Trắc nghiệm luật viên chức Giáo dục hà nội 2019 ( có đáp án)

31 28 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 16:11

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm luật viên chức giáo dục 2019 có đáp án riêng dễ dàng cho các anh chị ôn thi viên chức vòng 1 dễ dàng hơn, đáp án có ở cuối trang. Bộ đề gồm hơn 100 câu hỏi có đáp án chuẩn, mọi người có gì thắc mắc xin ý kiến dưới phần bình luận Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức a) Luật quy định viên chức; quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng viên chức b) Luật quy định viên chức; nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập c) Luật quy định việc tuyển dụng viên chức, quyền viên chức d) Luật quy định viên chức; quyền, nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 2: Viên chức gì? a) Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật b) Viên chức tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật c) Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lâp d) Viên chức công dân Việt Nam, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Điều 3: Giải thích từ ngữ Câu 3: Viên chức quản lý gì? a) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thời hạn, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý b) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức c) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc công chức hưởng phụ cấp quản lý d) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý Câu 4: Đạo đức nghề nghiệp gì? a) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực b) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tổ chức thẩm quyền quy định c) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức thẩm quyền quy định d) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức thẩm quyền quy định Câu 5: Quy tắc ứng xử a) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước thẩm quyền ban hành, phù hợp với cơng việc lĩnh vực đặc thù b) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành c) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát d) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát Câu 6: Tuyển dụng a) Tuyển dụng việc lựa chọn người phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập b) Tuyển dụng việc lựa chọn người phẩm chất, trình độ lực vào làm đơn vị nghiệp công lập c) Tuyển dụng việc lựa chọn người phẩm chất, trình độ lực d) Tuyển dụng việc lựa chọn người cố lực, phẩm chất trình độ vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 7: Hợp đồng làm việc a) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên b) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên c) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên d Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc Câu 8: Hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định luật b) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan c) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ giao u cầu trình độ, lực, kỹ chun mơn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan d) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập Điều 5: Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức Câu 9: Hoạt động nghề nghiệp viên chức gồm nguyên tắc a) nt b) nt c) nt d) nt Câu 10: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam thống quản lý nhà nước b) Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập c) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp d) Tận tụy phục vụ nhân dân e) Cả c d Câu 11: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Tn thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử b) Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan thẩm quyền nhân dân c) Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập d) Cả a b Điều 6: Các nguyên tắc quản lý viên chức Câu 12: nguyên tắc quản lý viên chức a) 2nt b) nt c) nt d) nt Câu 13: Nguyên tắc quản lý viên chức a) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc b) Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người tài năng,người dân tộc thiểu số, người cơng với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức c) Tận tụy phục vụ nhân dân d) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp Điều 7: Vị trí việc làm Câu 14: Vị trí việc làm gì? a) Vị trí việc làm công việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập b) Vị trí việc làm công việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập c) Vị trí việc làm cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức d) Vị trí làm việc cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực viện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 15: quan quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập a) Chính phủ b) Nhà nước c) Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 16: Chính phủ quy định a) Chính phủ quy định phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập b) Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập c) Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập d Chính phủ quy định ngun tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập Điều 8: Chức danh nghề nghiệp Câu 17: Chức danh nghề nghiệp gì? a) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp b) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chun mơn nghiệp vụ viên chức c) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ, chun mơn, nghiệp vụ lực viên chức d) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 18: quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp a) Bộ nội vụ chủ trì b) Các bộ, quan ngang liên quan c) Bộ giáo dục đào tạo d) Cả a b Điều 9: Đơn vị nghiệp công lập cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị nghiệp công lập Câu 19: Đơn vị nghiệp cơng lập gì? a) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ cơng, phục vụ quản lý nhà nước b) Đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức quan thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước c) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công d) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập, tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Câu 20: Viên chức quyền tiền lương quyền a) quyền Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù b) quyền Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập c) quyền Được hưởng lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Điều 13: Quyền viên chức nghỉ ngơi Câu 21: Viên chức quyền nghỉ ngơi quyền nào? a) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ b) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày khơng nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác, yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập c) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày không nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật d) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày không nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật Được nghỉ khơng hưởng lương trường hợp lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 22: Trong điều 16( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 23: Trong điều 17( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 24: Trong điều 17( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định nào? a thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân Chấp hành quy định đạo dức nghề nghiệp 10 b tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn c Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền nhân dân d Tất đáp án Câu 25: Trong điều 18( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Nghĩa vụ viên chức quản lý gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 26: Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm việc ? A B C D Câu 27; Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm? a Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác cong việc nhiệm vụ đươc giao; gây bè phái, đồn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng b Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật c Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức d Tất ý Câu 28 Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm việc ? a Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội b Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp c Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác luật pháp liên quan d Cả đáp án Câu 29 Điều 20 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Căn tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức phải vào nhu cầu gì? a Nhu cầu cơng việc b Vị trí việc làm c Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quỹ tiền lương đơn vị nghiệp công lập d Cả đáp án Câu 30 Điều 21 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc tuyển dụng gồm nguyên tắc: A B C D Câu 31 Điều 21 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc tuyển dụng gồm nguyên tắc nào? a Bảo đảm tính cạnh tranh b Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật c Uư tiên người tài năng, người cơng với cách mạng, người dân tộc thiểu số d Cả đáp án Câu 32 Điều 21 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc tuyển dụng gồm nguyên tắc ? a Tuyển trọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm b Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập c Cả đáp án d Cả đáp án sai Câu 33: Điều 22 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Người đủ điều kiện sau khơng phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo đăng kí dự tuyển viên chức ? a, Người quốc tịch Việt Nam cư trú Việt Nam Từ đủ 18 tuổi trở lên b) Các bộ, quan ngang c) quan quản lý đơn vị nghiệp công lập d) Cấp thẩm quyền Câu 67 Điều 34 quy định đơn vị trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? a Đơn vị ngồi cơng lập b Đơn vị nghiệp công lập c Đơn vị công lập d Đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Câu 68: Điều 35 trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định: “Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian công tác liên tục, xét nâng lương” điều hay sai? A Đúng B Sai 19 Câu 69: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức gì? a Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác b Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ thời hạn định c Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu hiệu trưởng d Cả Câu 70: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Ai người quết định việc biệt phái viên chức ? a Người đầu đơn vị nghiệp công lập b quan thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp công lập c Cả sai d Người đầu đơn vị nghiệp công lập quan thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập Câu 71 Điều 38 Xin giữu chức vụ quản lí miễn nhiệm viên chức quản lí quy định: Viên chức quản lí xin thơi giữ chức vụ quản lí miễn nhiệm thuộc trường hợp nào? a Không đủ sức khỏe b Khơng đủ lực, uy tín c Theo u cầu nhiệm vụ d Vì lí khác e Tất Câu 72 Điều 39 Mục đích đánh giá viên chức quy định: a Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng viên chức b Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức c Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức 20 d Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng, kỉ luật thực chế độ, sách viên chức Câu 73 Điều 40 Căn đánh giá viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức thực dựa nào? a Các cam kết hợp đồng làm việc kí kết b Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử vien chức c Cả d Cả sai Câu 74 Điều 41 nội dung đánh giá viên chức quy định: việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung nào? a Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc kí kết b Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp c Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực quy tắc ứng xử viên chức d Việc thực nghĩa vụ khác viên chức e Cả đá án Câu 75 Việc đánh giá viên chức thực nào? a Hàng năm b kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm c Hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng d xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Câu 76 Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? a b c d Câu 77 Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? a Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ b Hoàn thành tốt nhiệm vụ 21 c Hoàn thành nhiệm vụ d Khơng hồn thành nhiệm vụ Câu 78 Điều 43 quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc ai? a Chính phủ b Bộ giáo dục c Đơn vị công lập d Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 79 Điều 43 quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quan nào? a Chính phủ b Bộ giáo dục c Đơn vị công lập d Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 80 Điều 44 thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức quy định a Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức b Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp công lập c Nếu không trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp thẩm quyền d Cả đáp án Câu 81 Điều 45 chế độ việc quy định: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được? a Hưởng trợ cấp việc b Trợ cấp việc làm c Chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm xã hội d Cả Câu 82 Điều 45 chế độ việc quy định: Viên chức không hưởng trợ cấp việc thuộc trường hợp sau đây? a Bị buộc việc b Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định khoản 4,5 Điều 29 luật c Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định khoản Điều 28 Luật 22 d Cả Câu 83 Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: viên chức hưởng chế độ hưu trí theo quy định của? a Pháp luật lao động b Pháp luật bảo hiểm xã hội c Pháp luật lao động Pháp luật bảo hiểm xã hội d Hội đồng nhà trường Câu 84: Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thơng báo văn thời điểm nghỉ hưu trước? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 85 Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức định nghỉ hưu trước? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 86 Điều 47 Quản lí nhà nước viên chức quy định quan thống quản lí nhà nước viên chức là? a Nhà nước b Đợn vị nghiệp cơng lập c Chính phủ d Cả Câu 87 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung ? a b c d 10 Câu 88 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? a Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp b Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc 23 c Thay đổi vị trí việc làm, biệt pahis chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc d Cả Câu 89 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? a Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc b Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức c Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức d Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí e Cả Câu 90 Điều 48 quan quy định quản lí viên chức là? a Bộ giáo dục đào tạo b đơn vị nghiệp cơng lập c Chính phủ d Nhà nước Câu 91 Điều 50: Kiểm tra, tra? a quan thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp công lập, tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức đvị nghiệp cơng lập giao quản lí b Bộ Nội vụ tra việc tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức ttheo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan c Các bộ, quan ngang bộ, tra việc thực hoạt động nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực giao quản lí d Cả Câu 92 Điều 51 Khen thưởng quy định: a Viên chức cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tơn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng b Viên chức khen thưởng cơng trạng, thành tích đặc biệt xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ 24 c Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị nghiệp cơng lập giao phó d a b Câu 93 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Viên chức vi phạm quy định pháp luật q trình thực cơng việc nhiệm vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỉ luật sau đây? a Khiển trách b Cảnh cáo c Cách chức d Buộc viêc e Cả đáp án Câu 94 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức áp dụng a Viên chức b Cán c Viên chức quản lí d Cả sai Câu 95 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Quyết định kỉ luật lưu vào hồ sơ viên chức hay sai? a Đúng b Sai Câu 96 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: quan quy định việc áp dụng hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lí kỉ luật viên chức ? a Đơn vị nghiệp công lập b Bộ giáo dục đào tạo c Chính phủ d Các bộ, quan ngang Câu 97 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm hành vi vi phạm là? a 12 tháng b 24 tháng c 36 tháng 25 d tháng Câu 98 Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ luật khơng quá? a tháng b không tháng c tháng d Không tháng Câu 99 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc tình tiết phức tạp cần thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lí kỉ luậtcó thể kéo dài khơng q? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 100 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định : kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định tài liệu liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để xem xét xử lí kỉ luật thời hạn bao lâu? a ngày b ngày c ngày d ngày Câu 101 Điều 54 tạm đình cơng tác quy định: thời hạn xử lí kỉ luật người định tạm đình công tác viên chức tháy viên chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật a Chính phủ b Người đầu đơn vị nghiệp công lập c Đơn vị nghiệp công lập d Bộ giáo dục đào tạo Câu 102: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định: thời hạn tạm đình cơng tác là? a không ngày b không 10 ngày c không 15 ngày 26 d không 20 ngày Câu 103: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định thời hạn tạm đình cơng tác trường hợp cần thiết kéo dài thêm không quá? a 20 ngày b 25 ngày c 30 ngày d 40 ngày Câu 104: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định : Hết thời gian tạm đình cơng tác, viên chức khơng bị xử lí kỉ luật được? a bổ nhiệm vào vị trí việc làm cũ b bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác c chấm dứt hợp đồng làm việc d Cả sai Câu 105: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định : thời gian tạm đình cơng tác, viên chức hưởng lương theoquy định Chính phủ điều hay sai? a Đúng b Sai Câu 106: Điều 55 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định : quan quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả viên chức là? a Bộ giáo dục đào tạo b nhà nước c pháp luật d phủ Câu 107: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 108: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị cảnh cáo thời hạn nâng lương bị kéo dài? a tháng b tháng 27 c tháng d tháng Câu 109: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức : trường hợp viên chức bị cách chức thời hạn nâng lương bị kéo dài đồng thời đơn vị nghệp cơng lập bố trí việc làm khác phù hợp? a tháng b tháng c 12 tháng d tháng Câu 110: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị kỉ luật từ khiểm trách đến cách chức không thực việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm thời hạn kể từ ngày định kỉ luật hiệu lực? a tháng b tháng c 12 tháng d 24 tháng Câu 111: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: “ viên chức thời hạn xử lí kỉ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử khơng bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giái nghỉ hưu việc” hay sai? a Đúng b Sai Câu 112: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức: việc Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức thực theo nội dụng? a b c d Câu 113: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức: quan quy định việc Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức? a Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập b Chính phủ c Nhà nước d Các bộ, quan ngang 28 Câu 114: Điều 59 Quy định chuyển tiếp; “Viên chức tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 quyền, nghĩa vụ quản lí viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xá định thời hạn theo quy định luật ” Điều hay sai? a Đúng b Sai Câu 115: Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức hiệu lực thi hành từ ngày? a 1/1/2010 b 1/1/2011 c 1/1/2012 d 1/1/2013 Câu 116 Luật viên chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ thơng qua ngày? a 15/9/2010 b 15/11/2010 c 15/10/2010 d 15/12/2010 Câu 117 Luật Viên chức gồm chương, điều? a chương, 60 điều b chương, 62 điều c chương, 62 điều d chương, 70 điều D A D C B D c b d 10 e 11 d 12 c 13 a 14 a 15 a 16 d 17 a 18 d 19 b 20 c 21 d 22 b 23 d 24 d 25 b 26 c 27 d 28 d 29 d 30 a 31 d 32 c 33 d 34 c 35 d 36 c 37 d 38 c 39 a 40 a 41 a 42 e 43 e 44 a 45 b 46 c 47 a 48 a 49 c 50 b 51 a 52 a 53 b 54 c 55 d 56 d 57 b, d 58 a 59 d 60 d 61 c 62 b 63 b 64 b 65 d 66 b 67 b 68 a 69 b 70 d 71 e 72 d 73 c 74 e 75 c 76 b 77 78 d 79 a 80 d 81 d 82 d 83 c 84 a 85 a 86 c 87 c 88 d 89 e 90 c 91 d 92 d 93 e 94 c 95 96 c 97 b 98 d 99 c 100 c 101 b 102 c 103 c 104 a 105 a 106 d 107 c 108 b 109 c 110 c 111 a 112 d 113 b 114 a 115 c 116 b 117 c ... 1 6( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 23: Trong điều 1 7( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ viên chức. .. Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức gì? a Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác b Biệt phái viên chức việc viên chức đơn... xử lí hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục, trường giáo dưỡng d Cả đáp án Câu 36: Điều 23 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Phương thức tuyển dụng viên chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm luật viên chức Giáo dục hà nội 2019 ( có đáp án), Trắc nghiệm luật viên chức Giáo dục hà nội 2019 ( có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay