4 1 1 QUY TRINH QUAN LY CHAT LUONG ANTOAN VS

40 3 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 16:33

QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNGBIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ATLĐ MÔI TRƢỜNGVÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNHCHƢƠNG 1: QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNHI. Công tác quản lý:1. Các yếu tố quản lý Chất lƣợng:Chất lượng công trình phụ thuộc vào các yếu tố sau : Biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trình độ cán bộ kỹ thuật, trình độ công nhân thi công công trình. Chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình Công nghệ thi công.Sau đây nhà thầu xin trình bày cụ thể:1.1. Các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng: Các Nghị định số 122009NĐCP ngày 12022009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 832009NĐCP ngày 15102009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122009NĐCP ngày 12022009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Các Nghị định số 2092004NĐCP ngày 16122004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 492008NĐCP ngày 1842008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 2092004NĐCP ngày 16122004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 QUẢN CHẤT LƢỢNG BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ATLĐ MÔI TRƢỜNG VÀ BẢO HÀNH CƠNG TRÌNH CHƢƠNG 1: QUẢN CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH I Cơng tác quản lý: Các yếu tố quản Chất lƣợng: Chất lượng công trình phụ thuộc vào yếu tố sau : - Biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên - Trình độ cán kỹ thuật, trình độ cơng nhân thi cơng cơng trình - Chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào cơng trình - Cơng nghệ thi cơng Sau nhà thầu xin trình bày cụ thể: 1.1 Các văn pháp quản chất lượng: - Các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Các Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản chất lượng cơng trình xây dựng; - Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 2092004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản chất lượng cơng trình xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung quản chất lượng cơng trình xây dựng điều kiện lực, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 1.2 Mơ hình quản chất lượng phần mềm máy tính phục vụ cho việc quản hợp đồng: - Mơ hình quản chất lượng: Sơ đồ kiểm tra quản kiểm tra chất lƣợng khảo sát lập biện pháp trình thi cơng tư vấn chuẩn bị giám sát thi cơng trình thơng báo trình triển khai công việc tư vấn thi công giám sát yêu cầu lấy mẫu nghiệm thu thí nghiệm - Các phần mềm máy tính phục vụ cho việc quản hợp đồng: + Chương trình AUTOCARD + Chương trình PROJECT-MICROSOFT + Chương trình EXCEL-microsoft + Chương trình word -microsoft + Chương trình tính dự tốn ACITT + Chương trình Kế tốn - Tài - Bộ Xây dựng lập Mơ hình quản chất lƣợng: Mơ hình quản chất lượng nhà thầu áp dụng theo hệ thống quản chất lượng TCVN ISO 9001-2008 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Chất lượng yếu tố định thành bại sống doanh nghiệp, Nhà thầu đặc biệt quan tâm vấn đề vấn đề đặt lên hàng đầu q trình thi cơng * Nội dung quản chất lƣợng thi công xây dựng công trình nhà thầu: a) Lập hệ thống quản chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mơ cơng trình xây dựng, quy định trách nhiệm cá nhân, phận thi công xây dựng cơng trình việc quản chất lượng cơng trình xây dựng b) Thực thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị cơng nghệ trước xây dựng lắp đặt vào cơng trình xây dựng theo tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế; c) Lập kiểm tra thực biện pháp thi công, tiến độ thi công; d) Lập ghi nhật ký thi công xây dựng cơng trình theo quy định; đ) Kiểm tra an tồn lao động, vệ sinh môi trường bên bên ngồi cơng trường; e) Nghiệm thu nội lập vẽ hồn cơng cho phận cơng trình xây dựng, hạng mục cơng trình xây dựng cơng trình xây dựng hoàn thành; g) Báo cáo chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu chủ đầu tư; h) Chuẩn bị tài liệu làm nghiệm thu theo lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu * Mơ hình quản chất lƣợng Nhà thầu - Hệ thống chất lượng - Mơ hình đảm bảo chất lượng áp dụng từ lúc nguyên vật liệu đầu vào, suốt trình khâu cuối nghiệm thu bàn giao cơng trình - Chất lượng xây dựng cơng trình hình thành giai đoạn trước thi công (lập kế hoạch, tiến độ, thiết kế biện pháp, gia công chế tạo, chi tiết xây dựng vận chuyển chúng tới trường), giai đoạn xây dựng sau xây dựng (nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Quản chất lượng tiến trình thiết lập, đảm bảo trì mức độ kỹ thuật cần thiết gia cơng lắp dựng đưa vào sử dụng Quá trình thực cách kiểm tra, tra giám sát thi công theo vẽ, thực quy trình, tiêu chuẩn, thơng số tác động ảnh hưởng tới chất lượng cơng trình, tiến hành nghiệm thu đầu vào, phần, công đoạn cho hạng mục cơng trình - Hệ thống quản bao gồm kiểm tra tài liệu thông số kỹ thuật thiết kế, tiêu kỹ thuật vật liệu sử dụng đưa vào cơng trình, kiểm tra định kỳ chất lượng công tác, tra kỹ thuật, an tồn lao động Q trình kiểm tra, giám sát có tham gia thân người công nhân lao động, kỹ thuật trường, chủ nhiệm phần việc, cán giám sát chất lượng Nhà thầu giám đốc dự án nhằm ngăn ngừa loại trừ hư hỏng, phế phẩm cố cơng trình chi tiết, công đoạn - Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu, công tác thi công xây lắp thực trường phòng thí nghiệm qua dụng cụ quan trắc thiết bị thí nghiệm để đánh giá chất lượng vật liệu - Nhà thầu kiểm tra kỹ thuật chất lượng cơng trình để thực công tác quản phần việc xây lắp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế để thực hiện, tổ chức giám sát việc lập hồ sơ nghiệm thu kiểm tra chất lượng công việc cụ thể Trong thi công áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 - Trước thi cơng nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư: + Sơ đồ hệ thống tổ chức cơng trình chức nhiệm vụ nhân phận + Tóm tắt thủ tục hướng dẫn công việc + Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm + Các biểu mẫu áp dụng - Khi phê duyệt, thức áp dụng vào cơng trình từ cơng việc bắt đầu CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Ngồi cơng trình có phận Quản chất lượng nhằm đảm bảo việc thực trì hệ thống xác lập - Nhà thầu nhận thức rõ để việc thi cơng cơng trình đạt chất lượng cao việc tuân thủ quy phạm kỹ thuật xây dựng, đòi hỏi phải có biện pháp thi cơng hợp lý, có độ xác cao chi tiết cấu kiện tổng thể công trình Chất lượng cơng trình Nhà thầu đặc biệt quan tâm, yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo giữ vững uy tín Nhà thầu nhiều năm qua Nhà thầu sử dụng triệt để biện pháp đảm bảo chất lượng sau: Nhân lực bố trí cho xây dựng cơng trình Nhà thầu lựa chọn phù hợp, bao gồm cán đủ lực, có nhiều năm kinh nghiệm nghề, tham gia tổ chức, quản cơng trìnhquy mơ đặc điểm tương tự Sử dụng lực lượng lao động lành nghề, đào tạo qua trường dạy nghề Khai thác nguồn vật tư có chất lượng cao (ưu tiên chủng loại vật tư sẵn có địa phương đảm bảo yêu cầu Chủ đầu tư) Trước đưa vào xây dựng cơng trình kiểm tra, thí nghiệm chất lượng theo tiêu chuẩn yêu cầu dẫn kỹ thuật Hồ sơ mời thầu, đồng thời Chủ đầu tư chấp nhận cho đưa vào thi công Huy động thiết bị thi công chuyên dùng Nhà thầu Cơ giới hố tối đa cơng tác thi công Nhà thầu xem biện pháp làm giảm giá thành nâng cao chất lượng công trình Nhật ký thi cơng cơng trình Nhà thầu Là tài liệu gốc thi cơng cơng trình phản ánh trình tự, thời gian thực hiện, điều kiện thi cơng chất lượng cơng tác xây lắp Ngồi nhật ký cơng trình giám sát kỹ thuật chủ đầu tư lưu giữ để ghi thông tin cần thiết Nhà thầu có sổ Nhật ký thi cơng cơng trình để ghi lại diễn biến hàng ngày cơng trường CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Nhật ký thi công cơng trình Nhà thầu mở từ Nhà thầu bắt đầu nhận bàn giao mặt cơng trình từ Chủ đầu tư ghi liên tục ngày nghiệm thu bàn giao cơng trình cho Chủ đầu tư Nhật ký thi cơng cơng trình đánh số Trang, đóng dấu giáp lai, thơng tin cơng trình, chữ ký người giám sát thi công Nhà thầu … theo quy định hành Nhà nước Nhật ký thi công cơng trình phải có chữ ký người đại diện hợp pháp Nhà thầu Nhật ký thi công cơng trình người phụ trách thi cơng xây dựng Nhà thầu ghi chép ngày lưu trữ Văn phòng làm việc Ban huy công trường Nội dung Nhật ký thi công công trình: Ghi chép diễn biến, tình hình thi cơng ngày Ghi rõ tình hình thi cơng loại cơng việc, thời gian bắt đầu phản ánh chi tiết tồn qúa trình thực Tình hình thời tiết, thời gian bắt đầu, kết thúc thi công ngày; số lượng cơng nhân, máy móc thiết bị tham gia thi cơng trực tiếp cơng trường, tình hình thực tiến độ thi công Nhà thầu, ý kiến đề xuất, kiến nghị Nhà thầu… Việc ghi chép tình hình thi cơng phải làm tất phận kết cấu cơng trình, phải ghi rõ tim trục, cao độ vị trí tiến hành thi công (trên sở đối chiếu với Hồ sơ thiết kế) Phải mô tả vắn tắt phương pháp thi cơng, tình trạng thực tế vật liệu, kết cấu đem sử dụng, tình hình ngừng việc máy thi công công việc không cho phép thi công gián đoạn, sai lệnh so với vẽ thi cơng, có ghi rõ ngun nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa Các sửa đổi bổ sung so với thiết kế phê duyệt Nhật ký thi cơng cơng trình phải có nhận xét, đánh giá xác nhận cán tư vấn giám sát chủ đầu tư ngày Khi bàn giao cơng trình phải xuất trình Nhật ký thi cơng cơng trình cho Hội đồng nghiệm thu Sau ngiệm thu bàn giao cơng trình, Nhà thầu chuyển giao Sổ nhật ký thi cơng cho Chủ đầu tư CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Lập hồ sơ pháp cơng trình : Trong q trình thi công để tuân thủ theo chế độ kỹ thuật đảm bảo chất lượng cơng trình cao Cơng trình phải có sổ công tác nghiệm thu công việc làm, có sổ thay đổi thiết kế, có sổ biện pháp an tồn thi cơng Mỗi cơng việc phải có giám sát TVGS & B tiến hành Q trình kiểm tra, giám sát có tham gia kỹ thuật trường, chủ nhiệm phần việc, cán Nhà thầu nhằm ngăn ngừa loại trừ trường hợp phải phá làm lại chi tiết, cơng đoạn Phải có vẽ hồn cơng cơng việc Kiểm sốt q trình xây dựng : Các cơng tác liên quan đến q trình xây dựng kiểm soát từ khâu: Khảo sát trường; quản chất lượng vật liệu nhập vào công trường, lập phê duyệt biện pháp thi công thành phần công việc, triển khai thực nghiệm thu công việc sản xuất từ nội Nhà thầu đến hội đồng nghiệm thu sở; Nghiên cứu tổng thể chi tiết toàn đồ án thiết kế cụ thể hạng mục, chi tiết để phát điều tồn bất hợp đồ án thiếu hợp liên quan phận, công việc tổng thể đồ án để kịp thời đề xuất với Chủ đầu tư quan liên quan tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng, qui định hình thức tổ chức thực họp giao ban, cụ thể : Thực giao ban hàng ngày huy cơng trình, phó huy cơng trình, cán kỹ thuật tổ đội, giao ban hàng tuần nội công trình với cán giám sát chủ đầu tư, giao ban hàng tháng Nhà thầu Ban huy Công trường, Chủ đầu tư Nhà thầu để xác định khối lượng cơng việc hồn thành, giải vướng mắc tồn đọng qúa trình thực hiện, kiểm điểm tiến độ đề xuất giải pháp dự phòng Việc kiểm tra thực theo sơ đồ bảo đảm chất lượng thi công phận cơng trình, sơ đồ bảo đảm chất lượng thi cơng giai đoạn xây lắp Quản máy móc thiết bị : Tồn máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động thi công lập danh mục theo dõi tổ chức bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo phục vụ kịp thời cho thi công Việc quản điều phối máy công trường thực chuyên viên quản máy móc thiết bị, cán thao tác vận hành máy phải tuân thủ nghiệm túc qui CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 định vận hành loại máy móc thiết bị cụ thể Các loại máy móc thiết bị sử dụng có giải pháp dự phòng thay để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công có cố Việc kiểm tra thực theo sơ đồ sơ đồ quản chất lượng máy móc thiết bị Cơng tác quản chất lƣợng vật tƣ, thiết bị sản phẩm, tiếp nhận lƣu kho bảo quản Vật liệu vật tư đưa vào thi công theo quy định chủng loại, mẫu mã, chất lượng Hồ sơ thiết kế Đảm bảo có chứng sản xuất, có chứng kiểm tra chất lượng đảm bảo nguồn gốc tiêu lý, nguồn cung cấp ổn định Trước đưa vật tư, thiết bị vào cơng trình chúng tơi đưa mẫu tiêu sản phẩm cho Chủ đầu tư TVGS kiểm duyệt, chấp thuận đặt hàng cung cấp cho cơng trình Các mẫu tiêu phải lưu trữ nơi làm việc Chủ đầu tư công trường Chỉ tiêu kỹ thuật (tính năng) cần in thành văn chứng xuất xưởng, kết thí nghiệm nhà cung ứng Mọi thay đổi trình thi công cần CĐT duyệt lại sở xem xét TVGS đảm bảo chất lượng, nghiên cứu đề xuất đồng ý Vật tư thiết bị đưa vào cơng trình chúng tơi có bảng kê kèm theo Trong q trình thi cơng phận kiểm tra chất lượng Nhà thầu liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm mà công nhân làm vật tư, thiết bị đưa vào cơng trình từ khâu nhập vật tư công trường, lưu kho lưu bãi, bảo quản đến thi công Mọi việc kiểm tra thi cơng phải báo trước có chứng kiến, chấp thuận TVGS Trên cơng trình ln có dụng cụ kiểm tra để biết tiêu thực như: Máy toàn đạc, Máy thuỷ bình, máy kinh vĩ, dọi laze, ống nghiệm, tỷ trọng kế, cân tiểu ly, lò sấy, viên bi thép, khn lấy mẫu bê tông, Những dụng cụ kiểm tra công trường phải kiểm chuẩn theo định kỳ Việc kiểm tra vật tư, thiết bị; chất lượng vật liệu, sản phẩm Nhà thầu tiến hành trường phòng thí nghiệm quan có tư cách pháp nhân Các vật liệu trước đưa vào thi cơng trình chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu tư vấn giám sát mang thí nghiệm, kiểm tra Phòng thí nghiệm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Q trình thi cơng, CĐT TVGS kiểm tra thời điểm chủng loai vật tư, vật liệu ; có sai khác yêu cầu so với thời điểm ban đầu TVGS, CĐT có quyền dừng thi cơng mẫu vật tư, vật liệu sai khác Nhà thầu phải thay đổi đến CĐT, TVGS chấp thuận để thi cơng Q trình lưu kho, lưu bãi chủng loại vật tư, vật liệu tuân thủ theo quy trình quy phạm loại vật liệu, bảo quản theo quy trình, điều kiện Nhà sản xuất giữ cho chất lượng vật tư, vật liệu Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật q trình thi cơng Đây dự án đòi hỏi Nhà thầu phải thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, thời gian thi cơng nhanh Vì q trình thi cơng Nhà thầu có biện pháp cụ thi cơng cụ thể phù hợp với nội dung công việc để cơng trình thi cơng đạt chất lượng cao, tiến độ đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế nhu cầu sử dụng Chủ đầu tư Trong q trình thi cơng nhà thầu coi trọng việc áp dụng cơng nghệ tiên tiến, khuyến khích phát huy công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an tồn tiến độ thi cơng cơng trình Nhà thầu đưa đội ngũ cán quản lý, kỹ sư thi cơng giỏi, cơng nhân lành nghề có kinh nghiệm tham gia thi cơng nhiều cơng trình có tính chất quy mơ tương tự địa bàn tính lân cận Nhà thầu có quy định khuyến khích cá nhân, tập thể nhằm phát huy tối đa sáng kiến cải tiến kỹ thuật q trình thi cơng đảm bảo nâng cao chất lượng cơng trình, rút ngắn thời gian thi cơng, tăng suất lao động Cốp pha, giàn giáo Nhà thầu đưa vào thi công đảm bảo đồng nhằm đạt yêu cầu thẩm mỹ tăng suất lao động Các thiết bị máy móc thi cơng: Cẩu tháp, vận thăng, bơm bê tông, cẩu tự hành, máy trộn bê tơng, máy tồn đạc … máy đại Nhà thầu đầu tư thuê để phục vụ thi công đảm bảo giảm thiểu tối đa tiếng ồn, vệ sinh môi trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 trình thi cơng Nhà thầu đảm bảo tất cơng việc máy móc hỗ trợ cách tối đa giảm thiểu sức người để tăng suất lao động Quản chất lƣợng cho loại công tác thi công: 9.1 Yêu cầu chung: Nhà thầu đưa công tác quản chất lượng đến công tác thi công công trường Tất công đoạn thi công loại công tác tuân thủ theo quy trình quản từ chế độ văn bản, đến quy trình thi cơng, kiểm tra nghiệm thu Quy trình quản văn bản, hồ sơ công tác theo sổ công tác dẫn quy trình quản ISO 9001:2008 Các công tác phát sinh khối lượng, thay đổi thiết kề, chất lượng, mẫu mã sản phẩm thống văn 9.2 Công tác thi cơng đào đất - Quản kích thước trục, tim cốt cao độ, kích thước hình học cấu kiện - Q trình đào ln ln có giám sát chặt chẽ cán kỹ thuật Nhà thầu Tư vấn giám sát Phát xử tượng bất thường xảy - Kiểm tra hệ thống bơm hút nước, đảm bảo khô mặt - Ln kiểm tra kích thước hố đào, xác định khối lượng hồn cơng sau TVGS nghiệm thu khối lượng máy toàn đạc, máy thuỷ bình Nhà thầu - Quá trình đào đất tuân thủ theo quy trình, quy phạm ban hành - Khi thi công đào đất xong, tiến hành mời TVGS, CĐT nghiệm thu kích thước hố đào, cao độ đáy hố đào, khối lượng đất đào vận chuyển đổ 9.3 Công tác thi công lấp đất: 10 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Dựng lắp cốp pha cho kết cấu phải có sàn cơng tác lan can bảo vệ Khoảng cách từ cốp pha đến sàn công tác không lớn 1,5m Không để cốp pha thiết bị, vật liệu đồ dùng - phải đeo trực tiếp người Cấm đặt chất xếp cốp pha, phận cốp pha lên ban công , mặt dốc, lối sát cạnh lỗ hổng mép ngồi cơng trình vị trí thẳng đứng nghiêng chưa giằng néo chúng Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi cơng phải kiểm tra kỹ lại, có hư hỏng phải sửa chữa Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn biển báo Gia cơng lắp dựng cốt thép: Chuẩn bị phôi gia công cốt thép phải tiến hành khu vực riêng, xung quanh có rào chắn biển báo Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng máy thiết bị chuyên dùng Sử dụng loại máy gia công cốt thép phải tuân thủ theo quy định Phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng cắt cốt thép có đoạn dài 0,3m Bàn gia công cốt thép phải cố định chắn, gia cơng loại thép có đường kính lớn 20mm Nếu bàn gia cơng cốt thép có cơng nhân làm việc hai phía phải có lưới thép bảo vệ cao 1m Cốt thép làm xong phải đặt chỗ quy định Khi nắn thẳng thép tròn cuộn máy phải : Che chắn bảo hiểm trục cuộn trước mở máy Hãm động đưa đầu nối thép vào trục cuộn Rào ngăn hai bên sợi thép chạy từ trục cuộn đến tang máy Trục cuộn cuộn thép phải đặt cách tang máy từ 1,5m đến 2m đặt cách mặt không lớn 50cm Xung quanh có rào chắn Giữa trục cuộn tang máy phải có phận hạn chế chuyển dịch dây thép tháo Chỉ mắc đầu sợi thép vào máy máy ngừng hoạt động 26 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Nắn thẳng cốt thép tời điện tời quay tay, phải có biện pháp đề phòng sợi thép tuột đứt văng vào người Đầu cáp tời kéo nối với nơi thép cần nắn thẳng thiết bị chuyên dùng Không nối phương pháp buộc Dây cáp sợi thép kéo phải nằm rãnh che chắn Chỉ tháo lắp đầu cốt thép vào dây cáp tời kéo tời kéo ngừng hoạt động Cấm dùng máy truyền động để cắt đoạn thép ngắn 80cm khơng có thiết bị bảo đảm an tồn Chỉ dịch chuyển vị trí cốt thép uốn bàn máy đĩa quay ngừng hoạt động Khi gia công cốt thép làm rỉ phải Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân Lắp dựng cốt thép cho khung độc lập, dầm, xà, cột, tường kết cấu tương tự khác phải sử dụng sàn thao tác rộng 1m Lối qua lại khung cốt thép phải lót ván có chiều rộng khơng nhỏ 40cm Khi gia công cốt thép xưởng chỗ, ban đêm cần phải chiếu sáng đầy đủ đảm bảo cường độ chiếu sáng Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng : cấm buộc tay Không chất cốt thép lên sàn công tác ván khuôn vượt tải trọng cho phép thiết kế Đổi đầm bê tông: Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt cốp pha, cốt thép, giàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển Chỉ tiến hành đổ bê tông sau có văn xác nhận Thi cơng bê tơng phận kết cấu có độ nghiêng từ 300 trở lên phải có dây neo buộc chắn thiết bị Cơng nhân phải đeo dây an tồn 27 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Thi cơng bê tơng vị trí chặt hẹp, công nhân phải đứng sàn thao tác phải đảm bảo thơng gió cường độ chiếu sáng đảm bảo thơng gió cường độ chiếu sáng Dùng đầm rung để đầm vữa bê tông cần: Nối đất vỏ đầm rung Dùng dây bọc cách điện nối từ bảng phân phối đến động điện dầm Ngừng đầm rung từ đến phút, sau lần làm việc liên tục từ 30 đến 35 phút Công nhân vận hành máy phải Trang bị ủng cao su cách điện phương tiện bảo vệ cá nhân khác Tháo dỡ cốp pha: Chỉ tháo cốp pha sau bê tông đạt đến cường độ quy định theo hướng dẫn cán kỹ thuật thi công Khi tháo cốp pha phải tháo theo trình tự hợp lý, phải có biện pháp đề phòng cốp pha rời kết cấu cơng trình bị sập đổ bất ngờ Nơi tháo cốp pha phải có rào ngăn biển báo Trước tháo cốp pha phải thu gọn hết vật liệu thừa thiết bị đặt phận cơng trình tháo cốp pha Khi tháo cốp pha, phải thường xuyên quan sát tình trạng phận kết cấu, có tượng biến dạng phải ngừng tháo báo cho cán kỹ thuật thi công biết Sau tháo dỡ cốp pha phải che chắn lỗ hổng cơng trình.Khơng để cốp pha tháo lên sàn công tác ném côp pha từ cao xuống Cốp pha sau tháo phải nhổ đinh xếp vào nơi quy định An toàn lao động cơng tác xây tƣờng : - Chỉ có người đào tạo chuyên môn vận hành máy trộn vữa - Công nhân thi công phải Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: Trang, găng tay, ủng cao su 28 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Máy trộn phải kiểm tra chạy thử, nối đất an toàn - Khơng sửa chữa hỏng hóc máy trộn máy hoạt động - Vận chuyển gạch phương tiện xe cút kít mặt tầng Sử dụng xe, máy xây dựng: Tất xe máy xây dựng phải có đủ hồ sơ kỹ thuật phải có thơng số kỹ thuật bản, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng sửa chữa, có sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật máy Xe, máy xây dựng phải đảm bảo yêu cầu an tồn suốt q trình sử dụng, phải bảo dưỡng kỹ thuật , sửa chữa định kỳ theo quy định hồ sơ kỹ thuật Khi cải tạo máy sửa chữa thay phận quan trọng máy phải có tính tốn thiết kế duyệt theo thủ tục thiết kế hành Các thiết bị nâng sử dụng cho cơng trình quản sử dụng theo TCVN 4244 86 quy định Các xe, máy xây dựng có dẫn điện động phải : Bọc cách điện bao che kín phần mang điện để trần Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện xe, máy Những phận chuyển động xe máy gây nguy hiểm cho người lao động phải che chắn họặc Trang bị phương tiện bảo vệ Trong trường hợp phận chuyển động che chắn Trang bị phương tiện bảo vệ khác chức cơng cụ nó, phải Trang bị thiết bị tín hiệu Xe, máy phải đảm bảo chế độ làm việc không bình thường phải có tín hiệu báo hiệu, trường hợp cần thiết phải có thiết bị ngừng, tự động tắt xe, máy loại trừ yếu tố nguy hiểm Các xe, máy di động phải Trang bị thiết bị tín hiệu âm ánh sáng Trong phạm vi hoạt động máy phải có biển báo An tồn cơng tác vận chuyển : 29 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Khi khuân vác vật nặng trọng lượng không nên lớn trọng lượng thể - Vận chuyển vật liệu phương tiện thi công đảm bảo không vướng mắc vào đường dây điện, cơng trình hữu cung đường vận chuyển - Tuyệt đối người không di chuyển phương tiện chuyên chở vật liệu An tồn điện thi cơng - Người làm việc với điện phải có hiểu biết kỹ thuật điện - Không tự ý sửa chữa thiết bị, đường dây có điện - Tồn cơng trường cấp điện thông qua đồng hồ tổng cầu dao tổng quan điện lực có thẩm quyền cấp Từ dẫn mạng lưới điện cơng trình Tồn hệ thống dây dẫn chúng tơi tính tốn phù hợp với công suất tiêu thụ, dẫn bao quanh cơng trình hệ cột gỗ Các điểm lấy điện đầu nối thơng qua ổ cắm phích cắm Điện phục vụ thi công kiểm tra tiếp địa, vận hành theo quy tránh nội quy an tồn sử dụng - Tồn Cơng nhân hướng dẫn an toàn lao động sử dụng điện lưới, tồn cơng trình có biển báo nguy hiểm nơi dễ xảy cố điện - Làm việc với thiết bị điện phải có người, người tiếp xúc với thiết bị điện, người theo dõi giúp đỡ Khi có chạm dính dòng điện người theo dõi giúp đỡ xử theo phương pháp cấp cứu tai nạn điện An tồn cơng tác xếp dỡ vật liệu - Trước xếp dỡ vật liệu cần kiểm tra đất (sàn), đất phải phẳng, không sụt lún - Các chồng xếp vật liệu nói chung khơng cao 2m - Khi dỡ vật liệu phải tuân theo nguyên tắc từ xuống, từ hai bên vào giữa, lấy đến đâu gọn đến Khơng cố tình rút kéo làm sập đổ chồng xếp An toàn công tác hàn - Trước hàn thợ hàn phải kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn 30 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Thợ hàn phải có mặt nạ, kính hàn, đeo găng tay dày da cao cổ, quần áo đảm bảo che kín tồn thân Khơng bỏ áo vào quần, không bỏ quần vào dày - Trước hàn nơi có khí cháy nổ phải tiến hành kiểm tra nồng độ khí - Khơng hàn thiết bị chịu áp lực chứa chất cháy nổ - Khi hàn cắt phận kết cấu phải có biện pháp chống sụp đổ, rơi phận cắt - Chiều dài dây dẫn từ máy hàn đến vật hàn không vượt q 15m - Các máy hàn ngồi trời phải có che mưa, cấm hàn trời mưa - Thợ hàn làm việc cao phải có túi đựng que hàn Biện pháp phòng chống cháy nổ a Các công tác giảm thiểu hỏa hoạn: * Chế độ bảo quản Thực chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo Quy định Phòng chống cháy nổ Các hệ thống điện công trường từ trạm biến đến khu vực dùng điện thường xuyên kiểm tra, có nghi vấn đường dây khơng an tồn u cầu sửa chữa * Giao thông, nguồn nước Đảm bảo đường lối lại cơng trường thơng thống, cổng vào cơng trường rộng tạo điều kiện xe Phòng chống chữa cháy dễ dàng hoạt động tiếp cận cơng trình, kho, xưởng Thường xun dự trữ bể nước có dung tích 5m3, bình bọt, hộc cát Phòng có tình xấu xảy * Phương tiện thông tin liên lạc Tại văn Phòng huy trưởng cơng trình có bố trí điện thoại bàn điện thoại di động, phục vụ cho việc điều hành sản xuất liên lạc với quan chức quyền địa phương sở có tình xấu xảy * Nguyên tắc cứu chữa 31 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Nhà thầu áp dụng theo TCVN 3255-1986 an toàn nổ – yêu cầu chung - Thực nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy Huy động lực lượng Công nhân công trường cứu chữa sơ tán vật tư, xe máy, cắt điện, xịt bình bọt dự trữ sẵn công trường Phương pháp Phòng chống hoả hoạn, cháy nổ chủ yếu Phương châm Phòng chống, CBCNV thường xuyên phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa thực tốt pháp lệnh PCCC Thành lập đội xung kích Phòng cháy, chữa cháy trường lựa chọn từ Công nhân tham gia thi công Lực lượng tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCC Trước cơng trình thi cơng, Ban huy cơng trường đại diện nhà thầu có kế hoạch làm việc với Ban quản dự án để triển khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị công tác an toàn chữa cháy Ban hành phổ biến nội quy PCCC tổ, đội, văn Phòng, có biển cấm khu vực có sử dụng xăng dầu, cốp pha, trạm biến Xây dựng nội quy an tồn sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật Định kỳ kiểm tra cơng tác Phòng chống cháy nổ cơng trình, bố trí tổ bảo vệ công trường lực lượng ứng chiến khẩn cấp có hoả hoạn Việc sử dụng thiết bị dụng cụ điện phải theo quy định an tồn điện Từng khu vực phải có cầu dao riêng, nghỉ lúc phải ngắt cầu dao Dây tải điện phải đảm bảo an tồn khơng dò điện không cháy nổ, phải thường xuyên kiểm tra tránh điện gây chập cháy Trước, sau hàn phải kiểm tra, che chắn đặc biệt khu vực dễ cháy sau hàn phải cử người canh gác phải kiểm tra kỹ trước lúc nghỉ Các loại vật tư, vật liệu dễ cháy phải để riêng xếp theo quy định, thủ kho phải thường xuyên nhắc nhở người vào xuất nhập vật tư, vật liệu khu vực 32 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Mọi cán Công nhân viên vào khu vực công trường phải nêu cao ý thức Phòng cháy phát thấy cháy phải kịp thời báo cáo cho lãnh đạo báo động cho người biết, đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện có để dập tắt đám cháy Không sử dụng phương tiện chữa cháy Trang bị vào mục đích khác Phương án chữa cháy - Khi xảy hỏa hoạn kết hợp cơng tác chữa cháy đơn vị Phòng cháy - chữa cháy khu vực huy động nội lực công trường - Nguồn nước, hộc cát, bình bọt cứu hoả: Được cung cấp nguồn nước ngầm, nước máy thành phố bể chứa xe chở nước Để chủ động cho công tác PCCC Ban huy công trường đề số phương án chữa cháy nguyên tắc chữa cháy sau: - Đánh kẻng báo động cho toàn đơn vị - Cắt điện khu vực xảy cháy, tổ chức trinh sát nắm tình hình diễn biến đám cháy Cứu người bị nạn, triển khai bảo vệ khu vực trọng điểm, không cho kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản - Tổ chức cứu bảo vệ tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy không cho lây lan sang khu vực xung quanh Khi xảy cháy nổ Ban huy chữa cháy Công trường người tổ chức huy chữa cháy - Tổ bảo vệ: Nghe tiếng kẻng báo động, tổ bảo vệ cắt điện khu vực xảy cháy, triển khai chốt trọng điểm bảo vệ tài sản, phát đám cháy báo cho đội trưởng - Tổ chữa cháy Mở cổng cho công an chữa cháy vào làm nhiệm vụ, người khơng có nhiệm vụ khơng cho vào khu vực cháy Nắm tình hình diễn biến đám cháy, cung cấp cho quan điều tra thông tin cần thiết, phục vụ cho công tác khám nghiệm, kết luận nguyên nhân vụ cháy 33 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Tổ chữa cháy: Nghe tiếng kẻng báo động, tổ chữa cháy khẩn trương tập trung lấy dụng cụ chữa cháy nhanh chóng tiến tới nơi cháy Dùng bình khí CO2, bình bọt dụng cụ khác để dập tắt đám cháy, không để đám cháy lan sang khu vực xung quanh - Tổ vận chuyển cứu thương: Nghe tiếng kẻng báo động, tổ vận chuyển cứu thương mang dụng cụ cứu thương, tập trung khu vực xảy cháy, tổ chức cứu người bị nạn, bị thương chữa cháy Trong đám cháy có khói, khí độc phải thơng báo cho người biết có biện pháp Phòng độc - Ban huy PCCC công trường sau dập tắt đám cháy tổ chức khắc phục hậu cháy gây ra, rút kinh nghiệm cơng tác Phòng ngừa tổ chức cứu chữa, bổ sung mặt yếu phương án chữa cháy chỗ Báo cáo lãnh đạo Nhà thầu khen thưởng người có thành tích, kỷ luật người thiếu tinh thần trách nhiệm gây cháy Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông vào công trƣờng, an ninh xung quanh công trƣờng, quản nhân lực thiết bị 5.1 Đảm bảo an tồn giao thơng vào cơng trường: - Công tác điều tiết thiết bị, ô tô, xe máy vào công trường hợp tránh xảy va quệt, ùn tắc thi công - Các lái xe, lái máy có cấp theo quy định, học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chấp hành an toàn điều khiển phương tiện, thiết bị 5.2 An ninh trật tự công trường: - Tất công nhân thi công, lại công trường khai báo tạm trú với quyền địa phương - Phổ biến nội quy, quy định giấc sinh hoạt làm việc công trường - Duy trì kỷ luật qn đội cơng trường người công nhân, cán Nhà thầu - Phối hợp với lực lượng an ninh địa phương để thực công tác đảm bảo an ninh trật tự cơng trường 34 CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Duy trì chế độ trực bảo vệ thường xuyên 24/24 công trường - Cấm tuyệt đối tệ nạn xã hội du nhập vào công trường 5.3 Quản nhân lực, thiết bị: - Tồn nhân lực thi cơng có hợp đồng lao động với Nhà thầu chúng tơi, đảm bảo đầy đủ mặt quyền lợi nghĩa vụ pháp Số lượng công nhân khai báo tạm trú với quyền địa phương - Nhà thầu có danh sách tổ đội thi cơng, có tổ trưởng quản tổ đội Danh sách gửi cho phía TVGS, CĐT để kiểm tra - Thường xuyên phận hành nhân kiểm tra người, chế độ lao động đến người cơng nhân - Bộ phận gián tiếp hành chính, quản kỹ thuật cán lâu năm, nhiều kinh nghiệm Nhà thầu - Số lượng thiết bị tập kết công truờng đảm bảo theo bảng kê huy động thiết bị Nhà thầu, theo giai đoạn tiến độ thi công - Thiết bị máy móc kiểm tra, tu bảo dưỡng định kì Kiểm tra độ ổn định, hoạt động, an tồn thi cơng Biện pháp đảm bảo cho cơng trình liền kề, xanh khu dân cƣ: 6.1 Đảm bảo cho xanh quanh khu vực: Có kế hoạch bảo vệ xanh vỉa hè đường, xung quanh công trường lập hệ thống rào bảo vệ cây, tránh va chạm vào tránh thi công Không chặt phá xanh bừa bãi trừ có yêu cầu Chủ đầu tư Nhanh chóng giải kiếu nại có nhân dân, quan quyền liên quan đến cảnh quan khu vực 6.2 Đảm bảo cho cơng trình xung quanh khu dân cư: Có biện pháp hạn chế ảnh hưởng thi công đến dân cư, khu quan, khu hạ tầng quanh công trường q trình thi cơng giai đoạn sau 35 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị máy thi công không xảy va quệt vào người đường, dân cư xung quanh phương tiện tham gia giao thơng mặt đường - Q trình tham gia giao thông quanh khu vực tránh vị trí xung yếu (đã Nhà thầu gia cố) cống ngầm, rãnh thoát nước mặt khu vực nằm đường hay khn viên - Q trình sử dụng cẩu tự hành, cẩu tháp, bơm bê tông không để xảy va quệt tầm cao nhà xung quanh - Nhà thầu lập tổ đội thường xuyên kiểm tra theo dõi cơng tác đảm bảo an tồn cơng trình xunh quanh, đảm bảo cho công tác thi công diễn theo tiến độ lập III Quản mơi trƣờng q trình thi cơng Biện pháp chống ồn, bụi, khói rung - Tất cơng việc gia công gia công xưởng mức tối đa trường - Quá trình trút đổ vật liệu Nhà thầu phun nước tưới ẩm tránh gây bụi sang khu vực xung quanh - Các máy móc đến thi cơng cơng trường phải máy tiên tiến có hệ thống giảm thanh, giảm chấn, khơng gây khói bụi, rung - Các ơtơ vào để vận chuyển vật liệu loại xe tiếng ồn, khơng khói bụi, khơng gây ô nhiễm Các xe trước khỏi công trường rửa sẽ, không gây bẩn cho đường giao thông xung quanh - Rác thải đổ theo định kỳ, quy định - Giáo thi công, ván khuôn tháo dỡ phải tuần tự, không phá sập, xếp thành đống gọn gàng tránh ồn 36 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 - Quá trình thi cơng sử dụng thiết bị máy thi cơng, Nhà thầu tránh cao điểm, làm hành khu vực quan làm việc, tan học sinh viên khu dân cư xung quanh Biện pháp vệ sinh mơi trƣờng ngồi cơng trình Cơng tác vệ sinh mơi trường đặc biệt ý Điều giáo dục ý thức trách nhiệm cán Cơng nhân cơng trường tới giữ gìn vệ sinh môi trường Với công việc cụ thể chúng tơi ln có biện pháp đảm bảo vệ sinh riêng Với khối lượng công việc hàng ngày lớn nên lưu lượng xe vận chuyển vào công trường nhiều dính bùn đất nên chúng tơi có đội chuyên đảm trách việc rửa xe ô tô trước khỏi cơng trình Tất xe chun chở vật liệu có bạt che phủ kín không gây bụi bẩn, đất bẩn tránh thi công vận chuyển thường xuyên liên tục Khu ăn sinh hoạt Cơng nhân có quy hoạch riêng tổng mặt Trên công trường thường xuyên thực vệ sinh cơng nghiệp Đường lối lại thơng thống, nơi tập kết bảo quản ngăn nắp gọn gàng Đường vị trí làm việc thường xuyên quét dọn Tất phương tiện khỏi công trường phải vệ sinh không để bùn đất rơi vãi Quy hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trưa chỗ vệ sinh công cộng sạnh sẽ, đầy đủ Tuyệt đối khơng phóng uế cơng trình Rác thải thường xun dọn dẹp, khơng để bùn lầy, nước đọng nơi đường lối lại đồ đạc bừa bãi văn Phòng Vỏ bao, vỏ đồ hộp, dụng cụ hỏng, gỗ đầu mẩu cốp pha đưa nơi quy định Các cơng trình tạm nhà xí, tiểu bố trí khuất Hàng ngày chúng tơi có người thu dọn khu vệ sinh Hệ thống thoát nước sinh hoạt công trường cho theo đường ống bê tơng vào ga sau dẫn nối vào đường ống thoát nước bẩn khu vực Cuối ca, cuối ngày u cầu Cơng nhân dọn dẹp vị trí làm việc, vệ sinh, lau chùi dụng cụ bảo quản vật tư, máy móc, tắt điện máy, bật điện bảo vệ Bảo dưỡng động cơ, xe máy theo quy trình, khơng gây tiếng ồn xả khói làm nhiễm mơi trường Cuối 37 CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 tuần làm tổng vệ sinh tồn cơng trường Thường xun phun nước chống bụi đặc biệt vào mùa khô hay thời điểm tập trung thi công cao đảm bảo chống bụi Nhà thầu liên hệ với quan môi trường đô thị địa phương để chuẩn bị vị trí tập kết rác thải, đảm bảo rác thải chuyển Ngoài mục đích xây dựng cơng trình đảm bảo chất lượng kỹ thuật tốt đáp ứng nhu cầu Chủ đầu tư với thời gian thi công ngắn nhất, Nhà thầu xin cam kết: Đảm bảo tuyệt đối yêu cầu bảo vệ môi trường coi cơng trình trọng điểm cơng tác thi cơng cơng trình khu vực Các biện pháp chung - Các loại phương tiện (ôtô) vận tải vật liệu chạy đường phải sử dụng bạt che phủ vật liệu tránh rơi vãi, tránh gây bụi - Hạn chế tốc độ xe chạy khu vực thi công - Khu vực tập kết thiết bị phải không để dầu mỡ chảy - Cử Công nhân quét dọn vật liệu rơi vãi làm cản trở giao thông gây bụi - Khi đổ cỏ rác, đất đá thải nơi quy định tránh xa nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường sinh hoạt nhân dân - Khu vực lán trại phải thống mát, khơng làm vệ sinh Xây dựng nội quy ăn vệ sinh Công nhân viên trực tiếp sinh hoạt cơng trường Trước bàn giao cơng trình cho đơn vị quản cần hoàn thiện lại toàn cơng trình Nhà thầu áp dụng biện pháp tuân thủ chặt chẽ Quy định cơng tác giữ gìn bảo vệ cảnh quan vệ sinh môi trường Nhà nước Việt Nam nhằm hạn chế tới mức thấp ảnh hưởng bất lợi cho cảnh quan môi trường khu vực 3.Kiểm sốt rác thải, vệ sinh cơng nhân viên 38 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 Hủy bỏ chất phế thải phương án xử Chủ cơng trình, nhà chức trách người bị ảnh hưởng thông qua sở tuân thủ pháp lệnh luật chống ô nhiễm khác Nước thải sinh hoạt thi công dẫn vào hệ thống nước có sẵn, giữ gìn không để ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt nước phục vụ sản xuất Thường xuyên phối hợp với quan hữu quan để kiểm tra mức độ ô nhiễm độc hại với môi trường xung quanh, khơng đạt mức độ cho phép dừng hoạt động để xử xong thi công tiếp Nhà thầu làm tốt cơng tác kiểm sốt, ngăn ngừa hạn chế tới mức tối đa việc bụi chất bẩn khác bốc lên trình thi cơng cách: Giữ gìn ổn định việc phủ xanh tạm thời, tưới nước chống bụi, có bạt che phủ vận chuyển vật liệu… Cơng trình thi cơng xong vệ sinh công nghiệp, di chuyển thiết bị thi cơng để hồn trả mặt khu vực kể vị trí khai thác vật liệu vị trí xây dựng lán trại tạm CHƢƠNG SỬA CHỬA HƢ HỎNG VÀ BẢO HÀNH BẢO TRÌ Trong trình bảo hành xẩy cố cơng trình giai đoạn bảo hành nhà thầu nhà thầu tới trường để xác định hư hỏng có biện pháp khắc phục sửa chữa thời giai nhanh Nhà thầu chúng tơi cam kết bảo hành cơng trình theo quy định Nhà nước Hồ sơ mời thầu Trong thời gian bảo hành Nhà thầu thành lập tổ bảo hành bao gồm kỹ sư XD cao đẳng nghề hàng tháng kiểm tra, theo dõi chất lượng cơng trình, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng theo quy trình, quy phạm Nhà thầu khơng chịu trách nhiệm kinh phí quản sử dụng gây trường hợp bất khả kháng bão lụt, động đất, thiên tai khác, ảnh hưởng chung biến động xã hội.Nhà thầu lập hồ sơ bảo hành cơng trình sau hết thời gian bảo hành cơng trình, để trả kinh phí bảo hành tạm giữ! 39 CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902.185.268 Email: Mobile: 0902.893.286 40 ... báo cho đơn vị có liên quan trước 04- 05 ngày 17 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 12 5 /11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902 .18 5.268 Email: Mobile:... dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng 14 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 12 5 /11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902 .18 5.268 Email: Mobile: 0902.893.286... 9.3 Công tác thi công lấp đất: 10 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TASTRO Địa chỉ: 12 5 /11 Nguyễn Cửu Vân - P17 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Tel: 0902 .18 5.268 Email: Mobile: 0902.893.286
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 1 1 QUY TRINH QUAN LY CHAT LUONG ANTOAN VS, 4 1 1 QUY TRINH QUAN LY CHAT LUONG ANTOAN VS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay