SLIDES BÀI TOÁN READERS WRITER GAME CỜ VUA

19 15 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 17:53

Báo cáo đồ án cơ sở ngành mạng: Đề tài mạng: Xây dựng game cờ vua qua mạng LAN Đề tài Hệ điều hành: Giải quyết bài toán Readerswriters Đề tài mạng: Xây dựng game cờ vua qua mạng LAN Đề tài Hệ điều hành: Giải quyết bài toán Readerswriters ĐỒ ÁN Sở Ngành Mạng Sinh viên thực hiện: Lê Thịnh MSSV: 102150199 Lớp: 15T3 GVHD: Nguyễn Thị Lệ Qun Đề tài : Tìm hiểu đồng hố xử lý đồng thời giải toán readers/writer Xây dựng trò chơi cờ vua qua mạng LAN Phần I: Tìm hiểu đồng hố xử lý đồng thời giải toán Readers/Writers Chương : sở lý thuyết • 1.1 Thread Process • 1.2 đồng hố xử lý đồng thời • 1.3 Bài tốn Readers/Writers 1.1 Process Thread • Process (tiến trình): Tiến trình chương trình xử lý, sỡ hữu trỏ lệnh, tập ghi biến • Thread (luồng) đơn vị xử lý độc lập máy tính thực cơng việc riêng biệt xem tiến trình • Một process chứa nhiều thread khác (multithreading) Các thread process chia sẻ chung tài nguyên vùng nhớ - Vòng đời Thread: 1.2 Đồng hoá xử lý đồng thời • Xử lý đồng thời (concurrent): Là q trình thread chạy độc lập với khoản thời gian chồng chéo để xử lý yêu cầu riêng biệt Các yêu cầu dùng để hồn thành u lớn • Đồng hoá xử lý đồng thời: Khi chạy đồng thời, thread sử dụng chung tài nguyên Để tránh tình trạng xung đột luồng xử lý ta phải đồng hoá thread, tức cho phép thread truy cập sử dụng tài nguyên thời điểm định Semaphore • Là cấu trúc điều khiển đa luồng dựa việc block luồng theo điều kiện định • Semaphore xem chìa khố để truy cập tài ngun • Sử dụng semaphore để thực việc đồng hố tiến trình 1.3 Bài tốn readers/writers • tốn u cầu xử lý vấn đề nhiều thread sử dụng chung tài ngun (có thể đọc ghi) • Tài nguyên sử dụng hai hay nhiều reader khác sử dụng writer • Giải tốn: • Bài tốn giải theo nguyên tắc đến trước quyền sử dụng tài nguyên trước • Đối với Reader, reader sử dụng tài nguyên mà sau Reader khác chờ cho phép Reader truy cập tài nguyên Chương : Thiết kế xây dựng chương trình • 2.1 Phân tích u cầu • Xây dựng chương trình thực giải tốn readers/writer • 2.2 Phân tích chức • Writer: Các writer sửa đổi tài ngun truy cập • Reader: Các reader đọc liệu truy cập Sơ đồ hoạt động demo Phần II: Lập Trình mạng – Xây dựng trò chơi cờ vua mạng LAN Chương I: sở lý thuyết • sở lý thuyết • 1.1 Giao thức TCP • 1.2 Mơ hình client - server • 1.3 Socket 1.1 Giao thức TCP • Giao thức TCP (Transmission Control Protocol - "Giao thức điều khiển truyền vận“) • TCP giao thức kết nối, việc truyền liệu an tồn máy trạm hệ thống mạng • chức nhằm kiểm tra tính xác liệu đến bao gồm việc gửi lại liệu lỗi xảy 1.2 Mơ hình client - server 1.3 Socket • Socket giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface) Socket cho phép thiết lập kênh giao tiếp mà hai đầu kênh đánh dấu hai cổng (port) Thông qua cổng q trình nhận gởi liệu với trình khác Chương : Thiết kế xây dựng chương trình • u cầu tốn: • u cầu tốn đặt xây dựng mơ hình client – server giao tiếp với thông qua Socket API để xử lý trò chơi cờ vua • Server khởi đơng lắng nghe kết nối từ client Khi kết nối từ client, server khởi tạo kênh giao tiếp lưu trữ kênh giao tiếp lại • Khi từ client trở lên, server khởi tạo game đấu client Server tiếp tục lắng nghe kết nối từ client game đấu diễn • Mỗi game đấu luồng xử lý riêng nhận thông tin hai client lúc game đấu diễn • Các client thực nước trò chuyện qua lại thông qua kênh kết nối qua chức chat • Kết thúc game đấu, server trách nhiệm thơng báo kết người chơi Client yêu cầu kết nối để chơi tiếp game khác THANK YOU!! ... Tìm hiểu đồng hố xử lý đồng thời giải toán Readers/ Writers Chương : Cơ sở lý thuyết • 1.1 Thread Process • 1.2 đồng hố xử lý đồng thời • 1.3 Bài tốn Readers/ Writers 1.1 Process Thread • Process... 1.3 Bài tốn readers/ writers • tốn u cầu xử lý vấn đề nhiều thread sử dụng chung tài nguyên (có thể đọc ghi) • Tài nguyên sử dụng hai hay nhiều reader khác sử dụng writer • Giải tốn: • Bài toán. .. tốn readers/ writer • 2.2 Phân tích chức • Writer: Các writer sửa đổi tài nguyên truy cập • Reader: Các reader đọc liệu truy cập Sơ đồ hoạt động demo Phần II: Lập Trình mạng – Xây dựng trò chơi cờ
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDES BÀI TOÁN READERS WRITER GAME CỜ VUA, SLIDES BÀI TOÁN READERS WRITER GAME CỜ VUA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay