Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố hà nội tt

27 18 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 17:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG THANH LIÊM QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 9.38.01.02 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái Phản biện 1: GS.TS Phan Trung Phản biện 2: PGS.TS Đinh Xuân Thảo Phản biện 3: GS.TS Thái Vĩnh Thắng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội vào hồi… giờ… phút, ngày……tháng……năm……… …… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội NHỮNG CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Dương Thanh Liêm (2015), “Sửa đổi, bổ sung Điều 192 Bộ luật Hình hành Tội trồng thuốc phiện loại khác có chứa chất ma túy”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1(321), năm 2015, tr.42-45 Dương Thanh Liêm (2017), “Tác động q trình thị hóa vấn đề an ninh, trật tự địa bàn thành phố Nội nay”, Tạp chí Cảnh sát, số 85 (232) 11/2017, tr.56-59 Dương Thanh Liêm (2018), “Công tác quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội: vấn đề đặt giải pháp”, Tạp chí Quản nhà nước, số 271, tháng 8/2018, tr.87-90 Dương Thanh Liêm (2018), “Quy định di dân tự công tác quản nhà nước an ninh, trật tự địa bàn thủ Nội”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Số 4, tháng 8/2018, tr.61-66 Dương Thanh Liêm (2018), “Tác động di dân tự đến quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội”, Tạp chí Giáo dục xã hội, số Đặc biệt kỳ - tháng 9/2018, tr.279-283 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ vai trò thị thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển hay suy thối thị tác động tích cực hay tiêu cực tới vùng, chí nước nhiều lĩnh vực đời sống xã hội kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Hơn nữa, đơn vị hành thị (thành phố, thị xã, thị trấn) có đặc điểm khác với đơn vị hành khơng phải thị - nông thôn (tỉnh, huyện, xã) dẫn tới đặc điểm, yêu cầu, nội dung, phương thức quản nhà nước khác Quản nhà nước an ninh, trật tự thị có ý nghĩa quan trọng, tạo lập tảng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền người, quyền công dân Đảng Nhà nước ta coi trọng thị địa bàn động, đầu phát huy nội lực, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế với địa phương nước để phát triển Nội đô thị đặc biệt Việt Nam, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa nước địa bàn trọng điểm, quan trọng an ninh, trật tự Năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Thủ đơ, Chính phủ định “Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” Đây sở pháp quan trọng để xây dựng đô thị Nội ngày văn minh, đại, vấn đề bảo vệ an ninh, trật tự giữ vai trò quan trọng Trên cương vị Thủ đô Việt Nam, Nội chủ động thiết lập, mở rộng quan hệ gắn kết với gần 100 thủ đô, thành phố lớn khắp giới Những nỗ lực giúp xây dựng hình ảnh Nội, Việt Nam ổn định, an tồn, hòa nhập vào đời sống quốc tế khẳng định đường lối đối ngoại Việt Nam thành viên tích cực cộng đồng quốc gia giới Tuy nhiên, với mức độ thị hóa nhanh, với phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến đô thị Nội gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp… Tuy vậy, vấn đề quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội chưa nghiên cứu toàn diện, thấu đáo nên chưa có biện pháp quản nhà nước hữu hiệu lĩnh vực an ninh, trật tự đô thị Trước tình hình trên, việc nghiên cứu đề tài “Quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Nội” đáp ứng yêu cầu đặt luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở khoa học thực tiễn, luận án nhằm đạt mục đích sau: Luận án làm sáng tỏ vấn đề luận quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; đánh giá thực trạng, ưu điểm, hạn chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội nay, sở đó, đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự thị nói chung, thành phố Nội nói riêng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài vấn đề luận án cần giải quyết; đưa khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị, xác định yếu tố bảo đảm quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; đánh giá thực trạng quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Chỉ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội; đề xuất quan điểm, giải pháp có tính khả thi, xác thực nhằm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội, góp phần nâng cao hiệu quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị nước ta 3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Từ năm 2008 đến Về phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu phạm vi cấp thành phố Nội Về nội dung: Quản nhà nước an ninh, trật tự thịnội dung nghiên cứu rộng, bao trùm lên tất phương diện đời sống xã hội, phạm vi nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành chính, luận án tập trung nghiên cứu chủ yếu làm rõ quy định pháp luật tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội; đánh giá khái quát thực trạng quản nhà nước ANTT phạm vi địa bàn đô thị Nội, không sâu nghiên cứu lĩnh vực cụ thể quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Về chủ thể: Đây đề tài nghiên cứu rộng, phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể có trách nhiệm QLNN ANTT Trong khn khổ đề tài này, chủ thể quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội đề cập chủ yếu Ủy ban nhân dân thành phố Nội lực lượng Công an nhân dân theo thẩm quyền, nhiệm vụ pháp luật quy định - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề luận, pháp luật, thực tiễn quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận Luận án thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Học thuyết Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Nhà nước lĩnh vực quản nhà nước an ninh, trật tự 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp: Phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, lịch sử cụ thể, nghiên cứu tài liệu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng nhằm làm rõ nội dung luận án; đảm bảo tính khoa học vấn đề luận án Ý nghĩa khoa học luận án - Về mặt luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ phương diện luận, làm sở cho việc tiếp tục hoàn thiện quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị - Về mặt thực tiễn: Những kết nghiên cứu luận án làm tài liệu tham khảo cho quan quản nhà nước an ninh, trật tự địa bàn đô thị Nội hoạt động thực tiễn, đồng thời luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy học tập sở đào tạo chuyên gia pháp luật nước ta Đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, từ kết nghiên cứu, luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề luận quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Thứ hai, luận án đánh giá cách khách quan, có hệ thống thực trạng quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Thứ ba, luận án đề xuất quan điểm, giải pháp có tính khả thi, khoa học nhằm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội thời gian tới Kết cấ u luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề luận án cần giải Chương 2: Cơ sở luận quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Chương 3: Thực trạng quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Nội Chương 4: Quan điểm giải pháp tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự thị Nội Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN GIẢI QUYẾT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu luận quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Những vấn đề luận quản nhà nước (QLNN) an ninh, trật tự (ANTT) nói chung, QLNN ANTT thị nói riêng nhà khoa học quan tâm nghiên cứu như: Sách chuyên khảo “Bước đầu tìm hiểu quản nhà nước an ninh trật tự”, tác giả Nguyễn Duy Hùng Hồ Trọng Ngũ, Nxb Công an nhân dân (CAND), Nội, 1998; sách tham khảo “Một số vấn đề quản nhà nước an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Nxb, CAND, Nội 1998; sách chuyên khảo: “Nâng cao hiệu quản nhà nước an ninh quốc gia”, GS.TS Trần Đại Quang chủ biên, Nxb, CAND, năm 2008; sách chuyên khảo “Khoa học Công an Việt Nam” GS.TS Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát làm Tổng chủ biên, Nxb CAND, năm 2015 Các cơng trình nghiên cứu tiếp cận để luận giải nội hàm khái niệm liên quan đến QLNN ANTT Theo đó, cho ta nhận thấy tính phức tạp, đa dạng nhận thức luận vấn đề liên quan đến QLNN ANTT thị, nhiều cách tiếp cận luận giải khác Về vấn đề thị qua lăng kính ngành khoa học, mơi trường thang độ phân tích khác nhau; cơng trình nghiên cứu đề cập góc nhìn phương pháp luận đa ngành vấn đề liên quan đến phát triển đô thị 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu thực trạng quản nước an ninh, trật tự đô thị Nội Đề tài “Nâng cao hiệu quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị điều kiện Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới”, nhánh chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ “Việt Nam gia nhập WTO công tác công an phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế”, tác giả Trần Minh Tơn, năm 2007; Nguyễn Ngọc Anh (2016), “Tiếp tục hoàn thiện pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị Đại hội XII Đảng”; Phạm Quang Nghị (2015), “Thành ủy Nội lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng lực lượng Công an thủ đô đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới”, Tạp chí Cơng an nhân dân, kỳ 2, tháng 8/2015; Đề tài luận án tiến sĩ “Di dân tự nông thôn - đô thị với trật tự xã hội Nội” tác giả Đinh Quang Hà, năm 2011; Việt (2015), “Đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn thủ đơ”, http://hanoi.gov.vn 1.1.3 Những cơng trình nghiên cứu giải pháp tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Đề tài cấp Bộ “Một số giải pháp để thiết lập trật tự, kỷ cương quản nhà nước đô thị trực thuộc Trung ương” tác giả Phạm Kim Giao, Học viện Hành chính, 2005; Sách chuyên khảo “Những giải pháp nâng cao hiệu đảm bảo an ninh, trật tự thành phố lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở”, năm 2006; Đề tài cấp Bộ “Quản nhà nước trật tự an toàn xã hội địa bàn công cộng đô thị - Thực tiễn tình hình kiến nghị đề xuất”, tác giả Vương Đức Phong, năm 2012; Đề tài cấp sở “Nâng cao hiệu quản lưu trú sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ theo chức lực lượng Cảnh sát quản hành trật tự xã hội Cơng an thành phố Nội” tác giả Đinh Văn Tú, năm 2013 1.2 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu Một là, cơng trình nghiên cứu làm sáng tỏ quan điểm Đảng Nhà nước ta cơng tác QLNN ANTT nói chung, QLNN ANTT thị nói riêng Hai là, đến cơng trình nghiên cứu QLNN ANTT thị khơng nhiều Một số cơng trình nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động QLNN ANTT thị nói chung, chưa đánh giá thực trạng QLNN ANTT thành phố Nội - đô thị đặc biệt Việt Nam Ba là, nhóm giải pháp phần nhiều khơng cập nhật tính thời nay; giải pháp mang tính chất đơn lẻ lĩnh vực cụ thể QLNN ANTT đô thị Nội 1.3 Những vấn đề luận án cần giải Thứ nhất, cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề luận QLNN ANTT đô thị Thứ hai, nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN ANTT đô thị Nội, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế, đồng thời phân tích cách cụ thể, toàn diện yếu tố bảo đảm tăng cường QLNN ANTT đô thị Thứ ba, quy định pháp luật QLNN ANTT đô thị cần định sở Hiến định phù hợp với thực tiễn Thứ tư, nghiên cứu xác định quan điểm, giải pháp tổng thể mang tính chiến lược để tăng cường QLNN ANTT đô thị Nội 10 hợp quản theo ngành theo lãnh thổ 2.2.3 Vai trò quản nhà nước ANTT đô thị Thứ nhất, QLNN ANTT đô thị phương thức tổ chức thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đấu tranh chống phản cách mạng, chống lực thù địch, loại tội phạm, VPPL thể chế hóa thành quy định pháp luật Nhà nước Hai là, QLNN ANTT đô thị góp phần hỗ trợ đắc lực cho cơng tác quản xã hội, phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Ba là, QLNN ANTT thị có vai trò tổ chức, xây dựng đời sống xã hội dân cư đô thị 2.2.4 Phương pháp quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Các phương pháp sử dụng để quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị bao gồm: Một là, giáo dục, thuyết phục; Hai là, phương pháp hành chính, cưỡng chế ; Ba là, phương pháp kinh tế 2.3 Nội dung quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị 2.3.1 Xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật QLNN ANTT đô thị khâu quan trọng, trình quản lý, ghi nhận nhu cầu điều chỉnh pháp luật quan hệ trình quản nhà nước có liên quan đến ANTT thị Pháp luật quản nhà nước ANTT đô thị quy định nhiều văn pháp luật khác như: Hiến pháp, Luật tổ chức máy nhà nước, Luật chuyên ngành văn luật 2.3.2 Tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Khi văn pháp luật QLNN ANTT thị có hiệu lực, u cầu đặt việc tổ chức thực văn phải đạt mục đích ban hành văn Đây sở để đánh giá việc 11 thực pháp luật, khơng đạt mục đích đặt quy phạm pháp luật khơng có giá trị thực tế Xây dựng pháp luật thực pháp luật đòi hỏi khách quan việc quản nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 2.3.3 Phổ biến, giáo dục pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Đây khâu quan trọng, cầu nối hoạt động xây dựng thực thi pháp luật Hiệu hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kết đạt trình phổ biến, giáo dục pháp luật tác động vào đối tượng nhằm đạt mục đích đặt Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức hành động chấp hành pháp luật cán nhân dân 2.3.4 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Thanh tra QLNN ANTT đô thị chức thực quan chuyên trách nhằm bảo đảm thực pháp luật, giữ vững kỷ cương trật tự quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai lầm, xử vi phạm hoạt động chấp hành quy định pháp luật nhà nước ANTT đô thị Xử VPPL QLNN ANTT đô thị hiểu hoạt động chủ thể có thẩm quyền, vào quy định pháp luật hành, định áp dụng biện pháp xử hành chính, xử kỷ luật hay xử hình tổ chức, cá nhân VPPL lĩnh vực QLNN ANTT đô thị 2.4 Các bảo đảm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị 2.4.1 Yếu tố trị QLNN ANTT thị cần phải trọng tới yếu tố trị trị có ảnh hưởng quan trọng đến định hướng quản lý, 12 hiệu hoạt động QLNN Do tính chất đặc biệt, đặc thù mơi QLNN ANTT đô thị nên chịu điều chỉnh trực tiếp văn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Đảng cấp 2.4.2 Yếu tố pháp luật Thể chế quản - pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sở pháp cho quan hành nhà nước thực quản lý, bảo đảm thống QLNN phạm vi quốc gia, địa phương Hệ thống pháp luật hoàn thiện điều kiện quan trọng để chủ thể khánh thể quan hệ pháp luật ANTT đô thị thi hành 2.4.3 Năng lực thực pháp luật máy quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Năng lực QLNN ANTT đô thị ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, thể khả nhận thức chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước việc đưa sách phù hợp với thực tiễn địa phương 2.4.4 Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự thị Chính sách đãi ngộ phù hợp tác động đến đời sống vật chất, tinh thần chủ thể thực pháp luật, giúp cho cán yên tâm công tác, phát huy hết khả 2.4.5 Sự tham gia nhân dân vào hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, chủ trương, sách hoạt động QLNN ANTT thị đảm bảo lợi ích nhân dân Kết luận chương Từ quan điểm, định hướng Đảng quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc; quy định Hiến pháp, năm 2013, luận án 13 làm rõ an ninh, trật tự chất an ninh quốc gia, trật tự an tồn xã hội Dưới góc độ khoa học luật, khái quát lại nội dung quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị bao gồm: Xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; phổ biến, giáo dục pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Các bảo đảm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự thị bao gồm yếu tố trị; pháp luật; lực thực pháp luật máy quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; sở vật chất phục vụ cho hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; tham gia nhân dân vào hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nếu không quan tâm đến yếu tố bảo đảm nêu ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Tình hình đặc điểm có liên quan đến quản nhà nước an ninh, trật tự địa bàn thành phố Nội Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội đô thị Nội tác động đến QLNN ANTT đô thị Nội mặt tích cực tiêu cực Q trình thị hóa nhanh với phát triển kinh tế - xã hội mang lại tác động tích cực Tuy nhiên, mặt trái q trình thị hóa gây tác động tiêu cực làm ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển bền vững Nội, có tác động tiêu cực đến ANTT đô thị Nội 14 3.2 Thực trạng pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 3.2.1 Kết xây dựng pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Trên sở quan điểm, tưởng đạo Đảng, Nhà nước ANTT, hệ thống văn pháp luật ANTT ngày hoàn thiện, tạo hành lang pháp vững chắc, đồng để triển khai thực nhiệm vụ QLNN ANTT Trên lĩnh vực hoạt động cụ thể QLNN ANTT, Nhà nước quyền thị Nội xây dựng ban hành nhiều văn pháp luật để điều chỉnh góp phần tạo điều kiện tối đa để công dân thực quyền nghĩa vụ theo pháp luật 3.2.2 Một số hạn chế xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Các quy định pháp luật QLNN ANTT nói chung, pháp luật QLNN ANTT thị Nội chưa thống nhất, đồng bộ; hiệu lực, hiệu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Một số lĩnh vực xúc đời sống xã hội, liên quan đến quyền người, quyền công dân chưa có pháp luật điều chỉnh chưa điều chỉnh luật theo quy định Hiến pháp, năm 2013 Việc nội luật hóa số điều ước quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm mà Nhà nước ta thành viên chậm Việc ban hành văn quy phạm pháp luật liên tịch hướng dẫn thực gặp nhiều khó khăn chưa có thống quan có thẩm quyền ban hành 3.3 Thực trạng tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 3.3.1 Kết tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Tổ chức thực pháp luật QLNN ANTT đô thị Nội phục vụ tích cực việc quản xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, 15 bảo vệ quyền lợi ích đáng quan, tổ chức, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Cơng tác QLNN ANTT thị Nội có tác dụng phục vụ cho yêu cầu trị, kinh tế, xã hội thị Nội Q trình thực lĩnh vực công tác QLNN ANTT đô thị thường xuyên vào quy định pháp luật, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 3.3.2 Hạn chế tổ chức thực pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Đô thị Nội tồn phận không nhỏ cán bộ, công chức tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật Điều cho thấy ý thức pháp luật chưa nghiêm túc, ảnh hưởng xấu tới ANTT thị Cơng tác nắm, dự báo tình hình, giải số vụ việc ANTT hiệu chưa cao, biểu lúng túng thiếu quy định pháp luật phù hợp, khả áp dụng pháp luật chưa linh hoạt số lĩnh vực QLNN ANTT; hoạt động vi phạm pháp luật TTATXH diễn biến phức tạp số nơi chưa xử kịp thời 3.4 Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 3.4.1 Kết phổ biến, giáo dục pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ANTT góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia bảo vệ ANTT cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an tồn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 3.4.2 Hạn chế công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ANTT 16 thị có nhiều hạn chế nội dung phương pháp dẫn đến nhận thức hiểu biết pháp luật nhân dân chưa cao Sự phối hợp ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ 3.5 Thực trạng tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 3.5.1 Kết tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành nhiều văn đạo công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; triển khai thực có hiệu quy định pháp luật, nâng cao hiệu công tác quản nhà nước, góp phần ổn định ANTT, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 3.5.2 Hạn chế tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Hoạt động tra, kiểm tra thực pháp luật QLNN ANTT thị nặng tra vụ việc mà chưa trọng mức đến việc phát kiến nghị vấn đề nhằm hồn thiện chế sách, pháp luật quản lý, kiến nghị xử nhằm nâng cao trách nhiệm quan quản người đứng đầu quan quản Công tác tiếp nhận đơn thư giải khiếu nại, tố cáo tiến hành chậm, chất lượng chưa cao Tình hình vi phạm pháp luật QLNN ANTT đô thị diễn ngày phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi lĩnh vực đời sống xã hội 17 3.6 Nguyên nhân hạn chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Thứ nhất, hệ thống pháp luật ANTT nước ta chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, chậm vào sống, biến động tác động đến QLNN ANTT thị Thứ hai, lực, trình độ nghiệp vụ quản đội ngũ cán bộ, cơng chức q trình thực QLNN ANTT thị Nội nhiều hạn chế, nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu QLNN ANTT thị tình hình Thứ ba, trách nhiệm QLNN ANTT đô thị bộ, ngành, quyền thị Nội người đứng đầu quan hành nhà nước chưa nâng cao Quan hệ phối hợp quan, ban ngành, lực lượng thành phố Nội chưa tiến hành thường xuyên Thứ tư, nhận thức chung xã hội công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ANTT chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng cơng tác Thứ năm, vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền thành phố Nội công tác tra, kiểm tra thực pháp luật QLNN ANTT chưa thực quan tâm thường xuyên Thứ sáu, nguyên nhân tình hình vi phạm pháp luật QLNN ANTT đô thị chủ yếu ý thức tuân thủ, hiểu biết pháp luật phận cán bộ, người dân hạn chế Kết luận chương Quản nhà nước ANTT đô thị Nội thời gian qua đạt thành tựu góp phần giữ vững chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng, đẩy mạng phát triển kinh tế, tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi Tuy nhiên, công tác QLNN ANTT thị Nội khơng yếu như: Pháp luật ANTT đô thị chưa đồng bộ, chậm vào sống, biến động, nhiều Luật ban hành 18 chậm có thơng hướng dẫn thực áp dụng điều luật; tồn phận không nhỏ cán bộ, công chức tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật; cơng tác nắm, dự báo tình hình, giải số vụ việc ANTT hiệu chưa cao, biểu lúng túng thiếu quy định pháp luật phù hợp, khả áp dụng pháp luật chưa linh hoạt số lĩnh vực QLNN ANTT đô thị Nguyên nhân do: Hệ thống pháp luật ANTT nước ta chưa đồng bộ, thiếu thống nhất; lực, trình độ nghiệp vụ quản đội ngũ cán bộ, cơng chức q trình thực QLNN ANTT thị Nội nhiều hạn chế; trách nhiệm QLNN ANTT đô thị bộ, ngành, quyền thị Nội người đứng đầu quan hành nhà nước chưa nâng cao; vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền thành phố Nội công tác tra, kiểm tra thực pháp luật QLNN ANTT chưa thực quan tâm thường xuyên Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ NỘI 4.1 Quan điểm tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 4.1.1 Đảm bảo lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối mặt Đảng nhiệm vụ quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nhiệm vụ QLNN ANTT nhằm bảo vệ thành cách mạng dân tộc lãnh đạo Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, sách Đảng, bảo vệ chủ quyền, thống tồn vẹn lãnh thổ, bảo vệ văn hố dân tộc, bảo đảm an toàn cho hoạt động bình thường hệ thống trị, giữ gìn trật tự, kỷ cương luật 19 pháp xã hội chủ nghĩa Các tổ chức hệ thống trị nước ta công cụ Đảng Đảng tổ chức hạt nhân lãnh đạo nhằm thực mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta 4.1.2 Quán triệt quan điểm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tăng cường QLNN ANTT nội dung cải cách hành chính, cải cách máy nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; yêu cầu quản xã hội theo pháp luật, tôn trọng pháp luật, tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền công dân yêu cầu quan trọng thiết yếu 4.1.3 Quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị phải hướng đến phục vụ đáp ứng nhu cầu người dân, phát huy vai trò làm chủ nhân dân Trong chế độ ta, quyền lực thuộc nhân dân, vậy, nhân dân chủ thể QLNN xã hội Nhiệm vụ bảo vệ ANTT nghiệp Đảng, Nhà nước, hệ thống trị tồn dân, liên quan tới lợi ích trực tiếp thành viên xã hội Trong quản nhà nước ANTT đô thị Nội, tầng lớp nhân dân ngày tham gia đông đảo vào hoạt động bảo vệ ANTT thông qua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 4.1.4 Bảo vệ vững chủ quyền, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ, phục vụ có hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sách đối ngoại rộng mở Đảng Nhà nước Các thị trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hố, khoa học, cơng nghệ giữ vị trí vai trò chủ đạo định ổn định an ninh trị, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia QLNN ANTT đô thị giữ vai trò quan trọng định tồn vong chế độ XHCN nước ta Mục đích QLNN ANTT đảm bảo ổn định trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền, ANQG, giữ gìn TTATXH 20 4.2 Các giải pháp tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Đề tài luận án đề xuất số giải pháp chủ yếu sau: 4.2.1 Tăng cường ban hành văn quy phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Để khắc phục hạn chế, bất cập, việc nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật QLNN ANTT nói chung, QLNN ANTT thị Nội nói riêng cần thực tốt nội dung sau: Thứ nhất, cần thống quan điểm, tưởng, đạo Đảng bổ sung hoàn thiện pháp luật QLNN ANTT Thứ hai, phát huy tổng hợp trí tuệ xã hội xây dựng hồn thiện pháp luật QLNN ANTT thị Thứ ba, cần tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật tổ chức thực thi pháp luật ANTT nước giới phù hợp với thực tiễn trị, văn hóa, kinh tế - xã hội Việt Nam Thứ tư, nâng cao hiệu cơng tác giáo dục trị tưởng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật ANTT 4.2.2 Đổi chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Trong điều kiện mới, đổi chế QLNN ANTT đô thị cần tiến hành theo hướng sau: Thứ nhất, phân cấp hợp hoạt động QLNN ANTT đô thị Trung ương quyền thị Thứ hai, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ UBND, quan công an, ngành, cấp QLNN ANTT đô thị Thứ ba, xây dựng quan QLNN ANTT đô thị Nội thật sạch, vững mạng để thực tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT Thứ tư, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác QLNN ANTT đô thị 21 4.2.3 Đẩy mạnh biện pháp vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Để thực yêu cầu trên, công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tồn dân QLNN ANTT thị, thực Chiến lược bảo vệ Tổ quốc cần thực đổi theo nội dung sau: Một là, phải đổi nhận thức tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân QLNN ANTT đô thị Hai là, đổi nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đồn kết tồn dân QLNN ANTT thị 4.2.4 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội Để công tác tra, kiểm tra thực pháp luật QLNN ANTT đô thị đạt hiệu cần tiếp tục thực Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ quy định việc thực kết luận tra, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 UBND Thành phố khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết thực kết luận, kiến nghị xử sau tra, kiểm tra địa bàn Thành phố Trong giải khiếu nại, tố cáo phải chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát vấn đề dẫn đến để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp, gây ANTT 4.2.5 Tăng cường biện pháp hành quản nhà nước an ninh, trật tự thị Nội Thực tế đòi hỏi Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống 22 pháp luật tăng cường biện pháp hành để quản xã hội nói chung, quản ANTT thị nói riêng đáp ứng u cầu đặt Trước hết, quan có thẩm quyền QLNN ANTT đô thị Nội phải nhanh chóng hồn thiện thể chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ ANTT QLNN ANTT đô thị 4.2.6 Tăng cường sở vật chất bảo đảm cho quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội UBND thành phố Nội năm cần dành phần ngân sách đáng kể Thành phố để đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT, đặc biệt hỗ trợ cho hoạt động nghiêp vụ quan công an Thực tốt Nghị định 127/2006/NĐ-CP việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ ANTT Kết luận chương Để tăng cường quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội cần phải áp dụng cách đồng giải pháp sau đây: Tăng cường xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật điều chỉnh quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội, tạo hành lang pháp đầy đủ làm sở cho hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự thị Nội; tăng cường biện pháp hành quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội; tăng cường đổi chế quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội; đẩy mạnh biện pháp vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị, thực Chiến lược bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập quốc tế; tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị; tăng cường sở vật chất bảo đảm cho quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội 23 KẾT LUẬN Quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị nhiệm vụ khó khăn phức tạp, điều kiện để ổn định trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo dân chủ công xã hội đất nước đô thị Nội dung chủ yếu quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị là: Ban hành tổ chức thi hành pháp luật quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Tổ chức hoạt động quản máy nhà nước huy động tổ chức xã hội tham gia bảo vệ an ninh, trật tự đô thị Kiểm tra, giám sát xử vấn đề có liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự đô thị Trong năm qua, lãnh đạo Đảng, quản thống Nhà nước phát huy quyền làm chủ nhân dân, chủ thể QLNN ANTT đô thị Nội thực quản nhiều lĩnh vực với biện pháp phù hợp đạt nhiều kết quan trọng, góp phần ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, chủ động, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm khác khác an ninh, trật tự; đóng góp quan trọng tạo mơi trường trị - xã hội ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Chính quyền thị bước hồn thiện thể chế an ninh, trật tự đô thị, công an đô thị với vai trò chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự làm tốt cơng tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền thị tăng cường đạo, điều hành hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an tồn xã hội, triển khai nhiều biện pháp cơng tác quan trọng nhằm đấu tranh, triệt phá nhiều tổ chức phản động, quan tình báo, gián điệp nước ngồi, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm, băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, đảm bảo kỷ cương luật pháp Tuy nhiên, công tác quản nhà nước an ninh, trật tự thị 24 Nội lộ nhiều hạn chế, yếu kém, trình độ quản thị với q trình thị hóa nguyên nhân làm hạn chế hiệu quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Trước tác động mặt trái kinh tế thị trường, q trình thị hóa, trước đòi hỏi cơng đổi mới, hoạt động quản nhà nước an ninh, trật tự đô thị Nội cần tiếp tục đổi mới, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt Cần phải hoàn thiện thể chế quản lý, khắc phục thiếu xót quy định pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phát huy trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu công tác QLNN ANTT thị; đẩy mạnh cải cách hành xây xựng lực lượng Công an đô thị sạch, vững mạnh, quy, tinh nhuệ, bước đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Công an thành phố Nội cần đổi mới, nâng cao mặt cơng tác nghiệp vụ, nâng cao vai trò tham mưu cho Thành ủy, quyền thị Nội bảo vệ ANTT, chủ động phối hợp với quan, ban, ngành, đoàn thể đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại lực thù địch, phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH Luận án khải sát, đánh giá thực trạng công tác QLNN ANTT đô thị Nội thời kỳ hội nhập quốc tế q trình thị hóa nhanh Đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế QLNN ANTT đô thị Nội Chỉ rõ yếu tố tác động, ảnh hưởng đến QLNN ANTT đô thị, quan điểm QLNN ANTT thị tình hình Từ đưa giải pháp tăng cường QLNN ANTT đô thị Nội ... lý luận quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị; thực trạng quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị Hà Nội; quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị Hà Nội 9... điểm, nội dung, phương pháp quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị, xác định yếu tố bảo đảm quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị. .. chức thực pháp luật quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị Hà Nội 3.3.1 Kết tổ chức thực pháp luật quản lý nhà nước an ninh, trật tự đô thị Hà Nội Tổ chức thực pháp luật QLNN ANTT đô thị Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố hà nội tt , Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố hà nội tt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay