Tăng cường hoạt động xúc tiến của công ty du lịch và tiếp thị GTVT vietravel tại HP

95 7 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:00

Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng MỤC LỤC: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XÖC TIẾN DU LỊCH TRONG KINH DOANH DU LỊCH Một số khái niệm 1.2 Marketing marketing du lịch 1.3.Xúc tiến xúc tiến du lịch 10 1.4 Đặc điểm, vai trò xúc tiến du lịch 11 2.Nội dung hoạt động xúc tiến Doanh nghiệp lữ hành 12 2.1.Quá trình truyền thông xúc tiến Du lịch 12 2.2.Công cụ xúc tiến du lịch 16 2.2.1.Quảng cáo 16 2.2.2.Xúc tiến bán (khuyến mại) 17 2.2.3.Tuyên truyền (Quan hệ công chúng- PR) 18 2.2.4.Bán hàng cá nhân: 20 2.2.5 Maketing trực tiếp 21 3.Chính sách maketing mix khác hỗ trợ sách xúc tiến 21 3.1.Chính sách sản phẩm 21 3.2.Chính sách giá 24 3.3.Chính sách phân phối 26 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÖC TIẾN CỦA VIETRAVEL HẢI PHÕNG 30 Khái quát chung Vietravel Hải Phòng 30 1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy: 31 1.3.Lĩnh vực kinh doanh sở vật chất: 35 Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng 1.4 Kết kinh doanh Vietravel Hải Phòng 36 2.Thực trạng hoạt động xúc tiến công ty 37 2.1.Đặc điểm thị trƣờng mục tiêu hệ thống sản phẩm cơng ty 37 2.2.Q trình xúc tiến công ty 42 2.2.1.Xác định công chúng mục tiêu 42 2.2.2.Xác định mục tiêu xúc tiến 44 2.2.3.Thiết kế thông điệp 45 2.3.2.Xúc tiến bán (khuyến mại) 49 2.3.3.Tuyên truyền (Quan hệ công chúng- PR) 51 2.2.4.Bán hàng cá nhân 53 2.2.5.Maketing trực tiếp 54 2.4.Các sách maketing mix, hỗ trợ sách xúc tiến 55 2.4.1.Chính sách sản phẩm 55 2.5.2 Chính sách giá 57 2.5.3.Chính sách phân phối Vietravel Hải Phòng 59 3.Nhận xét đánh giá hoạt động xúc tiến: 59 3.1.Thành công 59 3.2.Tồn 60 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG XƯC TIẾN CỦA CƠNG TY VIETRAVEL HẢI PHÕNG TRONG THỜI GIAN TỚI 63 1.Những quan điểm đề xuất giải pháp 63 1.1.Căn tình hình phát triển Du lịch Hải Phòng 63 1.2.Căn mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh công ty Vietravel HP 66 1.3.Quan điểm đề xuất giải pháp tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng thời gian tới 69 2.Giải pháp hồn thiện sách xúc tiến 69 2.1.Hoàn thiện việc nghiên cứu thị trƣờng mục tiêu 69 2.2.Hồn thiện cơng cụ xúc tiến 72 2.2.1.Quảng cáo 72 2.2.2.Khuyến mại (xúc tiến bán) 74 Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng 2.2.3.Quan hệ công chúng 76 2.2.4.Bán hàng cá nhân 76 2.2.5.Maketing trực tiếp 77 2.3.Hoàn thiện ngân sách cho hoạt động xúc tiến 77 2.4 Hoàn thiện đánh giá hiệu hoạt động xúc tiến 78 2.5.Các giải pháp maketing mix hỗ trợ hoạt động xúc tiến 79 2.5.1.Chính sách sản phẩm 79 2.5.2.Các giải pháp cho sách giá 80 2.5.3.Chính sách phân phối 81 3.Một số kiến nghị vĩ mô 82 3.1.Đối với nhà nƣớc Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch 82 3.2.Kiến nghị với UBND thành phố Sở VHTTDL Hải Phòng 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy hiệu trƣởng, tất thầy cô nhà trƣờng, học dƣới ngơi trƣờng em có thời sinh viên đẹp Cảm ơn học thú vị, lắng nghe thầy cô dành cho em Em muốn nói: Các bảo vệ trƣờng ln cƣời tƣơi; lao cơng dịu dàng, cô nấu bếp hiếu khách; chị thƣ viện ln hòa nhã Em cảm ơn để khóa luận hồn tất, em xin cảm ơn TS Nguyễn Viết Thái không hƣớng dẫn nhiệt tình, mà phong cách làm việc chuyên nghiệp thân mật thầy với sinh viên Em tin thầy cô giáo hội đồng phản biện tới đây, gợi mở cho em vấn đề thú vị Em xin cảm ơn thầy cô Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại thơng tin thƣơng mại tràn ngập thị trƣờng nhƣ nay, hoạt động xúc tiến có vai trò quan trọng với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngành dịch vụ-du lịch đặc điểm sản phẩm du lịch mang tính thời vụ rõ nét, cần hình thức kích cầu vào lúc trái vụ Sau thời gian thực tập tốt nghiệp công ty Vietravel Hải Phòng, em nhận thấy vai trò hoạt động xúc tiến với công ty lớn Mới thành lập đƣợc năm nay, thƣơng hiệu công ty đƣợc đông đảo ngƣời dân thành phố biết đến, đặc biệt với chƣơng trình lữ hành quốc tế, nhờ hoạt động khuyến mại sôi Tuy nhiên hoạt động xúc cơng ty bị động theo hoạt động chung tổng cơng ty Vietravel ngồi nƣớc; mà cơng ty chƣa có kế hoạch cho riêng Với mong muốn đƣa giải pháp góp phần cho phát triển công ty, định hƣớng thầy giáo hƣớng dẫn_TS Nguyễn Viết Thái ĐH Thƣơng Mại, em xin nghiên cứu đề tài: "Tăng cường hoạt động xúc tiến công ty Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel HP" Mục tiêu đề tài Đƣa số giải pháp kiến nghị nhằm tằn cƣờng hoạt động xúc tiến kinh doanh du lịch công ty CN Du Lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hoạt động xúc tiến du lịch kinh doanh lữ hành Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động xúc tiến kinh doanh du lịch công ty Vietravel Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến kinh doanh du lịch cơng ty Vietravel Hải Phòng, năm 2008-2009 Phƣơng pháp nghiên cứu Thu thập xử lý thông tin Điều tra thực tế: theo dõi hoạt động kinh doanh Cơng ty Vietravel Hải Phòng năm 2008, 2009,2010 Kế thừa: kế thừa kiến thức môn học Maketing du lịch, nhập môn khoa học du lịch, quản trị lữa hành Bố cục khóa luận Chương I: Một số vấn đề lý luận hoạt động xúc tiến du lịch kinh doanh du lịch Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Chương III: Một số đề xuất tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XÖC TIẾN DU LỊCH TRONG KINH DOANH DU LỊCH Một số khái niệm Lữ hành, kinh doanh lữ hành doanh nghiệp lữ hành Mỗi khu vực quốc gia khác giới lại có khái niệm lữ hành (travel) riêng Tại nƣớc thuộc khu vực Bắc Mỹ thuật ngữ lữ hành đƣợc hiểu: Lữ hành thực di chuyển từ nơi đến nơi khác phƣơng tiện nào, lý có hay khơng trở nơi xuất phát lúc đầu Còn Việt Nam, thuật ngữ đƣợc hiểu: “Lữ hành việc xây dựng, tổ chức thực chƣơng trình du lịch nhằm mục đích sinh lợi” ( Khoản 14, điều 4, Luật du lịch Việt Nam(2005)) Kinh doanh lữ hành: Theo thông tƣ hƣớng dẫn thực Nghị định 27/2001/NĐ-CP Chính phủ kinh doanh lữ hành hƣớng dẫn du lịch: "Kinh doanh lữ hành việc xây dựng bán tổ chức thực chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lợi" Kinh doanh lữ hành quốc tế: Hoạt động xây dựng, bán tổ chức thực chƣơng trình du lịch cho khách qc tế doanh nghiệp lữ hành, nhằm mục đích sinh lợi Kinh doanh lữ hành nội địa: Hoạt động xây dựng, bán tổ chức thực chƣơng trình du lịch cho khách qc tế doanh nghiệp lữ hành, nhằm mục đích sinh lợi Đặc điểm kinh doanh lữ hành: Kinh doanh lữ hành hình thức kinh doanh tổng hợp gồm nhiều loại hình kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu du khách Kinh doanh lữ hành mang tính thời vụ rõ rệt Khách du lịch ln đòi hỏi nhu cầu thay đổi loại sản phẩm dịch vụ gây khó khăn cho doanh nghiệp Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Các sản phẩm kinh doanh lữ hành dễ bắt chƣớc Vì doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng để tạo sản phẩm khác biệt lạ Kinh doanh lữ hành ngành kinh doanh mang lại hiệu kinh tế lợi nhuận cao Vì có nhiều nhà kinh doanh đầu tƣ vào lĩnh vực này, điều môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt Bởi doanh nghiệp cần có sách kinh doanh phù hợp Doanh nghiệp lữ hành: Doanh nghiệp lữ hành loại hình doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh chủ yếu lĩnh vực tổ chức, xây dựng, bán thực chƣơng trình du lịch trọn gói cho khách du lịch Ngồi doanh nghiệp lữ hành tiến hành hoạt động trung gian bán sản phẩm nhà cung cấp sản phẩm du lịch thực hoạt động kinh doanh tổng hợp khác, đảm bảo phục vụ nhu cầu khách du lịch từ khâu đến khâu cuối trình du lịch họ Phân loại: Luật Du lịch VN(2005): Doanh nghiệp lữ hành đƣợc chia làm loại (doanh nghiệp lữ hành nội địa doanh nghiệp lữ hành quốc tế) sở phạm vi hoạt động doanh nghiệp Trong doanh nghiệp lữ hành quốc tế đƣợc hoạt động thị trƣờng quốc tế thị trƣờng nội địa, doanh nghiệp lữ hành nội địa đƣợc phép kinh doanh thị trƣờng nội địa Doanh nghiệp lữ hành quốc tế: Có trách nhiệm xây dựng, bán chƣơng trình du lịch trọn gói, phần theo yêu cầu khách để trực tiếp thu hút khách đến VN đƣa cơng dân VN, ngƣời nƣớc ngồi cƣ trú VN du lịch nƣớc Doanh nghiệp lữ hành nội địa: Có trách nhiệm xây dựng, bán tổ chức thực chƣơng trình du lịch nội địa 1.2 Marketing marketing du lịch Trên giới có nhiều định nghĩa marketing, theo Philip Kotler marketing đƣợc hiểu nhƣ sau: “Markeing trình quản lý mang tính xã Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng hội, nhờ mà cá nhân tập thể có đƣợc họ cần mong muốn, thông qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với ngƣời khác” Maketing du lịch? Maketing trình liên tục gồm nhiều bƣớc nối tiếp qua doanh nghiệp ngành lữ hành khách sạn lập kế hoạch nghiên cứu, thực kiểm soát đánh giá hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu công ty (Nguồn: TS Bùi Xuân Nhàn chủ biên, Marketing du lịch, NXB Thống Kê, trang 16) Maketing gồm nhiệm vụ sau: Lập kế hoạch(Planning) Nghiên cứu(Reseasch) Thực hiện(Inplement) Kiểm soát(Contired) Đánh giá(Evalution) Khác biệt maketing maketing Du lịch - Thời gian tiếp cận khách với dịch vụ du lịch thƣờng ngắn, có thời gian tạo ấn tƣợng với khách hàng Đối với dịch vụ du lịch bảo hành nên việc xây dựng thƣơng hiệu cho du lịch khó - Do sản phẩm khách sạn, du lịch đƣợc tiêu dùng sản xuất diễn đồng thời, cso tiếp xúc trực tiếp ngƣời với ngƣời Những xúc cảm tình cảm cá nhân nảy sinh q trình giao tiếp có tác động đến hành vi mua sau khách.Hấp dẫn mua dựa khía cạnh tình cảm nhiều - Nhấn mạnh đến hình tƣợng tầm cỡ khách sạn, điểm đến du lịch Do khách thƣờng mua yếu tố tình cảm nhiều - Do tính vơ hình dịch vụ khách sạn, du lịch nên chứng hữu hình trở nên quan trọng Chú trọng việc quản lý chứng vật chất (nhƣ thông qua sở vật chất, nhân viên, nhìn vào khách hàng, nhìn vào hình ảnh chứng liên quan đến khách hàng khứ) - Đa dạng nhiều kênh phân phối: Sản phẩm DL sản xuất trực tiếp Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng bán trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng, khách du lịch phải đến nơi sản xuất mua trực tiếp - Do đặc điểm đồng thời sản xuất tiêu dùng nên sản phẩm DL dễ dàng bị chép, thách đố khó khăn với doanh nghiệp muốn làm khác biệt dịch vụ để nâng cao tính cạnh tranh - Sự phụ thuộc nhiều vào tổ chức bổ trợ: Bản chất sản phẩm DL sản phẩm tổng hợp, khách du lịch đánh giá tổng thể chất lƣợng sản phẩm thể qua tổ chức đơn vị có liên quan - Sản phẩm khách sạn, du lịch thƣờng có tính thời vụ rõ nét Do việc trọng khuyến mại thời kỳ cao điểm quan trọng (TS Bùi Xuân Nhàn- ĐH Thƣơng Mại, Maketing Du lịch, NXB Thống Kê, trang 37) 1.3.Xúc tiến xúc tiến du lịch Xúc tiến Theo khoản 17, điều 4, Luật Du lịch Việt Nam (2005): “Xúc tiến du lịch hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội phát triển du lịch” Bản chất hoạt động xúc tiến là: truyền tin sản phẩm doanh nghiệp, tới khách hàng để họ thuyết phục họ mua Xúc tiến hỗn hợp Thuật ngữ Promotion mix tiếng anh đƣợc dịch “Xúc tiến hỗn hợp” với hàm ý doanh nghiệp phải sử dụng công cụ khác để đạt hiệu cao Các công cụ phổ biến là: -Quảng cáo: Gồm hình thức giới thiệu có tính phi cá nhân đẩy mạnh ý tƣởng sản phẩm hay dịch vụ ngƣời quảng cáo chi trả -Khuyến mại(xúc tiến bán):Gồm kích thích ngắn hạn nhằm mục đích khuyến khích mua sản phẩm hay dịch vụ -Tuyên truyền(quan hệ công chúng – PR):Kích thích gián tiếp làm tăng nhu cầu sản phẩm hay uy tín doanh nghiệp Nhằm tăng nhu cầu sản phẩm Thơng qua thơng tin có ý nghĩa thƣơng mại: Các buổi hội thảo, nói Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 10 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng khách hàng sống nội thành có thu nhập cao khách ngoại thành; tƣơng ứng với mức giá chất lƣợng dịch vụ khác Cơng ty cần xây dựng sách giá riêng, tránh phụ thuộc theo thị chung tổng công ty (ví dụ Giảm giá chƣơng trình du lịch vào dịp đặc biệt nhƣ lễ hội làng cá Cát Bà… Cần xây dựng sách giá ƣu đãi với đối tƣợng khách thƣờng xuyên sử dụng dịch vụ cơng ty, ƣu đãi dành cho khách hàng lẻ Tiếp tục khuyến khích khách hàng trung thành làm thẻ thành viên: thẻ vàng thẻ bạc, để củng cố trung thành họ Trong kế hoạch kinh doanh năm 2010 công tydự án mở văn phòng đại diện Hải Dƣơng cần xây dựng sách cho dự án này, định giá chƣơng trình dịp khai trƣơng văn phòng phải nào, tất cần đƣợc xây dựng cụ thể Với sản phẩm cơng ty cần xây dựng sách định giá riêng để tạo hấp dẫn cho sản phẩm; Nhƣ sản phẩm Du lịch kết hợp du học Úc, Singgapo để học tiếng anh cho học sinh, mà công ty kết hợp với Trung tâm tư vấn du học Việt(VOCS) dịp hè 2010 này, chƣa có sách giá khuyến khích tiêu thụ sản phẩm 2.5.3.Chính sách phân phối Để văn phòng đại diện hoạt động đạt kết tốt, công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể tâm thực đến kế hoạch Trong gian đoạn đầu văn phòng đại diện vào hoạt động, Vietravel Hải Phòng cần cử nhân viên có kinh nghiệm quản lý, chịu trách nhiệm công việc Việc đầu tƣ cho văn phòng đại diện cần quan tâm yếu tố hữu hình vơ hình nhƣ: kỹ làm việc chuyên nghiệp, chất lƣợng phục vụ nhân viên, cần đƣợc ƣu tiên hàng đầu Bởi cần tuyển nhân viên có nghiệp vụ tốt, mối quan hệ rộng Hải Dƣơng để tiếp cận đƣợc với ban lãnh đạo nhà máy xí nghiệp_ Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 81 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng ngƣời định lựa chọn dịch vụ công ty; Việc tiếp cận với họ khó khăn, nhân viên khơng có mối quan hệ rộng Cần xây dựng xác định mục tiêu kinh doanh cho văn phòng đại diện này, để nhân viên thấy rõ mục tiêu mà nỗ lực làm việc Lên kế hoạch đào tạo để nhân viên văn phòng đại diện sử dụng mạng bán hàng trực tuyến công ty thành thạo, nhằm nâng cao hiệu công việc Ứng dụng thƣơng mại điện tử, xây dựng mạng thông tin nội bộ, để trao đổi cập nhật thông tin khách hàng; dịch vụ đối tác, nhƣ thơng tin Vietravel Hải Phòng, tổng cơng ty với văn phòng Có chế độ khen thƣởng với nhân viên làm việc hiệu văn phòng, khuyến khích nhân viên làm việc Áp dụng thực quy định chung tổng công ty đại lý, văn phòng đại diện: cơng tác quản lý lao động chế độ lƣơng thƣởng, cơng tác tài chính, hoạt động quảng bá xúc tiến… Yếu tố hữu hình: sở vật chất kỹ thuật cần đƣợc quan tâm đầu tƣ văn phòng khang trang, trang thiết bị đại tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp cơng việc cho văn phòng Vietravel Hải Phòng cần tạo dựng mối quan hệ với quyền địa phƣơng Hải Dƣơng, để hỗ trợ hoạt động văn phòng đại diện 3.Một số kiến nghị vĩ mơ 3.1.Đối với nhà nƣớc Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch Ngành du lịch nƣớc ta đƣợc Đảng nhà nƣớc xác định ngành kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân Song thực tế Du lịch chƣa thực phát huy hết tiềm kinh tế Do thời gian tới Nhà nƣớc, VHTT& Du lịch sở ban ngành liên quan cần đƣa nhiều biện pháp hữu hiệu để Du lịch thực phát huy tiềm Nhà nƣớc cần mở rộng quan hệ ngoại giao với tất nƣớc giới, đặc biệt nƣớc thuộc thị trƣờng truyền thống, thị trƣờng trọng điểm tiềm ngành du lịch nƣớc ta: nƣớc khu vực ASEAN, Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 82 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, hƣớng tới mở rộng thị trƣờng nƣớc thuộc khu vực Bắc Âu… Nhà nƣớc cần nhiều tổ chức xã hội có nhiều biện pháp việc chống lạm phát, bình ổn giá cả, nhằm tạo ổn định cho tầng lớp nhân dân, đặc biệt sách giá loại hàng hóa thiết yếu Có sách liên kết phát triển kinh tế với ngành nhƣ Nông nghiệp,công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ nhƣ: công nghiệp dệt, công nghiệp thuỷ tinh, cơng nghiệp sành sứ…vì ngành hỗ trợ phát triển ngành du lịch, đặc biệt ngành Giao thông vận tải, cần phát triển số lƣợng chất lƣợng ngành góp phần nâng cao chất lƣợng cho sản phẩm du lịch Bổ sung sách phát triển du lịch quản lý việc thực sách triệt để cụ thể sách khuyến khích việc đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật, phƣơng tiện giao thông, khu vui chơi giải trí, nhà hàng cơng viên, hệ thống thoát nƣớc, điện,…giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp du lịch Với tình hình dịch bệnh bùng phát nhiều nhƣ (cúm A H1N1, H5N1…) nhà nƣớc cần có biện pháp chuẩn bị ngăn chặn, Bộ VHTT& Du lịch có hình thức khuyến khích doanh nghiệp lữ hành trang bị kiến thức cho đội ngũ hƣớng dẫn viên quốc tế, ngƣời thƣờng xuyên tiếp xúc với du khách Cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện hệ thống quy định giúp cho việc làm visa nhanh gọn Tăng cƣờng lãnh đạo cấp Đảng ủy, đạo quản lý UBND tỉnh thành; Liên kết chặt chẽ với cấp, ngành đơn vị, đoàn thể… Thành lập hiệp hội lữ hành khách sạn: Tổ chức buổi phổ biến cá quy định pháp luật du lịch; tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi ý kiến, bồi dƣỡng nghiệp vụ, nhƣ bảo vệ quyền lợi tránh cạnh tranh không lành mạnh Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 83 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Triển khai quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc phát triển du lịch, đầu tƣ cho hoạt động xúc tiến, quy hoạch xây dựng tuyến điểm mới, khu vui chơi giải trí tầm quốc gia quốc tế, kinh phí làm hồ sơ xét duyệt tài nguyên du lịch ta cho UNESCO Đối với tài nguyên du lịch cần gắn việc phát triển với bảo vệ đảm bảo phát triển bền vững Với tài nguyên du lịch văn hoá cần tu sửa bảo tồn di sản văn hoá, làng nghề truyền thống Nâng cao ý thức nhân dân du lịch: Nhận thức du lịch dân tộc; xác định tình cảm với khách du lịch thân thiện nhiệt tình, nâng cao ý thức lòng yêu nƣớc ngƣời dân Tổ chức kiện đặc biệt, để thu hút du khách: thi đấu thể thao:Seagame, Đại hội thể thao nhà; đại lễ Phật Đản; Giao lƣu văn hóa nƣớc…Đặc biệt năm Việt Nam tổ chức Festival Cồng Chiêng quốc tế lần đầu tiên, cần đầu tƣ để tạo tiếng vang với du khách Đầu tƣ, nâng cấp sở hạ tầng tuyến đƣờng giao thông huyết mạch để việc lại đƣợc dễ dàng Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch nƣớc, tập trung thực hiệu giải pháp kích cầu du lịch, khắc phục tình trạng sụt giảm khách du lịch quốc tế, trọng đến thị trƣờng khách nội địa, phát triển mạnh du lịch cộng đồng; Đồng thời tăng cƣờng hoạt động xúc tiến nƣớc ngồi thơng qua kiện văn hóa, thể thao du lịch Năm Việt Nam có kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long cần đầu tƣ quảng bá cho chƣơng trình nhiều nữa, đặc biệt thị trƣờng Nhật Bản Hàn Quốc, du khách hai nƣớc quan tâm đến kiện Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Việt Nam cần tích cực tham gia tổ chức quốc tế du lịch Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ du lịch vốn, mặt bằng, thủ tục hành Nâng cao hiệu chƣơng trình “Hành động quốc gia Du lịch” Phấn đấu đƣa ngành Du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 84 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng góp phần tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo, ngày xứng đáng ngành kinh tế dịch vụ xuất chỗ, mang lại doanh thu ngoại tệ lớn cho kinh tế đất nƣớc Đầu tƣ cho việc nghiên cứu marketing, để đƣa dự đoán xu hƣớng, thị hiếu ngƣời tiêu dùng… 3.2.Kiến nghị với UBND thành phố Sở VHTTDL Hải Phòng Mở lớp tập huấn Luật Du lịch văn dƣới luật, chế độ sách Đảng Nhà nƣớc có liên quan đến lĩnh vực du lịch nhƣ: Quy định quảng cáo, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài ngun mơi trƣờng, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc lớp Bồi dƣỡng quản lý cho doanh nghiệp du lịch địa bàn thành phố; lớp cấp chứng hƣớng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa-du lịch-thể thao kết hợp với Đài phát truyền hình đài báo trung ƣơng địa phƣơng…tuyên truyền thƣờng xuyên chủ trƣơng phát triển du lịch thành phố, tạo chuyển biến nhận thức cộng đồng xã hội vai trò, vị trí kinh tế du lịch chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội thành phố (đặc biệt nhân dân Đồ Sơn Cát Bà) Mở rộng thị trƣờng khách tiềm Trong năm qua thị trƣờng khách du lịch Quốc tế đến Hải Phòng chủ yếu khách Trung Quốc lƣợng khách lớn nhƣng mức chi tiêu thấp, nên doanh thu không nhiều Trong thời gian tới thị khách quan trọng du lịch Hải Phòng, thị trƣờng truyền thống thành phố ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, phấn đấu sớm vƣơn thị trƣờng tiềm khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng, Tây Âu, Bắc Mỹ, Huy động vốn xây dựng chế khuyến khích phát triển du lịch Nâng cao chất lƣợng lao động du lịch thành phố: tổ chức thực tốt công tác đào tạo lao động du lịch Thƣờng xuyên nâng cao nhận thức Luật Du lịch, văn có liên quan, chế độ sách Đảng Nhà nƣớc cho Giám đốc doanh nghiệp, ngƣời quản lý điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 85 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Hiện địa bàn Hải Phòng có nhiều sở đào tạo nghiệp vụ du lịch nhƣng phần lớn yếu ngoại ngữ, tin học, hiểu biết lịch sử địa phƣơng, văn hóa địa phƣơng Cần xây dựng chế ƣu đãi, hấp dẫn thu hút nhân tài để phục vụ du lịch địa phƣơng Thành phố cần đầu tƣ xây dựng bến tàu để đón du khách quốc tế đƣờng biển Triển khai thành lập khu du lịch Thành phố cần xây dựng đề án thành lập khu du lịch quốc gia Cát Bà, Đồ Sơn, đề xuất Tổng cục Du lịch trình Chính phủ phê duyệt, tiềm lớn Đồ Sơn đƣợc biết đến với bãi tắm tiếng từ thời Pháp, phong cảnh đẹp, môi trƣờng lành, di tích , lịch sử, văn hóa, lễ hội có giá trị du lịch cao Kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch tƣơng đối đồng bộ, đáp ứng đƣợc nhu cầu tham quan, nghỉ dƣỡng khách Quần đảo Cát Bà khu dự trữ sinh giới đ ƣ ợc UNESCO cơng nhận, vị trí địa lý lại thuận lợi gần với vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên giới, lần đ ƣợc UNESCO công nhận Nâng cao chất lƣợng tuyến du lịch có, mở thêm tuyến du lịch sinh thái biển Hải Phòng Bạch Long Vĩ, phối hợp với thành phố bạn nƣớc, thực nối tuyến du lịch quốc gia quốc tế Chú trọng tuyến đƣờng Hải Phòng Cơn Minh, Hải Phòng Nam Ninh, Hải Phòng Nghệ An Thái Lan Mở tuyến du lịch thủy từ Hải Phòng cảng quốc tế khu vực Tổ chức tốt công tác xúc tiến quảng bá du lịch nƣớc sang tỉnh lân cận: Hà Nội, Quảng Ninh…sang nƣớc lân cận Trung Quốc, nƣớc khu vực ASEAN vốn thị trƣờng khách truyền thống du lịch thành phố Tiếp tục hợp tác xây dựng tuyến du lịch “Các khu Dự trữ sinh ven vịnh Bắc Bộ”; triển khai tuyến du lịch đƣờng từ Hải Phòng - Nghệ An - Lào Thái Lan Tiếp tục tổ chức hội thi cho ngành du lịch thành phố: “Hội thi trang phục giọng hát hay”; thi ảnh đẹp du lịch Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 86 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Tiếp tục Triển khai dự án Cải tạo chợ Hàng - quận Lê Chân, dự án Mở rộng đƣờng Khu II, Đồ Sơn Xây dựng trạm thông tin hƣớng dẫn du lịch dải trung tâm thành phố, sân bay, nhà ga Phát triển sở lƣu trú, dịch vụ du lịch Cần phân loại xếp hạng sở dịch vụ du lịch điểm du lịch, thực triệt để việc niêm yết giá sở kinh doanh dịch vụ du lịch Trong năm tới, khách du lịch nội địa quốc tế mang theo xe ô tô tăng dần, điều đòi hỏi thiết kế khách sạn phải đủ diện tích để xe Các dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình thể thao tổng hợp, khu hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo quốc tế, văn phòng cho thuê Có chế ƣu đãi để hƣớng chủ đầu tƣ nƣớc vào lĩnh vực Bảo vệ môi trƣờng tài nguyên du lịch: Bảo tồn phát triển hải sản quý hiếm, riêng có vùng biển Hải Phòng nhằm đáp ứng, phục vụ nhu cầu du khách đến ăn nghỉ, tham quan du lịch Hải Phòng Kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp tài ngun mơi trƣờng du lịch, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch hoạt động kinh tế xã hội khác để hạn chế ảnh hƣởng xấu đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trƣờng xã hội Tăng cƣờng biện pháp quản lý xây dựng kinh doanh du lịch, trọng xử lý chất thải nƣớc thải điểm du lịch khu du lịch Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng Tăng cƣờng phối hợp với ngành cấp cộng đồng dân cƣ tham gia công tác bảo vệ môi trƣờng Chú trọng giữ gìn thành phố xanh - - đẹp đẩy mạnh hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao cơng nghệ, nhanh chóng nâng cao chất lƣợng môi trƣờng du lịch sản phẩm du lịch Củng cố tăng cƣờng máy quản lý Nhà nƣớc du lịch Tăng cƣờng máy quản lý du lịch thành phố, quan tâm đến địa phƣơng có trọng điểm du lịch Tăng cƣờng phối hợp với ngành thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát xử lý Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 87 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng vi phạm, nhanh chóng đƣa hoạt động du lịch vào nề nếp Nâng cao chất lƣợng hoạt động Hiệp hội du lịch Hải Phòng tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý Nhà nƣớc, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch Tiềm du lịch Hải Phòng lớn đƣợc lãnh đạo thành phố sở Văn hóa-du lịch-thể thao quan tâm mức sở vật chất ngƣời, đầu tƣ có trọng điểm, xúc tiến quảng bá du lịch tốt tƣơng lai không xa Hiệu kinh tế ngành Du lịch dịch vụ Hải Phòng ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại nhiều công ăn việc làm nâng cao đời sống cho ngƣời dân thành phố Để thực tốt vai trò quản lý nhà nƣớc du lịch địa bàn thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch xây dựng nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh việc phát triển du lịch thành phố năm 2009 nhƣ sau: Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 88 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị marketing du lịch, PhilipKotler, NXB Thống Kê, 2000 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, PGS.TS Nguyễn Văn Đính – Th.S Phạm Hồng Chƣơng, NXB Thống Kê, Hà Nội 2000 Marketing du lịch, chủ biên TS Bùi Xuân Nhàn – ĐH Thƣơng Mại, NXB Thống Kê, 2008 Giáo trình marketing bản, Trần Minh Đạo, NXB Giáo Dục, 2002 Luật Du lịch Việt Nam, 2005 Website://www.travel-vn.com Website://www.vietnamtourism.gov.vn Website:hoaphuongdo.vn Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 89 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng PHỤ LỤC BẢNG GIÁ CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH HÈ 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI SONG NGUYỄN Chƣơng trình tour miền Bắc Thời gian Phƣơng Giá tour tiện (VND/khách) Di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long 2N1 Đ Ơtơ 585.000đ Quan Lạn – Minh Châu – Sơn Hào 2N1 Đ Ôtô 890.000đ Cát Bà – vịnh Lan Hạ 2N1 Đ Tàu 960.000đ Tam Đảo 2N1 Đ Ơtơ 510.000đ Lạng Sơn – Mẫu Sơn 2N1 Đ Ơtơ 500.000đ Kim Bơi – Hòa Bình – Mai Châu 2N1 Đ Ơtơ 525.000đ Sầm Sơn – Cẩm Lƣơng 2N1 Đ Ơtơ 580.000đ Biển Cửa Lò – Q Bác 2N1 Đ Ơtơ 550.000đ Sa Pa – Tả Van – Hàm Rồng 3N3 Đ Tàu 820.000đ Cửa Lò – Thiên Cầm 3N2 Đ Ơtơ 860.000đ Sơn La – Điện Biên 4N3 Đ Ơtơ 1.100.000đ KDL Thác Đa – K9 2N1 Đ Ơtơ 580.000đ Khoang Xanh – Suối Tiên 2N1 Đ Ơtơ 570.000đ KDL sinh Thái Tràng An – Phát Diệm 2N1 Đ Ơtơ 580.000đ Rừng Quốc Gia Cúc Phƣơng 2N1 Đ Ơtơ 550.000đ Thiên Đƣờng Bảo Sơn 2N1 Đ Ơtơ 365.000đ Phong Nha – Nhật Lệ 3N3Đ Ơtơ 860.000đ Cố Huế - Biển Thuận An 5N4Đ Ơtơ 1.485.000đ Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Mỹ Sơn 6N5Đ Ơtơ 1.850.000đ Nha Trang – KDL Vinpearland – Vịnh Vân Phong 7N6Đ Ơtơ 2.300.000đ Nha Trang – Đà Lạt 5N4Đ Bay 2.495.000đ Chƣơng trình tour miền Trung Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 90 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng Nha Trang – Mũi Né 4N3Đ Bay 2.240.000đ Bn Ma Thuột – Pleiku – Kontum 7N6Đ Ơtơ 2.220.000đ Buôn Ma Thuột – KDL Hồ Lăk – Đà Lạt – LangBiang 5N4Đ Bay 2.290.000đ Sài Gòn – Đại Nam – Củ Chi 4N3 Đ Bay 1.860.000đ Sài Gòn – Phú Quốc 5N4 Đ Bay 2.400.000đ Sài Gòn – Cần Thơ – Châu Đốc – Tiền Giang 12N11Đ Ơtơ 3.920.000đ Cần Thơ – Hà Tiên – Châu Đốc – Long Xun 5N4Đ Bay 2.250.000đ Ơtơ 4.440.000đ 5N4Đ Bay 2.340.000đ 16N15Đ Ơtơ 6.030.000đ Chƣơng trình tour Cao Ngun Chƣơng trình tour miền Nam miền Tây Sài Gòn – Mỹ Tho – Cồn Phụng – Cồn Thới Sơn 12N12Đ – Cần Thơ Chƣơng trình tour Xuyên Việt Đồng Hới – Huế - Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Vũng Tầu – Sài Gòn – Miền Tây (Nguồn website: http://hoaphuongdo.vn/gianhang/songnguyen) Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 91 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến công ty Vietravel Hải Phòng THƢ GĨP Ý CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN WEBSITE CỦA VIETRAVEL THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ & Tên (*) Ngày sinh Nam Nữ Địa Điện thoại (*) Email(*) Tên Cơng ty Địa Điện thoại Fax [Đóng Lại]THƯ GÓP Ý VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYẾN DU LỊCH Tên chuyến (*) Ngày (*) Ngày (*) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ Nội dung Tuyệt vời Khá TB Kém Rất 1- Chương trình tour Hấp dẫn Mới lạ Thời gian phân bổ Đảm bảo lịch trình Ý kiến đóng góp khác 2- Hướng dẫn viên Vietravel Kiến thức chuyên môn Kỹ thuật điều hành Tour Kỹ thuyết minh Thái độ phục vụ Ý kiến đóng góp khác 3- Điểm tham quan Hấp dẫn Mới lạ Điểm tham quan đề xuất 4- Hướng dẫn viên địa phương Kiến thức chuyên môn Kỹ thuật điều hành Tour Kỹ thuyết minh Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 92 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Thái độ phục vụ Ý kiến đóng góp khác 5- Nhà hàng Chất lượng thức ăn Khẩu phần Vệ sinh Thái độ phục vụ Ý kiến đóng góp khác 6- Phương tiện vận chuyển Chất lượng phương tiện Độ an toàn chuyến Thái độ phục vụ Ý kiến đóng góp khác 7- Khách sạn Chất lượng phòng Dịch vụ phòng Thái độ phục vụ Dịch vụ khác Ý kiến đóng góp khác 8- Đánh giá chuyến du lịch Quý khách đánh giá chất lượng dịch vụ chuyến du lịch? Quý khách Tour Vietravel chưa? Không Có Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn Tour Quý Chất Giá khách chuyến này? lượn g tour số lần Khuyến Quản g cáo Thái độ phục vụ Thươn g hiệu Quý khách thích điều Tour này? Q khách khơng thích điều Tour này? Q khách có ý định quay lại với Vietravel khơng? Có Khơng Chưa biết Nếu không quý khách cho biết lý cụ thể Quý khách mong muốn Vietravel mang đến điều chuyến du lịch 9- Ý kiến khác Luôn tiếp nhận giải thắc mắc Quý khách Vietravel xin chân thành cảm ơn phản hồi quý báu Quý khách! Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 93 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Tờ rơi chƣơng trình “Du xuân bốn phƣơng- Trúng thƣởng kim cƣơng” Vietravel Hải Phòng - “Hội nghị giới thiệu sản phẩm 2009” Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 94 Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến cơng ty Vietravel Hải Phòng Khách hàng tham dự “Hội nghị giới thiệu sản phẩm Vietravel Hải Phòng 2009” Vietravel Hải Phòng tham dự hội chợ triển lãm (13/5 - 16/5/2010) Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Ngọc Linh - Lớp: VH1002 95 ... "Tăng cường hoạt động xúc tiến công ty Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel HP" Mục tiêu đề tài Đƣa số giải pháp kiến nghị nhằm tằn cƣờng hoạt động xúc tiến kinh doanh du lịch công ty CN Du Lịch Tiếp. .. luận hoạt động xúc tiến du lịch kinh doanh du lịch Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Chương III: Một số đề xuất tăng cường hoạt. .. xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động xúc tiến du lịch công ty CN Du lịch Tiếp thị GTVT Vietravel Hải Phòng Sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường hoạt động xúc tiến của công ty du lịch và tiếp thị GTVT vietravel tại HP , Tăng cường hoạt động xúc tiến của công ty du lịch và tiếp thị GTVT vietravel tại HP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay