Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam tt

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 17:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG ĐẠT NAM CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA CÁC TỊA ÁN QN SỰ VIỆT NAM Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 38 01 04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Cao Thị Oanh Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Nhã Phản biện 2: PGS.TS Phạm Văn Lợi Phản biện 3: TS Nguyễn Văn Điệp Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Họp HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI vào hồi .giờ ngày tháng .năm 2019 Có thể tìm đọc luận án thư viện HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THƯ VIỆN QUỐC GIA DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Hoàng Đạt Nam (2018), “Tội xâm phạm an tồn giao thơng đường số nước kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam”, Tạp chí nhân lực khoa học xã hội (1), Tr 20-26 Hoàng Đạt Nam (2018), “Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường luật hình năm 2015 luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2017 số kiến nghị”, Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội (2), Tr 34-43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam, tình hình vi phạm an tồn giao thơng đường diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn tính mạng, sức khỏe, cải vật chất, gây tâm lý lo lắng cho người dân, gây ổn định trật tự, an toàn xã hội mối quan tâm quan nhà nước có thẩm quyền, tầng lớp nhân dân Theo số liệu báo cáo Cục cảnh sát giao thơng, năm 2017, tồn quốc xảy 19.798 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người Các hành vi xâm phạm an tồn giao thơng đường bị xử l hình có giảm, song chiếm t lệ cao tổng số tội phạm; số vụ án, số bị cáo bị x t xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đườngxu hướng giảm, tính chất nguy hiểm lại gia tăng Bộ luật hình (BLHS) năm 1999 tiếp LHS năm 2015, LHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có nh ng sửa đổi, bổ sung tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tuy nhiên, BLHS hành nhiều bất cập mặt kỹ thuật lập pháp liên quan đến thống gi a phần chung phần tội phạm; dấu hiệu định tội, định khung nhiều tội danh; tội ghép; cách thiết kế khung hình phạt khoảng cách khung hình phạt số tội danh, nh ng bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến việc hướng dẫn thi hành áp dụng quy định BLHS thực tế Đồng thời, văn giải thích hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ thống dẫn đến trình áp dụng quy định pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ, quan tiến hành tố tụng thường gặp nh ng vướng mắc, lúng túng Thời gian qua, vụ án liên quan đến Quân đội có xu hướng gia tăng, tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nhóm tội chiếm tỉ lệ cao, gây thiệt hại khơng nhỏ cho Qn đội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín Quân đội Các Tòa án quân (TAQS) quan x t xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) tổ chức Quân đội, thực chức nhiệm vụ xét xử theo quy định pháp luật Trong phạm vi chức mình, TAQS có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, k luật sức mạnh chiến đấu Quân đội; bảo vệ tài sản nhà nước, tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm quân nhân, cơng chức, cơng nhân quốc phòng cơng dân khác Bằng hoạt động mình, TAQS góp phần giáo dục qn nhân, cơng chức, cơng nhân quốc phòng trung thành với tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, điều lệnh quân đội, tôn trọng nh ng quy tắc đời sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác Thông qua hoạt động xét xử tội phạm nói chung xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng TAQS Việt Nam cho thấy quy định BLHS nhóm tội có nhiều điều chưa phù hợp với phát triển xã hội, có hành vi nguy hiểm cho xã hội phát sinh thực tế chưa quy định BLHS, dẫn đến khơng có sở pháp l để giải Hay trình giải vụ án cụ thể có hạn chế định việc xác định tội danh, việc áp dụng tình tiết định khung tăng nặng hình phạt; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự; định hình phạt; đường lối xử l … Nh ng vấn đề nêu ảnh hưởng định đến kết áp dụng quy định pháp luật BLHS tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS Do đó, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường theo pháp luật hình từ thực tiễn xét xử Tòa án qn Việt Nam” có nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận tội xâm phạm an tồn giao thơng đường luật hình Việt Nam, đánh giá thực trạng xét xử, tìm nh ng bất cập, vướng mắc sai lầm thực tiễn áp dụng quy định BLHS thông qua hoạt động xét xử TAQS Việt Nam Từ đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm áp dụng tội xâm phạm an toàn giao thông đường 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm sáng tỏ khái niệm, đặc trưng pháp l tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ; đặc điểm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thuộc thẩm quyền xét xử TAQS; trình phát triển pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến quy định tội phạm Phân tích quy định BLHS văn hướng dẫn quan có thẩm quyền nhằm làm sáng tỏ dấu hiệu pháptội cụ thể xâm phạm an tồn giao thơng đường Tổng quan kết xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tòa án quân Việt Nam; Đánh giá nh ng bất cập, hạn chế thực tiễn áp dụng quy định BLHS hành tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nguyên nhân chúng Đánh giá thực tiễn định tội danh định hình phạt tội xâm phạm an tồn giao thơng đường từ thực tiễn xét xử TAQS Việt Nam Trên sở đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hành tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu Nh ng quy định pháp luật hình Việt Nam số nước giới tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ; Các quan điểm khoa học thực tiễn áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường từ thực tiễn xét xử TAQS Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu, tiếp cận góc độ Luật hình sự; Tội danh nghiên cứu tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bao gồm tội danh cụ thể quy định từ Điều 260 đến Điều 266, chương XXI LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Điều 202 đến Điều 207, chương XIX LHS năm 1999) Luận án sử dụng số liệu nghiên cứu vòng 10 năm, từ 2008 đến năm 2017 tập trung nghiên cứu cấp xét xử hình sơ thẩm, phúc thẩm Tòa án quân Việt Nam Phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án sử dụng phép vật biện chứng phép vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin; tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách Đảng cộng sản Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tội phạm, hình phạt làm phương pháp luận nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Với hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành mang tính hệ thống lịch sử, luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội khác nhau, cụ thể như: Phương pháp phân tích, Phương pháp hệ thống, Phương pháp tổng hợp thống kê, Phương pháp lịch sử, Phương pháp so sánh… Đóng góp khoa học luận án 5.1 Điểm quan điểm, phương pháp tiếp cận Bằng việc sử dụng phương pháp đa ngành, liên ngành luật học, phương pháp triết học pháp luật, xã hội học pháp luật, tâm lý học pháp luật Luận án phân tích làm rõ thực trạng áp dụng quy định pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ, tìm hạn chế quy định pháp luật, sai lầm người áp dụng pháp luật nguyên nhân nó, làm sở cho việc xây dựng giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu giải vụ án TAQS thời gian tới 5.2 Điểm mang tính tổng quát luận án Luận án cơng trình nghiên cứu chun sâu tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bằng việc khái quát hóa quan điểm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ, quy định pháp luật hình nhóm tội làm sáng tỏ nh ng điểm hợp lý hạn chế q trình pháp điển hóa nh ng quy định q trình áp dụng quy định thực tiễn xét xử TAQS Việt Nam Luận án làm rõ số hạn chế, vướng mắc sai lầm áp dụng quy định BLHS Bộ luật dân (BLDS) tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói chung thực tiễn định tội danh, định hình phạt tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng, ảnh hưởng nguyên nhân nh ng hạn chế vướng mắc Từ đó, đưa giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định BLHS Việt Nam tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nâng cao hiệu hoạt động xét xử nhóm tội Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 6.1 Về mặt khoa học Luận án góp phần bổ sung, hồn thiện lý luận nhóm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ; sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học luật hình tội phạm học 6.2 Về mặt thực tiễn Nội dung luận án sở cho quan lập pháp xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật hình nhóm tội xâm phạm an tồn giao thông đường bộ; quan, tổ chức, đơn vị, TAQS Việt Nam áp dụng quy định tội xâm phạm an toàn giao thông đường vào thực tiễn xét xử thời gian tới đạt hiệu cao Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục, luận án có kết cấu gồm chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương Nh ng vấn đề lý luận pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Chương Thực tiễn áp dụng quy định BLHS hành tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS Việt Nam Chương Các yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước nước ngoài, tác giả nghiên cứu khía cạnh liên quan đến vấn đề giao thơng, an tồn giao thơng điều kiện, ngun nhân sinh tai nạn giao thông số yếu tố tác động phát sinh tội phạm lĩnh vực Cụ thể ta kể đến số viết, cơng trình tác giả: Spolander, K: Có thống kê hồ sơ lái xe say rượu liên quan đến tai nạn giao thông; Bailey J P M (1993): viết lịch sử hình sự, uống rượu lái xe gây tai nạn giao thông chết người New Zealand); Junger, M., West, R., & Timman, R (2001) có bài: “Tội phạm hành vi rủi ro giao thơng”; Gururaj G có “Rượu tai nạn giao thông đường Nam Á: 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1.Tình hình nghiên cứu phát triển lý luận * Thứ nhất, nghiên cứu khái niệm đặc trưng pháp l : Nhóm nghiên cứu tội xâm phạm an tồn cơng cộng trật tự cơng cộng, nh ng dấu hiệu đặc trưng nhóm tội này, phải kể đến: Sách giáo trình Luật hình Việt Nam phần tội phạm (chương X), Học viện Khoa học xã hội GS TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nhà xuất Khoa học xã hội xuất năm 2014; Sách Các tội xâm phạm trật tự, an tồn giao thơng đường - Một số vấn đề lý luận thực tiễn xét xử Việt Nam, TS Phạm Minh Tuyên Nhà xuất Thanh niên xuất năm 2014, * Thứ hai nhóm sách sâu vào nghiên cứu, bình luận dấu hiệu, đặc trưng pháp l , cấu thành tội phạm tội danh cụ thể quy định BLHS, hoạt động phòng ngừa tai nạn giao thơng đường Việt Nam, bao gồm: “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật hình - Phần tội phạm, Tập VI - Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng” ThS Đinh Văn Quế; Chương XIX - Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng, TS Nguyễn Đức Mai sách: Bình luận khoa học Bộ luật hình Việt Nam năm 1999; Bình Luận khoa học Bộ luật hình năm 2015, PGS TS Cao Thị Oanh TS Lê Đăng Doanh , v.v 1.2.2 Tình hình nghiên cứu cụ thể tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Việc định tội danh định hình phạt các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường khơng có nhiều cơng trình nghiên cứu Các cơng trình phải kể đến luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ luật học như: Luận án tiếnLuật học “Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường Thủ đô Hà Nội”, năm 2001 tác giả Bùi Kiến Quốc; Luận văn thạc sĩ Luật học “Các tội xâm phạm an toàn giao thơng đường theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu địa bàn tỉnh Bình Phước)”, năm 2013 tác giả Trần Văn Thảo Luận văn thạc sĩ Luật học “Tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường từ thực tiễn Tòa án quân Việt Nam nay”, năm 2015 tác giả Lê Ngọc Tuấn… Ngoài có số tác giả vào nghiên cứu vấn đề cụ thể tội phạm, định tội danh, xác định lỗi, như: Giáo trình sau đại học: Lý luận chung định tội danh GS.TS Võ Khánh Vinh; Thay đổi định tội danh, số vấn đề lý luận thực tiễn, đăng Tạp chí Tòa án nhân dân, năm 2003 GS.TS Võ Khánh Vinh; Cao Việt Cường, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định Điều 202 BLHS 1999 tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thơng đường bộ, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4/2014; v.v 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu 1.3.1 Về kết nghiên cứu mà luận án kế thừa, tiếp tục phát triển Các cơng trình, viết nghiên cứu làm rõ nhiều nội dung liên quan đến tội xâm phạm an tồn giao thơng nói chung, đưa số khái niệm tội xâm phạm trật tự, an tồn giao thơng vận tải, hay khái niệm tội xâm phạm trật tự, an tồn giao thơng đường khái niệm tội xâm phạm trật tự công cộng, an tồn cơng cộng Nhưng, vấn đề nghiên cứu đề cập nhóm tội nhiều dàn trải, chưa rõ nhóm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Khi có LHS năm 2015 LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cấu thành tội phạm có nh ng thay đổi, bổ sung, đồng thời trình áp dụng quy định pháp luật thực tiễn có vướng mắc, hạn chế cần kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn xét xử yêu cầu xã hội, BLHS vừa ban hành 1.3.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án 10 Về đối tượng xét xử: TAQS có thẩm quyền xét xử: “ Vụ án hình mà bị cáo quân nhân ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ thời gian tập trung huấn luyện phối thuộc với Quân đội nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân điều động, trưng tập hợp đồng vào phục vụ Quân đội nhân dân; Vụ án hình mà bị cáo không thuộc đối tượng quy định điểm a khoản Điều liên quan đến bí mật quân gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm quân nhân ngũ, cơng chức, cơng nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín Quân đội nhân dân phạm tội doanh trại quân đội khu vực quân Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ Tòa án quân có thẩm quyền xét xử tất tội phạm xảy địa bàn thiết quân luật” Ngoài ra, vụ án vừa có bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân sự, vừa có bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân thẩm quyền xét xử thực hiện: “Trường hợp tách vụ án Tòa án qn xét xử nh ng bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân sự; Tòa án nhân dân xét xử nh ng bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân; Trường hợp khơng thể tách vụ án Tòa án quân xét xử toàn vụ án” Về thẩm quyền theo lãnh thổ: TAQS xét xử theo địa giới hành quân sự, TAQS Quân khu, Khu vực xét xử vụ việc xảy địa bàn nhiều tỉnh thành phố 2.1.2.2 Các yếu tố cấu thành tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân Ngoài yếu tố cấu thành tội phạm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói chung tội xâm phạm an tồn giao thông đường thuộc thẩm quyền xét xử TAQS có yếu tố mang đặc thù riêng, biểu rõ nét hai yếu tố khách thể chủ thể tội phạm: 11 Thứ nhất, khách thể tội phạm: Khách thể tội xâm phạm an tồn giao thơng đường an tồn hoạt động giao thơng đường an tồn tính mạng, sức khoẻ cơng dân, tài sản Nhà nước, tập thể công dân Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thuộc thẩm quyền xét xử TAQS nh ng hành vi vi phạm an tồn giao thơng đường gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản cho quân nhân ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân tự vệ phối thuộc với quân đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu nh ng người trưng tập làm nhiệm vụ quân đơn vị quân trực tiếp quản l gây thiệt hại tài sản Quân đội thuộc thẩm quyền x t xử TAQS Thứ hai, chủ thể tội phạm: Chủ thể tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thuộc thẩm quyền xét xử TAQS bao gồm hai loại chủ thể: Một là, người đạt độ tuổi định có lực trách nhiệm hình vi phạm an tồn giao thơng đường gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản cho quân nhân ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ thời gian tập trung huấn luyện phối thuộc với Quân đội nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân điều động, trưng tập hợp đồng vào phục vụ Quân đội nhân dân; Hai là, bị cáo quân nhân ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ thời gian tập trung huấn luyện phối thuộc với Quân đội nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân điều động, trưng tập hợp đồng vào phục vụ Quân đội nhân dân vi phạm an tồn giao thơng đường gây thiệt hại tính mạng, sức khoẻ cơng dân, tài sản Nhà nước, tập thể công dân 2.2 Lịch sử phát triển quy định pháp luật hình tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 2.2.1 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường giai đoạn từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước có Bộ luật hình năm 1985 12 2.2.2 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 1985 Bộ luật hình năm 1999 2.2.2.1 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 1985 2.2.2.2 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 1999 2.2.3 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 2015 Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 BLHS năm 2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2016 Tuy nhiên, có số sai sót cần phải sửa đổi, nên BLHS năm 2015 phải dừng thời điểm thi hành lại Ngày 20 tháng năm 2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS số 100/2015/QH13, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 2.2.3.1 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 2015 2.2.3.2 Quy định tội xâm phạm an toàn giao thơng đường Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 2.2.4 Phân biệt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường với số tội khác có liên quan Bộ luật hình * Phân biệt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường tội đua xe trái ph p * Phân biệt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường với tội giết người * Phân biệt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường tội vô làm chết người * Phân biệt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường với tội vơ gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 13 2.3 Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường theo quy định pháp luật hình số nước giới 2.3.1 Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường theo quy định Bộ luật hình Liên bang Nga Trong BLHS Liên bang Nga, tội xâm phạm an tồn giao thơng đường quy định chương 27 với tên gọi là: Các tội xâm phạm an toàn vận hành khai thác giao thông Trong chương 27 quy định điều luật, có điều luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thơng đường có điểm tương đối giống tội xâm phạm an tồn giao thơng đường quy định BLHS Việt Nam 2.3.2 Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường theo quy định Bộ luật hình Cộng hòa Liên ang Đức Trong BLHS Cộng hòa Liên bang Đức năm 2009, tội xâm phạm an tồn giao thơng đường quy định chương 28 với tên gọi là: Các tội phạm gây nguy hiểm chung Trong chương 28 quy định 28 điều luật, có điều luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực an tồn giao thơng đường có điểm tương đồng giống tội xâm phạm an tồn giao thơng đường quy định LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 2.3.3 Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường theo quy định Bộ luật hình Nhật Bản Liên quan đến tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ, BLHS Nhật Bản quy định nằm chương khác nhau, chương 11 với tên gọi: Tội cản trở lại; chương 27 với tên gọi: Tội gây thương tích chương 28 với tên gọi: Tội sơ gây thương tích Trong có bốn điều luật có điểm tương đồng với tội xâm phạm an toàn giao thông đường quy định BLHS Việt Nam Kết luận Chương Chương THỰC TIẾN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ TẠI CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM 14 3.1 Tổng quan kết xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tòa án quân Việt Nam Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật để xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thời gian qua TAND nói chung TAQS nói riêng cho thấy thu kết tốt mang nghĩa to lớn, thể tính nghiêm khắc pháp luật hình kiên trừng trị kẻ phạm tội, song phần thể tính nhân đạo Nhà nước việc khoan hồng nh ng người phạm tội lần đầu, biết ăn năn hối cải, hậu thiệt hại vụ án thấp khắc phục hậu hành vi tội phạm mà gây Việc áp dụng quy định pháp luật nội dung LHS, LDS x t xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS nh ng năm gần có nhiều tiến Điều thể chỗ HĐXX nhận thức xác định quy phạm pháp luật cần áp dụng để xác định tội danh; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; định hình phạt áp dụng biện pháp pháp Việc áp dụng quy định LDS để giải vấn đề dân vụ án hình sự, cụ thể tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS quan tâm Việc giải dân nhiều vụ án phức tạp HĐXX nghiên cứu kỹ hồ sơ, xem x t, đánh giá khách quan, toàn diện đầy đủ chứng cứ, tài liệu vụ án để có hướng giải kịp thời quy định pháp luật Qua số liệu thống kê bảng (phần phụ lục) cho thấy thời gian từ năm 2008 - 2017, TAQS đưa x t xử sơ thẩm 1941 vụ án tổng số bị cáo đưa x t xử 3288 bị cáo Trong đó, tổng số vụ án đưa x t xử tội xâm phạm an tồn giao giao thơng đường 662 vụ án/676 bị cáo (chiếm t lệ 34.1%) Trong tội xâm phạm an tồn giao giao thơng đường x t xử tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường 661 vụ/675 bị cáo (chiếm t lệ 99.85%) tội điều động giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường 01 vụ án/1 bị cáo (chiếm t lệ 0,15 ) Trong năm từ 2008 đến 2013 2015 đến năm 2017, t lệ số vụ án bị cáo đưa xét xử tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường tổng số vụ án bị cáo bị x t xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường ln 100 15 Qua số liệu thống kê bảng (phần phụ lục) cho thấy thời gian từ năm 2008 - 2017, TAQS đưa x t xử phúc thẩm 404 vụ án tổng số bị cáo đưa x t xử 724 bị cáo Trong đó, tổng số vụ án đưa x t xử tội xâm phạm an toàn giao giao thông đường 92 vụ án/93 bị cáo (chiếm t lệ 22.77%) Trong tội xâm phạm an tồn giao giao thơng đường x t xử phúc thẩm tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường 92 vụ án/93 bị cáo (chiếm t lệ 100%) Từ số liệu nêu trên, nhận thấy nh ng năm gần t lệ người phạm vào nhóm tội cao, có tội giảm, có tội khơng xảy có tội chiếm tỉ lệ cao so với loại tội phạm khác tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường Quá trình xét xử vụ án tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS thời gian qua bảo đảm người, tội; định hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội lỗi bị cáo; việc giải bồi thường thiệt hại thực theo quy định pháp luật, kết thể qua vụ án 3.2 Những hạn chế, sai lầm thực tiễn định tội danh định hình phạt tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 3.2.1 Những hạn chế, sai lầm thực tiễn định tội danh tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Phân tích thực tiễn xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAQS thời gian từ năm 2008 - 2017 cho thấy: Nh ng năm gần tổng số vụ án, số bị cáo bị x t xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đườngxu hướng giảm, tính chất nguy hiểm lại tăng Năm có số vụ án số bị cáo bị đưa xét xử tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thấp năm 2017 (32 vụ/33 bị cáo), cao năm 2008 (97 vụ; 100 bị cáo) Quá trình áp dụng quy định pháp luật hình hành thực tiễn xét xử tội phạm nh ng năm gần quan tiến hành tố tụng số bất cập, sai lầm việc định tội danh, cụ thể là: Thứ nhất, việc định tội danh chưa xác Thứ hai: Vấn đề xác định thiệt hại để áp dụng tình tiết định khung tăng nặng 16 Thứ ba: Đánh giá mức độ lỗi chưa xác dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình khơng Thứ tư: Xác định hành vi vi phạm Luật giao thông vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thơng đường chưa xác 3.2.2 Những hạn chế, sai lầm định hình phạt tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Trong thời gian từ năm 2008 - 2017, nhìn qua Bảng (phần phụ lục), nhận thấy kết xét xử áp bị cáo bị tội xâm phạm an tồn giao thơng đường chủ yếu hai biện pháp án treo 433 trường hợp hình phạt từ 03 năm trở xuống 136 trường hợp Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình hành tội phạm nh ng năm gần cho thấy gi a quan tiến hành tố tụng số bất cập, sai lầm việc định hình phạt, cụ thể là: Thứ nhất: Đánh giá khơng tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, dẫn đến việc cho người phạm tội hưởng án treo không Thứ hai: Quyết định hình phạt chưa tương xứng với mức độ lỗi hậu thực tế gây Thứ ba: Khơng áp dụng hình phạt bổ sung trường hợp theo quy định pháp luật bắt buộc Thứ tư: Quyết định hình phạt chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng ngừa tội phạm Ngoài nh ng bất cập, sai lầm việc định tội danh định hình phạt tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ, thực tiễn xét xử loại tội nhiều bất cập, sai lầm xác định cách nh ng người tham gia tố tụng áp dụng quy định pháp luật dân bồi thường thiệt hại hợp đồng 3.3 Nguyên nhân hạn chế, sai lầm thực tiễn định tội danh định hình phạt các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 3.3.1 Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân quan trọng nh ng hạn chế, tồn áp dụng pháp luật xét xử TAQS hệ thống pháp luật nước ta nói chung pháp luật hình tố tụng chưa hồn thiện, đồng bộ; việc giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật quan có thẩm quyền chưa đầy đủ kịp thời 17 3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường hoạt động xét xử TAQS cho thấy nh ng hạn chế, tồn áp dụng pháp luật xuất phát từ số nguyên nhân chủ quan đạo đức, trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tính độc lập Thẩm phán HTQN, ý thức trách nhiệm Thẩm phán HTQN 3.3.3 Các nguyên nhân khác * Hoạt động kiểm tra giám đốc án, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật tổng kết rút kinh nghiệm xét xử * Yếu tố hành quân Kết luận chương Chương CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ 4.1 Các u cầu áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Thứ nhất, TAQS phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đường lối Đảng thể Nghị Bộ Chính trị, Nghị Đảng ủy quân Trung ương việc lãnh đạo thực chiến lược cải cách pháp Quyết định Thủ tướng văn pháp luật Nhà nước LHS, BLTTHS Thứ hai, công tác áp dụng pháp luật phải qn triệt "Coi trọng việc hồn thiện sách hình thủ tục tố tụng pháp đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử l người phạm tội: giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam gi số loại tội phạm" Thứ ba, hoạt động xét xử vụ án xâm phạm an tồn giao thơng đường Thẩm phán Tòa án cấp phải vào diễn biến, tình hình tội phạm nói chung tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng, điều kiện kinh tế văn hóa xã hội có bước phát triển Thứ tư, xét xử vụ án xâm phạm an tồn giao thơng đường Thẩm phán Tòa án cấp phải đảm bảo xu hướng hội nhập quốc tế 18 Thứ năm, nh ng yêu cầu cơng tác pháp nói chung hoạt động xét xử nói riêng Bộ Chính trị đề "phải đảm bảo cho công dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ, khách quan", chiến lược cách pháp Chính trị nhấn mạnh nội dung trọng tâm hoạt động xét xử Tòa án phải: "Đổi tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo tính cơng khai, dân chủ, nghiêm minh, nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử", coi khâu đột phá hoạt động pháp Thứ sáu, xét xử vụ án tội xâm phạm an tồn giao thơng đường đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu mà Nghị đảng đề Để đảm bảo yêu cầu này, xét xử Thẩm phán cần bám sát nh ng yêu cầu cụ thể 4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 4.2.1 Tăng cường cơng tác hướng dẫn, giải thích, tun truyền đưa Bộ luật hình vào sống Để đạo luật đưa vào sống, đòi hỏi vào lớn cấp ngành, đặc biệt công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật Trong LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới, đòi hỏi quan tiến hành tố tụng người dân bắt buộc phải thay đổi hành vi nhận thức Chẳng hạn quan áp dụng pháp luật, việc xác định mối quan hệ theo quy định pháp luật, hay việc loại trừ hành vi phải cẩn trọng Còn người dân, trước có số hành vi bị coi vi phạm pháp luật loại bỏ giảm nhẹ hình phạt 4.2.2 Hoàn thiện quy định BLHS tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Thứ nhất: Về Điều 260 LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Điều 202 BLHS 1999) Đề nghị tách Điều 260 LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Điều 202 BLHS 1999) thành hai điều luật riêng biệt: “Tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” với chủ thể quy định Điều 202 LHS năm 1999 “Tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” với chủ thể đặc biệt người theo hướng quy định trách nhiệm hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường nhẹ so với 19 tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường sau: Điều 26 Tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường Người điều khiển phương tiện giao thông đường mà vi phạm quy định an tồn giao thơng đường gây thiệt hại cho người khác thuộc trường hợp sau bị phạt… Điều 26 a Tội vi pham quy định tham gia giao thông đường Hành khách, người tham gia giao thông đường mà vi phạm quy định an tồn giao thơng đường gây thiệt hại cho người khác thuộc trường hợp sau bị phạt… Thứ hai: Việt Nam người điều khiển phương tiện giao thông đường say rượu say dùng chất kích thích mạnh khác mà gây thiệt hại cho tính mạng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản người khác bị truy cứu trách nhiệm hình theo Điều 202 LHS năm 1999 Điều 260 LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, say rượu mà điều khiển phương tiện giao thơng khơng gây thiệt hại bị xử phạt hành khơng bị coi tội phạm 4.2.3 Sửa đổi, bổ sung an hành văn ản giải thích hướng dẫn áp dụng pháp luật thống liên quan đến quy định BLHS tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Để đảm bảo kịp thời, tính thống áp dụng pháp luật hoạt động xét xử vụ án hình nói chung tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng tác giả có số kiến nghị sau: Về Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 2003 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS "Thiệt hại cho tính mạng gây thiệt hại nghiêm trọng sức khỏe, tài sản người khác" quy định khoản Điều 202 LHS năm 1999 để truy cứu trách nhiệm hình người có hành vi vi phạm quy định an tồn giao thơng đường Về vấn đề chia tách hậu vụ án tai nạn giao thông lỗi nhiều người gây Về tình tiết: “Khơng có giấy phép lái xe lái xe theo quy định” 20 Về tình tiết: “có sử dụng chất ma túy” quy định điểm b khoản Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 tình tiết định khung tăng nặng Về tình tiết: “Gây tai nạn bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm cố ý khơng cứu giúp người bị nạn” 4.2.4 Hồn thiện quy định pháp luật bồi thường thiệt hại xét xử tội xâm phạm an toàn giao thông đường Thứ nhất: Việc xác nhận thu nhập bị người bị thiệt hại quan xác nhận hợp lý Thứ hai: Việc xác định thu nhập bị người bị hại người chăm sóc người bị thiệt hại khó khăn Thứ ba: Cần quy định thêm tiêu chí đánh giá mức độ tổn thất tinh thần ứng với tiêu chí mức lương sở Thứ tư: Khi nạn nhân nằm viện điều trị cần có người chăm sóc, nh ng người phí khoản tiền ăn uống; người hưởng khoản tiền ăn Thứ năm: Pháp luật nên quy định thêm trường hợp cho gia đình người bị thiệt hại chi khoản tiền ăn hợp lý thời gian tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân, tổ chức mâm cơm cúng hay anh em họ hàng xa phúng viếng làm cơm mời họ Thứ sáu: Khi điều trị xong người bị thiệt hại sức khoẻ bị xâm phạm có t lệ tổn thương thể 81% sống họ khơng thể lao động để có thu nhập mức thu nhập trước sức khoẻ bị xâm phạm, thu nhập bị giảm sút Vì vậy, Luật cần quy định thêm trường hợp để bảo đảm quyền, lợi ích cho người bị thiệt hại 4.2.5 Tăng cường phương tiện điều kiện sở vật chất cho Tòa án quân hồn thiện chế độ sách Thẩm phán, cán Tòa án Tăng cường đầu sở vật chất đảm bảo cho quan pháp có đủ điều kiện để hồn thành nhiệm vụ, có sách tiền lương, phụ cấp sách đãi ngộ phù hợp cho cán pháp Tăng cường đầu sở vật chất, kinh phí phương tiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa quan pháp 21 4.2.6 Tăng cường tổng kết kinh nghiệm xét xử ngành Tòa án quân làm sở cho hoạt động áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tổng kết rút kinh nghiệm việc áp dụng pháp luật tội phạm nói chung tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng hoạt động xét xử án hình nhiệm vụ quan trọng ngành Tòa án 4.2.7 Tăng cường phối hợp quan tiến hành tố tụng giải vụ án tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Đó phối hợp gi a ba quan, Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng 4.2.8 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục pháp luật an tồn giao thơng đường bộ, mà chủ yếu Luật giao thông đường năm 2008 cho người tham gia giao thông phương tiện thông tin truyền thông hay thông qua tổ chức đoàn thể… Các quan, đoàn thể, trường học, quyền địa phương cấp vận động cá nhân, tổ chức xã hội xây dựng thực Luật giao thơng đường văn hóa tham gia giao thông 4.2.9 Nâng cao phẩm chất đạo đức, lực trình độ chun mơn Thẩm phán Thẩm tra viên Việc nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán nói chung Thẩm phán TAQS giai đoạn đòi hỏi cấp bách xuất phát từ thực tiễn yêu cầu công cải cách pháp Việc nâng cao trình độ cho Thẩm tra viên cần thiết, vì, nh ng Thẩm tra viên có lực, có lĩnh trị v ng vàng, trình độ chuyên chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt giúp cho công tác kiểm tra việc áp dụng tội xâm phạm an tồn giao thơng đường tốt hơn, phát kịp thời nh ng sai sót từ giúp cho cơng tác tổng kết rút kinh nghiệm đạt hiệu cao 4.2.10 Nâng cao phẩm chất đạo đức, lực trình độ chuyên môn Hội thẩm quân nhân Theo nguyên tắc quy định Điều 103 Hiến pháp năm 2013, việc xét xử sơ thẩm TAND có HTND tham gia Tại Điều 84 22 Luật tổ chức TAND Hội thẩm TAND gồm HTND HTQN, HTQN thực nhiệm vụ xét xử nh ng vụ án thuộc thẩm quyền xét xử TAQS Do tầm quan trọng HTQN nên quan có thẩm quyền phải lựa chọn kỹ giới thiệu nh ng người đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật để cử làm HTQN, coi trọng tuổi đời, tuổi quân, cấp bậc, quân hàm, kiến thức tổ chức, quân sự, kinh nghiệm sống 4.2.11 Hồn thiện mơ hình tổ chức Tòa án quân theo hướng quản lý mặt theo ngành dọc Cần xây dựng mơ hình tổ chức TAQS theo hướng: cấp cao TAQS Trung ương, chun mơn nghiệp vụ TAQS Trung ương chịu đạo TANDTC, công tác Đảng hành qn (chính quyền) trực thuộc Quốc phòng; TAQS Trung ương TAQS cấp Quân khu, TAQS Trung ương đạo, quản lý mặt TAQS cấp Quân khu chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo đảng quyền ; TAQS cấp Quân khu TAQS khu vực, TAQS cấp khu vực chịu đạo, quản lý mặt TAQS Quân khu Điều có nghĩa TAQS đơn vị Quân đội độc lập thành lập từ cấp sở đến Trung ương cấp chịu lãnh đạo mặt cấp Việc thành lập theohình này, TAQS Trung ương trực tiếp thực việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động, biệt phái cán TAQS theo nhu cầu biên chế thống gi a TANDTC Quốc phòng, tránh tác động khơng mong muốn yếu tố hành quân hoạt động xét xử 4.2.12 Nghiên cứu kiến nghị thành lập Tòa chuyên trách xét xử giải vụ việc liên quan đến an tồn giao thơng Qua nghiên cứu, tác giả thấy rằng, Tòa Giao thơng khơng phải “Tòa án đặc biệt” thành lập thành hệ thống Tòa án độc lập Mục tiêu chủ yếu việc thành lập Tòa để chuyên xét xử vụ án giải vụ việc trật tự, an tồn giao thơng Vì vậy, xét chất, loại Tòa chuyên trách nằm hệ thống TAND Do đó, việc thành lập Tòa phải gắn với việc tổ chức hệ thống TAND theo tinh thần cải cách pháp 23 Kết luận chương KẾT LUẬN Các tội xâm phạm an toàn giao thông đương nh ng hành vi nguy hiểm cho xã hội, quy định BLHS, người có lực trách nhiệm hình thực cách có lỗi, xâm phạm đến an tồn giao thơng đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản người khác Các tội xâm phạm an toàn giao thông được thể năm dấu hiệu pháp l đặc trưng Ngoài nh ng đặc trưng chung, tội xâm phạm an tồn giao thơng thuộc thẩm quyền x t xử TAQS có nh ng đặc điểm riêng mang tính đặc thù Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường tội phạm có tính lịch sử Từ sau cách mạng tháng tám năm 1945, Nhà nước ta ban hành số văn pháp luật hình quy định tội xâm phạm an toàn giao thông Trải qua giai đoạn lịch sử khác nhau, nh ng quy định pháp luật hình Việt Nam tội xâm phạm an toàn giao thơng đường ngày hồn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách pháp nh ng đòi hỏi thực tiễn, đặc biệt giai đoạn tội phạmxu hướng gia tăng, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản cơng dân Tại BLHS năm 2015 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội an tồn giao thơng đường quy định từ Điều 260 đến Điều 266 với nhiều sửa đổi, bổ sung phù hợp cấu thành tội phạm hình phạt Thực tiễn xét xử tội xâm phạm an toàn giao thơng đường TAQS gian qua cho thấy chất lượng xét xử TAQS cấp nhìn chung đảm bảo đạt nh ng kết đáng khích lệ Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật tội xâm phạm an toàn giao thơng đường TAQS có số sai sót, hạn chế định như: định tội danh chưa xác định khung hình phạt chưa phù hợp; đánh giá chứng để chứng minh tội phạm, xác định người tham gia tố tụng chưa đầy đủ; định mức bồi thường chưa tương xứng với mức độ thiệt hại bị cáo gây ra; áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng Điều 47 LHS năm 1999, Điều 54 BLHS năm 2015 LHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để định hình phạt, định cho hưởng án treo số trường hợp chưa xác gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới kết xét xử Nh ng sai sót, hạn chế xuất phát 24 từ nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan, quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, nhận thức vận dụng quy định pháp luật chưa thống dẫn đến việc áp dụng quy định pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường đơi lúc tùy tiện, chưa có tác giáo dục phòng ngừa tội phạm Hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội xâm phạm an giao thông đường yêu cầu tất yếu khách quan đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản người tham gia giao thơng, trì trật tự an tồn xã hội Vì vậy, luận án đưa giải pháp hoàn thiện quy định LHS quy định nhóm tội giải pháp bảo đảm cho việc áp dụng quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thực tiễn Từ đó, nâng cao hiệu công tác xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường TAND nói chung hoạt động xét xử TAQS Việt Nam nói riêng ... Tổng quan kết xét xử tội xâm phạm an toàn giao thơng đường Tòa án qn Việt Nam Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật để xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường thời gian qua TAND nói chung... thơng đường * Khách thể tội xâm phạm an tồn giao thơng đường * Mặt khách quan tội xâm phạm an tồn giao thơng đường * Mặt chủ quan tội xâm phạm an tồn giao thơng đường * Chủ thể tội xâm phạm an toàn. .. định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 1985 Bộ luật hình năm 1999 2.2.2.1 Quy định tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình năm 1985 2.2.2.2 Quy định tội xâm phạm an
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam tt , Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay