỹ thuật, phương tiện hoạt động, đội ngũ cán công nhân viên nội dung tổ chức hoạt động thành cung văn hóa Bước vào giai đoạn đòi hỏi người phải nâng cao trình độ để ngang tầm với thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhu cầu người khác nhau, riêng công nhân lao động nhu cầu hưởng thụ văn hóa sáng tạo văn hóa đòi hỏi cần thiết mà cấp ngành đặc biệt cơng đồn phải tổ chức đáp ứng Ngoài thời gian lao động quan, nhà máy người lao động tìm thấy nơi sinh hoạt phù hợp câu lạc cung văn hóa, nhà văn hóa có điều kiện sở vật chất, có đội ngũ hướng dẫn để người tham gia sinh hoạt cách thoải mái thiết chế tổng hợp nội dung hoạt động phương pháp hình thức, biện pháp giáo dục phương tiện văn hóa sử dụng dành riêng cho người lao động Đến với Câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa người phổ biến kiến thức bao gồm lĩnh vực: Chính trị, Khoa học kỹ thuật, Văn hóa nghệ thuật, Kinh nghiệm sản xuất, Thẩm mỹ v.v… nhằm nâng cao trình độ hiểu biết cho quần chúng Trong tình hình hoạt động nâng cao trình độ trị kết hợp nhuần nhuyễn với nâng cao kiến thức văn hóa để quần chúng lao độngđủ khả thưởng thức quản lý sử dụng kho tàng văn Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng hóa Việt Nam truyền thống Việc nâng cao hiểu biết khoa học kỹ thuật đại kết hợp với việc tuyên truyền áp dụng kiến thức kinh nghiệm sản xuất tiên tiến nhằm thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức lĩnh vực coi chức nâng cao văn hóa xã hội chủ nghĩa cho người lao động câu lạc góp phần xây dựng người Đến với câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa người thoải mái giao lưu hình thành luận xã hội, gặp gỡ Câu lạc sản xuất nhu cầu giao tiếp trao đổi: thơng tin, thảo luận nhu cầu sâu sắc người Qua giao tiếp, đặc biệt giao tiếp câu lạc người bồi bổ tri thức, đạo đức, động hành động phương thức ứng xử Thơng qua q trình giao tiếp câu lạc từ góc độ chun mơn phân tích ta thấy có dạng cấp khác nhau: - Hoạt động nhận thức - Hoạt động cải biên - Hoạt động định hướng đánh giá Ba dạng có mối liên hệ mật thiết với bổ sung cho khơng ngừng hình thành phát triển q trình giao tiếp Qua giao tiếp người hiểu biết hình thành giá trị xã hội, luật lệ quy tắc đạo đức xã hội, biết biểu khẳng định mình: Bởi người ta khơng thích tự đánh giá mà nên hiểu qua người khác thông qua giao tiếp luận xã hội hình thành sở hoạt động tương quan cá nhân tập thể Thái độ nhóm xã hội vấn đề cấp thiết đời sống tập thể, hay rộng xã hội phản ánh vào ý kiến tập thể Tính độc đáo gặp câu lạc diễn tác động qua lại trực tiếp người từ bục giảng đường mà Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng thảo luận, tranh luận thoải mái Khi dễ biểu cảm xúc khả đặc biệt dễ thấy người Cái tốt biểu dương, xấu bị luận phê phán khen chê rõ ràng luận xã hội hình thành câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động có giá trị đặc biệt: Những phẩm chất người lao động tiên tiến phát triển lan rộng trình giao lưu câu lạc Đến với câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa người phát huy hết khả sáng tạo Hồ Chí Minh dạy: “Quần chúng người sáng tạo, công nhân người sáng tạo” Đến với Câu lạc Cung văn hóa, nhà văn hóa quần chúng tổ chức nghỉ ngơi vui chơi lành mạnh Công tác giáo dục việc tổ chức nghỉ ngơi Câu lạc tổng thể tồn vẹn khơng phải phận tách biệt Bản thân hoạt động vui chơi giải trí Câu lạc kết hợp hữu hoạt động nhận thức nghỉ ngơi Tuy nhiên điều phụ thuộc nhiều vào lực tổ chức trình độ nghiệp vụ cán câu lạc Chơi thể thao đơn rèn luyện thân thể, chơi thể thao quản lý cán Câu lạc có nghiệp vụ đạt mục đích giáo dục là: lòng dũng cảm, trí thơng minh, óc sáng tạo, tinh thần đồng đội v.v… Được nghỉ ngơi vui chơi lành mạnh Câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa giúp cho người đầu óc sảng khối hơn, sinh lực dồi hơn, góp phần làm cho hiệu cơng tác sau tốt Liên Xô cũ người ta gọi Câu lạc trường học nhân dân lao động, mái ấm xã hội Còn Việt Nam ta thường nói câu lạc trung tâm văn hóa tuyên truyền giáo dục vui chơi giải trí nghỉ ngơi… Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Qua nội dung đưa phần ta nhận thấy: Mọi người đến với Cung văn hóa, Nhà văn hóa nhận nơi sinh hoạt Câu lạc điều thích thú có lẽ khơng có khác hơn: bạn bè, ngơi nhà thứ hai… điều vượt xa hứng thú hưởng thụ thông thường từ họ cống hiến cho câu lạc tất hiểu biết nhờ giao tiếp câu lạc mà có Đến với Câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa người tham gia vào hoạt động cách thoải mái Hoạt động khơng khép kín mà ln ln mở rộng Niềm say mê đến với câu lạc trở thành nhu cầu thiếu tiếp tục giao tiếp điều kiện Câu lạc giúp cho họ hình thành phẩm chất Tóm lại, người đến với câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa từ việc phổ biến kiến thức phổ thông thoải mái tranh luận vấn đề luận xã hội, hoạt động nâng cao khả sáng tạo, nghỉ ngơi vui chơi giải trí v.v… Chính thơng qua hoạt động người nói chung người công nhân lao động thấy gần gũi với tổ chức cơng đồn người đại diện cho quyền lợi giai cấp công nhân, thấy trách nhiệm tự hào sứ mệnh lịch sử giai cấp, thêm tin tưởng vào đường lối Đảng tích cực tự định hướng lại tự giác hành động đáp ứng lại nhu cầu xã hội 1.2 Các dạng câu lạc - Câu lạc sở thích nơi tập hợp người có sở thích, nhu cầu, nguyện vọng, hoạt động để đạt mục đích Ví dụ: Câu lạc văn hóa du lịch, câu lạc Thơ, câu lạc khiêu vũ thể thao, Câu lạc Múa, Câu lạc quốc tế vũ trung cao tuổi, Câu lạc Tem, Câu lạc Nhiếp ảnh, Câu lạc MC, Câu lạc Mỹ thuật ứng dụng, Câu lạc mỹ thuật tạo hình, Câu lạc thư pháp, Câu lạc văn nghệ cựu giáo chức, Câu lạc ghita cổ điển Câu lạc sở thích loại hình câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa tổ chức quản lý Câu lạc sở thích khơng đem lại quyền hưởng Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng thụ văn hố văn nghệ, quyền nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tích cực cho hội viên mà giáo dục động viên, tổ chức cho hội viên tham gia tự giác vào trình quản lý, sáng tạo xây dựng đời sống văn hóa sở; giúp hội viên nâng cao kiến thức mặt chuyên môn, học tập, lao động công tác giao tiếp hàng ngày - Chức giáo dục, nâng cao kiến thức - Chức giao tiếp - Chức vui chơi giải trí Muốn thành lập câu lạc bộ: Thứ phải vào nhu cầu nguyện vọng quần chúng Thứ hai, dựa vào khả năng, lực đội ngũ cán Cung văn hóa, Nhà văn hóa việc thành lập trì câu lạc hoạt động Thứ ba, khả đáp ứng sở vật chất, kinh phí cho câu lạc Tiến hành thành lập câu lạc gồm có bước sau đây: - Bước chuẩn bị: khảo sát nắm bắt nhu cầu nguyện vọng người; thống loại hình câu lạc bộ; thành lập ban chủ nhiệm câu lạc bộ; tuyên truyền vận động người tham gia câu lạc lập danh sách thành viên câu lạc bộ; chuẩn bị sở vật chất, kinh phí tối thiểu ban đầu cho câu lạc mắt; chuẩn bị loại văn cần thiết cho buổi mắt câu lạc bộ; thông báo địa điểm thời gian mắt câu lạc cho người tham gia- Bước mắt câu lạc bộ: khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc định thành lập, định mắt ban chủ nhiệm, nội quy, quy chế câu lạc bộ; cơng bố nội dung chương trình hoạt động câu lạc thời gian tới; sinh hoạt văn hóa văn nghệ chào mừng mắt câu lạc - Bước trì câu lạc hoạt động: Ban chủ nhiệm câu lạc thành lập tiểu ban câu lạc bộ, từ xác định mục tiêu nhiệm vụ cho tiểu ban; lập kế hoạch hoạt động quý cho câu lạc bộ; thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiểu ban để câu lạc vào nề nếp Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 10 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng nhiều gắn với Cung văn hóa, Nhà văn hóa, xây dựng cho hoạt động Cung văn hóa, Nhà văn hóa thêm phong phú Biện pháp tích cực để trì đội nhóm Câu lạc đòi hỏi Cung văn hóa, Nhà văn hóa phải có ban điều hành thật cụ thể có phận chun trách đội nhóm câu lạc yêu cầu tăng cường trình độ phương pháp công tác câu lạc Đề nghị tổ chức hội đồng cố vấn chuyên môn cho đội nhóm câu lạc Vấn đề thứ tư phương pháp tổ chức làm mẫu nghi thức hành vi ứng xử nếp sống: mục đích phương pháp nhằm thực chức câu lạc việc nêu gương làm mẫu để tạo thành nếp sống hành vi ứng xử người trước sống hàng ngày trước kiện Thơng qua hình thức nêu gương loại hình sinh hoạt mẫu câu lạc tạo thành sư luận xã hội hướng dẫn để thực hóa thành nếp sống đời sống xã hội chung Cho nên người ta gọi loại phương pháp điều khiển hành vi góp phần đắc lực vào việc xây dựng khuôn mẫu nếp sống xã hội chủ nghĩa, mặt hoạt động quan trọng cơng tác văn hóa Để thực mục đích câu lạc có nhiều dạng thức hoạt động: - Nghiên cứu khuôn mẫu ứng xử truyền thống tốt đẹp dân tộc, khuôn mẫu ứng xử văn minh nước - Nghiên cứu xây dựng nhiều phương án nghi thức ứng xử mới, văn minh khoa học, đạo đức, thẩm mỹ xã hội chủ nghĩa - Tổ chức sinh hoạt nghi thức mẫu kiện chuyển đoạn đời cá nhân (lễ cưới, lễ sinh nhật, lễ kết nạp Đảng, lễ tang, đón nhận danh hiệu cao quý v.v…) - Tổ chức thi trưng bày mẫu mốt quần áo, đầu tóc, trang sức cá nhân, kiểu giày, trang trí phòng ở, mơ hình loại đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình… Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 54 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng - Tổ chức hội thảo nói chuyện câu lạc nghi thức hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, đạo đức thẩm mỹ, tổ chức nói chuyện tiếp xúc khảo sát nêu gương người tốt, việc tốt, xuất chuyên san giới thiệu nghi thức nếp sống xã hội chủ nghĩa công nhân lao động Vấn đề thứ năm phương pháp tổ chức quản lý nghỉ ngơi vui chơi giải trí: Một chức quan trọng câu lạc tổ chức việc nghỉ ngơi vui chơi giải trí cho quần chúng Hiểu theo nghĩa đầy đủ phạm vi nội dung nghỉ ngơi giải trí bao gồm tồn hoạt động văn hóa người thời gian rỗi Như tổ chức nghỉ ngơi giải trí tổ chức toàn việc sử dụng thời gian rỗi người riêng phạm vi vấn đề có thu hẹp khơng bao qt tất cấp sử dụng thời gian rỗi mà nói đến cấp hoạt động rỗi mang tính chất giải trí chủ yếu Việc nghỉ ngơi giải trí câu lạc nghỉ ngơi giải trí có văn hóa, khơng cho phép dừng chỗ giết chết thời gian cách vơ bổhại Những hoạt động giải trí câu lạc phải nhằm mục đích phục hồi thể lực, làm thăng tâm sinh lý người sau thời gian hoạt động chủ yếu Hoạt động giải trí khơng khỏi chức giáo dục phát triển tinh thần, xây dựng nhân cách Biện pháp thực mục đích câu lạc phải tiến hành nhiều dạng thức hoạt động phong phú: - Tổ chức sinh hoạt giải trí hàng ngày cho người đến câu lạc như: chơi cờ, đánh cầu lơng, bóng bàn, thể dục thể thao, xem tranh ảnh, đọc sách báo, ngắm cảnh, nghe nhạc, giải khát, xem trưng bày triển lãm, chụp ảnh, xem video v.v… - Tổ chức hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ vui chơi theo chương trình hàng tuần ngày nghỉ lễ, nghỉ chủ nhật Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 55 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng - Biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp, văn nghệ không chuyên, chiếu phim, video, catset - Thi đấu thể dục thể thao - Tổ chức tham quan du lịch, cắm trại - Tổ chức vui chơi tập thể, nhảy, hát, múa - Tổ chức trò chơi truyền thống dân gian, thi vui - Tổ chức chương trình văn hóa nghỉ ngơi riêng cho nhóm, đơn vị tập thể đặc biệt theo yêu cầu họ hoạt động hè cho học sinh, hoạt động vui chơi giải trí cho đơn vị tập thể sản xuất, doanh nghiệp, quan nhân ngày truyền thống đơn vị, cho nhóm phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10 cho cán cơng đồn, nhóm gia đình v.v… Tổ chức chương trình văn hóa nghỉ ngơi dịp ngày lễ, ngày hội, đại hội với nhiều hình thức hoạt động tổng hợp Vấn đề thứ sáu tổng hợp phương pháp đạo nghiệp vụ: câu lạc thuộc Cung văn hóa phải thực chức đạo nghiệp vụ cho hệ thống mạng lưới câu lạc vệ tinh sở quan xí nghiệp nhà máy Phương pháp đạo nghiệp vụ câu lạc thuộc Cung văn hóa, Nhà văn hóa thành phố tiến hành nhiều hình thức hoạt động khác nêu số dạng thức có hiệu quả: - Mở lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật - Mở hội thảo, hội nghị phương pháp tổ chức câu lạc - Mở lớp tập huấn chuyên đề loại hình nghệ thuật: ca, nhạc, tấu, kịch, chụp ảnh, Camera, múa, hội họa v.v… cho hội viên - Đưa câu lạc hoạt động tốt làm mẫu sở vừa để hướng dẫn mẫu hoạt động, khích lệ phong trào, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa cho cơng chúng - Biên soạn xuất tạp chí miệng, thơ, kịch, điệu múa, hát v.v… Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 56 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng - Mở thi sáng tác, khuôn mẫu ứng xử, nghi thức nếp sống, sáng tác nghệ thuật v.v… - Mở hội thi, hội diễn loại hình nhiều loại hình Câu lạc Trên xây dựng phương án phân chia phương pháp quản lý công việc nghiệp vụ diễn Câu lạc gồm loại phương pháp tương ứng với chức chuyên biệt Câu lạc loại phương pháp phải sử dụng đến nhiều dạng thức (loại hình) hiểu hoạt động cụ thể Mỗi loại hình, kiểu loại hình hoạt động đến lượt lại đòi hỏi có phương pháp cụ thể cho Mỗi loại hình kiểu hoạt động Câu lạc có cách thức phương kế sử dụng riêng nó, chúng vơ đa dạng linh hoạt sở tinh thần sáng tạo, tự tạo, tính tích cực chủ động cán chuyên môn hội viên câu lạc Cung văn hóa, Nhà văn hóa Ngồi ra, khơng thể khơng kể đến phương pháp quản lý nghiệp vụ như: - Phương pháp quản lý mềm: Các hoạt động câu lạc phụ thuộc vào thời gian rỗi, phụ thuộc vào tuổi tác, nghề nghiệp… hội viên nên nội dung hoạt động, quy chế tổ chức, lịch sinh hoạt phải điều chỉnh cho phù hợp mềm dẻo Chúng ta cứng nhắc khâu quản lý tất người đến với câu lạc thân họ tìm kiếm thoải mái, giải trí lành mạnh nên gò ép họ làm việc, lớp học định họ từ chối không tham gia - Quản lý phải mang tính khoa học: Mặc mềm dẻo cách áp dụng phương pháp quản lý việc quản lý phải mang tính khoa học Ban chủ nhiệm câu lạc phải dựa trí người để thống đưa lịch tập, lịch hoạt động hiệu Khơng hai ý kiến khơng đồng tình mà bỏ định ban chủ nhiệm phần đơng hội viên thơng qua Quản lý mang tính khoa học có liên quan đến quy chế hoạt Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 57 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng động câu lạc tính tự nguyện tự giác hội viên Khi xác định cho tổ chức để gắn sinh hoạt lâu dài nội dung hoạt động ban chủ nhiệm câu lạc nhiều ảnh hưởng đến tâm lý hội viên Và lẽ đơn giản việc làm cách khoa học trí người, mau chóng gặt hái kết mà khơng phải đường vòng - Quản lý mang tính nghệ thuật: Nghệ thuật quản lý ngành nghề có đặc trưng riêng Đối với câu lạc bộ, ban chủ nhiệm phải biết phân công công việc, xây dựng nội dung hoạt động mà quan trọng phải biết chọn người để giao nhiệm vụ tức người việc Việc phân chia thành nhóm nhỏ câu lạc cách để quản lý câu lạc tốt hơn, cụ thể hơn, sát Nghệ thuật quản lý phải dựa kiến thức chuyên môn nghiệp vụ người lãnh đạo ban chủ nhiệm vận dụng linh hoạt quy định, điều lệ từ cứng nhắc sang mềm dẻo, từ gò sang tự hoạt động hội viên ranh giới mỏng Để làm điều cán quản lý phải người vững chun mơn nghiệp vụ mà phải nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với câu lạc bộ, muốn đưa phong trào câu lạc phát triển thêm lên đồng thời làm cho thời gian sinh hoạt câu lạc thành viên khơng khí cởi mở, thân thiện, ấm áp gia đình Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 58 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Tiểu kết Để quản lý câu lạc hay quan, xí nghiệp phương pháp quản lý cơng cụ hữu ích cần thiết người lãnh đạo Trong trình hoạt động câu lạc cương vị lãnh đạo ban chủ nhiệm câu lạc phải khơng ngừng tìm phương pháp hoạt động sáng tạo khoa học đồng thời phù hợp với nội dung hoạt động câu lạc Tuy nhiên phải tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể nơi mà cách quản lý áp dụng linh hoạt đắn nhằm đạt kết cao Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 59 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng PHẦN KẾT LUẬN Qua trình thành lập phát triển câu lạc du lịch địa bàn thành phố thực trở thành trung tâm văn hóa thể thao du lịch quần chúng nơi người giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đồng thời nơi người có dịp nghỉ ngơi, giải trí bổ ích thời gian rảnh rỗi Câu lạc du lịch nơi gửi gắm ước mơ, hồi bão, nơi gắn tình cảm tinh thần tầng lớp nhân dân yêu du lịch, nơi tạo niềm vui náo nhiệt đẹp đẽ tuổi trẻ, nơi gửi gắm lòng, sự, nơi tìm kiếm phút yên tĩnh tuổi già Trong trình phát triển Câu lạc du lịch, có kinh nghiệm đầy sáng tạo mẻ, có suy nghĩ chưa đủ, chưa đúng, lúng túng Tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố cao, đòi hỏi chất lượng hoạt động Câu lạc phải có bước phát triển tương ứng Chính vậy, việc đa dạng hóa, nâng cao chất lượng tour du lịch cho hội viên mối quan tâm ban chủ nhiệm cán nghiệp vụ trực tiếp quản lý câu lạc Để thực điều đó, ngồi đề xuất chương III, cần có quan tâm đạo, tạo điều kiện giúp đỡ Sở văn hóa Cung văn hóa ngành có liên quan Vì kiến thức kinh nghiệm nhiều mặt hạn chế, với phương pháp nghiên cứu chủ yếu rút kinh nghiệm từ trình thực tập tốt nghiệp, kết hợp với đọc tài liệu Trường Đại Học Dân lập Hải Phòng Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp nên người viết chắn không tránh khỏi lập luận chủ quan, thiển cận Điều người viết muốn nói du lịch giới hạn cá nhân nhóm người mà du lịch cho toàn xã hội cho tầng lớp nhân dân quản lý du lịch khơng mối quan tâm cá nhân hay tập thể mà trở thành mối quan tâm toàn xã hội Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 60 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỷ yếu 20 năm ngày thành lập Cung văn hóa LĐHN Việt Tiệp Nghị Trung ương V - khóa IX ĐCSVN Mơn học CLB NXB Văn hoá 1998 Luận văn thạc sỹ Tiến sỹ Nguyễn Văn Bính Luận văn tốt nghiệp trung cấp trị Nguyễn Thanh Bình Tập san Lời biển Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp quý IV năm 2009 Tập san Lời biển Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp quý I năm 2010 Tài liệu giảng môn công tác nhà văn hoá - ĐH văn hoá Hà Nội 1998 Tài liệu giảng mơn văn hố xã hội - Trường Chính trị Tơ Hiệu 10 Văn hố XHCN NXB trị quốc gia 1997 Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 61 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MỘT SỐ CLB TRONG THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG CLB cựu cầu thủ bóng đá Hải Phòng Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 62 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Giải bóng đá cựu cầu thủ Việt Nam - Cúp báo bóng đá CLB múa thiếu nhi Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 63 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CLB ca nhạc dân gian truyền thống Vui Tết trung thu Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 64 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CLB người mẫu Cung Văn hố Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 65 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CLB xe đạp thể thao du lịch CLB Thái Cực Hoa Phượng Đỏ Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 66 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CLB nhiếp ảnh Triển lãm ảnh Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 67 Câu lạc du lịch Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng khoa văn hóa du lịch tạo điều kiện cho tác giả có hội làm luận văn tốt nghiệp Trong trình làm luận văn tác giả gặp khơng khó khăn việc sưu tầm tài liệu tranh ảnh nhiên với tận tình giúp đỡ thầy hướng dẫn nên cơng việc hồn thành thời gian Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Bính giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè luôn ủng hộ động viên tác giả suốt q trình làm luận văn Hải Phòng ngày 20 tháng năm 2010 Sinh viên Đồng Thị Hằng Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 68 .. .Câu lạc du lịch – Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 40 3.1: Phương. .. VH1002 Câu lạc du lịch – Những đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ, CÂU LẠC BỘ DU LỊCH 1.1 Câu lạc hình thành. .. Chương 1: Những lý luận chung câu lạc bộ, Câu lạc du lịch Chương 2: Tìm hiểu hoạt động Câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng Chương 3: Đề xuất phương pháp hoạt động câu lạc du lịch thành phố Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu lạc bộ du lịch – những đề xuất về phương pháp hoạt động của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố hải phòng , Câu lạc bộ du lịch – những đề xuất về phương pháp hoạt động của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay