BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ rủi RO và kế HOẠCH ỨNG cứu KHẨN CẤP

43 7 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:37

BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP DONGTHP Nổ bìnhbơm 4/6- 7/10/2016 I Tổng quan công tác quản lý, đánh giá rủi ro ứng cứu khẩn cấp Vấn đề đánh giá quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp Thế giới Vấn đề quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp quốc gia quy định thành phần phần khung Luật An toàn - Sức khỏe - Nghề nghiệp 1-Xây dựng khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý yêu cầu kiểm soát, đánh giá rủi ro ứng cứu khẩn cấp hoạt động sản xuất DN: ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 ISO 14121-1:2007 - An toàn thiết bị- Đánh giá rủi ro… 2-Quy định Công ước ILO ATVSLĐ, cụ thể: Công ước ILO Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ (số 187 năm 2006) 7/10/2016 Các vấn đề ATVSLĐ thường quy định Luật ATVSLĐ nước Một số quy định đánh giá, quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp số nước -Luật An toàn lao động Trung Quốc: Lãnh đạo đơn vị SXKD chịu trách nhiệm: … quản lý loại bỏ nguy gây ATVSLĐ; thiết lập thực kế hoạch ứng cứu khẩn cấp xảy tai nạn -Luật Môi trường làm việc Thụy Điển: Thường xuyên tra rủi ro gây tai nạn phải tiến hành biện pháp khắc phục Các biện pháp tiến hành đồng thời phải lập kế hoạch khắc phục sau -Luật An tồn Sức khoẻ lao động (năm 2006) Singapore: Giảm rủi ro từ gốc thông qua việc yêu cầu người liên quan loại bỏ giảm thiểu rủi ro mà họ gây Một số quy định Công ước Khuyến nghị ILO đánh giá, quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp -Công ước ILO Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ (số 187 năm 2006): Xây dựng sách quốc gia ATVSLĐ để thúc đẩy nguyên tắc ATVSLĐ bản: Đánh giá rủi ro Đối phó với rủi ro từ nguồn Xây dựng văn hố an tồn sức khoẻ quốc gia mang tính phòng ngừa -Cơng ước số 155 Khuyến nghị số 164 – 1982 an toàn, sức khỏe lao động: Một trách nhiệm NSDLĐ đánh giả rủi ro xây dựng đưa vào áp dụng biện pháp kiểm soát để đối phó tình khẩn cấp tai nạn -Cơng ước số 184 khuyến nghị 192 an toàn sức khỏe nông nghiệp: Tiến hành đánh giá rủi ro liên quan đến an toàn sức khoẻ người lao động Trên sở đó, đưa biện pháp phòng, chống để đảm bảo điều kiện nơi sản xuất Vấn đề đánh giá quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp Việt Nam a Quy định pháp luật: Chương IX - Bộ luật Lao động: “Việc xây dựng mở rộng, cải tạo sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ tàng trữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ phải có luận chứng biện pháp đảm bảo ATVSLĐ nơi làm việc NLĐ môi trường xung quanh theo quy định pháp luật” (Điều 96) Luật Xây dựng, Luật Mơi trường quy định thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo khả thi biện pháp đảm bảo ATVSL Đ Mặc dù quy định trách nhiệm chưa có hướng dẫn phương pháp đánh giá, quản lý hệ thống quản lý, đánh giá rủi ro; quy định chồng chéo dẫn đến hạn chế quản lý, thực Vấn đề đánh giá quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp Việt Nam b Thực tế ? - Rủi ro sản xuất DN, đặc biệt DN vừa nhỏ với hạn chế công nghệ, máy, thiết bị lạc hậu, nhận thức ATVSLĐ chưa cao?… chưa quan tâm kiểm soát - Một số doanh nghiệp chủ động áp dụng hệ thống quản lý nước OSHAS 8001, ISO 14001:2004 ISO 9001:2000… để cung cấp chứng việc quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 14121-1:2007, An toàn thiết bị- Đánh giá rủi ro cơng tác xác định, quản lý rủi ro xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp hoạt động bắt buộc thực II Nội dung, yêu cầu bước tiến hành đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp 7/10/2016 Đánh giá quản lý rủi ro – Công tác ứng cứu khẩn cấp thành phần khung Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường (HSE) 7/10/2016 10 Các loại rủi ro - Đánh giá rủi ro * Nội dung đánh giá: - Đánh giá mối nguy hiểm tiềm tàng - Thực phân tích an tồn cho công việc thường xuyên không thường xuyên - Kiểm soát rủi ro cách thực quy định làm việc, quy trình cấp phép làm việc cấp phép hoạt động - Tự kiểm tra thường xuyên để chắn hệ thống thiết bị quy trình hoạt động hiệu Các loại rủi ro - Đánh giá rủi ro b Rủi ro cơng nghệ kỹ thuật:  Lỗi thiết bị thể thông số vận hành ví dụ số lượng, chất lượng thơng số đầu ra, độ tin cậy thiết bị, hiệu suất lượng… Các hậu xấu bao gồm việc không đạt yêu cầu môi trường, tiêu chuẩn vệ sinh lao động sản phẩm không đạt yêu cầu  Rủi ro rỉ ngẫu nhiên chất nguy hiểm từ hệ thống công nghệ, hậu phát sinh đám mây khí độc, khí cháy nổ ô nhiễm Các loại rủi ro - Đánh giá rủi ro  Những rủi ro dạng đánh giá chuyên gia, tổ chức chuyên môn  Nội dung đánh giá: - Xác định, đánh giá quản lý rủi ro cho dự án cụ thể, trình vận hành hoạt động - Các quy trình xác định mối nguy hiểm - Quy trình đánh giá định lượng rủi ro  Kiểm soát rủi ro thực qua việc triển khai giải pháp giảm thiểu đề xuất, thực chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định quản lý thiết bị công nghệ sở rủi ro bảo dưỡng sở rủi ro, kiểm định sở rủi ro… Các loại rủi ro - Đánh giá rủi ro c Rủi ro lỗi người:  Có thể gây cố nhỏ gây tai nạn nghiêm trọng Quy trình quản lý rủi ro bao gồm: việc đánh giá tình trạng tổ chức, mơi trường, tâm lý xã hội, chất lượng nguồn nhân lực  Phương pháp đánh giá rủi ro dựa sở nguyên lý: người – cơng nghệ - tổ chức, áp dụng cho hoạt động đặc biệt công việc phòng điều khiển, cơng việc vận hành máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ… B Công tác ứng cứu khẩn cấp 7/10/2016 33 Thế công tác ứng cứu khẩn cấp  Việc quản lý công tác ứng cứu khẩn cấp bao gồm kế hoạch quy trình trì, cập nhật để đối phó với tình nảy sinh q trình hoạt động  Cơng tác ứng cứu khẩn cấp phải xây dựng thành kế hoạch (có phương án cho loại rủi ro lớn ), trì đủ lực cho việc ứng cứu tình khẩn cấp  Cơng tác ứng cứu khẩn cấp phải triển khai cho tất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhà thầu chính, nhà thầu phụ Các yêu cầu công tác ứng cứu khẩn cấp  Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải xây dựng sở rủi ro Kế hoạch phải lập thành văn bản, tiếp cận được, phổ biến ràng tương thích với hệ thống quản lý ứng cứu khẩn câp Công ty, doanh nghiệp  Thiết bị, phương tiện nhân lực huy động vào ứng cứu khẩn cấp phải xác định, thử nghiệm sẵn sàng  Cán công nhân viên phải đào tạo hiểu kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, vai trò trách nhiệm mình, sử dụng dụng cụ nguồn lực ứng cứu khẩn cấp Các yêu cầu công tác ứng cứu khẩn cấp  Việc tập luyện diễn tập phải tiến hành thường xuyên để nâng cao lực ứng cứu, bao gồm khâu thông tin liên lạc tham gia tổ chức doanh nghiệp Sau lần tập luyện diễn tập phải tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm ghi nhận văn  Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải xem xét, cập nhật định kỳ Các nội dung công tác ứng cứu khẩn cấp 3.1 Trách nhiệm nguồn lực:  Doanh nghiệp phải xây dựng trì kế hoạch ứng cứu tình khẩn cấp xảy  Lãnh đạo cấp có trách nhiệm bảo đảm sẵn sàng nguồn lực cần thiết cho việc triển khai hoạt động theo kế hoạch Các nội dung công tác ứng cứu khẩn cấp 3.2 Các hoạt động gồm:  Dự báo tình khẩn cấp xảy sở đánh giá rủi ro thực  Tổ chức, phân cơng trách nhiệm, quyền hạn xây dựng quy trình phối hợp ứng cứu, bao gồm việc trì thơng tin nội với bên  Các quy trình thơng tin với quan có thẩm quyền bên có liên quan  Hệ thống quy trình điều động trang thiết bị người đơn vị Các nội dung công tác ứng cứu khẩn cấp  Việc bố trí quy trình điều động nguồn lực     bên thứ ba (cứu hỏa, cứu hộ…) hỗ trợ công tác ứng cứu; Hệ thống quy trình bố trí chỗ hiểm cho người, cơng tác, cơng tác cứu nạn, cấp cứu y tế; Hệ thống quy trình khắc phục tức thời, biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu giám sát tác động tới môi trường Công tác đào tạo cho đội ứng cứu diễn tập kiểm tra quy trình, hệ thống ứng cứu Tổ chức hướng dẫn người lao động, nhà thầu (nếu có) quy trình, hệ thống ứng cứu Các nội dung công tác ứng cứu khẩn cấp 3.3 Các thứ tự cần ưu tiên công tác ứng cứu khẩn cấp: - An toàn cho người - Bảo vệ môi trường - Bảo vệ tài sản, thiết bị, máy… - Giữ uy tín doanh nghiệp Quản lý ứng cứu khẩn cấp Dự báo Phân công nhiệm vụ Trang bị KT cứu hộ, cứu nạn Phương án Tình giả định Ứng cứu từ bên Đào tạo Diễn tập Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải cập nhật xem xét khi: - Có thay đổi hoạt động, tổ chức, nhân sự; Ít 05 năm/ lần điều kiện hoạt động bình thường Phương pháp đánh giá rủi ro -Đánh giá rủi ro nào? NHẬN DIỆN ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT -Đánh giá rủi ro RỦI RO = Hàm số KHẢ NĂNG MỨC ĐỘ 7/10/2016 43 ... 22 Ma trận đánh giá rủi ro Khả Ít Bất Thường xuyên Nặng Rủi ro trung bình Rủi ro cao Rủi ro cao Bình thường Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao Nhẹ Rủi ro thấp Rủi ro thấp Rủi ro trung bình...I Tổng quan công tác quản lý, đánh giá rủi ro ứng cứu khẩn cấp Vấn đề đánh giá quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp Thế giới Vấn đề quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp quốc gia quy định thành phần... thực II Nội dung, yêu cầu bước tiến hành đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp 7/10/2016 Đánh giá quản lý rủi ro – Công tác ứng cứu khẩn cấp thành phần khung Hệ thống quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ rủi RO và kế HOẠCH ỨNG cứu KHẨN CẤP, BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ rủi RO và kế HOẠCH ỨNG cứu KHẨN CẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay